Odborný článek

Demokracie

19. 2. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Iva Štrojsová (Dobiášová)

Anotace

Hodnocení žáka je ve škole velmi důležité, jelikož jím může být motivován, odměňován, posouván dále, ale také demotivován. Řada odkazů a jednotlivých článků níže nabízí příklady úloh z různých oblastí vzdělávání a k nim připravené ukázkové hodnocení, včetně žákovských řešení. Úkol, řešený na Národním ústavu pro vzdělávání, vychází přímo ze dvou opatření v DZ 2015–2020, a to F.5.4: připravit podpůrné materiály, jako jsou přehledy hodnocení/známkování uvádějící kritéria pro hodnocení a škálování různých aspektů žákova výkonu, a modelové příklady ilustrující výkon žáka na různých úrovních. Doufáme, že příklady, které zde naleznete, budou sloužit pro Vaši praxi a budou Vás inspirovat k tvorbě vlastního hodnocení žáků, které je bude motivovat.

Výuková aktivita Demokracie a my

1. Brainstorming

Co se vám při slovech DEMOKRACIE vybaví? Napište si pár myšlenek, které vás napadnou (brainstorming).

Sdílejte si nápady ve dvojicích, jinou barvou si je případně poznamenejte.

2. Práce s texty

Pracujeme samostatně s nakopírovaným textem metodou INSERT (text a tabulka).

Učitel prochází lavice, pokud někdo potřebuje poradit, umístí si na kraj lavice kartičku se žlutou stranou – učitel s žákem o situaci hovoří, poradí.

Po skončení práce si ve dvojící porovnají tabulky, případně si zodpovědí na otázky, které vznikly. Učitel žáky vyzve k případným dotazům, ke společnému shrnutí zjištěného.

3. Deníkový záznam

Nyní přejdeme k úloze, která na práci s textem navazuje:

Na základě svých znalostí o principech demokratického řízení státu vytvořte deníkový záznam, z něhož by bylo jasně patrné, že osoba, která si deník píše, žije v demokratické zemi a s prvky demokracie se setkává v běžném životě. Ve svém textu barevně označ jednotlivé příklady a připiš k nim, který demokratický princip představují (např. svobodné volby).

Práce s vytvořeným textem

Žáci si mezi sebou texty vymění (např. mezi sousedy, nalosuje učitel apod.).

Zhodnotí text kolegy. Text s oceněním a otázkou (návod na to, jak to příště udělat lépe) předají majiteli textu.

4. Reflexe práce

Návrat k úvodnímu brainstormingu – výzva k doplnění.

Otevřené věty – proces mého učení

Při učení mi dnes pomohlo…………………………………………………………………………………………..

Mým úspěchem bylo……………………………………………………………………………………………………

Nejlépe jsem se cítil, když………………………………………………………………………………………………

Příště bych při práci změnil……………………………………………………………………………………………..

5. Písemka

Možné písemné prověřování v některé z následujících hodin – psaní testu nadvakrát s reflexí učení (pokroku) či se slovním komentářem.

 

Hodnocení žáka

1. Použití kartičky – rychlá informace o potřebě pomoci

Zelená x žlutá strana kartičky (zelená strana – OK, žlutá strana – potřebuji se poradit).

Poznámka: Rychlá informace pro učitele o potřebě pomoci žákovi. Žák se učí jednoduchou (rychlou) formu požádat o pomoc/radu.

2. Kriteriální hodnocení

Vzhledem k tomu, že psaní textu bylo určeno pro jednoduché procvičení s krátkou časovou dotací, kritéria byla stanovena prostým způsobem:

Text je soudržný, jednotlivé části na sebe souvisle navazují, používáme spisovnou češtinu, text dělíme dle délky do odstavců, text obsahuje min. 3 reálné příklady prvků demokracie z běžného života.

Poznámka: Žák se učí pracovat podle předem daných kritérií. Předem ví, jaká práce je po něm požadována, co je součástí hodnocení.

3. Ocenění a otázka – hodnocení spolužáka

Poznámka: Žák se učí hodnotit spolužáka formou kladně formulované věty – učí se hledat klady v práci spolužáka, srozumitelně, ideálně popisně ho informovat o tom, jak jeho práci hodnotí.

Díky formě otázky přemýšlí nad formulací negativ, kterých si při hodnocení práce spolužáka všiml. Otázkami má vést spolužáka k zamyšlení nad kvalitou práce, dávat mu možnost přemýšlet nad hledáním řešení situace.

4. Otevřené věty – reflexe procesu učení

Poznámka: Žák pracuje na svém sebehodnocení formou otevřených vět – sám přemýšlí nad procesem svého učení a nad kvalitou odvedené práce. Otevřené věty zároveň dávají dostatek svobody pro vyjádření, ale jejich úvody jsou dostatečně jasně formulovány tak, aby byly pro žáka návodné.

5. Test – na některé z dalších hodin

Úlohy testu nabízející více řešení, je potřeba mít vlastní názor, informace k tématu, žáci hledají argumenty, …

Poznámka: Forma testu dává možnost pracovat nejen s pamětí, ale použít i různé myšlenkové operace.

Test opravit pouze prostřednictvím zvýraznění – např. zde něco chybí, hledej chybu na tomto řádku – použití piktogramů. Žák tedy hledá konkrétní chyby sám a následně si je opravuje přímo do testu odlišnou barvou. V závěru druhého pokusu testu žák zhodnotí, proč se mu dnes již dařilo/stále nedařilo, … – na papíře je připraveno místo pro odpovědi.

Poznámka: Žák se učí hledat chybu sám – pracuje s chybou. Při druhém pokusu může sledovat posun ve svém učení (pokrok). Zhodnocení výkonu při druhém pokusu vede k uvědomění si možností při práci s chybou.

Na další hodině rozdá učitel testy již opravené zcela konkrétně (včetně bodového hodnocení). Konečná verze testů může obsahovat slovní komentář – doporučení pro příště.

Poznámka: Žák skrze slovní hodnocení získává plastičtější obraz o tom, co zvládá a na čem je třeba ještě pracovat.

 

Postřehy z ověření ve výuce

Žáci pracují formou brainstormingu relativně často, zároveň jsou zvyklí sdílet minimálně se spolužákem své nápady, tato část hodina tedy probíhala plynule.

S metodou INSERT se žáci seznamovali, učili se zpracovávat text tímto způsobem, proto využívali systém kartiček zelená – žlutá v porovnání s jinými hodinami častěji. Vysvětlovala jsem především princip INSERTu, téma demokracie jim bylo známo již z předešlé hodiny. Při srovnávání obsahu tabulek ve dvojici opět žáci využili možnosti doplnit si svůj text nápady spolužáka.

Při čtení textu spolužáka a jeho následném hodnocení měli žáci ještě stále obtíže s pokládáním otázek, které mají spolužáka vést k rozvoji. Ocenění se více méně daří, na formulaci otázek je třeba pracovat. Vzhledem k tomu, že jsou žáci zvyklí se vzájemně hodnotit, klasické ocenění práce jim tedy většinou obtíže nedělá.

Reflexe práce je též obvyklou záležitostí, s otevřenými větami pracují pravidelně, většinou je právě tato část hodiny baví a přijde jim jako příjemné zakončení hodiny.

K písemnému prověřování formou testu z časových důvodů nedošlo, test bude žákům zadán později.

Lekce byla ověřována ve výuce v týdnu, který následoval po volbách, což téma žákům ještě více zpřístupnilo – často se volbám ve svých textech věnovali, byly pro ně aktuální.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
2.19 MB
Dokument
Ukázky z výuky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Iva Štrojsová (Dobiášová)

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek pro obor:

Výchova k občanství