Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kouzelné světy – motivační dílna (1. část)
Odborný článek

Kouzelné světy – motivační dílna (1. část)

28. 8. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Romana Šubrtová
Spoluautor
PaedDr. Markéta Pastorová

Anotace

Čtenářům předkládáme komplexní modelovou lekci rozvíjející v prvé řadě obrazotvornost žáků skrze inspirativní texty a ukázky výtvarných uměleckých děl, prostorová vnímání a vlastní prostorovou tvorbu s využitím různorodých prostředků a materiálů. Lekci, která se zaměřuje zejména na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, lze různým způsobem modifikovat pro ročníky 1. a 2. stupně. Z hlediska obsahových celků je členěna na tři části – klíčové momenty tvůrčího procesu: Motivační dílna – inspirace textem a výtvarným uměleckým dílem; Experimentování s materiály a zkoumání jejich vlastností; Budování prostoru. Těm odpovídají i názvy tří článků, které tvoří cyklus s názvem Kouzelné světy. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

a) Inspirace textem

V rámci motivační čtenářské dílny jsme se zaměřili na samostatnou i společnou četbu pohádek různými čtenářskými postupy (čtení s otázkami, hledání informací v textu, předvídání, shrnutí, doplňování a rozvíjení textu na základě vlastní fantazie, zkušeností, i dalších inspirací). Využíváno bylo tiché i hlasité čtení, poslech čteného textu učitelem. 
 
Zadání:
Rozpoznej  v textu pohádkové bytosti, popiš, co je pro ně a prostředí, ve kterém se pohybují, charakteristické. Vysvětli, co nejvíce vypovídá o kouzelnosti pohádkového světa (například: čarodějnice a její chaloupka, čaroděj a jeho zámek, čert a peklo, vodník a jeho říše, bludička, víla, skřítek, hejkal a les). 

Metodický komentář:
S vyhledanými informacemi v textu se dále pracovalo – žáci se snažili svými slovy co nejvýstižněji popsat vlastnosti pohádkových bytostí, jejich kouzelnou moc, s pomocí které dokáží měnit svoje okolí. Zařazovány byly různé hravé prvky – křížovky s tajenkou, pracovní listy s „doplňovačkami“ slovními i obrázkovými, včetně otázek týkajících se pohádkových postav. Skrze různé činnosti se tak „objevovala“ pohádka jako žánr (neurčitost času děje; souboj dobra a zla; pohádkový hrdina – jeho činy, jeho průvodci a rádci, překážky, které jsou na něj nastraženy; opakování situací; magická čísla, kouzelné předměty; kouzelná obydlí).
V navazující tvůrčí práci s vybranými a společně čtenými texty se pozornost soustředila na popis kouzelných objektů a prostorů. Informace, které se k tomuto tématu vztahovaly, si žáci zaznamenávali.   
 
Jeden z vybraných textů uvádíme jako příklad: Hans Christian Andersen: Stín, Literatura, Souvislosti 2/2014. 
"Jestlipak víte, kdo to bydlel v tom domě naproti?" zeptal se stín a pokračoval: "Byl to ten nejkrásnější soused na světě, bydlela tam Poezie! ... zahlédl jsem ji, jen na okamžíček, ale to jsem měl ještě spánek v očích. Stála na balkoně a svítila, jako svítí polární záře… “

Hans Christian Andersen: Stín, Literatura, Souvislosti 2/2014. 
Poznámka: pro práci je třeba vybrat delší úryvek. 
 
Text sám o sobě je velmi bohatý po stránce obraznosti – rozehrává fantazijní představy kouzelného prostoru, který se nafukuje, jeví se obrovský, a přitom zvenčí vidíme fasádu obyčejného městského domu. Také světlo zde hraje zásadní roli, je nejen nepřítel stínu, je to protipól přítmí, tedy zla. Jedná se však také o významný prvek utvářející prostor. Nezanedbatelné je i to, že nejde o klasickou pohádku. 
Dalším textem, se kterým jsme společně pracovali, byly úryvek z knihy Terryho Prachetta „Úžasná zeměplocha – Nevídaní akademikové“ (2010).
 
Zadání:
Z textů, které máš před sebou, podtrhni červeně slova, která popisují kabinet kuriozit a žlutě pasáže, které dokládají jeho činnost jako by šlo o živou bytost, případně pocity, které vyvolává. 

Metodický komentář:  
Z textu nám vyvstávala představa, že kouzelný prostor se může sám měnit a projevovat se jako živá, myslící bytost. Prostor jsme nahlíželi zevnitř. Šlo nám o interiér obydlí pro naši kouzelnou bytost. O prostor, který je variabilní, měnící se, je nepředvídatelný, budí strach a obavy. Proto jsme věnovali pozornost Kabinetu kuriozit (s. 176–177).
 
Kabinet kuriozit není jen objekt literární, v minulosti se skutečně takové komody vyráběly. Byly to skříňky s množstvím zásuvek na nejrůznější sbírky a podivuhodnosti. A proto jsme si také prohlédli obrázek renesančního intarzovaného kabinetu (Augsburk, Německo / kolem roku 1570 / foto: Kunstkammer Georg Laue – dostupný z: http://www.artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/zazraky-lze-sbirat).
 
b) Inspirace výtvarným uměním 
 
V různé míře náročnosti, a to až do úrovně excelentní (podle Metodických komentářů a úloh ke standardům základního vzdělávání – Výtvarná výchova, dostupné z:  http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21383/metodicke_komentare_a_ulohy_ke_standardum_zv___vytvarna_vychova.pdf), lze s žáky podle jejich zájmu a tvůrčího záměru pokračovat v rozhovorech o tom, jak takový „živoucí prostor“ výtvarně ztvárnit, jaké prostředky (vizuálně obrazné) lze použít. Důležité je mít pro žáky připraveno dostatek ukázek z tvorby současných malířů, kteří pracují se zrcadlem a světlem. Pro ilustraci uvádíme několik příkladů:   
Využít lze i ukázky světelných projekcí ze Signal festivalů (Praha, 2015, 2016):
 
Další ukázky toho, jak lze pracovat se zrcadly a jak tyto plochy vytvářejí iluzivní prostor.

Větruše, zrcadlové bludiště.
[cit. 2018-01-08]. Dostupné z:
https://commons.wikimedia.org
/wiki/File:V%C4%9Btru%C5%A1e,_zrcadlo
v%C3%A9_bludi%C5%A1t%C4%9B.jpg

Creative Commons Attribution-Share
Alike 3.0 Unported


„Za zrcadlem“ – ilustrativní fotografie
z archivu M. Pastorové

 

 

Ukázky různých prostorů by měly být pro žáky inspirující a motivační. Výhodné je, pokud jsou co nejvíce rozmanité. Lekci je možné s různou obměnou realizovat i ve vyšších třídách, a také podle osobního zaujetí jednotlivých žáků pro téma.

Zejména pro starší žáky se nabízí rozšiřující úkol nad rámec stávajícího zadání:

Vyhledej co nejvíce různých příkladů k danému tématu – „Světlo, jako tvůrce prostoru“.

Použitá literatura a zdroje:

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, MŠMT, Praha, 2017. [cit. 2018-01-08]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

ANDERSEN, H. Christian. Stín. Literatura, Souvislosti 2/2014. [cit. 2018-01-08]. Dostupné z: http://souvislosti.cz/clanek.php?id=1636

PRATCHETT, Terry, 2010. Úžasná zeměplocha – Nevídaní akademikové. Talpress. ISBN 80-7197-392-8.[cit. 2018-01-08]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjb5MiQoJXUAhXGtBoKHRwAC6YQFgghMAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.honzakovapoezie.cz%2Ffile%2F129%2F37---uzasna-zemeplocha---nevidani-akadem
ikove.doc&usg=AFQjCNHkRYdYMKlYwosGtjgZH7HE-SqO6g
)

PASTOROVÁ, Markéta et alla,2016. Metodické komentáře a úlohy ke standardům základního vzdělávání – Výtvarná výchova. Praha: NÚV, ISBN 978-80-7481-165-4. [cit. 2018-01-08]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21383/metodicke_komentare_a_ulohy_ke_standardum_zv___vytvarna_vychova.pdf

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Romana Šubrtová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku: