Odborný článek

Pyramida zdraví

3. 2. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Anotace

Aktivita Pyramida zdraví je zaměřena na téma zdravý životní styl, tedy na téma, které je více než aktuální, a to nejen díky distanční výuce a omezení tělesné výchovy. Žáci sestavují tzv. pyramidu zdraví, a to za pomocí krátkých textů, které se týkají témat zdravého životního stylu, a pak o ní diskutují. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

Cílem aktivity je podnítit žáky k přemýšlení o vztahu ke zdravému životnímu stylu, vlastních možnostech, jak žít zdravě. Žáci zapojují kreativní stránku svého myšlení (vizualizace textu), nápaditost i vlastní zkušenosti. Dílčím cílem je žákovská diskuze nad obsahem pyramidy, sdílení svých zkušeností.

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Pyramida zdraví

Vzdělávací obor

Výchova ke zdraví

Období

2. stupeň ZŠ (6.–9. ročník)

   

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

VZ-9-1-03 Žák vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.

VZ-9-1-04 Žák posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.

VZ-9-1-05 Žák usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.

VZ-9-1-07 Žák dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky.

VZ-9-1-09 Žák projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví a v rámci školy a obce.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Žák najde a navzájem propojuje informace, které nejsou v textu vyjádřeny přímo (včetně pocitů, názorů, postojů a myšlenek postav). (Čtvrté období – na konci 7. r. ZŠ)

Žák vědomě používá základní strategie pro porozumění textu, např. předvídání, vizualizace, propojování s vlastní zkušeností, vyjasňování neznámých slov. Všímá si, když je text složitý, když něčemu v textu nerozumí; s dopomocí volí strategie vedoucí k porozumění. (Čtvrté období – na konci 7. r. ZŠ)

Žák samostatně (průběžně a podle potřeby) hledá a propojuje výslovné i skryté informace v textu. (Páté období – na konci 9. r. ZŠ)

Je možné i použití u nižších ročníků (první stupeň) – pro třetí období (na konci 5. r. ZŠ).

Žák najde v textu potřebné jednoduché informace, které nejsou vyjádřeny přímo (včetně popisů postav).

Žák vědomě používá základní strategie pro porozumění textu, např. předvídání, vizualizace, propojování s vlastní zkušeností, vyjasňování neznámých slov.

 

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Pyramida zdraví se věnuje tématu zdravý životní styl. Tedy tomu, které je v dnešní době velice aktuální. Téma vychází z charakteristiky vzdělávací oblasti Člověk a zdraví:

„Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.“

(RVP, MŠMT, Praha, 2017)

Zdravý životní styl protíná více vzdělávacích oborů – především Tělesnou výchovu a Výchovu ke zdraví. Předkládaná aktivita není ale pouze pro žáky druhého stupně. Při úpravě obtížnosti textů je použitelná i pro žáky stupně prvního (např. v rámci hodin tělesné výchovy nebo dalších předmětů). Žáci si díky aktivitě rozšíří poznatky o zásadách a principech zdravého životního stylu. Během aktivity dochází kromě uvedeného také k rozvoji čtenářské gramotnosti, kdy žáci z textů vyvozují skryté informace, se kterými poté následně pracují – konkrétně zapojují vizualizaci a z informací vyvozují další závěry. Součástí aktivity je vedení dialogu o zdravém životním stylu (žáci mezi sebou) se snahou dojít ke společnému výsledku. V neposlední řadě se díky aktivitě žáci také rozpohybují.

Cílem aktivity je podnítit žáky k přemýšlení o vztahu ke zdravému životnímu stylu, vlastních možnostech, jak žít zdravě. Žáci sestavují tzv. pyramidu zdraví [1], a to za pomoci krátkých textů, které se týkají témat zdravého životního stylu (sport, zdravá strava, denní režim atd.). Žáci přitom musí zapojit kreativní stránku svého myšlení, nápaditost i vlastní zkušenosti. Nad obsahem pyramidy žáci diskutují mezi sebou, sdílí své zkušenosti.

Popis aktivity

Přípravná fáze

Učitel připraví pyramidy s políčky, kde doporučená základna má 4 políčka (viz ukázka níže). Pyramidu lze nakreslit nebo vytvořit na počítači. Do rohu každého políčka napíše učitel jedno číslo (ideálně od 1 do 10). Počet pyramid je odvislý od počtu skupin, každá skupina má jeden výtisk pyramidy. Poté učitel vytvoří kartičky s krátkým textem, který charakterizuje některé z témat týkající se zdravého životního stylu (ukázka níže) – např. sport, zdravá strava, spánek, aktivní pohyb, kouření, alkohol atd. Každá kartička s textem je označená číslem stejně jako v pyramidě (od 1 do 10). Text na kartičky volíme tak, že může mít více správných odpovědí (např. více druhů ovoce).

 

Autor díla: Adam Cvik

 

1

Tento druh ovoce v sobě má spoustu vitamínů, obsahuje také mnoho ovocného cukru, který na rozdíl od toho rafinovaného není tolik nebezpečný. Člověk může sníst celý plod, ale musí dávat pozor na pecku.

Možné odpovědi: třešeň, meruňka, švestka, broskev, …

3

Tato činnost rozhodně zdraví neprospívá. Výzkumy dokazují, že výpary se dostávají do dýchacích cest člověka a mají špatný vliv na cévní systém. Člověk má při provozování této činnosti žluté prsty a smrdí mu z úst.

 Možná odpověď: kouření cigaret

Ukázky textu na kartičkách

Před vyučovací hodinou učitel rozmístí kartičky po třídě (pokud aktivitu provádí v tělocviku, využije tělocvičnu) nebo, pokud mu to podmínky dovolí, může použít i chodbu.

Průběh aktivity

Každé skupině učitel rozdá prázdnou pyramidu. Úkolem žáků je vyplnit její obsah. Přitom musí postupovat od spodu pyramidy (jako když ji opravdu staví, nejdříve musí mít pyramida/stavba základ). Musí vyhledávat kartičky s čísly, která se v pyramidě nacházejí ve spodní části, následně vyplňují druhé patro, třetí atd. Nemusí políčka vyplňovat postupně podle čísel, pouze podle pater. Hráči po zahájení aktivity vyhledávají kartičky s příslušným číslem a textem. Když najdou příslušný text, přečtou si ho. Dále mají za úkol obsah textu vyhodnotit a nakreslit správnou odpověď (vycházející z textu) do příslušného políčka (podle příslušného čísla). Žáci „startují“ z jednoho místa, štafetově se střídají a jsou-li na trase, mohou vyplnit pouze jedno políčko. Žákům uznáváme správnost, pokud překreslená odpověď odpovídá popisu v textu.

Ve chvíli, kdy má skupina pyramidu postavenou, přichází závěrečný úkol. Pyramida, kterou žáci skládali, byla vytvořena náhodně. Žáci mají nyní za úkol diskutovat o tom, jak by měla pyramida vypadat, pokud by v její základně (spodní čtyři okénka) měly být z hlediska zdravého životního stylu nejdůležitější pojmy. Skupina se tedy snaží shodnout na „hierarchii“, v jakém pořadí jsou pojmy nejdůležitější pro zdraví rozvoj těla, „na čem bychom měli v životě stavět“.

Vyhodnocení a zpětná vazba

Učitel se žáků ptá na zakreslené symboly (např. co je vedlo k takovému řešení, proč tak uvažovali, …). Snaží se diskuzi rozproudit a žáky podnítit k přemýšlení nad tématem, čímž navazuje na závěrečný úkol (debata ve skupinách). V této části by neměl učitel pouze moralizovat a poučovat, ale spíše žáky podpořit a pomoci jim přemýšlet nad touto oblastí a významem dílčích pojmů (např. Která okénka z pyramidy jste vybrali jako nejdůležitější pro zdravý životní styl? Je něco, s čím v pyramidě nesouhlasíte? Proč? Co sami dodržujete? Co dalšího sami děláte pro zdravý život?).

Součástí aktivity je také apel na ducha fair-play a podpora dovednosti argumentovat a zároveň vyslechnout ostatní. Žáci spolupracují a hrají podle pravidel.

Pokud chce učitel zvýšit motivaci a zařadit soutěžní prvek (například při využití v tělesné výchově), lze vyhlásit tým, který první zaplní všechna políčka pyramidy. I přes toto pojetí učitel v závěrečné diskuzi upozorní, že skutečným vítězem aktivity je ten, kdo vyslechne spolužáka, dá mu prostor a je schopen vyslechnout jeho argumenty. Další možností ozvláštnění aktivity je přeházet pořadí čísel u každé pyramidy, skupinky tak nehledají všichni najednou texty se stejnými čísly.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Aktivita/hra je navozením tématu k učivu samotnému. Aktivita je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, ale možný je i přesah do jiných oblastí (např. Člověk a společnost).

Žák při aktivitě pracuje s tématem zdravého životního stylu. Tedy s oblastí, o které slýchá dnes a denně. V průběhu aktivity se na základě rychlého čtení textu a svých zkušeností seznamuje se základní osnovou zdravého životního stylu, kterou by se měl snažit začlenit do svého života. Během aktivity žáci navzájem sdílí svůj postoj ke zdravému životnímu stylu, debatují o činnostech, které sami provádí. Diskuzní část aktivity podněcuje rozvoj spolupráce ve skupině (komunikace, argumentace, tolerování názoru ostatních a další).

V rámci aktivity se u žáků rozvíjí čtenářská gramotnost, a to především při rychlém čtení textu, hledání správné odpovědi a poté její vizualizace při kresbě obrázku. V této části je porozumění a pochopení textu klíčové.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Aktivita vzhledem k tomu, že se v ní čte a v jakém kontextu čtení probíhá, napomáhá rozvoji schopnosti rychlého čtení (skimmingu, „slízávání smetany“) a zachycení obsahu textu formou kresby. Zaměřuje se tedy na základní funkční čtení a dovednosti porozumění jednoduchému textu za využití učitelem dané strategie. Aktivita zaměřující se na zhodnocení celé „pyramidy zdraví“ z pohledu skupiny žáků napomáhá rozvoji schopnosti vést dialog, porozumět argumentům spolužáka a dojít ke společným závěrům, i k závěrům, že se skupina neshodla a proč se neshodla.

[1] Pojem Pyramida zdraví je vymyšlen pouze pro použití této aktivity. Nejedná se o Potravinovou pyramidu, která má své ustálené potraviny a patra.

Reflexe

Aktivita byla vyzkoušena v rámci projektového dne jako evokační pro téma zdravý životní styl. V první řadě žáky zaujala pohybová činnost, ke které „ve třídě“ tak často nedochází. Ta nastartovala pozitivní přístup k celé aktivitě a tématu. Vydařená byla závěrečná diskuze, které předcházela debata ve skupinách. Bylo znát, že žáci mají k tématu co říct, týká se jejich každodenního života (kdy chodí spát, co jedí, jak jsou dlouho na telefonu, ...).

Literatura a použité zdroje

[1] – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : MŠMT, 2017.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 2. 2021
Aktivita představuje autorskou příležitost rozvíjet v atraktivním pojetí základní čtenářskou gramotnost. Konkrétně si žák v prezentované výukové situaci upevňuje strategie rychlého zorientování v množství texů a informací k řešení problému. Možné alterace jako je navrhované soutěžní pojetí reflexe učení jsou uvedeny jako možnost, což je silná stránka článku.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí