Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Oživme městskou knihovnu pro 21. století (1. část) – Obecný popis projektu (žákovský projekt rozvíjející gramotnosti)
Odborný článek

Oživme městskou knihovnu pro 21. století (1. část) – Obecný popis projektu (žákovský projekt rozvíjející gramotnosti)

Anotace

Projekt Oživme městskou knihovnu pro 21. století nabízí sérii výukových aktivit pro žáky 8. a 9. tříd. Cílem je, aby žáci získali zkušenost s realizací komplexního projektu a zároveň byl vytvořen prostor pro rozvoj primárně digitální gramotnosti.

Žáci se stávají součástí realizačního týmu, který realizuje audity a poradenství v oblasti komunikace s veřejností. Tým vysoutěžil veřejnou zakázku s cílem oživit městskou knihovnu jak v oblasti finanční, tak v oblasti komunikace s veřejností. Tým tak pomůže na svět novému obrazu knihovny ve 21. století. Hlavními úkoly týmu jsou vyhodnocení finanční situace městské knihovny, vytvoření moderní výroční zprávy, návrh finanční rozvahy pro následující období, zvýšení zájmu veřejnosti o návštěvu knihovny a zpřehlednění informací o činnostech knihovny skrze různé komunikační kanály. Na závěr aktivity žáci svá řešení představí zadavateli. 

Realizace aktivity svou komplexností umožňuje využití při projektové výuce a pomáhá rozvíjet různorodé klíčové kompetence. Dominantně rozvíjí kompetence k podnikavosti, jedná se o komplexní projekt na zvýšení podnikatelských předpokladů. Tematicky aktivity odpovídají okruhu Člověk, stát a hospodářství. Soubor aktivit doporučujeme realizovat jako projektový den nebo dlouhodobý projekt. Pokud chceme akcentovat, aby si celá třída vyzkoušela práci v týmu na konkrétním projektu, volíme možnost projektového dne. Pokud je naším cílem, aby si celá třída prošla všemi aktivitami, volíme realizaci dlouhodobou ve více týmech. Jednotlivé aktivity lze realizovat i v rámci multioborové spolupráce vzdělávacích oborů Člověk a svět práce, Matematika, Český jazyk a literatura, Výtvarná výchova a Informační a komunikační technologie. 

Možnosti rozšíření projektu

Pokud bychom projekt chtěli ještě rozšířit, můžeme ho propojit s návštěvou knihovny nebo besedou s knihovníky. Lze pracovat s širším pojetím, aby žáci pochopili význam knihoven, fungování knihovny a historii knihoven. Tím se dostaneme i do historie výroby knih a historie vzniku knihoven. Také můžeme žáky uvést do kontextu s místem, kde knihovna stojí. Další možné rozšíření může být zaměřeno na představy o knihovnách budoucnosti (např. návrh budovy v aplikaci SketchUp). Možné je postavit knihovnu i v programu Minecraft pro výuku. 

Pokud chceme téma přenést do kontextu třídy, můžeme realizovat vytvoření vlastní žákovské knihovny ve škole po vzoru nabízených aktivit. Žáci tak nebudou pracovat pouze s konceptem knihovny, ale vytvoří si vlastní ve škole, kterou budou sami spravovat. 

V neposlední řadě aktivity nabízejí příležitost pro rozvoj gramotností. Dominantně je rozvíjena gramotnost digitální, ovšem nacházíme příležitosti i pro rozvoj gramotnosti matematické a čtenářské. 

Popis úvodní hodiny

Vzhledem k propojení jednotlivých úkolů doporučujeme nejprve realizovat výukovou aktivitu vyhodnocení a plánování rozpočtu, poté vytvořit výroční zprávu. Nezávisle na ostatních aktivitách lze realizovat výukovou aktivitu tvorby loga. Tvorba webu, infografiky a prezentace je částečně obsahově závislá na informacích z rozpočtu a výroční zprávě. Nicméně návrh struktury webu, infografiky a prezentace je nezávislý na jiných aktivitách. 

Žáci získají role, které obsahově kopírují pozice potřebné pro splnění cíle. Garanti jsou odpovědné osoby za splnění úkolu. Výzvou může být diskuze skupiny nad počtem potřebných rolí v týmu. Jednotliví garanti mohou pro splnění cíle využít i osoby, které přímo nepodléhají jejich vedení. Např. copywritery využije nejen garant komunikace, ale i garant webu a grafiky.

Zadání pro žáky:

Vaše skupina (firma) se specializuje na proměnu městských knihoven. Ve vašem týmu provádíte analýzu rozpočtu (tzv. audity) a navrhujete změny, aby městské knihovny získaly více prostředků pro svůj provoz a více návštěvníků. Zároveň se staráte o komunikaci s veřejností a vytváříte materiály, které městské knihovny prezentují. Městská knihovna vás vybrala, abyste provedli analýzu rozpočtu a navrhli možnosti pro zvýšení zisků a také aby se knihovna stala více místem pro setkávání generací. V současné době knihovna nevyužívá plně svůj potenciál. 

Jednotlivé role v týmu

Autor díla: Markéta Čonková

Ukázka kartiček rolí

Autor díla: Markéta Čonková

 

Žáci mohou získat jednotlivé role vylosováním z kartiček, nebo dobrovolným přijetím role. 

Projekt fiktivní firmy v době digitální lze rozdělit na šest dílčích lekcí, potažmo šest dílčích úkolů. 

Jednotlivé části projektu:

Navrhujeme rozpočet městské knihovně (VO: Člověk a svět práce, lze i Matematika)

Skupina přebírá správu Městské knihovny. K dispozici pro analýzu mají rozpočet pro minulý rok, který obsahuje příjmy a výdaje. Úkolem skupiny je zjistit efektivním způsobem, jaké byly jednotlivé příjmy a výdaje a jaká byla celková bilance. Po zjištění následuje druhá fáze úkolu, ve které se skupina zamýšlí a navrhuje změny hospodaření pro nový rok. Cílem je vytvořit vyrovnaný rozpočet, ve kterém se příjmy rovnají výdajům. 

Vytváříme moderní výroční zprávu pro městskou knihovnu (VO: Český jazyk)

Žáci vytvoří a zkompletují výroční zprávu, která reflektuje dosavadní hospodaření městské knihovny a očekávané hospodaření včetně naplánovaných akcí. Žáci se inspirují existujícími reálnými výročními zprávami z jiných knihoven. Formát výroční zprávy dodržuje pravidla pro formátování a typografii textu a využívá moderních možností zápisu (např. hlasovým zaznamenáním, tvorba dokumentu v online sdíleném prostředí). Jedná se tedy o možnost získat u žáků zkušenost s administrativním stylem, kterých ve škole nebývá příliš mnoho.

Vytvoření loga (VO: Výtvarná výchova)

Žáci vytvářejí nové logo městské knihovny. Cílem je vytvořit takové logo, které osloví i mladou generaci čtenářů a bude reflektovat, že se městská knihovna nově stává i prostorem pro setkávání nejen čtenářů, ale všech obyvatel města. Žáci vytváří logo ve volně dostupném programu nákresy Google ve vektorovém formátu a zároveň se seznamují s rozdíly mezi vektorovým a bitmapovým formátem. 

Infografikou do světa informací (VO: Člověk a svět práce)

Žáci vytváří infografiku, která čtenáře seznamuje s možnostmi využití městské knihovny ve volném čase čtenářů a s akcemi, které městská knihovna na následující období chystá. Infografika může být vytvořena ve volně dostupném doporučeném online nástroji Canva, zároveň lze použít i jiné digitální grafické nástroje. 

Tvoříme web městské knihovny (VO: Informatika a informatické myšlení)

Žáci vytvoří jednoduché webové stránky městské knihovny. Nejprve pomocí analýzy jiných webových stránek knihoven zjistí, jaké údaje a informace by měly webové stránky městské knihovny obsahovat, poté navrhnou a zpracují vlastní webové stránky. Zároveň navrhnou strukturu dotazníku, který bude sloužit pro registraci nového čtenáře. 

Prezentace (VO: Člověk a svět práce)

Žáci v roli realizačního týmu představují čtenářům aktivity, které pro ně knihovna přichystala. Formát prezentace dodržuje pravidla pro práci s prezentací a zároveň umožňuje pro tvorbu využít moderní nástroje, jako je Prezi.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
203.13 kB
PDF
Soubor kartiček rolí

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Čonková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna