Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Oživme městskou knihovnu pro 21. století (6. část) – Tvoříme web městské knihovny
Odborný článek

Oživme městskou knihovnu pro 21. století (6. část) – Tvoříme web městské knihovny

6. 5. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Čonková
Spoluautor
Ing. Eva Fanfulová

Anotace

Žáci vytvoří jednoduchou webovou stránku knihovny ve webovém editoru, který umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit webové stránky. Webové stránky poskytnou čtenářům základní informace o knihovně s možností se online zaregistrovat.

Průběh hodiny

Nejprve formou brainstormingu zjistíme, jaké zkušenosti žáci s tvorbou webových stránek mají. Je možné, že někteří z nich budou tvůrci blogů nebo budou využívat jednoduché nástroje, jako je např. WordPress pro tvorbu. Můžeme se setkat i se žáky, kteří mají zkušenost s programováním vlastních stránek. 

Z hlediska rozvoje kompetencí k podnikavosti doporučujeme cíleně se žáky stanovit, kdo je konzumentem obsahu, neboli kdo je cílová skupina. 

Doporučujeme žáky seznámit s tím, co je to webhosting, jaké možnosti adres můžeme využít a jaké máme možnosti pro vytvoření webových stránek. Můžeme využít tzv. převrácené třídy, kdy žáci témata spojená s tvorbou webových stránek sami v rámci domácí přípravy prozkoumají. K tomu využijí vhodná klíčová slova a vyberou si individuálně, jaký způsob předání informací jim nejvíce vyhovuje. Jako pedagogové jim můžeme doporučit několik kvalitních zdrojů. Některé z možností tvorby webových stránek shrnuje článek Tvorba a design webových stránek 2. Zabývá se většinou platformami, na kterých webové stránky můžeme vytvořit. 

Pro účely vytvoření webových stránek městské knihovny doporučujeme tři možnosti: pro uživatele platformy Office – Sway, pro uživatele platformy Google – Sites Google. Univerzální možností je využít Webnode, ale i zde je potřeba se zaregistrovat. Registrace můžeme provést jakýmkoliv e-mailem, je vhodné pro registrační účely využít e-maily, které žáci využívají v rámci školy. 

Manažer dané aktivity přidělí svým členům jednotlivé úkoly. Je potřeba vytvořit webovou stránku knihovny, která bude obsahovat kontaktní informace, proklik na formulář pro nové členy, logo, odkaz na výroční zprávu a jakékoliv jiné relevantní informace. Výroční zprávu a logo zpracovává jiný tým (nebo už je vše zpracované / bude zpracované), formulář pro nové členy je potřeba vytvořit. Formulář bude obsahovat informace o čtenáři, kontakt na čtenáře, kategorii čtenáře a jiné relevantní informace, na kterých se tým dohodne. Je vhodné, aby obsahoval i logo knihovny. Žáci by se měli rozhodnout, v jakém nástroji formulář vytvoří. Správný postup je takový, že respektuje prostředí, se kterým již pracují v projektu. Formulář také vytvoří ve složce, která je logicky pojmenovaná a umístěná ve struktuře dokumentů projektu. 

Je na rozhodnutí týmu, kde jaké prvky umístí a kolik stránek a prokliků vytvoří. Své rozhodnutí v závěru práce odůvodní. Např. zvolili jsme jen jednu stránku, která je přehledná a obsahuje všechny potřebné informace pro čtenáře o chodu knihovny. Mohou využít i výstupů jiných týmů (např. týmu tvořícího prezentaci a akce pro knihovnu). 

Pokud na tvorbě webových stránek pracuje více týmů, nabízí se možnost jednotlivé webové stránky mezi sebou porovnat, zhodnotit je a nechat třídu či školu hlasovat, které vyberou. 

Ukázka možné realizace

Autor díla: Markéta Čonková

Ukázka dotazníku

Autor díla: Markéta Čonková

Komentář z pohledu gramotnosti:

Digitální gramotnost

Žáci díky vytvoření webové stránky městské knihovny mohou prakticky zhodnotit přínosy této formy komunikace se čtenáři oproti minulosti, ve které městské knihovny vlastní stránky neměly (DG-4-1-02 ). Během samotné tvorby webových stránek se žáci dostávají do problémových situací, na které je potřeba najít řešení (DG-4-1-10). Zároveň vytvářejí nový digitální obsah, ve kterém kombinují různé digitální formáty (DG-4-2-01). 

Důkazy o učení:

Žáci v týmu vytvoří webové stránky, které budou obsahovat základní informace o knihovně, dotazník pro nové čtenáře, logo knihovny, odkaz nebo vloženou výroční zprávu. 

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠIMEČEK, Karel. Tvorba a design webových stránek 2. [cit. 2020-10-4]. Dostupný z WWW: [https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21567/tvorba-a-design-webovych-stranek-2.html/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Čonková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna