Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozvoj gramotností v uměleckých oborech v bodech
Odborný článek

Rozvoj gramotností v uměleckých oborech v bodech

7. 8. 2019 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Markéta Pastorová

Anotace

Text uvádí za každý umělecký obor (hudební, výtvarnou, dramatickou, filmovou/audiovizuální, taneční a pohybovou výchovu) v několika bodech základní teze, kterými mohou tyto obory přispívat k rozvíjení gramotností. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Vzdělávací oblast Umění a kultura byla od samého začátku koncipována tak, aby vytvořila prostor pro všechny vzdělávací obsahy vycházející z pěti druhů umění – hudby, výtvarného umění, divadla, tance, filmu – a jejich mezioborových přesahů. To, že jsou po formální stránce tyto obory dosud rozděleny na povinné (hudební a výtvarná výchova) a doplňující (dramatická, taneční a pohybová a filmová/audiovizuální výchova), ještě neznamená, že jak v umělecké, tak pedagogické praxi nedochází k jejich vzájemné spolupráci, inspirování se jednoho druhu umění druhým, experimentování s různými prostředky a vzniku multimediálních výstupů.

Jak ale toto souvisí s tématem gramotností?

Máme-li se více zamýšlet nad teritorii, která jsou pro jednotlivé umělecké obory čistě specifická, i nad těmi, která mohou být v různé míře intenzity společná, tak mohou být zajímavé a přínosné impulzy „zvenčí“. A právě jeden z nich je možné spatřovat v tématu gramotností. Stranou pozornosti zatím zůstávají ty, které by ve spojení s uměleckými obory měly být též zmiňovány (gramotnost vizuální, mediální, filmová, auditivní, kulturní apod.). Na pořadu dne jsou gramotnosti z hlediska vzdělávání prioritní – čtenářská, matematická, digitální.

Pojďme se alespoň ve stručnosti podívat na to, jak mohou tyto prioritní gramotnosti rezonovat v jednotlivých uměleckých oborech a tím i obohacovat mezioborovou diskuzi.

Pro přehlednost uvádíme vazbu jednotlivých uměleckých oborů na gramotnost v bodech a pouze na tu, k níž se může vztáhnout svou podstatou. To znamená, že nejde o to, „přidat“ si k sobě gramotnost za každou cenu a uměle.

Hudební výchova a rozvoj čtenářské gramotnosti ve všech hudebních činnostech

 • Čtení textů vokálních kompozic a následná hudební realizace – uspořádání hlasů ve vokálních partiturách
 • Čtení not a hudebních značek – vztah mezi textem a zapsanou hudbou
 • Texty z hudební historie – kritické čtení a vnímání různých mediálních sdělení

Hudební výchova a rozvíjení matematické gramotnosti v činnostech jak receptivních, tak produktivních

 • Orientace v metrorytmických strukturách písně, skladby, kompozice
 • Vnímání rozdílnosti rytmů – pravidelné/nepravidelné metrum
 • Vnímání logiky stavby hudebního díla – schémata reflektující průběh skladby, grafické partitury

Hudební výchova a rozvíjející digitální gramotnosti především v produktivních činnostech

 • Elementární improvizace, komponování a tvorba hudebních a zvukových objektů
 • Zvukové instalace, záznam a uchování hudby v digitalizované podobě
 • Notační programy – přepis, remix, vlastní tvůrčí aktivity
 • Ukládání hudby na digitální úložiště, správa digitální identity, reprodukování hudby

Doporučený text: Využití ICT technologií v běžné výuce HV na ZŠ

Dramatická výchova a čtenářská gramotnost

Práce s textem v procesu dramatické výchovy jsou založené na:

 • motivaci a zájmu s textem pracovat
 • potřebě prostřednictvím textu objevovat významy, které korespondují se světem žáka, a sdílení těchto významů (se spolužáky, učitelem, diváky, posluchači)
 • potřebě prostřednictvím textu objevovat a sdělovat důležitá témata a sdělení

Práce s textem v procesu dramatické výchovy jsou založené na:

 • aktivní práci s textem, tvůrčím procesu, kdy žák je spolu/tvůrce
 • potřebě uplatňovat v procesu vlastní tvorby skutečnosti nalezené v textu
 • propojování roviny vyprávěcí, herní (dramatické) a reflektivní

Filmová/audiovizuální výchova a čtenářská gramotnost

 • Verbální a následně písemná reflexe zhlédnutých filmů a audiovizuálních děl
 • Písemná příprava nutná k realizaci vlastních audiovizuálních tvůrčích pokusů
 • Sledování audiovizuálních děl inspirovaných literaturou

Filmová/audiovizuální výchova a matematická gramotnost

 • Organizace vizuálních prvků v kompozici obrazu
 • Individuální nastavení základních funkcí přístrojů, např. nastavení ohniskové vzdálenosti, světelné clony, odhad vzdálenosti, vztah clonového čísla k délce osvitu
 • Střihová skladba obrazu (schopnost vyjádření kombinací, variací a permutací matematickými pojmy a vzorci)

Filmová/audiovizuální výchova a digitální gramotnost

 • Poučené užívání digitální technologie, techniky a přístrojů, při němž se žák nespoléhá na automatické funkce, ale na jejich individuální ovládání a nastavení v zájmu dosažení zamýšleného výsledku a efektu, prohlubuje významně digitální gramotnost
 • Žák vlastní praxí prohlubuje kognitivní a technické dovednosti a chápe podstatu digitální technologie v komunikačních procesech a při vytváření, hodnocení a sdílení informací

Výtvarná výchova a čtenářská gramotnost

 • Obraz jako osobní paměťový záznam (nejen vizuálního vnímání) – jeho slovní vyjádření
 • Interpretace vztahu obrazu textu: popis obrazu, tvorba obrazu na základě slovního vyjádření, popis postupu a způsobu užití vizuálních prostředků
 • Kritické čtení informací týkajících se historie umění, interpretace výtvarných děl, aktuálních událostí ve světě výtvarného/vizuálního umění

Výtvarná výchova a digitální gramotnost

Zásadním průnikem digitální gramotnosti s výtvarnou výchovou je tvůrčí práce s obrazem. Užití digitálních médií zakládá mimořádné komunikační účinky obrazu.

 • Digitální technologie přinášejí žákům další/nové možnosti tvůrčích činností – vytvářet a digitálně upravovat obrazy založené na vlastních prožitcích a zkušenostech
 • Digitální obraz není konkurence „klasických“ výtvarných prostředků

Doporučený text:

Jak se proměňuje obsah výtvarné výchovy v důsledku uplatnění nových médií a jak je možné využívat informační a komunikační technologie (ICT) ve výuce VV

Výtvarná výchova a matematická gramotnost

 • Obraz v klasickém provedení: proporční vztahy, rytmická seskupení, pravidelnost
 • Obraz jako vztahové pole obrazových elementů (Paul Cézanne) – analýza typu elementů, vzájemné poměry jejich možností, různé typy jejich vztahů apod.

Taneční a pohybová výchova

Taneční a pohybová výchova vychází z holistického přístupu k člověku, propojuje motoriku, myšlení, vůli a emocionalitu. Tím vytváří základ, na kterém je možné jednotlivé gramotnosti stavět a rozvíjet.

 1. harmonizuje tělesný i psychický vývoj dítěte/žáka (základna pro čtenářskou, matematickou i digitální gramotnost)
 2. je prevencí tělesných i duševních disharmonií (základna pro čtenářskou, matematickou i digitální gramotnost, včetně obrany proti eventuálním negativním vlivům)
 3. vede k sebepoznání a autenticitě (základna pro čtenářskou, matematickou i digitální gramotnost)
 4. probouzí prostorovou představivost (základna pro matematickou, čtenářskou i digitální gramotnost)
 5. zvyšuje nároky na fyzickou činnost, učí pozitivnímu vztahu k fyzické práci (přináší efekt hlubšího soustředění na duševní výkon)
 6. přináší přirozenou radost, pozitivně motivuje (důležité pro všechny prioritní gramotnosti – čtenářskou, matematickou i digitální)
 7. svou podstatou učí pospolitosti a sdílení (čtenářská, matematická, digitální gramotnost)
 8. vede k hlubokému citovému prožitku, přináší schopnost empatie (čtenářská gramotnost)
 9. učí zdravé sebedůvěře (čtenářská, matematická, digitální gramotnost)
 10. rozvíjí tělesnou inteligenci, spoluvytváří a rozšiřuje základnu pro duševní činnosti obecně

 

A na závěr jeden podnět z výtvarného oboru pro každého…

 

Pokuste se charakterizovat a posléze identifikovat objekty, jejichž uskupení je na fotografii.

Zkuste si fotografii otáčet a zamyslet se nad tím, jak se mění její celkové vyznění, posléze fotografii s využitím digitálních technologií upravte tak, abyste zdůraznili určité hledisko, které si sami vyberete.

Zamyslete se a zformulujte zadání pro své žáky, které by se zaměřilo na jednu, dvě či všechny gramotnosti.

O své zadání se podělte s ostatními tím, že jej napíšete do komentáře k tomuto článku.

V textu byly využity podklady zpracované týmem autorů: Rudolf Adler, F/AV; Eva Blažíčková, TPV; Alexandros Charalambidis, HV; Radek Marušák, DV; Jaroslav Vančát, VV.

Odkazy na výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ:

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21762/vyukove-aktivity-pro-rozvoj-ctenarske-matematicke-a-digitalni-gramotnosti-na-1.-stupni-zs.html/

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21966/vyukove-aktivity-pro-rozvoj-ctenarske-matematicke-a-digitalni-gramotnosti-na-1.-stupni-zs-ii..html/

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
PaedDr. Markéta Pastorová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Gramotnosti obecně