Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hodnocení žáků ve školním vzdělávacím programu ZŠ Gajdošova II
Odborný článek

Hodnocení žáků ve školním vzdělávacím programu ZŠ Gajdošova II

12. 11. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Olbertová
Spoluautor
Renata Votavová

Anotace

Hodnocení a přístup k hodnocení žáků lze považovat za jeden z ukazatelů kultury školy, která je připravena vzdělávat žáky s různou mírou nadání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud chceme žáky hodnocením motivovat, dosahovat jejich osobního maxima bez vytváření jakýchkoli žebříčků, je třeba k němu přistupovat promyšleně, tvořit kritéria, která budou pro všechny spravedlivá. Jako ředitelka školy a speciální pedagožka jsem měla ve školské praxi možnost oblast hodnocení ovlivňovat. Jsem velmi ráda, že jsem měla podporu pedagogů. Těch, kteří chtěli žáky něco naučit, byli schopni dávat druhou šanci, nabízet konzultace, být partnery.

1. Hodnocení známkou podle daných kritérií hodnocení ve druhém období a na 2. stupni

Od 4. ročníku hodnotíme ostatní předměty (kromě výchovných) známkou, s tím, že jsou přesně daná kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení jsou nastavena zvlášť pro čtvrtý až pátý ročník a zvlášť pro druhý stupeň.

Využíváme elektronickou žákovskou knížku, do které pedagog zapíše, kolik bodů za kterou práci mohl žák získat a kolik získal, vyjádří se to procenty. Každá aktivita má jinou „váhu“, takže výsledná známka není průměrem známek, ale vychází z procentuálního výsledku za všechny oblasti hodnocení. Naším společným cílem bylo to, aby se žáci nevyhýbali testům a dalším pracím, které se hodnotí. Proto je ve specifických kritériích předmětů srozumitelně popsáno, co a jak je nutné splnit.

Rodiče žáků mají do elektronického systému samozřejmě přístup. Snažíme se, aby byli co nejvíce informováni a vtaženi do dění ve škole. Součástí systému je tzv. povinnostník (záznamník úkolů), takže rodiče vidí, jaká zadání má jejich dítě splnit a dokdy. Žáci mají k dispozici studijní materiály, kterými jsou prezentace, pracovní listy, zápisy hodiny vytvořené učitelem, ale také např. videonahrávky pokusu v chemii nebo fyzice. Tímto způsobem ulehčujeme výuku těm, kteří jsou nemocní nebo se z jiných důvodů nemohli výuky zúčastnit.

Chceme v žácích vypěstovat pocit osobní odpovědnosti za výsledky jejich práce a dobře je připravit i k dalšímu studiu. Proto je vedeme k tomu, aby samostatně požádali o to, co potřebují pro své učení. Učitelé mají pravidelné konzultační hodiny, v rámci kterých mají žáci možnost požádat o vysvětlení látky, které nerozumí, napsat opravu písemné práce či testu, dopsat test, který kvůli nepřítomnosti ve škole nesplnili.

Vzhledem k tomu, že jedním z „průkopníků“ specifických kritérií jednotlivých předmětů byl vyučující chemie, zde jako příklad uvedu právě kritéria tohoto předmětu uvedená v ŠVP.

Příklad č. 1: chemie; 8.–9. ročník

Žák má k dispozici:

 • učebnici chemie
 • další výukové materiály (prezentace, zápisy z hodin, doplňkové materiály), má od vyučujícího na výukovém serveru Aristoteles
 • pokud doma nemá počítač a přístup na internet, má možnost s ním pracovat každý den po vyučování ve škole
 • svůj sešit – musí v něm mít nadpisy témat, která probíráme, a datum – ostatní záleží pouze na něm, je to jeho sešit a vede si ho tak, jak mu to nejlépe vyhovuje
 • někdy dostává k procvičení pracovní listy, kde si může vyzkoušet, jestli učivo správně pochopil
 • pokud mu něco není jasné, může se kdykoliv obrátit na učitele v době konzultačních hodin nebo si s ním domluvit individuální konzultaci nebo mu prostě svůj dotaz poslat elektronicky prostřednictvím výukového serveru
 • potřebuje-li čerpat další informace, má možnost navštěvovat studovnu, kde je celá řada encyklopedií a materiálů

Povinnosti žáka:

 • pravidelně se do chemie připravovat, alespoň tím, že si přečte v učebnici kapitolu, kterou jsme posledně probírali; jeho úkolem je pochopit, co probíráme, a přemýšlet nad tím, o čem se učíme, a rozhodně se nemá učit nazpaměť souvislé texty, a to zejména, když jejich významu nerozumí a neumí je využít (výjimku tvoří zejména chemické názvosloví, kde se bude muset občas snažit naučit i něco zpaměti)
 • vést si svůj sešit, který má vyučující právo kontrolovat a hodnotit
 • nosit do výuky pomůcky (učebnice, sešit, složku s pracovními listy a psací potřeby – pero, tužku, pastelky, nůžky, lepidlo)
 • odevzdávat ke kontrole vypracované a logicky seřazené pracovní listy
 • vyřešit svědomitě drobné domácí úkoly a odevzdat je do odevzdávárny výukového serveru či v jiné požadované formě; je-li nemocen, domluví se ihned po příchodu do školy s vyučujícím na nových termínech a úkoly splní zpětně
 • kdykoli mu něco není jasné, má se zeptat nebo zajít za vyučujícím a domluvit si s ním konzultaci
 • splnit povinné projekty zadané vyučujícím, v opačném případě žák nebude z předmětu hodnocen

Co je hodnoceno:

 • znalosti faktů – písemné zkoušení a testy (žáci jsou předem informováni)
 • drobná písemná opakování z učiva minulé hodiny (pomněnky) – žáci nemusí být předem informováni,  nelze opravit
 • ústní zkoušení – bez předchozího informování, nelze opravit
 • praktické úkoly – praktická cvičení
 • vedení sešitu
 • vyplněné a seřazené pracovní listy
 • projektové a skupinové práce (např. prezentace, powerpointové prezentace, wordové práce, výukové plakáty)
 • aktivita v hodinách
 • samostatné domácí práce

 

Výborný

Žák získá při hodnoceních v součtu nejméně 85 % bodů.

Žák absolvuje všechny povinné testy, nemůže-li se jich z objektivních důvodů zúčastnit, sám si domluví s vyučujícím náhradní termín.

Úkoly plní pravidelně a věcně správně a předává je formou stanovenou vyučujícím. Svůj sešit má v pořádku a zapisovat si do něj informace mu nečiní potíže. Všechny pracovní listy a další doplňkové materiály má vždy v řádném termínu úplně vyplněné, věcně správné a logicky seřazené tak, aby věděl, ke kterému tématu se vztahují, a mohl je kdykoli použít při výuce.

Ovládá další pro chemii specifické dovednosti, zejména:

 • Ochotně a aktivně se podílí se na skupinových projektech. Jeho práce má pro skupinu velký přínos.
 • Výborně se orientuje v periodické tabulce prvků a je schopen ji maximálně využívat pro svoji práci.
 • Ovládá bezpečně a bezchybně chemické názvosloví na úrovni stanovené vyučujícím, a to jen s pomocí materiálů, které mu vyučující doporučí.
 • Je schopen samostatně zapisovat chemické rovnice a bezchybně se v nich orientovat.
 • Bez problémů je schopen provádět základní výpočty a výpočty z chemických rovnic a je schopen samostatně míchat roztoky požadovaného složení (9. ročník).
 • Je schopen samostatně vyhledat a v požadované formě zpracovat informace k vybraným chemickým prvkům a sloučeninám tak, že jsou věcně správné a odpovídají zadanému rozsahu; tyto informace je schopen odpovídající formou prezentovat; k prezentaci je schopen využít multimediální techniku.

Chvalitebný

Žák získá při hodnoceních v součtu nejméně 70 % bodů.

Absolvuje všechny povinné testy, nemůže-li se jich z objektivních důvodů zúčastnit, sám si domluví s vyučujícím náhradní termín. Svůj sešit má v pořádku a zapisovat si do něj informace mu zpravidla nečiní potíže.

Úkoly plní pravidelně, většinou věcně správně a předává je formou stanovenou vyučujícím.

Pracovní listy a další doplňkové materiály má většinou v řádném termínu úplně vyplněné, věcně správné a logicky seřazené tak, aby věděl, ke kterému tématu se vztahují, a mohl je kdykoli použít při výuce.

Ovládá další pro chemii specifické dovednosti, zejména:

 • Ochotně a aktivně se podílí se na skupinových projektech. Jeho práce je pro skupinu přínosná.
 • Základním způsobem se orientuje v periodické tabulce prvků a je schopen ji využívat pro svoji práci.
 • Ovládá bezpečně chemické názvosloví na úrovni stanovené vyučujícím, a to s pomocí materiálů, které mu vyučující doporučí. Pomoc vyučujícího je nutná jen občas.
 • Je schopen převážně samostatně zapisovat chemické rovnice a orientovat se v nich.
 • Základní výpočty a výpočty z chemických rovnic provádí jen s drobnými nedostatky, míchání roztoků požadovaného složení zvládá jen s drobnou pomocí vyučujícího (9. ročník).
 • Je schopen samostatně vyhledat a zpracovat informace k vybraným chemickým prvkům a sloučeninám tak, že neobsahují závažné chyby a jsou převážně věcně správné; tyto informace je schopen jen s menšími obtížemi prezentovat; k prezentaci je schopen využít multimediální techniku.

Dobrý

Žák získá při hodnoceních v součtu nejméně 50 % bodů.

Absolvuje nejméně 80 % povinných testů, nemůže-li se jich z objektivních důvodů zúčastnit, sám si domluví s vyučujícím náhradní termín. Ve svém sešitě má zapsaná data a témata hodin a snaží se zapisovat si do něj další informace. Snaží se odevzdávat v řádných termínech domácí úkoly. Má-li se zadanými úkoly problém, samostatně bez vyzvání vyučujícího využívá konzultačních hodin. Úkoly předává formou stanovenou vyučujícím.

Mívá problémy s včasným a úplným vyplňováním pracovních listů a dalších doplňkových materiálů. Často má problém s jejich řazením k jednotlivým tématům a jejich využitím při výuce.

Ovládá další pro chemii specifické dovednosti, zejména:

 • Podílí se na skupinových projektech a má snahu najít vhodnou roli ve skupině tak, aby jeho práce byla pro skupinu přínosná.
 • Pro správnou orientaci v periodické tabulce prvků vyžaduje zpravidla pomoc vyučujícího.
 • Ovládá základní chemické názvosloví na úrovni stanovené vyučujícím a s pomocí materiálů, které mu vyučující doporučí. Zpravidla je nutná pomoc vyučujícího.
 • S pomocí vyučujícího je schopen zapisovat chemické rovnice; orientace v nich mu činí zpravidla potíže.
 • Samostatně provádí jen nejjednodušší výpočty; výpočty z chemických rovnic provádí se značnými obtížemi a vždy vyžaduje pomoc vyučujícího; míchání roztoků požadovaného složení zvládá jen s asistencí vyučujícího (9. ročník).
 • Je schopen vyhledat a zpracovat informace k vybraným chemickým prvkům a sloučeninám; při zpracovávání informací spolupracuje formou konzultací s vyučujícím, aby omezil případné věcné chyby a z větší části splnil rozsah práce; tyto informace je schopen s pomocí vyučujícího prezentovat; k prezentaci je schopen využít multimediální techniku.

Dostatečný

Žák získá při hodnoceních v součtu nejméně 30 % bodů.

Domácí úkoly často zapomíná plnit nebo je neplní zcela vědomě. Vede si svůj sešit.

Pracovní listy má většinou jen částečně vyplněné nebo je nemá vyplněné vůbec a často neví, kam je založil, takže je jen s obtížemi může použít k výuce. Má problémy s vedením sešitu.

Další pro chemii specifické dovednosti:

 • Do skupinových prací a projektů neprojevuje většinou zájem se zapojit a jeho přínos pro skupinu je velice malý.
 • Bez vyučujícího prakticky není schopen využívat periodickou tabulku prvků.
 • Má závažné problémy se zvládnutím chemického názvosloví, ovládá jen názvy a vzorce nejzákladnějších látek a je nutná pomoc vyučujícího.
 • Má značné problémy se zápisem chemických rovnic a s orientací v chemických rovnicích.
 • Není schopen provádět výpočty z chemických rovnic; snaží se zvládnout jen nejzákladnější výpočty a namíchat roztok požadovaného složení mu činí velké potíže i s asistencí vyučujícího (9. ročník).
 • Při vyhledávání a zpracování informací k vybraným chemickým prvkům a sloučeninám musí spolupracovat s vyučujícím na odstranění závažných chyb; informace zpracovává jen v omezeném rozsahu; prezentuje s významnou asistencí vyučujícího; k prezentaci je schopen za pomoci vyučujícího využít multimediální techniku.

Nedostatečný

Žák získá při hodnoceních v součtu méně než 30 % bodů.

Domácí úkoly často neplní vůbec. Pracovní listy vyplňuje jen sporadicky, chybně a nemá v nich pořádek. Není schopen samostatně vést sešit.

Není schopen zvládnout specifické dovednosti předmětu chemie, což se projevuje zpravidla takto:

 • Nedaří se mu ani s pomocí zapojit se do skupinové práce na projektech nebo se skupinové práce účastnit zcela odmítá.
 • Periodickou tabulku není schopen používat.
 • Při vyhledávání a zpracování informací k vybraným chemickým prvkům a sloučeninám často nespolupracuje s vyučujícím, práce vykazuje mnoho závažných chyb nebo není vypracovaná vůbec. Prezentace není schopen vůbec nebo jen s hrubými nedostatky.
 • Není schopen zapisovat chemické rovnice ani s pomocí vyučujícího a není schopen se v nich orientovat.
 • Chemické výpočty nezvládá; roztoky není schopen míchat (9. ročník).
 • V názvosloví chemických látek se neorientuje.

Odložení klasifikace

Vyučující může rozhodnout o tom, že žák nebude hodnocen z chemie v řádném termínu a klasifikace bude odložena za podmínek, že jeho absence v hodinách chemie přesáhla 40 %, nebo za podmínky, že žák neabsolvoval alespoň 60 % hlavních testů a nemohl je vykonat v náhradním termínu nebo je konat odmítl.“

(vybráno z ŠVP)

 

Zdroje: ŠVP Základní školy, Brno, Gajdošova 3

Koncepce školy ZŠ Gajdošova 2016–2020

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Olbertová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Hodnocení žáků