Odborný článek

Ve spárech YouTube

Anotace

U aktivity Ve spárech YouTube žáci pracují v digitálním prostředí, konkrétně se sociální sítí YouTube. Žáci se na základě aktivity snaží porozumět zákonitostem digitálního prostředí a jeho provázanosti. Při vyhledávání v databázi YouTube žáci sestavují statistiky výsledků hledání a na jeho základě prezentují výsledky hledání. Aktivita má také za úkol podpořit skupinovou práci žáků. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

Hlavním cílem aktivity je, aby žáci pochopili principy internetových vyhledávačů (algoritmů), cílené reklamy a provázanosti celého virtuálního světa. Celou dobu žáci systamaticky pracují (ve skupině) v digitálním prostředí, které jim je velice dobře známé. Dílčím cílem aktivity, ale neméně důležitým, je systematické třídení vyhledaných informací pomocí sociální sítě YouTube, vyvození závěrů a následná prezentace výsledků. Během aktivity je také rozvíjena digitální a matematická gramotnost.

 

Název námětu

Ve spárech YouTube

Vzdělávací obor

Informační a komunikační technologie

Období

2. stupeň ZŠ (7.–9. ročník)

Tematický okruh

Vyhledávání informací a komunikace; Zpracování a využití informací

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

•         ICT-9-1-01 Žák ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost.

•         ICT-9-2-03 Žák pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví.

•         ICT-9-2-04 Žák používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji.

•         ICT-9-2-05 Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Digitální gramotnost

Žák potřebné informace získává z různých digitálních zdrojů, na základě vlastních kritérií pro vyhledávání získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými a na základě věrohodnosti příslušného zdroje. (Páté období)

Žák na základě vlastních kritérií pro vyhledávání získává potřebné informace z doporučených zdrojů. (Čtvrté období – na konci 7. r. ZŠ)

Žák ukládá informace tak, aby je mohl efektivně třídit a vyhledávat. (Čtvrté období)

Matematická gramotnost

Žák využívá číselnou osu, tabulky, diagramy a grafy, názorná schémata, myšlenkové mapy, fotodokumentaci, obrázky a náčrtky. (Páté období)

Žák vhodně organizuje zjištěné dílčí výsledky a hodnotí je pomocí zvolených kritérií. (Páté období)

Žák zaznamená přehledně postup a výsledek své badatelské činnosti. (Čtvrté a páté období)

Žák prezentuje výsledky své či týmové práce i s využitím digitálních technologií. (Páté období)

Žák prezentuje výsledky své či týmové práce. (Čtvrté období)

Žák formuluje myšlenku vlastními slovy se zřetelem k matematické správnosti, dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. (Páté období)

Žák promyslí a naplánuje způsob řešení problému, propojí jednotlivé informace a data. (Páté období)

Žák přehledně zapíše či jinak znázorní proces řešení problému. (Čtvrté a páté období).

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Ve spárech YouTube je založena na práci se sociální sítí YouTube. Žáky vede ke spolupráci ve skupině, k zisku informací z prostředí internetu a sociálních sítí, jejich analýze, vyhodnocení a k následné prezentaci výsledků. Cílem aktivity je, aby žáci pochopili principy internetových vyhledávačů (algoritmů), cílené reklamy a provázanosti celého virtuálního světa. Po celou dobu pracují v digitálním prostředí, které velmi dobře znají. V neposlední řadě je během aktivity rozvíjená digitální a matematická gramotnost.

Žáci při aktivitě používají internetový server ke sdílení videí (chcete-li sociální síť) – YouTube. Jejich úkolem je vyhledávat příspěvky na zadané téma. Výsledky kategorizovat a zaznamenávat. Nedílnou součástí práce je analýza zaznamenaných výsledků (provázanost, nabídka dalších příspěvků, odchylka od hledaného pojmu atd.), jejich vyhodnocení a prezentace.

Aktivita je zařazena do předmětu Informační a komunikační technologie, ale je možno ji použít i v jiných předmětech (Výchova k občanství), vždy je ale potřeba mít k dispozici zařízení s internetovým prohlížečem (počítače, tablety, mobily).

Fáze zadání aktivity

V této fázi je důležité, aby učitel správně žákům vysvětlil princip celé aktivity. Žáci jsou rozděleni do skupinek (záleží na počtu žáků ve třídě) tak, aby měla každá skupinka k dispozici zařízení s internetovým prohlížečem (počítač, tablet, mobil). V hodině IKT by to neměl být problém. Učitel má předem připraveny pojmy, které budou žáci na YouTube vyhledávat (např. Instagram, Leoš Mareš, Donald Trump, Utubering, …). Každá skupina si vylosuje jeden pojem a následně má za úkol:

 • zadat vylosovaný pojem do vyhledávače serveru YouTube a nechat si zobrazit výsledky hledání;
 • zaznamenat prvních 25 výsledků hledání (videí), která prohlížeč zobrazil;
 • analyzovat videa a roztřídit do skupin (kategorizaci skupin provádí žáci podle sebe; např. videa související s pojmem, videa s cílenou reklamou atd.);
 • u jednotlivých videí mohou žáci zaznamenávat i počet zhlédnutí, datum nahrání videa, autora a další (Záměrně je psáno „mohou“, protože v aktivitě nám jde především o ukázání provázanosti videí a funkci algoritmického vyhledávání. Záleží na učiteli, které parametry bude chtít po žácích zaznamenat.).

Před zahájením práce s YouTube dostanou žáci prostor na domluvu postupu při práci (kdo bude vyhledávat v prohlížeči, kdo bude výsledky zapisovat atd.).

Fáze zpracování, vyhodnocení a prezentace

Fáze zpracování a vyhodnocení plynule navazuje na vyhledávání a zaznamenávání výsledků. Žáci zaznamenávají výsledky do tabulky (mohou využít počítačové programy a aplikace – MS Excel, Google disk – sdílení dokumentů atd.). [1] Pomocí programů a aplikací vytvoří prezentaci s vyhodnocením výsledků hledání (mohou ji doplnit grafy a dalšími statistikami – kreativitě se meze nekladou). Poté každá skupina prezentuje výsledky svého hledání. Odůvodní zařazení výsledků do určitých skupin, doprovodí svým komentářem výsledné hodnoty a vyvodí z nich závěry. [2]

Po každé prezentaci dostávají ostatní žáci prostor na dotazy, učitel se doptává nebo shrnuje dílčí vystoupení. Po ukončení všech prezentací učitel shrne všechno důležité a poukáže na důležité aspekty celé aktivity. Vhodné otázky k diskuzi, které pomohou jít k jádru problematiky (cílená reklama, algoritmy, provázanost virtuálního světa a další). Je důležité žáky směřovat k uvědomění souvislosti mezi videi, návazností vyhledaného a jiné. „Podle čeho si myslíte, že se vám zobrazily výsledky/videa? Hledali jste jako anonymní uživatel, nebo jako přihlášeni k účtu? Může to mít vliv na výsledky? Proč? Čeho se vyhledaná videa týkala? Šlo vždy o zadaný pojem? Co vás při vyhledaných výsledcích překvapilo?“ Učitel se snaží v závěru celou problematiku zobecnit (cílená reklama není jenom na YouTube, ale v celém virtuálním prostředí).

Na závěr celé aktivity by neměla chybět reflexe žákovské práce (práce ve skupině, spolupráce, rozdělení úkolů atd.).

Je vhodné aktivitu rozdělit do dvou vyučovacích hodin. Pokud k tomu nejsou podmínky, nabízí se varianta snížení počtu vyhledaných videí nebo zpracování grafiky výsledků jako domácí práce.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Aktivita je vhodná pro předmět Informační a komunikační technologie, zvolené pojmy k vyhledávání v prohlížeči by měly souviset s technologickým a mediálním prostředím. Aktivitu je možné využít i v jiných vyučovacích předmětech (např. Výchova k občanství), zde by byla více akcentována společenskovědní stránka problematiky. Žáci se učí pracovat s digitálními zdroji, jejich provázaností, zjišťují, jak jsou uživateli prohlížeče výsledky hledání podsouvány a na jakém principu.

Aktivita je zaměřena na svět sociálních sítí, konkrétně na jeden z nejvíce navštěvovaných internetových serverů – YouTube. Žáci s ním mají velké zkušenosti, sledují, nahrávají a sdílí videa. Mnohdy jim ale chybí hlubší pochopení dané problematiky, a to je systém vyhledávání (algoritmů a dalších kódů), který cíleně nabízí koncovému uživateli výsledek, jaký nechce on, ale příslušná platforma.

Z pohledu vzdělávacího oboru se jedná o velice důležitou věc, kdy se žák učí rozlišit a rozeznat, jak vypadá digitální obsah, který chtěl najít sám a který mu byl systematicky vygenerován. V rámci aktivity je rozvíjena digitální gramotnost žáka a hlubší pochopení chodu internetu a dalších webových sítí. Žák se učí zkoumat výsledky a dle svých analytických zkušeností výsledky roztřídit, aby byl schopný výsledky vyhodnotit a následně prezentovat. V neposlední řadě aktivita také rozvíjí spolupráci. Žáci si mezi sebou ve skupině dělí úkoly, aby se zapojili do plnění zadaného úkolu všichni.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí digitální a matematickou gramotnost.

Digitální gramotnost. U aktivity je rozvíjena digitální gramotnost. Žáci se po dobu celé aktivity pohybují v digitálním prostředí na internetovém prohlížeči YouTube. Vyhledávají zadané informace, které poté analyzují a hledají možná propojení mezi nalezenými výsledky. Součástí aktivity je porozumění principu algoritmů a jejich využití v různých serverových vyhledávačích. Žák se učí rozpoznat digitální obsah a rozdělit ho do kategorií, se kterými pracuje při vyhodnocování. Při zpracování a vyhodnocování výsledků využívá aplikací na zpracování a sdílení dat (online tabulky, grafy, webové prezentace).

Matematická gramotnost. V aktivitě je rozvíjena i matematická gramotnost. V úvodu aktivity si žák musí naplánovat a rozvrhnout, jak bude nalezená data a informace zaznamenávat. Žák pracuje s výsledky svého hledání, logicky kategorizuje výsledky a zaznamenává je do přehledné tabulky. Na jejím základě poté připraví grafy, prezentaci a je schopný prezentovat a porovnat výsledky zadaného úkolu. Volí takovou formu, aby výsledky neztratily svůj kvantitativní obsah (procenta, porovnání proměnných, naznačení hypotéz) a zároveň byly srozumitelné spolužákům. Celá aktivita podporuje žákovu badatelskou činnost, protože se mu až při vlastní práci objevují důležité informace, s nimiž přistupuje k interpretaci dat.

[1] Variantou je, že si žáci sami přijdou na to, jaký zápis zjištěných dat a jaká forma prezentace je nejvhodnější. V závěru hodiny o tom mohou diskutovat s učitelem.

[2] Příklad z ilustračního vyhledávání – pojem Instagram. Z deseti videí vyhledaných přes anonymní účet se všechna vztahují k výchozímu pojmu. Čtyři z nich jsou hudební videoklipy. Videa, která YouTube dále doporučuje, plně souvisejí s prvním nalezeným výsledkem (hudební videoklip a jeho interpreti). Při vyhledávání z registrovaného účtu čtyři videa z deseti neměla v popisu ani anotaci, ani zmíněný pojem. Čtyři vyhledaná videa byla totožná jako při anonymním režimu. Videa, která YouTube dále doporučuje, nesouvisejí s pojmem, ale nabízejí to, co si majitel účtu pravidelně přehrává.

Reflexe

Aktivita byla vyzkoušena ve výuce na druhém stupni ZŠ a také v prvním ročníku SŠ. Byla pozitivně hodnocena učiteli. Žáci pracovali se zaujetím, jelikož jim téma sociálních sítí je dost blízké. Žáky bavilo pracovat ve skupině. Podle zpětné vazby od učitelů žákům nečinilo problém vyhledávání informací a práce s YouTube, ale spíše následné vyhodnocení a zpracování informací do tabulkového procesoru (u mladších ročníků musel žákům s roztříděním a vyhodnocením nalezených informací pomoci učitel). 

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 12. 2020
Článek řeší aktuální téma – práce v digitálním prostředí, konkrétně v prostředí Youtube.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají