Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Počátky islámu, víra a tradice
Odborný článek

Počátky islámu, víra a tradice

29. 3. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Zuzana Švajgrová

Anotace

Jak se islám vyvíjel? Jsou možné jeho různé interpretace? Co je jádro islámu a co jsou zvyky a tradice – jakou mají souvislost, je možné je oddělit? Existují výklady islámu, které jsou slučitelné s demokracií a lidskými právy? Je pravda, že stejně jako existují různé podoby křesťanství, tak existují i různé podoby islámu?

Cíl

 • Žák analyzuje, které zdroje informací ovlivňují jeho postoje a názory na islám.
 • Žák vysvětlí základní principy islámu.
 • Žák uvede příklady různorodosti islámu.
 • Žák na příkladech popíše, jak se náboženství mísí se zvyky a tradicemi, ovlivněnými společností a kulturou, jak může být náboženství vykládáno různými způsoby.

 

 

Čas

Průběh

Pomůcky

evokace

5 min

Brainstorming k obrázkům na téma islám

Pátrání po asociacích, které se váží k pojmu islám, a po zdroji těchto asociací.

prezentace (příloha 1) a počítač a projektor či vytištěné obrázky k tématu islám (příloha 2), tabule

uvědomění

10 min

 

 

 

25 min

 

 

 

Základní fakta o islámu

Základní fakta o islámu – kde je rozšířen, základní principy víry, rozmanitost islámu – nové informace či doplnění toho, co již žáci znají

 

Víra versus tradice v islámu

Práce s textem Víra versus tradice v islámu.

prezentace (příloha 1), politická mapa světa

 

 

počítač, projektor a připojení na internet, text Víra versus tradice v islámu (příloha 3) pro každého žáka či do dvojic

reflexe

5 min

Reflexe

Shrnutí, reflexe asociací z počátku hodiny.

 

 

Postup:

Brainstorming k obrázkům na téma islám

Oznámíme žákům, že tématem hodiny bude islám, a ukážeme jim fotografie, které se k tématu vztahují a se kterými se mohou běžně setkat (v příloze 1 – prezentaci, otevřeme první snímek nebo vytiskneme z přílohy 2 a necháme kolovat). Žáci sdělují, co je při pohledu na obrázky napadá, můžeme zapisovat na tabuli. Doptáváme se, odkud tyto asociace pochází – odkud žáci čerpají informace o islámu? (Z médií, z okolí, z vlastní zkušenosti,...?)

Základní fakta o islámu

Probereme či zopakujeme s žáky základní fakta o islámu – pomocí prezentace (příloha 1) nebo jen pokládáním otázek či výkladem (viz doplňující informace). Můžeme zároveň navázat na asociace, které zazněly na počátku hodiny – máme možnost s nimi pracovat, doplňovat je nebo uvádět na pravou míru (viz doplňující informace).

TED talk Víra versus tradice v islámu

Pracujeme s textem, který je kráceným přepisem přednášky Víra versus tradice v islámu formátu TED talk. [1] Vzhledem k tomu, že síla přednášky leží také v osobní výpovědi mluvčího, je vhodné začátek přednášky promítnout (do času 2:47, http://www.ted.com/talks/mustafa_akyol_faith_versus_tradition_in_islam/) [2]

Zbylou část přednášky dostanou žáci přepsanou ve formě textu (příloha 3), samostatně či do dvojic. Metodou I.N.S.E.R.T. [3] zpracují informace a myšlenky obsažené v textu, poté rozebereme:

 • Které informace jste označili kterým symbolem? Proč?
 • Které myšlenky z textu vás zaujaly? Čím?
 • Jaké zvyky autor ve své řeči zmiňuje? Jaký je jeho postoj k těmto zvykům?
 • Známe podobné případy i z jiných oblastí, z jiných náboženství? Existují nějaké tradice, zvyky, které jsou vnímány jako „naše“, ale vy se s nimi neztotožňujete, nebo vám dokonce vadí? (Zvyky v rámci třídy, kraje, země, party apod.)
 • Co se dá s těmito případy dělat? Jak k nim přistupoval přednášející?  

Reflexe

Můžeme se s žáky vrátit k asociacím z počátku hodiny a reflektovat, co nového se dověděli, zda se jejich pohled na islám změnil/rozšířil, pokud ano, tak jak.

Shrneme, že islám stejně jako všechna ostatní náboženství má svou historii a že existuje množství interpretací a rovněž tradic, které se k islámu připojily postupem času. Zároveň je vhodné zdůraznit, že text byl sdělením osobního názoru autora [4] – stejně jako jsou rozmanité interpretace islámu, tak je rozmanitý islám samotný. Je tedy možné o něm diskutovat a nevnímat jej pouze jediným možným způsobem.


Lekce vznikla v rámci projektu Critical Review of the historical and social disciplines for a formal education suited to the global society na základě hodiny vytvořené Mgr. Markem Kryškou a Mgr. Stanislavem Šindlerem. 

Další lekce jsou k dispozici v publikaci Příčiny a důsledky – témata globálního rozvojového vzdělávání v historických souvislostech pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, kterou v říjnu 2015 za spolupráce s osmnácti pedagogy z desíti škol vydala nezisková organizace ARPOK, o. p. s. Publikaci lze získat na semináři ARPOKu či v elektronické podobě na stránce  www.arpok.cz, sekce Pro pedagogy (http://arpok.cz/pro-pedagogy/ke-stazeni/)
 
Projekt Critical Review of the historical and social disciplines for a formal education suited to the global society byl realizován za finanční podpory Evropské unie, z prostřed­ků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Jeho cílem bylo propojit globální témata s jejich historickými souvislostmi.
 

[1] Jedná se o jeden z pohledů na islám, který ukazuje možnost oddělení víry od tradic a zvyků, které se k islámu přidaly v průběhu historie. Umožňuje tak žákům seznámit se různými pojetími islámu, různými možnostmi interpretace Koránu atd.

[2] Přednášku je možné spustit z internetu i stáhnout.

[3] Do textu žáci přiřazují k myšlenkám symboly:

 • Symbol + pro informace či myšlenky, které jsou nové.
 • Symbol ? pro informace či myšlenky, které jsou nejasné, nejednoznačné, ke kterým je napadají otázky.
 • Symbol x pro informace či myšlenky, se kterými nesouhlasí.
 • Symbol ! pro informace či myšlenky, které jsou pro ně důležité, zásadní.

Tip: Jednotlivé symboly můžeme uvést ve formě legendy na tabuli.

[4] TED talk je názorem/zkušeností mluvčího, nemá za cíl stanovovat absolutní pravdy, ale umožňovat, aby zazněly různé názory a náhledy, a rozšířil se tak (mnohdy díky médiím jednostranný) pohled na problematiku.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
3.35 MB
Dokument
Příloha_2 obrázky k tématu islám
docx
24.41 kB
Dokument
Seznam pouzitych zdroju
ppt
5.14 MB
Prezentace
Příloha - 1 prezentace
docx
19.53 kB
Dokument
Příloha - 3 text Víra versus tradice v islámu
docx
39.06 kB
Dokument
Doplňující informace - Počátky islámu, víra a tradice
docx
31.25 kB
Dokument
Užitečné odkazy k tématu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Švajgrová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 3. 2016
Oceňuji aktuálnost tématu a potřebnost takového materiálu, v jistém slova smyslu i pedagogickou statečnost (termín A. Baumannové). Důležitá je opora nejen prostřednictvím encyklopedických znalostí, ale prostřednictvím osobního svědectví zprostředkovaného videem z TEDu.

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
29. 3. 2016, 16:51
Tvrdí se tu "Korán například, neschvaluje kamenování. Nezná trest pro odpadlíky." To jsou závažná tvrzení, ale nejsou-li vyloženě nepravdivá, tedy rozhodně jsou mlžící.
Pro nevěrnou manželku Korán (24.2) stanoví trest veřejné bičování - kamenování je zřejmě až modernější úprava.
Na odpadlíky se možná vztahuje Korán (4.89) a trest je samozřejmě smrt, ale tahle kapitola je plná tak šílených náboženských blábolů, že si čtenář nemůže být úplně jistý, o čem vlastně pojednává. Každopádně tvrzení "Korán nezná trest pro odpadlíky" je prostě diskutabilní, nepodložené.
Z uvedených příkladů je zřejmé, že citovaný Mustafa Akyol je jako "autorita na Korán" zcela nedůvěryhodný. Pokud není záměrem paní Švajgrové předkládat studentům na téma islám lživé informace, měla si ty texty lépe ověřit.

K tomu moje zcela subjektivní poznámka: Předkládaný materiál není první a jistě ani poslední pokus vykreslit veřejnosti (považované nejspíš za úplně blbou) mohamedánské náboženství jako mírumilovné, neškodné, civilizované atd. apod. Takovéto pokusy jsou (potichu) založeny na předpokladech "ne každý mohamedán je mohamedán" a "pro některé mohamedány Korán neplatí".
Pokud opravdu někdo chce líčit mohamedánské náboženství jako mírumilovné, neškodné, civilizované atd. apod., měl by to vyargumentovat o mnoho pečlivěji, nežli to činí Mustafa Akyol, nechce-li být pokládán za lháře a podvodníka. Osobně pokládám takovýto úkol za neproveditelný.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Přílohy 1, 2, 3, počítač s připojením na internet a dataprojektor, tabule