Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kouzelné světy – úvod
Odborný článek

Kouzelné světy – úvod

28. 8. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Romana Šubrtová
Spoluautor
PaedDr. Markéta Pastorová

Anotace

Čtenářům předkládáme komplexní modelovou lekci rozvíjející v prvé řadě obrazotvornost žáků skrze inspirativní texty a ukázky výtvarných uměleckých děl, prostorová vnímání a vlastní prostorovou tvorbu s využitím různorodých prostředků a materiálů. Lekci, která se zaměřuje zejména na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, lze různým způsobem modifikovat pro ročníky 1. a 2. stupně. Z hlediska obsahových celků je členěna na tři části – klíčové momenty tvůrčího procesu: Motivační dílna – inspirace textem a výtvarným uměleckým dílem; Experimentování s materiály a zkoumání jejich vlastností; Budování prostoru. Těm odpovídají i názvy tří článků, které tvoří cyklus s názvem Kouzelné světy. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Tvůrčí aktivity byly ověřeny v 5. ročníku a navazovaly na již dříve proběhlé rozsáhlejší tvůrčí projekty – jedním z nich byl celoškolní projekt na podporu čtenářské gramotnosti Noc s Andersenem.  

Náročnost a obsah je možné různě modifikovat, a to jak pro ročníky 1., tak 2. stupně.

Komplexní modelovou lekci je z hlediska obsahových celků možné rozdělit na tři části – klíčové momenty tvůrčího procesu:

 1.  Motivační dílna – inspirace textem a výtvarným uměleckým dílem.
 2.  Experimentování s  materiály a zkoumání jejich vlastností.
 3.  Budování prostoru.

Těm odpovídají i názvy tří článků, které tvoří cyklus s názvem Kouzelné světy

Přestože každý text může být chápán samostatně, jsou všechny části/texty vzájemně provázány tím, že tvůrčí aktivity směřují k naplňování stejných kategorií. Z tohoto důvodu jsou cíle, výstupy, složky rozvíjených gramotností uvedeny hned v úvodu (aby se zbytečně neopakovaly u každého textu).

Cíle tvůrčích činností:

 • Práce s uměleckým textem a výtvarným dílem jako zdrojem inspirace;
 • Experimentování s různými materiály v prostorové tvorbě;
 • Rozvíjení prostorového vnímání – budování prostoru; uvědomování si vztahů mezi objekty;
 • Rozvíjení komunikační schopnosti – popis materiálů, plánky, dokumentace, prezentace vlastní tvorby;
 • Objevování souvislostí výtvarné prostorové tvorby s prostorovou představivostí využívanou v matematice – pravoúhlé pohledy (půdorys, nárys, bokorys) a zápis konstrukce.

Vazba na očekávané výstupy z RVP ZV (http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf):

Očekávané výstupy – 1. stupeň 2. období

Žák:      

 • VV-5-1-01    při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
 • VV-5-1-04    nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v prostorové tvorbě
 • VV-5-1-05    osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)
 • VV-5-1-06    porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Očekávané výstupy – 2. stupeň

 • VV-9-1-02 Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
 • VV-9-1-01 Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

Žák:

 • VV-5-1-01p až VV-5-1-07p   uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr
 • VV-5-1-01p, VV-5-1-02p   rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty; rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)
 • VV-5-1-03p, VV-5-1-04p   při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
 • VV-5-1-06p   vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla

Výstupy na úrovni ŠVP:

Žák:

 • ve své prostorové tvorbě záměrně pracuje s různými druhy kontrastů
 • pracuje s prvky vizuálně obrazného vyjádření v prostorových objektech
 • porovnává vztahy mezi objekty v prostorové tvorbě
 • rozlišuje, co při tvorbě vychází z jeho představ a fantazie, a co z jeho zkušeností a smyslových vjemů
 • ve své tvorbě uplatňuje různé obrazové prvky a experimentuje s prostředky a postupy
 • sdělí, co bylo zdrojem inspirace pro jeho tvorbu, záměrně pracuje s textem jako zdrojem své obraznosti

Složky rozvíjených gramotností: 

Čtenářská:

1. Vztah ke čtení
1.1 Výběr textů pro zážitek z četby
1.2 Rozšiřování čtenářských teritorií/oblastí/území
2. Porozumění textu a interpretace
2.1 Vyhledávání a propojování přímo i nepřímo vyjádřených informací podle účelu čtení
2.2 Nalezení důležitých informací a myšlenek textu a shrnutí, budování celkového porozumění textu
2.3 Propojování textu s vlastními znalostmi a zkušenostmi a interpretace
3. Posuzování obsahu a formy
3.1 Forma a uspořádání textu; Také multimodální texty v digitálním prostředí
4. Čtenářská nezávislost
4.1 Výběr textů podle účelu čtení a rozhodování o jeho užití

Pro rozvoj těchto dovedností byly vyučujícím vytvořeny tyto podmínky:

 1. vede žáky k pravidelnému souvislému čtení potichu a nahlas
 2. předčítá žákům nahlas texty, i když již sami čtou
 3. nechá žáky pracovat s textem jejich tempem a zvoleným způsobem
 4. žáci dostávají příležitost diskutovat o knihách a dalších informačních zdrojích mezi sebou
 5. učitel dává účinnou průběžnou zpětnou vazbu při plnění úkolů opřených o text …
Matematická:
 
1. Potřeba opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, pochopení nového pojmu, vztahu, argumentu nebo situace a důvěra ve vlastní schopnosti
1.1 Opakovaně zažívá radost z řešení úloh
2. Porozumění různým typům matematického textu a aktivní používání či dotváření různých matematických jazyků
2.1 Používá různé formy textu. Porozumění různým typům matematického textu a aktivní používání či dotváření různých matematických jazyků
2.2 Vyhledá informace vhodné k řešení problému
2.3 Interpretuje symbolický jazyk a chápe jeho vztah k přirozenému jazyku

Časová dotace:  minimální časová dotace je 6 vyučovacích hodin, tedy 3 dvouhodinové bloky/lekce.

Prostředí: čtenářská dílna – příprava prezentace, dokumentace; pracovna výtvarné výchovy a PC učebna – shromažďování materiálu, prostorové vytváření variant a tvorba obydlí; využití prostor skladu – uchování rozpracovaných objektů a materiálů

Pomůcky – velké krabice a krabičky různých rozměrů, rozličný výtvarný materiál, psací potřeby, papírky na popisky, lepidla a pásky (minimálně Herkules a lepicí pásky; žáci používali také postupy šití a lepení tavnou pistolí a kašírování), temperové barvy a tuše, další pomůcky na malbu, fotoaparát/mobil, kopie ukázek z tvorby současných umělců a literární texty a obrázky, arch balicího papíru, baterka, barevné fólie, kancelářské papíry, sešívačka, kabel na import obrázků, PC s tiskárnou

Podmínky práce (předem stanovená kritéria)

 • při výběru materiálů konzultovat jejich vlastnosti se členy skupiny, materiály popsat a roztřídit
 • vymyslet alespoň dvě varianty prostoru, zdůraznit výtvarnými prostředky jeho „kouzelnost“ a jedinečnost
 • zakreslit plánek vybrané varianty prostoru
 • prostor budovat jako prostředí pro konkrétní bytost
 • práci zdokumentovat tak, aby vynikly obě varianty, použít světlo k dotvoření a zachycení magičnosti kouzelného obydlí

Zdroje:

ALTMANOVÁ, Jitka; FALTÝN, Jaroslav; Katarína NEMČÍKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ, ed., 2010. Gramotnosti ve vzdělávání: [příručka pro učitele [online]. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický [cit. 2017-05-21]. ISBN 978-80-87000-41-0.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2017. [online]. Praha, MŠMT 2017. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: file:///C:/Users/marketa.pastorova/Desktop/RVP%20ZV_2017_%C4%8Derven-2%20(1).pdf

Kolektiv autorů. 1018. Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání – metodický podpůrný materiál pro projekt PPUČ [online]. V Praze: NÚV[cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?artefact=82133&view=2935

Kolektiv autorů. 2018. Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání metodický podpůrný materiál pro projekt PPUČ [online]. V Praze: NÚV[cit. 2018-08-21]. https://digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?artefact=82176&view=13192

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Romana Šubrtová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída