Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Žák bez znalosti češtiny ve třídě – část 2
Odborný článek

Žák bez znalosti češtiny ve třídě – část 2

24. 10. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Alice Kourkzi
Spoluautor
Zlatuše Štiková

Anotace

Seriál článků popisuje na případu konkrétního žáka-cizince bez znalosti češtiny proces integrace do základní školy, sestavení plánu pedagogické podpory (PLPP) a jeho naplňování a je doplněn o praktickou ukázku.

Přestože měl Josef problémy s chováním, do výuky se zapojil ihned. Zpočátku pracoval podle učebních plánů a výukových materiálů pro 1. ročník. Pracovali jsme podle Živé abecedy, dostal pracovní sešity na matematiku, vypracovával písanky pro 1. ročník a prováděl uvolňovací cviky. Při psaní jsme používali tabulky s fixou, tam si vše procvičoval. V hodinách používal Josef také přehledy písma, pomůcky pro žáky 1. tříd, kartičky se slovy, kostičky na analýzu a syntézu slov, plakáty s obrázky. Zavedla jsem Josefovi notýsek, kam jsem mu psala úkoly pro domácí doučování.

K učivu jsme postupně přidávali výukové materiály pro 2. ročník. Zvládal jednoduchý opis i přepis. Pracoval s oporou přehledu psacího písma. Četl nejen ze slabikáře, začal číst i delší texty.

Při matematice pracoval při numerickém počítání samostatně, zpočátku jsem nehodnotila slovní úlohy. Doma opakoval s tetou a otcem z pracovního sešitu pro první ročník. Ve třídě jsme se pokoušeli řešit slovní úlohy pro 1. ročník, kde se odpovědi nepíšou a znázorňují se obrázkově. Tyto úlohy řešil za několik týdnů již samostatně. Při matematice jsme využívali velké množství názorných pomůcek: magnety, kuličky, kartičky s příklady. U žáků-cizinců se mi také osvědčilo hojné využívání informačních technologií.

Při výchovách se zapojoval snadněji, rád cvičí, navštěvuje fotbalový kroužek a je pohybově nadaný. Při výtvarné výchově a pracovních činnostech pracoval samostatně. Při hudební výchově se zapojoval do pohybových aktivit, již po dvou měsících zazpíval jednoduchou píseň. Vyučující prvouky se opírala hlavně o obrázky s popisky a interaktivní tabuli. Jakub se seznamoval se zvířaty, rostlinami. V hodině anglického jazyka používal obrázkový slovník s popiskami v českém i anglickém jazyce.

Od počátku 2. pololetí začal již plně pracovat podle učebních materiálů 2. ročníku. Pracoval stále podle PLPP: dostával více času na práci, písemný projev byl tolerován, zaměřili jsme se na důslednou práci s chybou. Byl motivován a povzbuzován, a to i v chování.

Při samostatné práci žáků jsem seděla u Josefa já a pomáhala mu s prací. Často jsem používala obrázky či moji ukázku.

Ohledně chování jsem byla v každodenním kontaktu s tetou Josefa. Na nežádoucí chování ve škole jsme se snažili reagovat okamžitě a jednotně. Ze začátku jsme s arabskými spolužáky vytvořili obrázková pravidla školy, která jsme vyvěsili na nástěnku a Jakub je měl také vložená do žákovské knížky. Naučila jsem se základní pokyny v arabštině: Nekřič, Neběhej atd. Naštěstí se mi podařilo navázat dobrou spolupráci s otcem i tetou, kteří mě nejen podpořili v eliminaci negativního chování, ale také se s Josefem pravidelně učili a zajistili mu doučování češtiny.

Hodnocení

Josefa jsem hodnotila zpočátku jen razítky se symboly (palec nahoru, palec dolů), hlavně v chování. Zadané úkoly jsem hodnotila motivačními známkami. Ve výtvarné výchově, tělocviku a pracovních činnostech byl hodnocen od první vyučovací hodiny. Při hudební výchově jsem hodnotila především pohybovou aktivitu a rytmus. Při matematice jsem nastavila hodnocení také téměř hned, vyjma slovních úloh. Velmi rychle pochopil, co je to desetiminutovka, a rýsoval přímky, úsečky. Většinu těchto činností pochopil z ukázek na tabuli, které jsou pro děti velmi důležité. Matematiku jsem hodnotila známkami, větší práce procenty. U slovních úloh mohl odpověď sdělit ústně. V prvním pololetí nebyl Josef hodnocen z českého jazyka a prvouky. Na konci školního roku byl Josef hodnocen ve všech předmětech.

Vyhodnocení PLPP

PLPP se ukázal jako účinný a nebylo třeba kontaktovat školské poradenské zařízení.

Po roce v české škole již Josef vytvoří ve slovní úloze otázku, umí na ni odpovědět. Počítá samostatně, zvládá násobení i dělení. V českém jazyce komunikuje, utvoří otázku i odpověď, požádá o pomoc, pozdraví. Vypráví krátký příběh, hlavně podle obrázků. Zvládá opis, přepis, krátký diktát. Čte s částečným porozuměním. Seznámil se s měkkými a tvrdými souhláskami. Rozlišuje domácí i volně žijící zvířata, rozlišuje zdravý životní styl, popíše nebezpečí, hlavně podle obrázků. Zazpívá několik jednoduchých písní. V současné době dokáže pracovat téměř samostatně. Stále se zaměřujeme na vysvětlování významu slov. Problémy přetrvávají ve skloňování slov, občas ještě tyká dospělým. Stále zlepšuje a rozšiřuje si svou slovní zásobu. Dokáže vyprávět podle obrázků, reprodukuje jednoduchý text. Zlepšil i své chování. Osvojil si většinu pravidel, která jsem mu nastavila od počátku nástupu do naší třídy, především ta, která se týkají slušného chování k dětem i dospělým a také hygienické návyky. Snaží se nevykřikovat, dává pozor, zapojuje se do všech činností. Na konci školního roku byl Josef klasifikován ve všech předmětech. Jeho výsledky jsou dobré. Udělal velký pokrok, a to nejen v mých předmětech, ale i u ostatních pedagogů, kteří ve třídě vyučují. Postoupil do třetího ročníku, z českého jazyka byl hodnocen stupněm 3, v ostatních předmětech 1 nebo 2. Josef udělal znatelný pokrok, splnil cíle stanovené v PLPP, zlepšil své chování, snaží se respektovat školní i třídní pravidla a dobře se integroval do třídního kolektivu.

Při práci u Josefa i ostatních dětí s podobným problémem je důležité hodnotit hlavně jeho snahu a pokrok během celého školního roku.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
27.34 kB
Dokument
PLPP Josef – OMJ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alice Kourkzi

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby