Domů > Odborné články > Neformální vzdělávání > Vzdělávací modulový program projektu Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ)
Odborný článek

Vzdělávací modulový program projektu Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ)

Anotace

Cílem projektu Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145) je vytvoření a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných metodických materiálů, které slouží ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol, málotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytujících zájmové vzdělávání v pedagogickém vedení. Výstupem projektu KLÚŠ je vzdělávací modulový program pro vedoucí pedagogické pracovníky, který se skládá ze základního tematického bloku zaměřeného na oblast pedagogického vedení a šesti doplňkových tematických bloků. Program je složen z části pro účastníky jednotlivých bloků, metodiky pro lektory a výukových aktivit.

Cíl

Cílem projektu Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145) je vytvoření a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných metodických materiálů, které slouží ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol, malotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytujících zájmové vzdělávání v pedagogickém vedení.

Výstupem předloženého projektu je vzdělávací modulový program pro vedoucí pedagogické pracovníky, který se skládá ze základního tematického bloku zaměřeného na oblast pedagogického vedení a šesti doplňkových tematických bloků. Kompletní vzdělávací program je dostupný ZDE.

Vzdělávací modulový program se skládá z části pro účastníky programu (viz kapitola 2 – Podrobně rozpracovaný obsah programu). Jednotlivé bloky obsahují volně dostupné vzdělávací distanční materiály, které jsou k nalezení na webových stránkách projektu KLÚŠ v sekci Distanční materiály: http://www.klus.upol.cz/category/aktuality/distancni-materialy/.

Další možností je také využití e-learningového systému LMS UNIFOR, kde jsou tyto distanční materiály rovněž zavěšeny, a navíc je možné procvičit své znalosti v připraveném testu. Odkaz na LMS UNIFOR: https://unifor.upol.cz/pedagogicka; uživatelské jméno: esfklus; heslo: esfklus2019).

Pro lektory, kteří by se chtěli inspirovat při vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, je v rámci vzdělávacího modulového programu vytvořena metodika (viz kapitola 3 – Metodická část), v níž naleznou jednak popis tematického bloku, jednak aktivity využitelné pro práci s účastníky. Metodické materiály jsou dostupné na stránkách projektu zde: http://www.klus.upol.cz/2021/03/31/metodicke-materialy/. Využít mohou také powerpointové prezentace: http://www.klus.upol.cz/2020/09/29/powerpointove-prezentace/.

Vzdělávací modulový program se zaměřuje zejména na pedagogické vedení, podporu malotřídních škol, formativní hodnocení, projektový management, vzdělávání ředitelů domovů mládeže a SVČ, vzdělávání vedoucích pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a na podporu kompetencí vedoucích pracovníků při implementaci digitálních technologií do života školy.

Základní tematický blok obsahuje dílčí témata zaměřená na vedení pedagogického týmu a podporu profesních manažerských kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol, malotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytujících zájmové vzdělávání.

Doplňkový tematický blok I – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol v oblasti zavádění formativního hodnocení (ve verzích pro MŠ a SPgŠ, ZŠ a SŠ) obsahuje dílčí témata zaměřená na problematiku zavádění formativního hodnocení v praxi.

Doplňkový tematický blok II – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků malotřídních škol obsahuje dílčí témata zaměřená na rozvoj profesních kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků malotřídních škol v oblasti řízení, spolupráce, komunikace a legislativního rámce, v oblasti realizace společného vzdělávání a další zajímavá témata, vycházející z pedagogické praxe malotřídních škol.

Doplňkový tematický blok III – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků v projektovém managementu v prostředí škol a školských zařízení obsahuje dílčí témata zaměřená na pochopení smyslu, cílů a přínosu realizace projektů ve školském prostředí, na získání kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků pro přípravu a řízení projektů v rámci strukturálních fondů Evropské unie, na schopnost řešení problémů, které musejí vedoucí pedagogičtí pracovníci řešit při realizaci projektů ve školském prostředí, na schopnost práce s riziky v projektovém řízení, schopnost vytváření podmínek pro úspěšnou realizaci projektů a zavádění metod efektivního projektového řízení v podmínkách škol a školských zařízení, na schopnost koordinace projektových aktivit s běžnou činností školy / školského zařízení. Dalším souvisejícím dílčím tématem je management řízení změn v organizaci – zaměřuje se na přiblížení, kdy a za jakých podmínek lze změnu realizovat, a má za cíl ozřejmit roli managementu při realizaci změny.

Doplňkový tematický blok IV – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy obsahuje dílčí témata zaměřená tak, aby poskytla vedoucím pedagogickým pracovníkům domovů mládeže a vedoucím pedagogickým pracovníkům zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy základní přehled v otázkách řešení problémového chování dětí jednak z pohledu samotné práce s dětmi, jednak i z pohledu systému péče o ohrožené děti. Tematický blok seznamuje účastníky s problematikou dětí s nařízenou ústavní výchovou z pohledu legislativy, z pohledu rodiny dítěte i samotného dítěte.

Doplňkový tematický blok V – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků institucí poskytujících zájmové vzdělávání obsahuje dílčí témata zaměřená na relevantní legislativní východiska, témata týkající se personálních otázek řízení a podpory pedagogických pracovníků v zájmovém vzdělávání, dále na financování a možnosti fundraisingu těchto zařízení, včetně nastavení marketingových strategií. Důležitou součástí je i zaměření na spolupráci zainteresovaných školských a neziskových organizací, obsahové zaměření na podporu aktivního životního stylu, hodnocení činnosti a některých fenoménů, se kterými je možno se v pedagogických, potažmo v pomáhajících profesích setkat, jako je např. syndrom vyhoření nebo vnitřní bariéry a přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do systému zájmového vzdělávání.

Doplňkový tematický blok VI – Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků při implementaci digitálních technologií do života školy / školského zařízení obsahuje dílčí témata zaměřená na ICT a mobilní dotyková zařízení ve výuce, aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu, zpracování edukačních prezentací, cloud computing ve vzdělávání, práci s daty na internetu, školní informační systémy, základy počítačové bezpečnosti, pomůcky a moderní didaktickou techniku a autorský zákon ve virtuálním prostředí.

Modulový program rozvíjí základní klíčové kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Soubor klíčových kompetencí zahrnuje kompetenci řídící, kompetenci sebeřídicí, kompetenci personální a pedagogické kompetence.

Realizátorem projektu KLÚŠ je Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním řešitelem je Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Více o projektu naleznete na stránkách www.klus.upol.cz.

Dílčí vzdělávací modulové programy budou předmětem nabídky Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci (www.ccv.upol.cz).

Reflexe

Každá škola či školské zařízení by mělo být základním místem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. To ovšem předpokládá, že má v čele vedoucího pracovníka, který je schopen rozpoznat klady a zápory pedagogické práce a iniciovat změnu. Zatím spíše mnozí raději naříkají na nedostatek času k poznávání kvality pedagogické práce svých učitelů a raději hodnotí podle různých aktivit spíše mimoškolního rázu. Zvýšení pedagogických a manažerských kompetencí  vedoucích pedagogických pracovníků je proto velmi potřebné a aktuální. Předložený projekt má šanci něco změnit u těch, kteří se jej aktivně zúčastní.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
50.39 MB
PDF
Vzdělávací modulový program KLÚŠ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Barbora Mlčochová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Očekávané výstupy:

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace;