Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hodnocení žáků-cizinců na ZŠ Curie
Odborný článek

Hodnocení žáků-cizinců na ZŠ Curie

4. 3. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Jana Andrle
Spoluautor
Mgr. Alice Kourkzi

Anotace

Na Základní škole náměstí Curieových v Praze se vzdělává velké množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Škola vypracovala vlastní systém vzdělávání, jehož důležitou součástí je i hodnocení. Článek popisuje, jak je hodnocení ukotveno v ŠVP, jak jsou žáci hodnoceni průběžně i na vysvědčení. Vše je doplněno o praktické ukázky.

V základní škole náměstí Curieových v Praze se vzdělává velké množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Škola se vůči všem snaží uplatňovat individuální přístup, jehož stěžejní součástí je hodnocení.

Hodnocení žáků na ZŠ Curie je upraveno Školním vzdělávacím programem ZV ŠANce. K hodnocení nejen žáků-cizinců/OMJ je užívána klasifikace v kombinaci se slovním hodnocením. Hodnocení je v ŠVP definováno následovně: Cílem je poskytnout žákovi (i jeho zákonným zástupcům) zpětnou vazbu, prostřednictvím níž jsou předávány informace o tom, jak danou problematiku žák zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, zda volí efektivní způsoby učení, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje, kde má rezervy. Současně by měl být žák hodnocením motivován k dalšímu učení. Součástí hodnocení by mělo být tedy i povzbuzení a konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.

Průběžné hodnocení

Jelikož žák-cizinec/OMJ češtinu vůbec neovládá nebo v ní má výrazné nedostatky, nelze ho hodnotit známkou a srovnávat se spolužáky ve třídě, pro které je čeština rodným jazykem. Škola v těchto případech raději volí slovní hodnocení, které lépe postihuje individuální pokroky a směřování ke konkrétnímu učebnímu cíli. Slovně se žák hodnotí do chvíle, kdy je to nezbytně nutné, a v co nejkratší možné době se přechází na hodnocení známkou. Průběžné slovní hodnocení se používá až po tři pololetí od žákova nastoupení do školy a schvaluje jej ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Rodič žádá o slovní hodnocení v konkrétním předmětu na doporučení školního speciálního pedagoga. Slovní hodnocení se volí především v předmětu český jazyk, jehož součástí je pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka čeština jako druhý jazyk. Podle potřeby se slovní hodnocení využívá i v ostatních naukových předmětech.

Slovní hodnocení poskytuje žákovi a jeho zákonnému zástupci zpětnou vazbu, dokáže jej motivovat a popsat individuální pokroky, které by jen těžko vynikly při klasickém hodnocení známkou a srovnávání s rodilými mluvčími. Tato zpětná vazba je o to důležitější, když žák přichází z odlišné kultury a na české školství se teprve adaptuje.

Příklad práce: Volný text na téma Vesmír, 5. třída (žák 5 let v ČR)


Slovní hodnocení:

Kubo, splnil jsi velmi dobře zadání úkolu. Příběh je srozumitelný a moc mne pobavil. Podívej se do tabulky vyjmenovaných slov na předponu vy-/vý-. Zopakuj si základní skladební dvojice věty. Úkol pro tebe:

1. Vezmi si zelenou tužku.

2. Najdi v textu všechna slovesa s předponou vy-/vý-, podtrhni je a oprav pravopis.

3. Doplň tečky na konci vět. Na začátku věty napiš velké písmeno.

 

* Slovní hodnocení je voleno z důvodu většího výskytu gramatických chyb, které se opakují (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, nesprávné skloňování, chybějící poslední písmena ve slovech, malá písmena na začátku vět), a soustřeďuje se především na srozumitelnost sdělení. Žák je veden k samostatné práci s chybou. Opravuje pouze některé gramatické jevy, aby nebyl demotivován. Zpětnou vazbu poskytne následně učitelka. Technika psaní volného textu je náročná pro všechny žáky, neboť musejí sledovat veškerá gramatická pravidla. O to více je práce náročnější pro žáky s odlišným mateřským jazykem, kteří přemýšlejí nad příběhem v jiném než mateřském jazyce a nemají tak bohatou slovní zásobu.

Hodnocení na vysvědčení

Žák je na vysvědčení hodnocen kombinací známek a slovního hodnocení v těch předmětech, kde ještě nezvládá učivo daného ročníku. Později se přechází na klasifikaci pouze známkami, které mohou být ještě doplněny o slovní hodnocení. Škola se snaží dopomoci žákovi, aby jeho známky byly dobré a nebyl z nich frustrovaný. Pokud žák v konkrétním vyučovacím předmětu neprospívá, může zákonný zástupce žáka požádat o setrvání ve slovním hodnocení. Pokud je tato žádost opodstatněná, ředitelka školy jí zpravidla vyhoví. Za odůvodněné se zpravidla považuje: odlišný mateřský jazyk, odlišné sociokulturní podmínky nebo rozdílné předchozí vzdělání.

Příklad slovního hodnocení na vysvědčení z předmětu ČJ: Žákyně 5. třída (1 rok v ČR)

Laura udělala za tento školní rok v češtině velké pokroky. Zvládla slovní zásobu témat seznamování, třída, škola, čas, hodiny, volný čas, lidské tělo, rodina, oblečení, nakupování, jídlo, rok, měsíc, den, roční období, svátky, kalendář, profese, instituce, dům, pokoj, byt a vyprávění (umí vytvořit minulý i budoucí čas sloves). S pomocí dokáže vlastními slovy převyprávět text, čte knihy v českém jazyce, rozumí slyšenému. Pochopila třídění jazyka do slovních druhů (ohebných), určí typ číslovek, ze slovotvorby rozumí stavbě slova, rozumí významovým vztahům mezi slovy (např. antonyma), chápe příbuzná slova. S malými obtížemi zvládá psaní velkých písmen. S dopomocí zvládá měkké a tvrdé souhláskové skupiny.

* Žákyně 5. třídy byla ve všech předmětech hodnocena známkou s výjimkou českého jazyka, kde bylo do kolonky vepsáno S – slovní hodnocení.

Zkušenosti ZŠ Curie se slovním hodnocením jsou pozitivní. Žák prokazatelně vidí svůj pokrok v daném předmětu a nemusí být demotivován špatnými známkami. Na získané kompetence je právoplatně hrdý a snaží se pracovat na méně zvládnutých dovednostech. Jako hlavní riziko slovního hodnocení škola vnímá přechod žáka k běžnému hodnocení známkami. Sbírat jedničky je naprosto přirozená snaha každého žáka a i žáci-cizinci/OMJ se těší, až je budou moci získávat. Nicméně přechod ze slovního hodnocení na známky může být pro některé z nich obtížný právě proto, že zpravidla nebudou dosahovat na vytoužené jedničky ve všech výukových předmětech. Pro tento přestup je vhodné v klasifikaci využít jak známku, tak slovní komentář.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Andrle

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby