Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Sleduješ? Tak se pohni!
Odborný článek

Sleduješ? Tak se pohni!

5. 1. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Anotace

Aktivita Sleduješ? Tak se pohni! je zaměřena na práci žáků v digitálním prostředí, konkrétně na úpravu videa. Žáky vede k zamyšlení se nad negativními vlivy moderních technologií a ke snaze na tom něco změnit. Při aktivitě žáci rozvíjí svoji nápaditost a kreativní stránku v propojení digitálního světa se skutečným. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

Cílem aktivity je žákovské video (nebo upravení již natočeného videa). Hlavním kritériem pro tvorbu videa je, aby vyžadovalo po sledujícím fyzický pohyb. Žáky má aktivita přivést k zamýšlení nad problematikou negativního vlivu moderních technologií a jejich používání na zdraví člověka.

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Sleduješ? Tak se pohni!

Vzdělávací obor

Informační a komunikační technologie; Výchova ke zdraví

Období

2. stupeň ZŠ (9. ročník)

Tematický okruh

Zpracování a využití informací; Výchova ke zdraví

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

•          ICT-9-2-01 Žák ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací.

•          ICT-9-2-02 Žák uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem.

•          ICT-9-2-05 Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě.

•          VZ-9-1-03 Žák vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.

•          VZ-9-1-04 Žák posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.

•          VZ-9-1-05 Žák usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.

•          VZ-9-1-10 Žák samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím.

•          VZ-9-1-13 Žák uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Digitální gramotnost

Žák vytváří a upravuje digitální obsah v různých formátech, dané formáty kombinuje (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia), vyjadřuje se za pomocí digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů.

Žák pozměňuje obsah, který vytvořil někdo jiný, propojuje jej s cílem vytvořit obsah nový.

Žák při používání digitálních technologií předchází situacím ohrožujícím tělesné i duševní zdraví.

Žák při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k ostatním.

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Sleduješ? Tak se pohni! je zaměřena na práci žáků v digitálním prostředí, a to konkrétně na práci s videem. Žáky vede k rozvoji digitální gramotnosti, a to ve dvou krocích. V prvním se žáci zamýšlejí nad rizikem používání digitálních technologií a vlivu digitálního prostředí, snaží se vhodně reagovat na potencionální rizika a předejít jim. Ve druhém žáci vytvářejí a upravují digitální obsah videí/obrázků pomocí vhodných programů a nástrojů. Aktivita je motivována tím, že žáci videa sledují a sledovat budou, stejně tak budou aktivitní ve virtuálním prostoru. Aktivita si klade za úkol přimět žáky zamyslet se nad vlivem technologií na samotné psychické a fyzické rozpoložení člověka, které si mnohdy dotyčný ani neuvědomuje.

Žáci při aktivitě vytvářejí nebo pozměňují obsah videa tak, aby uživateli (sledujícímu) připomínal běžné prohřešky proti zdravému životnímu stylu (např. dlouhodobé sledování monitoru/displeje, nevhodná poloha při sezení, dlouhodobá absence pohybové činnosti atd.), ať už z fyzické, nebo psychické stránky (v ideálním případě obojí). Předkládaná aktivita se zaměřuje na fyzické zdraví jedince.

Aktivita má žáky přimět k zamyšlení se nad využitím digitálních technologií (PC, mobilů, tabletů), digitálních aplikací a služeb (webových prohlížečů, sociálních sítí a jim podobným). Vytváří most mezi dvěma vyučovacími předměty – Informační a komunikační technologie a Výchova ke zdraví. Aktivita se dá využít v každém předmětu zvlášť, pokud má vyučující možnosti, lze aktivitou propojit oba předměty.

Popis aktivity

V první fázi aktivity by měl učitel navodit vhodnými příklady téma hodiny a nadchnout pro něj žáky. Poté jim představí zadání. Žáci mají za úkol vytvořit video (nebo nějaké upravit), a to tak, aby obsah videa vyžadoval při sledování fyzický pohyb. Je důležité zdůraznit, že jde o jednoduché úpravy (např. vložené symboly, obrázky), všechny pojmy budou vysvětleny ještě před zahájením sledování videa.

 1. Jako první si žáci zajistí video (natočí nebo stáhnou), které má délku trvání alespoň 3 min. a je pro ně atraktivní. Učitel by měl žákům připomenout, že video musí mít přípustnou úroveň (vulgarity, obsah, zesměšňování druhých, …) [1];
 2. Žáci si promyslí 4 různé pohyby, které lze provádět při sledování videa na počítači/mobilu (ideálně při sezení u stolu). Např. vstát a vzpažit, protáhnout si prsty u rukou; zakroužit hlavou, napřímit záda a další;
 3. Každému pohybu žáci přiřadí symbol nebo obrázek, který poté budou vkládat do videa;
 4. Pomocí programu na úpravu videí (pro základní použití stačí například Movie Maker – starší verze Windows, u Windows 10 to může být program Microsoft fotky) žáci vloží jednotlivé symboly/obrázky (např. &, #, @) do videa. Na dobře viditelné místo vždy jeden symbol a s minimálně půlminutovým rozestupem od dalšího (aby uživatel stihl provést dané pohyby). Na začátek videa žáci vloží legendu s vysvětlením, jaký pohyb se má provádět při zobrazení určitého symbolu;
 5. Jako poslední žáci prezentují svá videa před zbytkem třídy. Před spuštěním je vhodné napsat legendu na tabuli a vyzkoušet si jednotlivé pohyby, aby spolužáci věděli, co mají dělat.

Po prezentaci všech videí následuje zpětná vazba od učitele a žáků. Je vhodné, když si žáci v rámci aktivity sami přijdou na důvody toho, co a proč vlastně vytvářeli (využívání moderních technologií a jejich vliv na životní styl člověka). V této aktivitě je cíleno na bezpečnost tělesného zdraví, neměli bychom ovšem zapomínat i na zdraví psychické, které není o nic méně důležité.

Jaké otázky by při diskuzi měly zaznít. Jak může aktivita podpořit zdravý životní styl? Jak se chová vaše tělo při sledování videí nebo dlouhém sezení u počítače? Pozorujete na sobě fyzické změny, které pramení z dlouhodobého používání mobilů (počítačů, tabletů)? Pokud ano, jaké? Všimli jste si všech symbolů ve videu (udrželi jste pozornost po celou dobu)? Otázky směřují k uvědomění si propojení oblasti zdravý životní styl a moderní technologie. I drobný záměrný pohyb při sledování videa nebo statické práce s technologiemi je prevencí tělesné dysbalance (skolióza, bolest v oblasti krční páteře, zánět karpálních tunelů, poškozený zrak, ztuhlé/zkrácené svalstvo, …). Aktivita u žáků probouzí drobné návyky k pohybu ve spojení s technologiemi, které mohou vygradovat ve volném čase v „klasickou“ pohybovou aktivitu.

Pokud žáci video budou stahovat, je potřeba, aby je učitel poučil a zdůraznil princip autorských práv a licencí. Žáci logicky nemohou stahovat a používat jakákoli videa, která najdou na internet bez řádného zohlednění autorského práva.

Námět na rozšíření

Video může učitel s žáky v rámci výuky vložit i na sociální síť YouTube. Je dobré žáky poučit o zabezpečení sdílení videí a dalších možnostech, které tato sociální síť poskytuje. Pokud byste pracovali s tímto kanálem, doporučuji do popisku videa vložit legendu se symboly/obrázky tak, aby ji uživatel měl pořád na očích. Jako další je dobré vytvořit jeden soukromý/neveřejný účet, který bude spravovat učitel (učitel zajistí, že videa nebudou šířena).

Aktivita se dá pojmout i jako skupinová práce. U žáků tím podpoříme práci ve skupině, domluvu mezi nimi, rozdělení úkolů, jejich splnění a následnou prezentaci. Toto rozšíření aktivity může přispět i ke kvalitnějším výsledkům („Víc hlav víc ví“).

Další námět k přemýšlení: Učitel může žákům zadat jinou cílovou skupinu, pro kterou budou video připravovat. Žáci tak musí přemýšlet nad potřebami cílové skupiny (např. lidé důchodového věku) a podle toho uzpůsobit výběr videa a zapracované úkoly.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Aktivita je vhodná pro předmět Informační a komunikační technologie s přesahem do předmětu Výchova ke zdraví nebo Tělesná výchova. Aktivitu je možné „prolnout“ oběma předměty nebo zvolit jeden z vyučovacích předmětů a přesah do dalších předmětů zmínit. Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tématem digitálního prostředí a jeho vlivem na psychický a fyzický stav člověka. K tomu žáci využívají videa, která buď sami vytvoří, nebo upraví již natočená videa, aby se dala použít podle zadání aktivity.

Cílem aktivity je v první řadě zamyšlení žáků nad již zmiňovanou problematikou. Neméně důležitým bodem je, aby si žáci vyzkoušeli roli uživatele videa a v rámci aktivity si uvědomili, jaký vliv má na jejich tělo nekonečné sledování nejen videí, ale jakéhokoli obsahu virtuálního světa nepřiměřenou dobu. Žáci by měli pochopit, že nadměrné používání moderních technologií má vliv na životní styl člověka a pomocí aktivity se snaží vymyslet „opatření“, aby nebylo ničeno tolik jejich fyzické a psychické zdraví.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí digitální gramotnost.

Digitální gramotnost. Žáci se při aktivitě pohybují v digitálním prostředí. Konkrétně pracují s videi, která natáčí nebo stahují, a poté pomocí programů a nástrojů upravují, vytváří tak zcela nový obsah. Žáci používají digitální prostředky ke splnění stanovených cílů. Pokud učitel zvolí možnost prezentace nahráním na kanál YouTube, žáci si díky tomu osvojují základy bezpečnosti při využívání této sociální sítě. Aktivita také cílí na to, aby si žáci uvědomili zdravotní rizika, která představuje nadměrné používání moderních technologií, a ideálně jim předešli. Nabízí drobné preventivní kroky, jak bojovat s fyzickou dysbalancí, která může při práci s technologiemi vzniknout.

[1] Jako ukázku videa jsme zvolili video na téma: Potravinové reklamy – Očekávání vs. Realita. Video splňuje hlavní požadavek – je zajímavé a vtáhne sledujícího do děje. (https://www.youtube.com/watch?v=On6YPbEFg5M).

Video bylo vyzkoušeno i v praxi, ke každému produktu jsme vložili vždy jeden symbol vyzývající k pohybu a jako bonusový pohyb měl sledující narovnat záda vždy při změně výrobku.

Reflexe

Aktivita byla vyzkoušena v praxi na 2. stupni ZŠ, a to v upravené formě (celé třídě bylo pouštěno jedno video).

Aktivita splnila účel. Žáci byli konkrétním videem zaujati natolik, že zapomínali provádět předepsané pohyby. Při zpětné vazbě učitel na tento jev poukazoval a uvědomovali si to i sami žáci. Velice dobře pochopili, nad čím je aktivita nutí se zamyslet, a sami popisovali rizika nekontrolovatelného využívání digitálních nástrojů.

Aktivita byla hodnocena pozitivně i učitelem.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 1. 2021
Článek obsahuje netradiční aktivitu k důležitému tématu ochrany zdraví při sledování videí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy