Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Virtuální prostředí ve výuce dějepisu
Odborný článek

Virtuální prostředí ve výuce dějepisu

Anotace

Virtuální prostředí umožňuje žákům atraktivní formou získávat nové informace o historických událostech a jevech. Panoramatické vizualizace, virtuální reality nebo digitální 3D modely by určitě ve výuce dějepisu měly mít své místo. Článek popisuje několik příkladů využití těchto nástrojů v praxi.

Virtuální prostředí ve výuce dějepisu

Data, s nimiž žáci pracují v hodinách dějepisu, mohou získávat různorodými způsoby, současná digitalizace ve velkém nahrává snadno dostupným online zdrojům, z nichž mnohé dovedou člověka „přenést“ do centra historického dění, aniž byste si museli do školy pořizovat drahé brýle na virtuální realitu a příslušné aplikace. Popisovat budu práci s dostupnými 360° panoramatickými vizualizacemi či online prohlídkami a virtuální realitou zprostředkovanou přes obrazovku počítače, mobilu či tabletu.

Právě zmíněné vizualizace jsou pro žáky často atraktivní, protože mají možnost větší interakce (mnohdy podobné oblíbeným videohrám) nežli např. u videosekvencí či dokumentů, zároveň je nesporně staví před větší nároky na kritické myšlení, protože na rozdíl od textu či videa si ve vizualizaci musí většinu informací zjišťovat samostatně svým aktivním přístupem. Nezbytné je ve všech případech jasné zadání, které budou žáci skrze vizualizace plnit, ideálně formou badatelských otázek.

Práce s virtuální realitou a panoramatickými vizualizacemi rozhodně není všespásná a je potřeba s ní nakládat kriticky vzhledem k výukovým cílům, stejně jako s každou jinou metodou a didaktickou pomůckou. V mnoha ohledech však u žáků bezesporu pomáhá atraktivním způsobem rozvíjet kritické myšlení při získávání, třídění, analyzování i interpretování dějepisných dat. Ve velké míře se také dostanete zejména k „malým dějinám“ a každodennosti, což je jinak možné často jen přes textové nebo omezené obrazové prameny, kde je žáky těžší nadchnout pro práci.

Níže najdete několik praktických příkladů z hodin dějepisu napříč několika ročníky, které lze využít pro motivaci žáků v začátku vyučovacích hodin nebo během jejich badatelské práce při vyučování. Řadu z těchto příkladů lze využít i pro vypracování domácích úkolů, pokud je zadáváte.

Bojiště americké občanské války v roce 1864

Virtuální realita bojů z americké občanské války „Civil War 1864: A Virtual Reality Experience, Full Version“ (dostupná na tomto odkazu) umožňuje žákům nahlédnout na bojiště se vší parádou, včetně autentických zvuků a příležitostných popisků dění (ty jsou v angličtině, což však nebývá tak velký problém vzhledem k dostupnosti online překladačů). Žáci mohou sami zjišťovat, jak vypadala taktika boje, k čemu sloužily zákopy, jaké vybavení vojáci využívali (mnoho žáků si např. právě u této virtuální reality uvědomilo, kolik dýmu a logicky i zápachu způsobovala tehdejší střelba), jak vojáci reagovali na okolní dění, s čím mohli mít každodenní starosti atd.

Žáci osmého ročníku s touto virtuální realitou pracovali v hodině poté, co jsme si uvedli politický kontext americké občanské války. Do sdílené online tabulky pak zapisovali své odpovědi na badatelsky orientované otázky, prostor byl zároveň nechán doplňujícím dotazům a postřehům.

Virtuální realita bojiště americké občanské války
Virtuální realita bojiště americké občanské války
Autor díla: Pavel Žalský


Virtuální návštěva katedrály svatého Víta v Praze

Mnoho krásných českých památek umožňuje virtuální návštěvu s pomocí 360° panoramatických vizualizací. Při řešení rozvoje gotiky na našem území jsme s žáky sedmého ročníku „navštívili“ i notoricky známou katedrálu svatého Víta v Praze s pomocí odkazu na virtuální prohlídku.

Tato virtuální prohlídka je koncipována uživatelsky velmi pěkně, máte možnost projít si celou katedrálu uvnitř i z venčí, zobrazovat popisky atd. Úkolem žáků bylo hledat a popisovat znaky gotického slohu, které jsme si společně ukázali v předcházející části hodiny. Pro zaznamenání postřehů žáků jsme využili sdílenou tabuli Jamboard, kam mohli vkládat screeny nalezených gotických prvků, případně je ještě vyznačovat a popisovat.

Virtuální realita bojiště americké občanské války
Virtuální prohlídka katedrály svatého Víta 
Autor díla: Pavel Žalský

 

Dunkirk

Virtuální realita „Dunkirk VR Experience: Find Yourself On The Shores Of Dunkirk Fighting To Survive | 360 | TIME“ (dostupná zde) je zajímavou kombinací práce filmařů a tvůrců virtuálních realit. V hodině je vhodná spíše jako motivační do děje druhé světové války, žákům jsem bez uvedení do kontextu kladl za úkol, aby popsali situaci, kterou ve virtuální realitě naleznou, zkusili vystihnout pocity zúčastněných a navrhli řešení, obdobně jako jej musel navrhnout i Winston Churchill. Následně jsme se bavili o tom, jestli takové situace během války mohly nastávat často a jak vlastně boje probíhaly (důraz jsme kladli na to, jaká byla užívána technika). Zachyceno v této virtuální realitě je samozřejmě i vybavení vojáků a využívaná technika, které lze popisovat, tomu jsme se věnovali více skrze dobové fotografie a videozáznamy.

Virtuální realita bojiště americké občanské války
Virtuální realita Dunkirk
Autor díla: Pavel Žalský

 

Vatikán

Nádherná Vatikánská muzea zpřístupňují virtuální prohlídky svých interiérů i exteriérů, které žáci mnohdy vídají v učebnicích, a jsou spojena se známými renesančními i barokními umělci, o možnosti ilustrovat bohatství a moc katolické církve v některých historických etapách ani nemluvě.

Navštívit lze např. Sixtinskou kapli nebo baziliku svatého Petra i s náměstím. Protože se jedná o obrovské prostory i ve virtuální prohlídce, žáky je vhodné navést otázkami k tomu, co mají zkoumat, např. nalézt prvky renesančního slohu, popsat nějaké umělecké dílo, které naleznou, vystihnout klíčovými slovy, jak prostory působí, promyslet, co autoři těchto děl a staveb zamýšleli, atd.

Virtuální realita bojiště americké občanské války
Virtuální prohlídka Sixtinské kaple
Autor díla: Pavel Žalský
Virtuální realita bojiště americké občanské války
Virtuální prohlídka baziliky svatého Petra ve Vatikánu
Autor díla: Pavel Žalský

 

Zákopy první světové války

Obdobně jako výše zmíněné bitevní linie americké občanské války lze najít také virtuální realitu zákopů první světové války. Virtuální realita „Explore a WW1 Trench in VR! | Education in 360 | WW1 Virtual Trench“ (dostupná zde) umožňuje žákům prozkoumat zejména podobu zákopů a zdejší technické zázemí, vojáky samotné bohužel v této virtuální realitě nenajdeme a anglický mluvený komentář pravděpodobně nevyužijete. Žáci však mohou samostatně zjistit, jak byly zákopy strukturované a co všechno obnášel život v nich. Virtuální realitu mohou také porovnat s ukázkou z filmu nebo s dobovými fotografiemi.

Virtuální realita bojiště americké občanské války
Virtuální realita zákopů první světové války
Autor díla: Pavel Žalský

 

Digitální 3D modely

Ač nespadají přímo do kategorie virtuální reality, mají digitální 3D modely obdobný potenciál a dá se s nimi pracovat velmi podobným způsobem, některým žákům mohou vyhovovat i více nežli virtuální realita. Jako u všeho je samozřejmě potřeba promyslet, co je vaším cílem a jestli jej žákům pomůže dobře naplnit právě digitální 3D model.

Např. v úvodu do středověku se mi velmi osvědčila práce žáků s digitálními modely hradů na portálu 3DČesko.cz, např. 3D digitální model zříceniny hradu Landštejn (dostupný zde) je pro žáky skvělou učebnicí života na středověkém hradě i románské a pozdější architektury, navíc obsahuje jednoduché popisky, které si může každý žák rozkliknout. Jednoduchými otázkami se žáci mohou dopracovat samostatně ke spoustě zajímavých informací, např. proč byly hrady stavěny na kopcích, kdo všechno na takovém hradu asi žil, co je nezbytnou součástí každého hradu, proč mají hradby právě takový tvar, k čemu takový hrad vlastně byl, kde asi žil majitel hradu, kdo to celé postavil a za jakých podmínek, máme v okolí podobnou zříceninu, … atd.

3D digitální modely se rozhodně netýkají jen středověku. Portál gulag.cz mapující pracovní tábory má ve své nabídce galerii 3D předmětů nalezených právě v troskách gulagů. V kombinaci s prací s celou databází tohoto portálu (mapy, příběhy pamětníků) si mohou žáci poskládat vlastní obrázek o každodenním životě v pracovních táborech ve 20. století a nahlédnout na celou hrůznost této mašinerie. Pokud se rozhodnete pro komplexnější práci s tímto portálem, je rozhodně potřeba na ni vymezit i více času v hodině, nicméně rozhodně se to vyplatí.

Virtuální realita bojiště americké občanské války
Digitální 3D model hradu Landštejn
Autor díla: Pavel Žalský
Virtuální realita bojiště americké občanské války
Galerie digitálních 3D modelů nálezů z gulagů
Autor díla: Pavel Žalský

 

Závěr

Práce s virtuálním prostředím v dějepisu má jistě své opodstatněné místo a je využitelná v distanční i prezenční výuce, v obou případech pomáhá rozvíjet kritické a historické myšlení i digitální gramotnost žáků, je-li práce s nimi správně zacílena a zadána.

Výše je uvedeno pouze několik ukázek, s nimiž se pracovalo během hodin dějepisu, které lze samozřejmě upravit vzhledem k zacílení výuky, situaci ve třídě atd. Existuje celá řada portálů, aplikací i projektů, které převádějí historická témata do virtuálního prostředí. V některých případech jde samozřejmě o zpoplatněnou nebo na technicky náročnější službu, volně dostupných zdrojů se však dá dohledat více než dostatek. Hodně štěstí při jejich využití ve výuce dějepisu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 4. 2021
Moderní výuka dějepisu na základních školách a ve víceletých gymnáziích vyžaduje volit takové vyučovací metody, formy, techniky a postupy tak, aby práce se žáky byla cílevědomá a smysluplná, opírala se o činnostní složky výuky, o badatelské přístupy a využívání moderních informativních a digitálních nástrojů výuky. K poznání historických reálií se využívají digitální technologie způsobem, který podporuje činnost žáků při práci s historickými zdroji a prameny, což přispívá k porozumění a ke kritickému hodnocení historických jevů a problémů. Virtuální prostředí v podobě panoramatických vizualizací, virtuální reality nebo digitálních 3D modelů umožňuje žákům atraktivní formou získávat nové informace o historických událostech a jevech. Článek popisuje několik příkladů využití těchto nástrojů ve školní praxi.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě