Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hodnocení žáků ve školním vzdělávacím programu ZŠ Gajdošova III
Odborný článek

Hodnocení žáků ve školním vzdělávacím programu ZŠ Gajdošova III

15. 11. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Olbertová
Spoluautor
Ing Renata Votavová

Anotace

Hodnocení a přístup k hodnocení žáků lze považovat za jeden z ukazatelů kultury školy, která je připravena vzdělávat žáky s různou mírou nadání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud chceme žáky hodnocením motivovat, dosahovat jejich osobního maxima bez vytváření jakýchkoli žebříčků, je třeba k němu přistupovat promyšleně, tvořit kritéria, která budou pro všechny spravedlivá. Jako ředitelka školy a speciální pedagožka jsem měla ve školské praxi možnost oblast hodnocení ovlivňovat. Jsem velmi ráda, že jsem měla podporu pedagogů. Těch, kteří chtěli žáky něco naučit, byli schopni dávat druhou šanci, nabízet konzultace, být partnery.

1. Stanovení specifických kritérií v ŠVP pro výstup projektové výuky

Kritéria hodnocení žáků jsou v ŠVP stanovena také pro odlišné případy realizace výuky. Všichni žáci 6.–9. ročníku vytváří v rámci projektové výuky realizované v hodinách českého jazyka tzv. ročníkovou práci. Téma ročníkové práce si vybírají podle toho, jaké téma je jim blízké, a volí si zároveň konzultanta z řad učitelů školy. Je to pro ně i pro pedagogický sbor náročná práce, ale žáci tyto zkušenosti velmi zužitkují v dalším studiu na střední škole. Kritéria hodnocení této ročníkové práce uvádím jako další z příkladů ukázek ŠVP.

Příklad č. 1: kritéria hodnocení ročníkových prací z českého jazyka

„Všichni žáci 6.–9. ročníků se zúčastní projektu Ročníková práce.

Základní informace:

 • rozsah práce pro 6. ročník – dvě strany textu plus přílohy, obrázky, grafy,
 • rozsah práce pro 7. a 8. ročník – dvě až čtyři strany textu plus přílohy, obrázky, grafy,
 • rozsah práce pro 9. ročník – čtyři až pět stran textu plus přílohy, obrázky, grafy,
 • žáci 7.–9. ročníku odevzdají jednu kopii svému konzultantovi, jednu své vyučující českého jazyka a jednu si připraví pro prezentaci, žáci 6. ročníku odevzdají jednu kopii své vyučující českého jazyka,
 • na konci každé práce musí být uvedena literatura, z níž žák čerpal (není možné jen z internetu),
 • délka prezentace přibližně 5–10 minut (podle ročníku), PowerPoint je povinný pro 6.–9. ročník,
 • prezentace se může zúčastnit veřejnost (žáci jiných tříd a rodiče),
 • všichni žáci odprezentují svou práci v hodině českého jazyka, nejlepší práce budou prezentovány na školní prezentaci za přítomnosti žáků jiných tříd i veřejnosti,
 • práci bude hodnotit učitel českého jazyka, od 7. ročníku i s přihlédnutím k hodnocení konzultanta, pokud žák s konzultantem nespolupracoval, bude mu odečteno 10 bodů,
 • práce bude hodnocena po stránce slohové, obsahové i pravopisné,
 • v případě neodevzdání ročníkové práce bude žák hodnocen o stupeň horší známkou na vysvědčení,
 • určený termín pro odevzdání je závazný a jeho nedodržení bude mít vliv na hodnocení práce.“

(vybráno z ŠVP)

 

2. Stanovení specifických kritérií v ŠVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je v ŠVP přistupováno s důrazem na jejich specifické obtíže s potřebou dosáhnout ve vzdělávacím obsahu jednotlivých předmětů jejich osobního maxima. Je nutné vycházet z doporučení školského poradenského zařízení a využívat možnosti konzultace s odborníkem. Způsob hodnocení je popsán v IVP žáků. V některých případech je vhodnější slovní hodnocení, aby nedocházelo ke zbytečnému stresování žáků, odpadají tím tendence srovnávání se spolužáky. Škola vytváří i plány pedagogické podpory, projednává je s rodiči a nastavuje individualizovanou a diferencovanou výuku, vhodné metody a formy výuky, způsob hodnocení.

Bez výborné schopnosti pedagogů provádět pedagogickou diagnostiku by se tyto procesy nedařilo realizovat.

 

Příklad č. 2: hodnocení žáků se SVP v předmětu chemie; 8.–9. ročník

„Žáci se SVP jsou hodnoceni na základě kritérií specifikovaných v jejich individuálních vzdělávacích plánech.

- příklad oblastí s možnými obtížemi:

 • v oblasti specifických dovedností z okruhu značek prvků a názvosloví v případě dyslektických poruch;
 • v oblasti specifických dovedností týkajících se výpočtů v případě dyskalkulických problémů.“

(vybráno z ŠVP)

 

Závěrečné shrnutí

„Hodnocení by mělo zásadně vycházet z jasně zadaných úkolů či oblastí vzdělávání a předem známých pravidel a kritérií. Musí být především zaměřeno na odhalování toho, co žák zná, ne na chybu či neznalost.“ (Bílá kniha, s. 49)

Vize školy ZŠ Gajdošova byla: „Lidé, kteří se snaží něco dobrého dělat a nepodaří se jim to, jsou mnohem lepší než ti, kteří se snaží nedělat nic a daří se jim to.“

Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, motivovat je k dalšímu, celoživotnímu vzdělávání. Současně chceme v žácích posilovat pozitivní životní hodnoty a vést je k dodržování základních pravidel slušného chování a komunikace.

Jsem přesvědčena o tom, že předpokladem efektivního hodnocení žáků jsou realistické cíle, individuální hodnoticí normy a sledování individuálního pokroku. Hodnocení by mělo být diferencované. Každé dítě má právo dostat úkol na úrovni svých schopností. To však není možné bez spolupráce a nastavování procesů hodnocení se všemi učiteli ve škole.

Získat, přesvědčit a naladit kolegy pro společnou vizi je nejtěžším úkolem ředitele školy. Změnu nelze uskutečnit v krátké době, nemůže ji nastavovat samotný ředitel. Pokud změnu realizuje pouze skupina učitelů, pak o to více upozorní na nejednotnost. I jeden učitel dokáže podrývat obrovské nasazení ostatních.

Jsem ráda, že jsem mohla rozvíjet svoje vize v oblasti hodnocení žáků na základní škole a podařilo se mi pro ně získat pedagogický sbor, rodiče i žáky.

 

Zdroje: ŠVP Základní školy, Brno, Gajdošova 3

Koncepce školy ZŠ Gajdošova 2016–2020

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Olbertová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Hodnocení žáků