Odborný článek

Zuby na draka

27. 1. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Simona Šedá

Anotace

Návrh strukturované výukové jednotky pro 1. stupeň ZŠ, vzdělávací obor Člověk a jeho svět, tematický okruh Člověk a jeho zdraví, při níž jsou současně rozvíjeny dovednosti žáků, které souvisí s využíváním moderních technologií, a průřezové téma Osobnostní a sociální výchova.

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět (ČaJS) zaujímá ve vzdělávání na 1. stupni základní školy zvláštní postavení. Svým integrovaným obsahem pokládá základy nejen pro výuku společenských a přírodních věd, ale i pro výuku zdravého životního stylu. Propojení tohoto vzdělávacího oboru s reálným životem a praktickými zkušenostmi by mělo být východiskem pro kultivaci schopností žáků porozumět sobě samému i světu, který je obklopuje. Jsou-li moderní technologie nezbytnou součástí života kohokoli z nás, musí se tato jejich rostoucí každodenní „přítomnost“ nutně odrazit také v obsahu výše zmíněného vzdělávacího oboru. Je proto vhodné při plánování výuky zaměřit pozornost na vzájemně související témata a smysluplně je propojovat tak, jak se to ostatně děje i v reálném světě.

Jeden ze způsobů možného propojení vzdělávacího obsahu tematického okruhu Člověk a jeho zdraví s rozvojem dovedností potřebných pro práci s moderními technologiemi ukazuje následující výuková aktivita určená pro 2. období prvního stupně ZŠ.

Zuby na draka

Vzdělávací cíle:

Žáci

 • samostatně (ve skupinách) popíší rizika nevhodného postupu při vyhledávání informací na internetu
 • samostatně (ve skupinách) navrhnou způsob, jak tato rizika omezit
 • samostatně (ve skupinách) s využitím informací získaných na internetu formulují pravidla správné péče o chrup
 • reflektují způsob práce ve skupině a vyvodí případná doporučení pro podobnou činnost v budoucnosti

Časová dotace:

Níže popsanou výukovou jednotku je vhodné realizovat prostřednictvím dvouhodinového vyučovacího bloku (90 minut). Je také možné rozdělit jednotlivé aktivity do dvou samostatných vyučovacích hodin (2 x 45 minut). Pokud je mezi těmito vyučujícími hodinami delší časová prodleva, nezapomeňte na začátku druhé vyučovací hodiny krátce žákům připomenout obsah hodiny předešlé.

I. Motivační část

Téma hodiny učitel předloží žákům jako tajemství, které se mají pokusit na základě dvou různých nápověd odhalit sami.

a) Nápověda první:

Drakova zubařská

Šel jsem kdysi v září
Preventivně k zubaři
Dle soudu toho dentisty
Chrup byl značně nečistý
Strašný to úkaz
Chrup byl samý kaz
 
Kázal každý čistit zub
V každičké z mých sedmi hub
Však drhnout denně sedm chrupů
Na kartáčky jen chalupu
Extra bych musel mít
Kde však na to vzít

(Radůza)

Pomůcky: hudební nahrávka písně Radůzy Drakova zubařská, Příloha 1 Pracovní list (část 1)

Časová dotace: 2 minuty

Poslechněte si se žáky hudební nahrávku (případně i zazpívejte, pokud žáci píseň znají). Můžete také poslechem písně zahájit vyučovací hodinu a až následně žákům sdělit, že se jednalo o první nápovědu.

b) Nápověda druhá

Pomůcky: Příloha 1 Pracovní list (část 1), rozstříhaná Příloha 2 Kartičky se slovními spojeními, stopky, plastelína, tužka, čistý list papíru

Časová dotace: 15 minut

Rozdělte žáky do skupin po pěti. Každý žák dostane 1 kartičku se slovním spojením a popisem způsobu, jak slovní spojení prezentovat ostatním členům skupiny. Kartičku nesmí žák spoluhráčům ukázat. Postupně pak každý žák předvede způsobem uvedeným na kartičce zbylým členům skupiny dané slovní spojení. Spoluhráči mají za úkol uhodnout slovní spojení během časového limitu, který žák na splnění úkolu má (2 minuty). Pokud skupina během této doby správné spojení neodhalí, žák jim slovo neprozradí a nastupuje další člen skupiny s prezentací svého slovního spojení. Uhodnutá spojení si žáci zaznamenají do pracovního listu.

Slovní spojení:

 • zubní kartáček – modelování (nemůžeš mluvit, jen modelovat)
 • zubní vrtačka – zvuky (nemůžeš mluvit, pouze vydávat jiné zvuky)
 • zubař – pantomima (nemůžeš mluvit, jen tělem předvádět)
 • zubní nit – slovní popis (můžeš mluvit, při popisu ale nesmíš použít slova „zubní“, „nit“, ani žádné slovo příbuzné)
 • zub moudrosti – kreslení (nesmíš mluvit, pouze kreslit)

Pozn.: Je vhodné, aby učitel zohlednil individuální schopnosti žáků, využil jejich silných stránek a předem si připravil přidělení kartiček jednotlivým žákům např. tak, že na kartičky z druhé strany napíše křestní jména. Současně je možné ovlivnit i relativní vyváženost skupin doplněním značky skupiny vedle jména žáka (kolečko příslušné barvy apod.).

Vytvořte pro každou skupinu relativně samostatný pracovní koutek, abyste zamezili vzájemnému rušení se. V každé skupině je třeba pověřit jednoho žáka měřením času.

Reflexe: Po uplynutí 10 minut učitel dotazem zjistí, kolik slovních spojení se jednotlivým skupinám podařilo odhalit. Každá skupina pak následně jedno ze spojení zapíše na tabuli.

II. Odhalení tématu hodiny

Pomůcky: Příloha 1 Pracovní list (část 2)

Časová dotace: 8 minut

Učitel požádá žáky, aby se na základě obou nápověd pokusili sami naformulovat téma vyučovací hodiny. Upozorní je, že by mělo jít o slovní spojení nadřazené nápovědám. Návrhy žáků učitel zapíše na tabuli. Nejvýstižnější z nich (např. péče o chrup, zubní hygiena) si žáci následně opíší do pracovního listu.

Pozn.: Pokud se žákům nedaří formulovat téma samostatně, je vhodné jim pomoci kladením návodných otázek.

III. Vyhledávání na internetu

Pomůcky: Příloha 1 Pracovní list (část 3)

Časová dotace: 10 minut

Učitel krátce žákům zopakuje cíl vyučování, kterým je shrnutí zásad správné péče o chrup. Sdělí žákům, že zásady by měli zformulovat sami a že se jedná o společný úkol celé skupiny. Využít přitom mohou nejen své dosavadní znalosti, ale i informace, které se jim podaří vyhledat na internetu. Než však začnou pracovat, je třeba si uvědomit, že i vyhledávání informací na internetu má svá úskalí. V pracovním listě jsou uvedeny 2 obvyklé problémy, se kterými se mohou při vyhledávání setkat (nepravdivé informace, špatně zvolené klíčové slovo). Úkolem skupin je popsat, co nevhodný postup způsobí a jak se chyb vyvarovat.

IV. Shrnutí zásad pro vyhledávání informací

Pomůcky: Příloha 1 Pracovní list (část 4)

Časová dotace: 10 minut

Učitel vyzve postupně všechny zástupce skupin, aby přečetli, jaká rizika nevhodný postup dle mínění skupiny má a čím se mu dá předejít. Následně shrne základní zásady vyhledávání informací na internetu.

Pozn.: Je na zvážení učitele, zda zvolí prosté shrnutí hlavních zásad, nebo ponechá prostor žákům, aby shrnutí formulovali sami.

V. Zásady správné péče o chrup

Pomůcky: Příloha 1 Pracovní list (část 5), přístup k internetu, počítače, tablety, smartphony

Časová dotace: 20 minut

Učitel zadá skupinám úkol formulovat samostatně zásady správné péče o chrup. Potřebné informace mají žáci vyhledat pomocí internetu. Čas na splnění úkolu je omezený (20 minut), je tedy třeba, aby si efektivně rozdělili dílčí úkoly a promysleli postup. Do pracovního listu žáci zaznamenají klíčová slova, která použili pro vyhledávání, jednotlivé zásady a zdroje, ze kterých informace získali. Úkolem žáků však také ověřit relevantnost informací.

Pozn.: Učitel může mít odkazy, na nichž lze žádoucí informace dohledat, předem připravené na samostatných kartičkách. V případě, že budou mít některé skupiny s vyhledáváním potíže, mohou tyto kartičky využít jako podporu.

VI: Závěrečná reflexe:

Pomůcky: Příloha 1 Pracovní list (část 5)

Časová dotace: 20 minut

V závěrečné části by jednotlivé skupiny žáků měly nejen představit zásady správné péče o chrup, které se jim podařilo shromáždit, ale i zhodnotit proces vyhledávání informaci a práci skupiny (co se jim dařilo, s čím měla skupina problémy, co příště dělat jinak a lépe apod.)

VI: Domácí úkol

Časová dotace: 5 minut (na zadání úkolu)

Za domácí úkol mohou žáci vyhledat např. některou z odpovědí na následující otázky:

 • Proč dávali Egypťané mrtvým do hrobů cibuli?
 • Kdy, kde a proč se slaví Den lásky k zubům?
 • Z čeho byly vyrobeny první zubní kartáčky podobné těm dnešním?

Pozn.: Je žádoucí, aby žáci kromě odpovědi uvedli také zdroje, ze kterých informace čerpali.

Doporučené odkazy:

Literatura a použité zdroje

[1] – Drakova zubařská. [cit. 2016-1-19]. Dostupný z WWW: [http://www.raduza.cz/texty.php?id=97].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
17.58 kB
Dokument
Příloha 1 Pracovní list pro skupinu
docx
13.67 kB
Dokument
Příloha 2 Kartičky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Simona Šedá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

hudební nahrávka písně Radůzy Drakova zubařská, Příloha 1 Pracovní list pro skupinu, rozstříhaná Příloha 2 Kartičky se slovními spojeními, stopky, plastelína, tužka, čistý list papíru, přístup k internetu, počítače, tablety, smartphony