Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Předměty speciálně pedagogické péče u nás ve škole
Odborný článek

Předměty speciálně pedagogické péče u nás ve škole

11. 11. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lada Flachsová

Anotace

Speciálně pedagogická péče jako soubor opatření se projevuje jako úspěšné zapojení žáka nejen do vyučovacích hodin, ale také do spolužití se spolužáky i s dospělými. Jedná se o pomoc v různých oblastech života žáků.

Podpůrná opatření pro žáky vycházejí především z potřeby žáků ke vzdělávání, které jsou vnímány největší mírou učitelem v době výuky. Nemusí se však vždy jednat o speciální potřeby, které souvisejí s obsahem jednotlivých hodin, ale může jít o potřeby v oblasti sociální, která se projevuje především ve vztazích jak ke spolužákům, tak i při jednání s dospělými. Nastavení různých opatření je oporou pro žáky, kteří se díky ní mohou zapojit s mnohem menšími problémy do interakce s okolím.

Podpůrná opatření

První známky nezbytné pomoci ve výuce zaznamená většinou pedagog. Nemusí jít jen o obtíže vzdělávací, ale i výchovné. Pokud je však nastavena vstřícná spolupráce se zákonným zástupcem ZZ, daří se nám velmi dobře potíže eliminovat. Často se ukáže, že se nejedná o výukové potíže v pravém slova smyslu, může jít o tzv. „pseudopotřeby“. Může se jednat o přechodný stav, který je po určité době díky podpoře překonán. Máme zkušenosti např. s žáky, kteří ztratili jednoho z rodičů či prarodičů a potřebovali v této době pomoc v různé podobě. V jednom případě (úmrtí matky) jsme se domluvili na 14denní domácí výuce za podpory ze stran učitelů formou konzultace přes mail.

Další zkušenost máme s žáky, kterým se rozváděli či rozvedli rodiče. Žákovi byly zapůjčeny dvoje učebnice, kdy si jedny nechal u otce, kam dojížděl na víkendy. Stávalo se, že pomůcky u něj zapomněl. Pokud zapomněl u otce některý ze sešitů, poznámky psané na volné listy si následně do sešitu vlepil. Pomoc může spočívat např. jen v tom, že učitelé „akceptují nepřipravenost“ na výuku, avšak nelze tuto pomoc paušalizovat a zneužívat jí. V některých případech dětem chybí sešity (dostanou ve škole papír na psaní bez jakýchkoli připomínek ze strany vyučujícího), není možnost psát domácí úkoly … Do naší školy chodí i žáci, kteří žijí v dětském domově (DD). Na místě je jak citlivý přístup pedagogů, tak úzká spolupráce s vedením DD. Dětský domov v rámci své péče pořádá pro děti různé akce, výjezdy.

Stupně podpory

Prvním stupněm pomoci je možnost zavedení Plánu pedagogické podpory (PLPP). Návrh může přijít z několika stran – od učitele, od ZZ nebo i od žáka, který má najednou pocit, že potřebuje pomoc. Tvůrcem PLPP je třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími. Po tomto prvním kroku dochází ke schůzce se zákonným zástupcem a žákem, jehož se PLPP týká. Na tomto setkání všem zúčastněným objasníme rámec podpory, povinnosti každého zainteresovaného. I žák má nějaké stanovené povinnosti, nejedná se o tzv. „úlevy“. Jedná se spíše o jinou formu výuky.

Následně, po odsouhlasení PLPP, seznámí třídní učitel se závěry tohoto dokumentu všechny vyučující daného žáka. Ti toto stvrdí podpisem, kterým se zavazují, že budou postupovat dle domluvy uvedené v PLPP. V podpoře je stanoveno následné setkání se zákonnými zástupci a vyhodnocení PLPP. Po domluvě a návrhu učitele se PLPP ukončí, popř. prodlouží dodatkem. Pokud jsou podpůrná opatření nedostatečná, je třeba doporučit ZZ navštívit ŠPZ.

Hodiny Předmětu speciálně pedagogické péče

Na základě závěrů z vyšetření PPP je stanoven žákovi předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) nebo pedagogická intervenci (PI). Z našich zkušeností vyplývá, že PSPP na 1. stupni je namístě. Ve většině případů se jedná o 1, max. 2 hodiny týdně. V naší škole se nejčastěji setkáváme s problémy v oblasti poruch učení, poslední dobou přibývá žáků s logopedickými problémy. Speciální pedagog vede rozpis péče žáků, spolupracuje při sestavování rozvrhů. Doporučujeme, aby s PPP komunikoval právě on, který má „tabulkový“ přehled péče o žáky.

Osvědčilo se nám, že pokud žák dochází na logopedii a má diagnostikovanou poruchu v oblasti narušené komunikační schopnosti, zařazujeme žáka dle doporučení z PPP do PSPP zaměřený tímto směrem. V ideálním případě je vhodné mít na logopedickou nápravu žáka jednoho, ale počty logopedů na naší škole (4) a žáků, kteří potřebují péči v této oblasti, nám toto nedovolují. Jelikož se musíme držet počtem hodin, který máme uvedený v našem ŠVP, probíhá PSPP v rámci hodin českého jazyka. S vyučujícím jsme domluveni, jaká hodina je k tomuto cvičení nejideálnější; většinou se jedná o čtení, jelikož v týdnu máme na 1. stupni 2 hodiny čtení. Aby se žák maximálně soustředil celou hodinu je nemožné, proto PSPP – logopedie dělíme do 2 hodin po 20 minutách. Je opět na domluvě, jestli žák bude mimo třídu v první polovině, či ve druhé, záleží na sestavení hodiny vyučujícím. Logopedii vede školní logoped či logopedický asistent.

Dalším PSPP, se kterým máme zkušenosti, je rozvoj kognitivních funkcí. Pokud se sejdou žáci na stejné, či alespoň podobné úrovni, utvoříme z nich skupinku (max. 4 žáci podle Přílohy 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2) a mohou mít tento předmět celou hodinu. Někdy je tato skupinka tvořena žáky z paralelních ročníků. Bohužel se však někdy nepodaří utvořit homogenní skupinku, jsme nuceni přistoupit k podobnému modelu jako je PSPP – logopedie pro 2 žáky. Výuka probíhá u 2 žáků 20 minut na začátku hodiny, následná péče dalších 20 minut patří dalším 2 žákům v jednom dni. Jiný den v týdnu probíhá výuka naprosto ve shodném modelu. Tím dostojíme doporučení PPP, kdy žák má přiznanou 1 hodinu PSPP týdně. Hodiny PSPP vede speciální pedagog.

PSPP pro žáky s problémy v oblasti matematiky však v některých případech vedeme pouze s 1 žákem. Matematická úroveň jednotlivých žáků nejde ruku v ruce s ročníkem, který žák navštěvuje a jednotlivé matematické kroky nelze přeskočit. Tyto hodiny PSPP vede speciální pedagog nebo učitel, který absolvoval kurz pro výuku žáků s dyskalkulií.

Péči o žáky s problémy v oblasti sociální zabezpečuje na naší škole školní psycholog. Vzhledem k jeho sníženému úvazku se jedná o nácvik sociálního chování v různých vyučovacích hodinách dle domluvy jak s vyučujícími, tak i se ZZ. Následně tuto nápravu doplňuje ve většině případů rodinná terapie či minimálně rozhovory se ZZ, někdy se přidá i podpora z Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Velkou oporou v této péči je i asistent pedagoga (AP), který ve třídě působí (v každé třídě naší školy máme AP). AP může po dohodě se školním psychologem korigovat jednání žáka o přestávkách.

Uvedu naši zkušenost – v jednom případě jsme našli zálibu výchovně problematické dívky – knihy. Této dívce jsme 2x týdně nabídli, aby pomáhala ve školní knihovně. Nejen, že jsme u ní rozvíjeli vztah ke knihám, ale eliminovali jsme u ní negativní projevy v průběhu přestávek vůči spolužákům a navíc se u ní projevil velmi pěkný vztah k mladším dětem, kterým pomáhala s výběrem knih.

A další naše zkušenost je u žáka, u kterého jsme objevili jeho vztah ke skládání papírových vlaštovek (bohužel i v průběhu hodin). Na základě domluvy jsme mu sehnali papírové modely letadel, které mohl o přestávkách slepovat. Kupodivu se na tento koníček k němu přidali i někteří chlapci z jeho třídy a tím docházelo ke komunikaci mezi nimi a vytváření společných zážitků, což opět minimalizovalo problémy ve vzájemném chování ve třídě. Následně byla z těchto výtvorů vytvořena výstava v atriu školy.

Faktem však je, že některé činnosti nelze aplikovat plošně na všechny žáky a rozhodně nevydrží po dobu celé školní docházky. Je třeba hledat další nové cesty.

Veškeré přístupy k žákovi, výchovné či vzdělávací postupy, kompenzační pomůcky jsou konkrétně rozepsány v PLPP, popř. v IVP. Máme i případy, že se hodin PSPP účastní zákonní zástupci žáka a následnou péči svému dítěti v tomto duchu poskytují doma.

S tvorbou skupinek souvisí jisté riziko spojené s tvorbou rozvrhu. Pokud se jedná o skupinu z paralelních ročníků, je třeba, aby uvedenou hodinu čtení měli ve stejný čas (např. v úterý 3. hodinu). Často, díky tomu, je třeba obsadit tyto hodiny různými vyučujícími. Na druhém stupni je sestavení plánu PSPP obtížnější. Dalším neméně závažným rizikem, kterému čelíme, je to, že speciálního pedagoga zaměstnáváme na 0,5 úvazku, což absolutně nestačí pokrýt potřeby školy. Některé hodiny PSPP dobírají další učitelé, s aprobací speciální pedagog. Tito učitelé pak musí mít ve svém rozvrhu volno stejně s žáky. Potýkáme se také s tím, že část hodiny žákovi „uteče“. S vyučujícími je domluveno, že čas, kdy mu odchází žáci, věnuje opakování. Ale i to opakování tito žáci potřebují.

Jako škola nabízíme i kurzy rozvoje grafomotorických dovedností (Maxík), stimulační program HYPO a terapeutickou metodu EEG biofeedback. Tyto kurzy nabízíme individuálně mimo výuku a ZZ si je hradí sám. Některé prvky (pouze tehdy, vede-li PSPP učitel s certifikací těchto kurzů) lze z těchto kurzů do nápravy převzít.

Hodiny PSPP, posun žáka vyhodnocuje speciální pedagog, který péči poskytuje. K hodnocení přistupuje z hlediska posunu v oblastech kognitivních funkcí a následně podporu posunuje dále. Může se stát, že následný rok bude mít PSPP jiný pedagog, proto vedeme záznamy o práci s žákem.

Pedagogická intervence (PI)

PI využíváme k podpoře vzdělávání předmětů, v kterých žáci selhávají a ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy. Tuto podporu na naší škole zabezpečují aprobovaní učitelé. PI dělíme do skupin podle věku žáků. Skupina je složena z max. 6 žáků. Problém, s kterým se potýkáme, je koordinace termínů, kdy PI může daný pedagog poskytovat – jak s ohledem na svoje možnosti, tak i s ohledem na možnosti žáků ve skupině. Nejpreferovanější termín u starších žáků je ihned po ukončení výuky, popř. v ranních hodinách, tzn. nultou hodinu. U žáků 1. stupně zákonní zástupci preferují termíny odpolední, kdy k této péči někteří přistupují i částečně tak, že se jejich dětem vyplní část odpoledne.

Žáci tuto podporu velmi kvitují, neboť si po domluvě sami „řídí“ její obsah. Náplní PI může být obsah různých předmětů dle našeho ŠVP – od přípravy na písemnou práci přes „dovysvětlení“ probírané látky nebo její procvičování k plnění domácí přípravy.

Závěry a nastavení podpory z vyšetření žáka s námi PPP konzultuje ještě před tím, než zprávu na školu odesílají.

K vyhodnocování PI se ZZ a žáky dochází v době tripartitních schůzek, kdy vidíme větší chuť žáků při práci v hodinách („konečně tuší, o čem je řeč“). Pro vyhodnocení naší práce používáme dotazník jak pro žáky samotné, tak i pro ZZ a pedagogy, kteří péči vedou. Dotazník obsahuje pouze 5 krátkých otázek.

Příklad otázek dotazníku:

Pro žáky

 

Pro vyučující

 

 


Pro zákonné zástupce

(Autor dotazníku: Flachsová Lada) 

Na základě vyhodnocení dotazníku dochází k rozboru jednotlivých odpovědí, čemuž jsou přítomni vyučující PI, a společně hledáme cesty, které by možné odpovědi zohledňovaly.

Někteří žáci na 1. stupni mají PSPP i PI. Takto rozsáhlá péče je pro ně však velmi náročná, uvážíme-li rozdělení péče po půlhodině, jedná se 2x týdně o „ztrátu“ části hodiny a 2x týdně 30 minut navíc k jejich rozvrhu.

Nastavení podpory je tzv. šité na míru vždy danému žákovi. Ten, kdo komunikuje s PPP, musí znát nejen žáka, jeho potřeby a jeho zázemí, ale také možnosti poskytování podpory – jak početné máme skupiny, do které lze žáka zařadit (s tím následně koresponduje přiznání NFN nebo bude ve skupině sdílený).

Snažíme se žákům s PO dávat co nejlepší péči.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lada Flachsová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby