Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Environmentální duel
Odborný článek

Environmentální duel

5. 11. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. David Kollert

Anotace

Námět do výuky předmětu Zeměpis, rozvíjející matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost. Žáci v průběhu aktivity představí argumenty, kterými podpoří zvolené tvrzení. Argumenty pro diskuzi vyhledají v odborné literatuře či v digitálních informačních zdrojích. Žáci pracují s různými zdroji informací, přičemž posuzují jejich relevanci dle stanovených kritérií. Zpracují prezentaci na dané téma, která bude vycházet z vyhledaných informací, statistických dat a grafů. Využité zdroje správně citují. Dokážou spolužákům vysvětlit své myšlenky, zdůvodnit postupy, jak se k daným informacím dobrali a kde čerpali fakta. Následně seznámí ostatní se svými závěry. Dokáží je obhájit, nad obsahem prezentace diskutovat a zvážit i jiné názory a argumenty. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Stupeň vzdělávání, období:

2. stupeň ZŠ / 9. ročník / alespoň 6 vyučovacích hodin

Rozvíjená gramotnost:

Čtenářská gramotnost

Žák:

 • je schopen dekódovat text a nalézt v něm požadované informace
 • komunikovat věcně s oporou o informační zdroje s ostatními za dodržení pravidel komunikace a s respektem ke komunikační situaci a partnerů
 • vyvozuje z nalezených informací další souvislosti nebo závěry
 • volí vhodný text v souladu s účelem 

Matematická gramotnost

Žák:

 • využívá číselnou osu, tabulky, diagramy a grafy a názorná schémata
 • správně interpretuje získané výsledky
 • formuluje závěry na základě dílčích poznatků

Digitální gramotnost

Žák:

 • během svého vzdělávání kombinuje různá digitální zařízení za účelem efektivnějšího plnění zadaných úkolů
 • vytváří a upravuje digitální obsah v různých formátech
 • využívá digitální technologie v navrženém postupu, kterým řeší vybrané problémy, potřebné informace získává z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání

Cíl činnosti:

Cílem aktivity je rozvoj znalostí, dovedností a postojů potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, tedy takové jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. Dojde k předání znalostí nutných k získání dovedností zaručujících dosažení trvale udržitelného rozvoje. Žák si bude schopen vytvořit představu o pozitivním a negativním vlivu člověka na životní prostředí a bude schopen pochopit základní environmentální problémy dneška. Bude kladen důraz na ekologické myšlení žáků v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje. V našem konkrétním případě si žák sám vybere jakékoli téma, které ho zaujme, a toto téma se bude týkat nějakého globálního environmentálního problému naší planety. Sám si vyhledá v odborné literatuře či na internetu relevantní informace a statistická data a zpracuje prezentaci na dané téma, kterou bude muset podložit statistickými daty a grafy, a to tak, aby své argumenty měl pádně podložené a neoddiskutovatelné. Žák dokáže ostatním vysvětlit své myšlenky, zdůvodnit postupy, jak se k daným informacím dobral a kde čerpal fakta a následně seznámí ostatní se svými závěry, které bude schopen ostatním interpretovat a zároveň dokáže své závěry obhájit a nad jejich obsahem diskutovat a zároveň bude schopen přijmout i jiná možná řešení.

Popis činnosti:

1. V úvodu tohoto tématu vyučující žáky seznámí s pojmy environmentální a globální problémy planety či s pojmem trvale udržitelný rozvoj civilizace. Žáci sami navrhují různé globální problémy, které jim přijdou důležité a nad předloženými tématy spolu diskutují. Následně vyučující vyzve žáky, aby si sami na příští hodinu připravili nějaké téma, které jim přijde zásadní, a s tímto tématem ostatní seznámili např. formou prezentace. Žáci se rozdělí do skupin a dohodnou se, která skupina bude hájit jaký názor, a následně se utkají v diskuzi nad svými argumenty a závěry. Žáci jsou nuceni vyhledat z různých zdrojů dostatek informací a tyto informace vhodně ověřit a oddělit ty informace, které jsou dostatečně vědecky a statisticky podložené od těch nevědeckých, neboť zrovna v problematice ochrany přírody existuje mnoho různých názorů na daná témata. Velikost skupin si žáci volí sami, a to podle konkrétních možností.

2. V této a následných hodinách, dle časové náročnosti, proběhne jakýsi diskusní souboj. Žáci diskutují nad zvolenými tématy, které si sami připravili, a snaží se vést s ostatními kvalifikovanou diskuzi a celé téma důkladně zanalyzovat. Důraz je kladen na statistické a grafické zpracování vybraných veličin jako neoddiskutovatelného faktu. Jako námět uvádím jedno aktuální téma, které je možné důkladně zpracovat. Jedna skupina žáků má za úkol hájit hypotézu, že globální oteplování neexistuje vůbec anebo, že zásadní vliv člověka na tento klimatický jev je zcela nepodstatný, a druhá skupina má za úkol hájit myšlenku, že hlavním strůjcem skleníkového efektu je člověk a jeho činnost. Obě skupiny mají připravené své argumenty a zvolené své řečníky a následně probíhá diskuse, kdy obě skupiny hájí svůj koncept na základě svých zdrojů a svých statistik a snaží se druhou skupinu přesvědčit a převést na svou stranu. Je nutné, aby si žáci vyhledali potřebná teplotní data za mnoho let zpětně, připravili si jejich grafy v závislosti na čase, spočítali průměrné teploty za určitá období a o tyto materiály poté podepřeli své argumenty. Oponentní skupina přichází s vlastními protipříklady a protiargumenty. Učitel celou diskuzi pouze koordinuje a do samotné diskuze nezasahuje. Je zvolena asi tříčlenná porota, která má za úkol sledovat diskuzi a na konci vyhodnotit, čí argumenty byly pádnější a přesvědčivější a kdo v celé diskuzi vyhrál.

Komentář:

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Žáci se během této aktivity seznámí s mnoha rozličnými globálními problémy, které trápí naši planetu a s kterými se lidstvo v zájmu udržitelného rozvoje musí vypořádat. Budou nuceni pracovat s mnoha rozličnými zdroji informací, statistickými údaji či vyhledávat určité hodnoty v grafech. Budou muset získané informace dát do správného kontextu, budou muset odlišit relevantní informace od těch méně podstatných, či dokonce nepravdivých či zavádějících. Seznámí se s nejdůležitějšími ekologickými problémy mnoha regionů, a to i v celosvětovém tedy globálním kontextu. Budou schopni vést odbornou diskuzi nad zvolenými tématy, odprezentují své téma a následně povedou diskuzi se svými spolužáky. Budou si muset vytvořit vlastní názor na mnohé problémy, které mnozí lidé považují za velice závažné problémy dneška, ale zároveň existují i protichůdné názory a bagatelizace daných témat, a proto je diskuze v této oblasti velice náročná až kontroverzní. Tato aktivita vhodně propojuje chemii, přírodopis, environmentální výchovu, výchovu ke zdraví, fyziku a matematiku.

Komentář z pohledu gramotností

Žáci zlepšují svou čtenářskou gramotnost, neboť si musí nashromáždit dostatek relevantních argumentů pro svůj názor. Dané informace musí utřídit tak, aby se v diskuzi neopírali pouze o své pocity nebo pocity lidí z různých diskuzních fór. Žáci se učí rozlišovat podstatné od méně důležitého. Jsou vedeni ke vhodné prezentaci svých výsledků a jsou podporovaní k vlastnímu sebehodnocení. Jsou nuceni k vytváření vlastních hypotéz a dokazování pravdivosti, k nalézání souvislostí uvnitř předmětu i mezi předměty. Součástí je také gramotnost digitální – je to vhodná příležitost, kdy mohou žáci porovnat způsoby tvorby grafů podle mnoha rozličných kritérií. Pracují s informačními a komunikačními zdroji za účelem vyhledání různých informací a následně tyto informace zpracovávají pomocí vhodných programů určených k tvorbě prezentací. Matematická gramotnost se rozvíjí při správné interpretaci statistických dat, které jsou nuceni si vyhledat pro podporu svých argumentů a závěrů. Jsou vedeni k jejich syntéze a analýze. Součástí je též i práce s různými grafy a vyvozování závěrů z průběhu těchto grafů. Matematická gramotnost je rozvíjena do určité míry, a to podle zvoleného tématu, ale je předpoklad, že by žáci se statistickými daty a grafy měli pracovat u každého tématu.

Možnosti individualizace a diferenciace výuky: Je možné žáky nechat pracovat samostatně či ve skupinkách. Mohou si sami zvolit libovolné téma nebo je jim přiděleno, aby se témata neopakovala. Nebo je zajímavé nechat žáky pracovat na stejném tématu a následně pozorovat jejich přístup k té samé problematice.

Postřehy z ověřování: Je dobré žáky nechat zpracovat i tuto problematiku z hlediska České republiky. Žáci se sami zamýšlí, jaké jsou naše environmentální problémy a jak se k nim stavíme jako společnost z hlediska udržitelného vývoje.

Sledování pokroku žáka (Důkazy o učení):

 1. Žák je schopen sám definovat nejpalčivější environmentální témata a problémy planety.
 2. Žák je schopen dostatečně odborně popsat a zpracovat určité palčivé globální téma na základě vhodně získaných informací z více zdrojů. Je schopen ve své argumentaci opřít se o správná statistická data a relevantní grafy.
 3. Žák je schopen v průběhu diskuze obhájit svůj názor, který má dostatečně odborně podložený, je schopen tento názor sdílet s ostatními, je ale zároveň schopen vyslechnout i názor ostatních a v případě pádných argumentů svůj názor korigovat a přijmout i jiné myšlenky.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. David Kollert

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.