Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Jak pomáhá rozvoj/osvojení digitálních kompetencí výuce dějepisu a mediální výchovy?
Odborný článek

Jak pomáhá rozvoj/osvojení digitálních kompetencí výuce dějepisu a mediální výchovy?

Anotace

Ve vzdělávacím oboru Dějepis a v podpoře mediální výchovy si žáci v gymnaziálním vzdělávání osvojují digitální kompetence tím, že využívají své znalosti a dovednosti pracovat s digitálními technologiemi při vnímání a posuzování historické reality a při práci s historickými zdroji a prameny. Posilují se dovednosti v oblasti historické a mediální gramotnosti.

Pravděpodobně se většina učitelů shodne, že rozvoj digitálních kompetencí žáků a studentů pomáhá ve výuce jakéhokoliv předmětu. Dovednosti jako vyhledávání, filtrování, sdílení a komunikování informací logicky považujeme za nutnou kompetenční výbavu nejen žáků a studentů. Vytvářet digitální obsah, dbát na bezpečnost osobních údajů a chovat se eticky v digitálním prostředí opět vnímáme jako dovednosti požadované. Rozvoj těchto kompetencí je nutné vnímat jako nekončící proces díky rychlému rozvoji digitálních nástrojů, nebo vymezování kompetencí a těžko lze mluvit o definitivním osvojení všech dosud vymezených digitálních kompetencí. [1]

Z pohledu učitele považuji za logické věnovat se hledání optimálních cest, jak rozvíjet digitální kompetence u žáků a studentů a osvojovat si alespoň elementární úroveň v jednotlivých oblastech. [2] Pro praxi učitele odvádí neocenitelnou pomoc zvláště Spomocník na Metodickém portálu RVP.CZ, kde se lze seznámit s řadou teoretických, ale i praktických návodů, jak postupovat ve výuce a zároveň dosahovat vytyčených cílů v rozvíjení digitálních kompetencí. [3] Nepřehlédnutelný rezervoár metodik, které pomáhají s rozvojem digitálních dovedností, najedeme na webových stránkách projektu Digigram.

Otázkou je, jak konkrétně může osvojení základních/pokročilých digitálních kompetencí pomoci ve výuce například dějepisu nebo v mediální výchově. Úvodní a teoretických vhled do problémů přináší článek Jaroslava Pinkase Možnosti rozvoje digitální gramotnosti v oboru Dějepis, který poukazuje i na koncepty historické gramotnosti a badatelské výuky. Text Jaroslava Pinkase poukazuje na cestu/směr výuky, kdy je vyučovaný předmět „použit“ při rozvoji digitálních kompetencí.

V následujícím textu se pokusím blíže představit odraz digitálních kompetencí při výuce dějepisu, respektive mediální výchovy. Pokusím se tedy definovat cestu/směr výuky, kdy již digitální kompetence rozvinuté/osvojené do určité úrovně „používá“ učitel při rozvoji předmětových kompetencí. V našem případě půjde hlavně o historickou a mediální gramotnost. Je samozřejmé, že obě cesty nelze oddělit a že nejde o cesty jednosměrné, měli bychom proto pamatovat, že vždy platí následující:

Autor díla: Martin Vonášek

Budeme-li se např. věnovat digitální kompetenci 1.2. Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu a rozvoji jednotlivých úrovní této kompetence, je na první pohled patrná souvislost s rozvojem historické nebo mediální gramotnosti.

Autor díla: Martin Vonášek

Rozpracovaný koncept digitální gramotnosti; https://digigram.cz/files/2019/06/VM1.1-Koncept-DG.pdf

Izolování jednotlivých kompetencí a jejich rozvoj by s ohledem na uvedené souvislosti mohlo být kontraproduktivní. Digitální vzdělávací zdroj Vývoj architektury dostupný na stránkách projektu Digigram lze samozřejmě použít „jen“ k rozvoji dovednosti vyhledávat, filtrovat a hodnotit informace/digitální obsah. Mnohem efektivnější je ale rozvíjet i dovednosti historické, mediální gramotnosti. Pokud žák/student již digitální dovednost vyhledávat, filtrovat a hodnotit informace v základní úrovni ovládá, je na místě zaměřit se i na kladení příhodných otázek, díky kterým se primární prameny stávají zdrojem bádání.

Autor díla: Martin Vonášek

Ripka, Vojtech & Hoření, Karina. (2017). Promýšlet dějepis v 21. století: Digitální aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz.

Takovou dovednost řadíme do oblasti historické gramotnosti a jde o dovednost vyšší úrovně z oblasti Jak víme, co víme o minulosti. [4] Znovu se ukazuje, že jde o obousměrný proces, můžeme jít cestou od již osvojené dovednosti analyzovat digitální obsah (digitální kompetence 1.2.) k dovednosti klást příhodné otázky, které nám umožňují dále bádat (historická gramotnost Jak víme, co víme o minulosti), a/nebo naopak, popřípadě kombinovat cestu doprava/doleva (viz diagram v úvodu článku). Velmi podobně lze postupovat i v případě rozvoje mediální gramotnosti, např. podle metodik dostupných na webových stránkách Civic online reasoning a porovnávání informací z různých dostupných zdrojů.

Nedílnou součástí procesu osvojování jakékoliv dovednosti v konkrétní oblasti gramotností je i rozlišování cílené úrovně. Můžeme se tak zaměřit na výchozí míru porozumění, respektive základní úroveň, nebo na značnou míru porozumění, respektive pokročilou úroveň. [5]

Autor díla: Martin Vonášek

Civic online reasoning; https://cor.stanford.edu

Domnívám se, že předestřené úvahy by měly být diskutovány při výuce budoucích učitelů, při realizování praxí na různých typech škol a v neposlední řadě by se postupně měly stávat součástí učitelské praxe. Jde o proces náročný, ale důležitý právě s ohledem na vzájemnou provázanost různých gramotností a vymezených dovedností. Na první pohled značná zatíženost teorií má velký význam pro praxi a diskutování běžné výuky ve školách nejen pro jednotlivé předměty, ale spíše pro jejich mezipředmětové vztahy.

[1] Vymezení digitální gramotnosti viz: https://digigram.cz/vymezeni-digitalni-gramotnosti/ (nutné citovat).

[2] Úrovně vymezených digitálních gramotností viz: https://digigram.cz/files/2019/06/VM1.1-Koncept-DG.pdf.

[3] Za všechny uveďme např. KOVAŘÍKOVÁ, Ludmila. Jak souvisí blogování s rozvojem digitální gramotnosti. Metodický portál: Spomocník [online]. 28. 01. 2021, [cit. 2021-11-27]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22791/JAK-SOUVISI-BLOGOVANI-S-ROZVOJEM-DIGITALNI-GRAMOTNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.

[4] Ripka, Vojtech & Hoření, Karina. (2017). Promýšlet dějepis v 21. století: Digitální aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz. [online]. [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://metodika.historylab.cz.

[5] Viz obrázky 1 a 2.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martin Vonášek

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 5. 2022
Článek popisuje, jak lze propojit rozvoj digitální kompetence a rozvojem digitální gramotnosti. Jedná se o text teoretický, ale pro učitele lehce uchopitelný.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • efektivně využívá moderní informační technologie