Odborný článek

Těšíme se do školy

Anotace

Tato obsáhlá lekce lze rozdělit na více lekcí, aktivity a činnosti vás mohou provázet celým týdnem, tudíž si s dětmi můžete „hrát“ na školu celý týden. Jednotlivé činnosti a aktivity lze opakovat v podstatě každý den, či je rozdělit na více částí, umožníte si tak například výtvarný projekt vypracovávat celý týden. Snažila jsem se děti zaujmout hrou na školu způsobem, aby si školu oblíbily a těšily se, až započne jejich školní docházka. Dbala jsem při realizaci na školní atmosféru – děti se hlásí, když něco chtějí říct apod.

Cíl

Cílem je uvést děti do školní atmosféry. Ukázat jim, jak to bude vypadat ve škole. Veškeré aktivity a činnosti provádět dle věku dětí. Dodržovat pravidla a snažit se vcítit se do role žáka.

Plnit své domácí i jiné úkoly. Ve škole pomáhat slabším či pomalejším žákům a navzájem se respektovat.

Tuto obsáhlou lekci rozdělíme do několika dní, nejlépe do týdne. Naleznete zde všechny metodiky – výtvarné, hudební, tělovýchovné i dramatické výchovy. Nabízím zde spoustu aktivit a činností. Jen ať se naši předškoláčci vžijí do velkých školáků.

Vše probíhá samozřejmě hravou jednoduchou formou.

Vymyslíme i úkoly, které si tzv. vezmou s sebou domů, a na druhý den je přinesou zase do školky. A aby to byl týden školáka, jak se patří, dle možností každého bude skvělé, když si děti budou nosit batůžek s psacími potřebami.

U všech chvilek, které jsem níže rozepsala, dbáme na to, aby děti dodržovaly daná pravidla. Můžete si s nimi tedy společně vytvořit pravidla, která nakreslíte či napíšete někam na papír, a upozorníme na ně vždy, když se nějaké z nich poruší. Tím, že si je děti samy určí, je budou spíš dodržovat, než kdybyste je určili sami.

„Hola, hola, škola volá. Vstávat a cvičit! Paní učitelka už na tebe čeká. Hlavně si nezapomeň aktovku a pouzdro! Tady máš svačinku a pití. Svačinu sněz až o přestávce, v hodině se nejí! Poznač si, jaké dostanete domácí úkoly. Máš strouhátko na tužky a pastelky? Zabalil si cvičební úbor?...“

Tohle všechno a mnohem víc čeká naše do té doby roztomilé ratolesti, než naskočí do vlaku jménem škola. Ve školce si děti jen hrály, malovaly si, tančily a zpívaly. Teď nás, učitele MŠ, opouštějí a stávají se z nich školáci. Budou muset nosit těžké aktovky, psát domácí úkoly a sedět několik hodin v lavicích. Když budou chtít něco říci, budou se muset přihlásit. Ve školce nenosily aktovky, nedělaly úkoly a nemusely se hlásit. A hlavně, mohly si hrát. 

Jelikož to pro děti není nic jednoduchého, zkusíme je na to připravit. A to tím, že si budeme celý týden hrát na školu. Samozřejmě hravou formou a dle možností dětí. Nebudeme v roli školáka držet děti celý den, ale prožijeme s nimi určité části dne ve škole – sezení v lavici, nástup na oběd, napíšeme si písemku, dostanou jedničky za domácí úkoly a podobně. 

Zkrátka si s dětmi „zahrajeme“ na školu, aby věděly, co je čeká. Míříme všechny aktivity a činnosti tak, aby se na školu těšily.

Za vše, co se dětem povede, je chválíme a klidně rozdáváme do malých sešitků jedničky a pluska či smajlíky, aby se cítily dostatečně oceněné.

Dbáme na to, aby děti chovaly ve škole k pedagogům respekt a úctu, aby se chovaly dle školních pravidel a pomáhaly svým pomalejším a slabším spolužákům.

Chceme, aby děti dokázaly svůj názor prosadit a aby se nebály otevřeně mluvit před celou třídou, ale zároveň aby respektovaly své spolužáky tak, jak sami chtějí být v této skupině respektováni.

Následující naučný program jsem seřadila od ranních činností až po odpolední činnosti. Nabízí se zde ranní činnosti, které můžete využívat po celý týden, a buď je obměňovat, či použít pouze jednu z nich. U činností je napsáno, pro jaké věkové kategorie je daná činnost či aktivita vhodná, jak děti seskupit do skupin a jak dlouho se u dané aktivity zdržet. 

Děti nejprve uvedeme do dění, a to tím, že si první den sesedneme do komunikativního kruhu a dáváme dětem návodné otázky, aby se rozpovídaly o škole. Ty děti, které již byly u zápisu, nám mohou povědět své zážitky, ostatní děti pozorně poslouchají, co je čeká.

Kdyby se děti překřikovaly, můžeme si předávat předmět, který dovolí dětem mluvit, nebo se rovnou mohou začít hlásit.

Děti připravíme na to, že si celý týden budeme hrát na školu. Budou si nosit baťůžky, v něm pár pastelek a svou oblíbenou knížku. Aby se cítily jako velcí školáci.

Začínáme...

POKYNY žákům:

Abychom navodili školní atmosféru, usadíme děti do „lavic“ (ke stolečkům) a rozdáme jim letáček s obrázkem školáka, kde bude zároveň místo pro jejich jméno. Kdo se umí podepsat, se podepíše, kdo ne, podepíše ho za něj paní učitelka.

Na úvod se každý žáček představí – jak se jmenuju, kde bydlím, kolik mi je let, kdo je moje maminka / můj tatínek, mám někde kontakt na maminku/tatínka?

„Děti, víte, jak se zdraví ve škole paní učitelka? Když přijde paní učitelka do třídy, všechny děti se postaví zpoza lavic. Tak si to vyzkoušíme.“ – Paní učitelka otevírá dveře, děti vstávají. „Výborně, děti,“ pochválíme. „Takhle budete zdravit svou paní učitelku ve škole, každé ráno.“

Nyní se zeptáme dětí, co musí žáček udělat, když chce paní učitelce něco říct? Může to vykřiknout? Samozřejmě, že ne. Žáček se přihlásí, zvedne tedy ruku a počká, až jej paní učitelka vyvolá.

Jdeme na oběd. Jak to bude vypadat? Děti už to přeci znají. Vezmou si tácek a čekají ve frontě. Nepředbíhají, neběhají, dávají pozor na menší žáčky a nezapomenou si vzít vidličku, nůž ani lžičku. Nakonec kelímek na pití. A jak to na ten tácek patří? Položíme si tácky před sebe na stůl včetně příborů a kelímku. Necháme děti, ať si to zkusí nanečisto. Poté je buď opravíme, nebo rovnou pochválíme. Každého žáčka zkontrolujeme zvlášť, nakonec všichni společně říkáme, kam co patří.

VV chvilka

Jelikož sedíme u stolečků, využijeme toho a vytvoříme skupinový projekt. 

Strom naší školky:
Společně si vytvoříme strom naší školky, kde bude na každém jablíčku viset jeden žáček a pod jeho fotkou bude datum jeho narozenin. Jedná se o projekt, tudíž skupinovou práci. Pokud máme smíšenou třídu, rozdělíme dětem úkoly dle obtížnosti. Jestliže máme pouze malé děti, musíme si předpřipravit, například strom a vystřižená jablíčka. V tomto případě by malé děti pouze vybarvovaly a poté lepily. S většími dětmi můžeme strom vytvořit různými výtvarnými technikami, například koláž – děti trhají zelené papíry různých odstínů na malé kousky, které následně nalepují do předem připraveného tvaru stromu. Toto dělá jedna skupinka, druhá skupinka dělá to samé s jablíčky. Nakonec děti nalepí svou fotku a pod ní napíší datum svých narozenin.

Další způsoby, jak vytvořit strom: malování temperami či vodovými barvami, obtisknutím listu do vyznačeného prostoru.

Mapa světa zvířat:
Vytiskneme si velkou mapu světa. (Pokud vám chodí do schránky propagační listy od Lékařů bez hranic, pošlou vždy i velkou mapu světa, která se dá právě při této práci použít.)

Opět se jedná o skupinovou práci. Můžeme děti rozdělit na více skupin.

Děti budou mít za úkol jako tým rozložit na tuto mapu obrázky zvířat podle toho, kde jaké zvíře bydlí. Chceme, aby se děti domlouvaly, kam jaké zvíře položí – necháme je diskutovat, dělat kompromisy a přemýšlet, jak dlouho bude potřeba.

Jakmile svou práci dokončí, společně si mapy zkontrolujeme. Objasníme dětem, proč zrovna tohle zvířátko žije právě zde. Povíme si, jaké je zde podnebí a podobně.

(mapa a zvířátka – jak by to mohlo vypadat, viz příloha)

TV chvilka

Od sedavé činnosti pojďme k aktivní a pohyblivější. Děti ve školce i děti již školou povinné baví překážkové dráhy a kruhové tréninky.

Překážkovou dráhu bych zvolila pro děti menší, zatímco kruhový trénink jednoznačně pro děti starší. Tyto dvě aktivity se liší pouze v tom, že překážkovou dráhu si děti párkrát projdou, s dopomocí paní učitelky u nejtěžší či méně bezpečné překážky, neklade se zde důraz na správné provedení. Je to zkrátka tělocvik zábavnou formou. Zatímco kruhový trénink je opravdu na bázi tréninku, zdokonalují se zde pohybové dovednosti a na jednotlivých stanovištích děti tráví například minutu a poté půl minuty vydýchávají a odpočívají. Takto pokračují v kruhu od jednoho stanoviště k druhému.

Každá tělovýchovná chvilka začíná rušnou hrou, pokračuje rozcvičkou, poté následuje hlavní část, tedy kruhový trénink a zakončujeme relaxací a konečným protažením. 

Tento kruhový trénink lze taktéž použít jako překážkovou dráhu. Motivovala jsem ji na téma zvířecí farma. Děti si při ní pojmenovávají a znázorňují užitková zvířata a některé děti se možná dozví, co nám které zvířátko dává. Zvládají základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, užívají různá náčiní a nářadí. 

Na začátek rušná hra:

Neposlušná zvířátka – určíme si někoho, kdo bude chytač (farmář, který bude mít jako poznávací znamení klobouk), ten chytá ostatní děti (zvířátka, která utekla z farmy). Chycené dítě/zvířátko se musí postavit do ohrady (vyznačeného prostoru).

Zvířátka mají samozřejmě své domečky, kde se mohou na chvíli schovat, když je farmář blízko. Kravičky mají svůj chlívek, slepičky kurník a podobně. Každý si na začátku vybere, kdo chce být, a nalepí si zvířátko na tričko.

Hledej, šmudlo...
Pro zopakování barev a tvarů můžeme zakomponovat také materiál. Zahrajeme hru „Hledej, šmudlo“ – růžovou, něco plastového, co má tvar čtverce apod. Děti se rozprchnou po třídě, mohou tančit na hudbu, poskakovat a na pokyn: hledej, šmudlo zpozorní a následně hledají, co paní učitelka šmudlu vyšle hledat.

Rozcvička:
Úkolem rozcvičky je rozcvičit všechny části těla. Od hlavy až po paty. Na tuto rozcvičku můžeme použít obruče, šátky, balónky a spoustu dalšího. Jde o to, že děti mají něco v ruce, něco, co mohou před sebe položit a natahovat se k tomu s propnutými nohami apod.

Rozcvička by měla trvat alespoň 5 minut a mělo by se při ní procvičit celé tělo, přičemž každá část všemi směry, pomalu a pořádně. 

Hlavní část:
Konečně je na řadě překážková dráha/kruhový trénink.

Děti rozdělíme do dvojic (pomocí zadaných zvířat – pošeptám dětem farmářská zvířátka a podle toho najdou svého parťáka do dvojice). Každá dvojice společně nachystá jednotlivá náčiní na zadané místo.

Jakmile se vše nachystá, projdeme si dráhu nejprve společně s jedním dobrovolníkem, který všem názorně předvede, co bude jejich úkolem. Na jednotlivých stanovištích budou obrázky, podle kterých si lépe zapamatují, co se na dané překážce cvičí. 

Překážková dráha:
Děti a překážková dráha, to je jedna z nejlepších kombinací. Děti se na ní vyřádí a zároveň unaví.

Doporučuji překážkovou dráhu projít s dětmi a jedním dobrovolníkem, který každou překážku názorně předvede. Po absolvování celé dráhy se postaví učitel k žebřinám, jelikož je to méně bezpečná překážka. Děti se postaví do řady a vcházejí na překážkovou dráhu jeden po druhém s dostatečným odstupem. Dráhu si mohou podle náročnosti projít tolikrát, kolikrát jím síly postačí.

Kruhový trénink:
Děti se postaví, nejlépe ve dvojicích, na stanoviště. Jakmile písknu, začnou cvičit. Na písknutí se také vydýchají a následně se vymění ve dvojici.

Na každém stanovišti se dvojice zdrží dohromady 2 minuty. Děti na sebe navzájem dohlížejí, dávají na sebe navzájem pozor a popřípadě pomáhají kamarádovi. Toto dětem zdůrazňujeme.

Jakmile má přijít střídání, dají si všichni 30 sekund na oddech – vydýchávání. Každý si jednotlivé stanoviště projde celkem 2x.

Po skončení každý uklidí stanoviště, které nachystal.

1. Krávy – chůze po čtyřech na lavičce (zdokonalení lezení – obratnost)
2. Koně – běh přes díly bedny (zdokonalení běhu – vytrvalost)
3. Slepice – vylezení na žebřiny, přelezení, slezení (zdokonalení lezení – síla, obratnost)
4. Kozy – přeskakování snožmo švihadel natažených na zemi (zdokonalení skoku – výbušná síla)
5. Krocani – chůze ve dřepu po obrácené lavičce a sesbírání korálků z misek (zdokonalení chůze ve dřepu, jemné motoriky – rovnováha, obratnost)
6. Prase – sudy na žíněnce s namotáváním švihadla (zdokonalení válení sudů – koordinace)

Na závěr bychom měli dětský organismus zklidnit. Je tedy vhodné zařadit na konci každého náročnějšího programu cviky na protažení, lehkou relaxaci a tento klidový krátký režim můžeme také využít na zhodnocení/zpětnou vazbu.

Cviky na závěr: pustíme si klidnou relaxační hudbu, nebo stačí zvuky deště.

 • sed pokrčmo, držíme se za chodidla, postupně propínáme P/L nohu
 • leh vznesmo – výdrž
 • klek sedmo, vzpažit a vytáhnout se do výšky
 • klek sedmo, vzpažit, předklon a dosed na paty, dýcháme

Otázky: Které zvířátko to mělo těžké? Které zvířátko cvičilo rádo? Které naopak lenivě?

HV chvilka:

Motivací na tuto chvilku by mohla být písnička Macha a Šebestové
(od Maxim Turbulenc):

My jsme žáci třetí bé,
bereme však na sebe
podobu zajíce, žirafy či krabice.

To je pěkná směsice. (zpívá p. uč.)

Můžem bejt i rohože,
a to všechno protože
vlastníme nakrátko utržené sluchátko.

Taky jedno zvířátko. (zpívá p. uč.). 2x

Písničku si zazpíváme u klavíru či za doprovodu kytary.

Zkoušíme písničku různě obměňovat – hrubý/jemný hlas, potichu jako myšky, pomalu jako hlemýždi, rychle jako veverky, nahlas jako děti a podobně.

Neměníme tedy jen intonaci, ale i rychlost a vše, co nás jen napadne. S písničkou si můžeme parádně pohrát.

Jakmile si písničku párkrát zazpíváme a zjistíme, že se děti naučily písničku alespoň částečně nazpaměť, můžeme se do rolí Macha a Šebestové vžít. Nejprve dětem nalepíme obrázky Macha (kluci) a Šebestové (holky) na tričko, aby se lépe vžily do rolí.

„Volám všechny kluky a holky, pojďme do lavic. Napíšeme si písemku!“

Děti mohou být vylekané, nevědí, co je čeká, avšak svou roli paní učitelky školáků hrajeme dál. Rozdáme dětem „písemky“, na kterých budou muset rozpoznat 4 roční období, barvy, čísla, tvary, zvířata a písmena. Obtížnost úkolů tvoříme dle věku dětí. Můžeme s dětmi písemku splnit hromadně. Stačí vyvolávat děti a ukazovat na písemku prstem. Pro starší děti vytvoříme pracovní listy a spojovánky à la písemky a pro mladší děti můžeme vytvořit pexeso či lehké spojovánky.

Jakmile děti dopíší písemku, na pokyn paní učitelky odloží tužky, pastelky a dají ruce za záda. Nezapomenou se samozřejmě předtím podepsat.

Následně písemky paní učitelka vyhodnotí, i kdyby se stalo, že děti budou mít chyby, opravíme je, ale i přesto dostanou všichni velkou jedničku.

Při této činnosti je nutné všechny děti řádně pochválit, avšak klást zároveň důraz na důležitost písemky. Vysvětlit dětem proč se písemky píšou – paní učitelka tak zjistí, kolik se toho děti naučili, a má jim za co dávat jedničky.

Jako správní školáci dostanou děti úkol, který musí udělat doma. Za úkol můžeme dát dětem cokoli, co však zvládnou samy. Například se mohou naučit básničku dle vlastního výběru a poté ji přednesou před třídou. Za básničku dostane každý velkou jedničku a samozřejmě pochvalu jak za výběr, tak za provedení, či délku, intonaci a další. 

Nyní je čas, aby děti vytáhly z pod lavic své „aktovky“. Nakoukneme společně, kdo si co přinesl, a řekneme si, co by rozhodně nemělo ve školní aktovce chybět – pastelky, deníček, svačinka, úkoly atd.

Na konec této chvilky si opět zazpíváme písničku „My jsme žáci třetí bé...“

DV chvilka:
Je čas na trochu divadla, pantomimy a fantazie.

Tuto chvilku můžeme motivovat na téma: Čím chci být, až vyrostu. Můžeme toto téma udělat také pouhým rozhovorem.

Taktéž můžeme rozebrat a následně zdramatizovat pohádku Mach a Šebestová, na internetu je spousta zajímavých příběhů Macha a Šebestové, které stačí dětem pustit, a následně můžeme příběh rozebrat.

Čím chci být, až vyrostu
Na toto téma můžeme vyzkoušet například tyto dramatické činnosti – pantomimu a živý obraz. Chceme, aby se děti dokázaly neverbálně projevovat.

Předvedou tedy svou budoucí profesi jednou z uvedených dramatických činností.

Jako další můžeme s dětmi vyzkoušet brainstorming neboli myšlenkovou bouři. U této činnosti vhodíme do „kruhu“ počáteční slovo, například Mach. Žáček vedle nás pokračuje, navazuje, zkouší vystřelit slovo, které ho napadne okamžitě, když se řekne Mach. Například Šebestová, další řekne žák, další škola a tak dále, dokud to nezastavíme.

Divadelní představení
Představení lze ztvárnit především s dětmi většími. Ve smíšené skupině samozřejmě i malé děti mohou dostat roli. Pokud však máme pouze malinké děti, pohádku si pustíme, ale ztvárňovat nebudeme, s dětmi provedeme pouze rozhovor na danou pohádku.

Příběhy Macha a Šebestové jsou 7minutové záležitosti. Vybereme si tedy jeden z příběhů, například tento – http://www.pohadkar.cz/video/mach-a-sebestova-zoologicka-zahrada/.

Dětem pustíme pohádku dvakrát, poprvé ji necháme děti zhlédnout celou, a podruhé ji budeme zastavovat a s dětmi napíšeme osnovu příběhu. U tohoto příběhu by osnova mohla vypadat takto:

 1. Mach a Šebestová jdou spolu do školy.
 2. Ve školní lavici se děti od pana ředitele dozví, že si mohou pořídit do biologického kroužku zvířátko, které budou vědecky pozorovat.
 3. Šebestová chtěla slona, ale ten byl zamítnut, protože stojí hodně peněz.
 4. Pan ředitel navrhne křečka či kuřátko a odchází.
 5. Paní učitelka začne učit děti o pirátech.
 6. Mach a Šebestová dostanou nápad podívat se za piráty, protože ti jistě budou mít nějaký poklad.
 7. Šebestová vytáhla sluchátko a vyslovila své přání, že chtějí i s celou třídou a Jonatánem mezi piráty.
 8. Najednou se celá třída i s Jonatánem octla mezi piráty v podpalubí.
 9. Kropáčkovi se udělalo z toho houpání špatně, a tak šli všichni nahoru na palubu.
 10. Na palubě byli piráti a jeden z nich seděl na bedně.
 11. Mach a Šebestová ji spatřili jako první a došlo jim, že je to bedna se zlatem.
 12. Všude kolem lodi plavali žraloci, kteří měli podle kapitána pirátů sežrat celou třídu.
 13. Jonatán však zakročil a ukousnul provaz s velkou plachtou, která spadla na všechny piráty a zneškodnila je.
 14. Jonatán byl pochválen a vrtěl ocáskem.
 15. Do třídy, kde žáci ani paní učitelka nejsou, vejde ředitel a diví se.
 16. Najednou se všichni objeví ve svých lavicích.
 17. Pan ředitel nevěří paní učitelce, že byla s dětmi na lodi mezi piráty.
 18. Mach a Šebestová však jako důkaz z lodi odnesli truhlu i se zlatem.
 19. Za pirátské zlato si pořídili slona do biologického kroužku na vědecké pozorování.

Podle této osnovy rozdáme dětem role, připravíme místnost pro třídu a místnost, kde se budou odehrávat scény na lodi, přičemž tyto dvě místa, by měli být nejlépe vedle sebe.

Role – Mach, Šebestová, Jonatán, paní učitelka, ředitel, spolužáci, piráti, slon.

S dětmi vytvoříme krátké představení, u kterého je paní učitelka vypravěč, děti se snaží tvořit jednoduché dialogy a situace. S tímto představením si můžeme vyhrát, jedná se o dlouhodobější projekt. Toto představení nás tak může doprovázet celý týden. Nakonec jej můžeme předvést i v kostýmech rodičům.

Reflexe

Toto téma jsem si s dětmi velice užila. Naše školka se na týden proměnila ve školu plnou vzorných školáků, nosících si své batůžky a domácí úkoly. Děti se hlásily a nepřekřikovaly se nejspíše díky jim vytvořeným pravidlům.

Výtvarné projekty zdobily naši školku a divadelní představení jsme nakonec odehráli, i s malými dětmi, rodičům.

Kruhový trénink byl pro některé děti náročnější, a proto jsme si jej vyzkoušeli pouze první den, následující dny jsme buď tancovali, nebo stavěli překážkovou dráhu.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
378.91 kB
PDF
mapa světa se zvířátky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Lorgerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 9. 2018
Vhodný námět činností pro vytvoření atmosféry "školy". Zajímavé a pro děti jistě poutavé propojení s pohádkovými příběhy Mach a Šebestová.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída