Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Chemie mobilního telefonu
Odborný článek

Chemie mobilního telefonu

Anotace

Článek přináší aktivitu, ve které se žáci seznamují s prvky a sloučeninami mobilního telefonu a jejich využitím v konkrétních částech telefonu. Přitom pracují s textem, ve kterém vyhledávají důležité informace a zaznamenávají je do pracovního listu. Důležitou součástí aktivity je reflexe toho, co nového se žáci naučili a jak se jim v rámci aktivity spolupracovalo ve skupině.

Běžný mobilní telefon obsahuje některé z nejcennějších prvků na Zemi od zlata po stříbro. To je jako mít v kapse malou truhlu s pokladem. Podíváme se na prvky v mobilu a zjistíme, jak se do něj dostala chytrost, která z něj dělá „smart phone“.

Motivujeme

Ukažte žákům mobilní telefon a zeptejte se jich:

 • Jaké jsou části telefonu? (baterie, obrazovka, plastový kryt, paměťová karta apod.)
 • Ze kterých materiálů jsou tyto části vyrobené? (plast, kovy, sklo apod.)
 • Jaké jsou ideální vlastnosti mobilního telefonu? (odolnost, vysoká odolnost, nízká hmotnost apod.)

Zaznamenávejte odpovědi žáků. Vhodnou možností je tvorba kontextové mapy pomocí aplikace contextminds.com.

Autor díla: Jakub Holec, Contextminds.com

Zkoumáme

Rozdělte žáky do malých skupin (4–5 žáků) a nechte je přečíst text o prvcích, které tvoří mobilní telefon (příloha: Text – chemie mobilu). Zároveň vyzvěte žáky, aby si ve skupinách při čtení textu poznamenali prvky/sloučeniny používané v jednotlivých částech mobilního telefonu. Ty si poznamenají do pracovního listu (příloha: Pracovní list). Přitom budou analyzovat informace v textu týkající se využití konkrétní prvků v jednotlivých částech mobilního telefonu.

Autor díla: Jakub Holec

Vysvětlujeme

Žáci si ve skupinách rozdělí, kterým vlastnostem (rysům) mobilního telefonu (uvedeným v pracovním listu) se budou věnovat. Jejich úkolem je na základě textu vysvětlit, co je pro zaznamenané prvky/sloučeniny typické z hlediska možností jejich využití v dané části mobilního telefonu (svíticí displej, reproduktory, dotyková obrazovka apod.). Následně si jako „experti“ na jednotlivé komponenty mobilního telefonu ve skupinách vzájemně sdílí informace. Všichni žáci si tedy ve finále vyplní celý pracovní list. Důležité je poznamenat, že nejde o to si zapamatovat jednotlivé prvky, ale na základě práce s textem zjistit důležité vlastnosti daných prvků vzhledem k jejich použití v mobilních telefonech (elektrická vodivost, magnetické vlastnosti, svítivost apod.).

Reflektujeme

Porovnejte s žáky informace zaznamenané do pracovního listu s tím, co jsme společně zaznamenali do úvodní kontextové mapy. Jaké nové informace mohou nyní doplnit poté, co studovali text o chemii mobilního telefonu? Jak se žákům pracovalo ve skupině? Co by příště udělali jinak? To jsou jen některé z otázek ke zjištění přínosů aktivity pro učení žáků.

Diskutujeme

V další hodině můžete s žáky vést diskusi o tom, jak často firmy obvykle uvádí na trh inovativní mobilní telefony a jak často lidé své mobilní telefony střídají za nové modely. Jaké dopady na životní prostředí má tento způsob života? Jak je možné snížit dopady současného způsobu života na životní prostředí?

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
931.64 kB
PDF
Text – chemie mobilu
docx
18.55 kB
Dokument
Pracovní list
pdf
260.74 kB
PDF
Ukázka práce žáka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí