Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zlatá bula sicilská a privilegia pro českého krále
Odborný článek

Zlatá bula sicilská a privilegia pro českého krále

4. 4. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Pavel Žalský
Spoluautor
RNDr. Josef Herink

Anotace

Žáci na základě práce s primárním historickým pramenem (Zlatá bula sicilská) vyvozují, jaká práva získal český král Přemysl Otakar I. Žáci se tak procvičují a posilují v rozvoji čtenářské gramotnosti, včetně vyhledávání a třídění nových informací. Aktivita je vhodná pro samostatnou i skupinovou práci, je vhodné ji zařadit do výkladu o počátcích Českého království – a to buď jako formu získávání nových informací, nebo naopak reflexe probrané látky. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Učitel žákům do dvojic či skupin nakopíruje pracovní list s textem Zlaté buly sicilské a příslušnými otázkami (viz níže). Žákům vysvětlí smysl a průběh aktivity, před samotným rozdáním pracovních listů ve třídě žákům zpřístupní slovník cizích slov, počítač s připojením k internetu (v ideálním případě), žáci mohou používat též dějepisné atlasy nebo učebnice pro 7. ročník základní školy.

1/ Aktivitu je možné využít během probírání tématu počátků Českého království, ideálně po zopakování politiky (ve smyslu toho, jak své královské tituly získali) prvních králů z rodu Přemyslovců Vratislava II. a Vladislava II. Pracovní list s textem dáme žákům do dvojic s tím, že s jeho pomocí zjistíme jakého diplomatického úspěchu pro sebe a své nástupce dosáhl Přemysl Otakar I. Práce s textem a otázkami by žákům neměla trvat déle jak dvacet minut, pro hledání svých odpovědí a potřebných souvislostí mohou využít právě slovníky cizích slov (např. pro nalezení významu pojmy investitura), počítač, dějepisné atlasy a učebnice. Na konci práce s žáky společně shrneme, jak došli ke svým odpovědím a v čem byla práva udělaná Zlatou bulou sicilskou podle nich výjimečná.

2/ V případě, že se aktivitu rozhodneme využít spíše pro reflexi látky počátků Českého království, je možné zachovat postup jako u první varianty s tím, že na základě odpovědí na otázky ke Zlaté bule sicilské budou žáci sami (např. vypracováním dalších otázek) bez vedení vyučujícího s pomocí svých již získaných znalostí (a případně s pomocí dostupných zdrojů) dávat politiku Přemysla Otakara I. (potažmo prvních českých králů) do širších souvislostí, ať už jde o výjimečnost získaných práv pro Přemysla Otakara I. a jeho následovníky, vhled do koexistence církevní správy se světskou (otázka investitury) či do povinností krále vůči císařům (otázka sněmů).

Text pracovního listu

Žáci pracují se zadaným úryvkem primárního historického textu, zjišťují jeho původ, dataci a význam pro dějiny českého státu. Ověřují svými aktivitami při práci s doporučenými prameny potřebné informace pro zodpovězení tří otázek.

(...) My jej králem ustanovujeme (…) a České království (...) jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme (...). Také jemu a jeho dědicům úplně povolujeme právo a moc uváděti v úřad biskupy jeho království (...). Ustanovujeme (...), že jasný král nebo jeho dědicové nejsou povinni choditi na žádný sněm, než který bychom svolali do Bamberka nebo Norimberka (...).

(Dějiny českého státu v dokumentech)

Otázky:

1. Jak se jmenuje uvedený dokument, kdo, komu a kdy jej vydal?

2. Jaké právo českým panovníkům dával?

3. Dovoloval právo investitury pro českého krále?             ANO – NE

Řešení:

1. Zlatá bula sicilská, Fridrich II. / Fridrich Sicilský, Přemysl I. Otakar, září 1212

2. dědičný královský titul

3. ANO
 

Citace a použitá literatura:

Veselý, Zdeněk. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha: Professional Publishing, 2012.

Přílohy:

Pracovní list s textem Zlaté buly sicilské

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
17.58 kB
Dokument
Struktura zpětné vazby k realizované aktivitě pro rozvoj gramotností na druhém stupni ZŠ

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Bc. Pavel Žalský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list s textem Zlaté buly sicilské a otázkami k textu (nakopírovaný pro dvojice), slovník cizích slov (online nebo v tištěné podobě), dějepisný atlas nebo učebnice dějepisu pro 7. ročník ZŠ, ideálně počítač s přístupem k internetu