Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Multikulturní výchova – ukázka zpracování
Odborný článek

Multikulturní výchova – ukázka zpracování

21. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Marie Rokosová

Anotace

Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Multikulturní výchova do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF Pilot Z.

Ze zpracování ŠVP 16 pilotních škol je zřejmé, že učitelé zařazení průřezového tématu Multikulturní výchova promýšleli. Převážná většina pilotních škol uvedla ve svém ŠVP přehlednou tabulku se začleněním a formou realizace jednotlivých průřezových témat do předmětů a ročníků.

Nejčastější formy realizace MKV

Vzdělávací obsah průřezového tématu Multikulturní výchova a jeho tematické okruhy jsou v ŠVP převážně integrovány do jednotlivých vyučovacích předmětů 1. - 9. ročníku, ale také jsou v některých školách obsahem celoškolních projektů. Například projekt Národní den v ZŠ Liberec, spočívající v poznávání kultury, tradic a mentality různých národů světa nebo projekt Vietnamský den ZŠ Táborská, Praha 4, který si klade za cíl budovat povědomí žáků o minoritách žijících v ČR.

Průřezové téma Multikulturní výchova je sice většinou uvedeno v tabulce průřezových témat s rozvržením, do kterého vyučovacího předmětu a ročníku je integrováno, ale v jeho učebních osnovách není někdy už dále podrobněji uvedeno nebo není blíže určeno, o které tematické okruhy průřezového tématu se konkrétně jedná. Ještě v menší míře bývá učivo průřezového tématu Multikulturní výchova rozvedeno až do výstupů.

V několika případech sledovaných ŠVP naopak v charakteristice jednotlivých předmětů zmínka o integraci průřezového tématu MKV chybí, přesto v obsahu učebních osnov je potom průřezové téma Multikulturní výchova zmíněno a pracuje se s ním.

Které tematické okruhy MKV jsou nejčastěji uváděny v ŠVP

Nejčastěji jsou uváděny tematické okruhy Kulturní diference, Lidské vztahy a Etnický původ, což je logické i z toho důvodu, že k těmto TO je více materiálu. Méně často jsou v osnovách zařazovány tematické okruhy Princip sociálního smíru a solidarity a Multikulturalita. Pro tematický okruh Princip sociálního smíru a solidarity by možná bylo potřeba vydat ještě více literatury, rovněž tematický okruh Multikulturalita je pro učitele zřejmě obtížnější, a navíc také v průběhu doby, po kterou je Multikulturní výchova do škol zaváděna, se názory společnosti na tuto oblast postupně vyvíjejí. I v tomto případě by bylo zapotřebí poskytnout učitelům metodickou podporu, a to jak v oblasti teorie, tak zejména i ukázek dobrých nápadů.

Téměř ve všech ŠVP 16 pilotních škol je uvedeno, že se MKV prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, některé školy navíc uvádějí, že pedagogičtí pracovníci byli k tomuto tématu proškoleni, nebo že školu navštěvují žáci z různých etnických menšin a nejrůznějšího sociálního a kulturního prostředí. Ve svých ŠVP pedagogové také často zmiňovali nutnost vytvářet takové klima školy, kde by se všichni cítili rovnoprávně a byla dodržována vzájemná tolerance a solidarita.

Pokud jde o konkrétní obsahy MKV, školy pochopily, že dnes dochází stále více k sekávání lidí z různého kulturního prostředí a všechny zařazují základní témata spojená se soužitím lidí z různých prostředí - témata o odlišné kultuře, kulturní identitě, migraci, integraci, xenofobii, rasismu a učí děti vypořádat se s odlišností.

Tematické okruhy průřezového tématu Multikulturní výchova jsou nejčastěji zařazovány do společenskovědních předmětů, ale i do ostatních vzdělávacích oblastí. Často zřejmě záleží na vyučujícím, zda dokáže na žáky vhodně působit ve svém předmětu, zda jej průřezové téma zajímá, jestli dovede žáky přesvědčit o nutnosti tématu, dokáže najít vhodné argumenty a propojit je s cílem vyučovací hodiny.

Ukázky zpracování

Příklad zapracování průřezového tématu Multikulturní výchova do části osnov s uvedením výstupů (volně zpracováno podle ZŠ Londýnská, Praha 2):

Oblast:
Člověk a společnost

Předmět:
Člověk a společnost

Ročník:
6. - 7.

Očekávané výstupy

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Žák:

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům nesnášenlivosti

morálka a mravnost, demokracie, svoboda, pravidla chování

6. - 7.

MKV - TO lidské vztahy (rasismus, diskriminace)

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života

podobnost a odlišnost lidí, rozdílnost myšlení a jednání

6. - 7.

MKV - TO kulturní diference, etnický původ (výchova k odlišnostem)

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek

sebepoznávání, realistické posuzování skutečnosti, systém osobních hodnot, vrozené předpoklady člověka, hodnocení a sebehodnocení, posuzování druhých lidí

6. - 7.

MKV - TO multikulturalita (vzájemné obohacování, naslouchání)

rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání

MKV - TO kulturní diference (uvědomění si vlastní identity)

Závěr

Celkově lze shrnout - školy s průřezovým tématem Multikulturní výchova počítají a promýšlejí jeho využití, uvědomují si také nezbytnost přeměny klimatu školy, mezilidských vztahů, využití složení žáků a lokality školy při plánování MKV a při vytváření postojů a znalostí.

V naprosté většině ŠVP pilotních škol je průřezové téma MKV uvedeno v přehledné tabulce průřezových témat. Je označeno, do kterých předmětů je MKV integrována - ale někdy je to pouze název, o které průřezové téma se jedná (MKV), bez bližšího upřesnění tematického okruhu, konkrétního učiva nebo výstupů. Výstupy bývají v učebních osnovách ŠVP uvedeny v případě průřezového tématu MKV jen někde, nebo nejsou ke všem tematickým okruhům. V některých ŠVP pilotních škol nebylo tedy průřezové téma Multikulturní výchova dotaženo zcela do důsledku. Mohlo by se zdát, že literatury k průřezovému tématu Multikulturní výchova je v současné době vydáno již dost, ale pro metodickou podporu učitelů by bylo třeba navrhnout ještě konkrétnější postupy a doporučení k jednotlivým tematickým okruhům, připravit pro ně praktické ukázky z hodin, výměnu nápadů a možností, co všechno lze se žáky uskutečnit.

Odkazy na další související články:

Ukázka zpracování - Průřezové téma Výchova demokratického občana
Ukázka zpracování - Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ukázka zpracování - Průřezové téma Environmentální výchova
Ukázka zpracování - Průřezové téma Mediální výchova

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Rokosová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Klíčové kompetence