Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > HZS Stř. kraje, videoprojekt OČMU: Nebezpečí v období Vánoc
Odborný článek

HZS Stř. kraje, videoprojekt OČMU: Nebezpečí v období Vánoc

Anotace

Pro podporu a kvalitní výuku problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí představujeme nový preventivní videoprojekt Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, který byl vytvořen ve spolupráci se zástupci Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a Policie ČR – Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

V  předvánočním čase Vám představujeme další výukový film z cyklu OČMU HZS Středočeského kraje, který byl natočen ve spolupráci s Policií ČR – KŘP Středočeského kraje na téma nebezpečí v období Vánoc. Hlavním zaměřením klipu je zvýšení opatrnosti žáků a všeobecně obyvatel při vánočních nákupech, dále upozornění na možná nebezpečí vzniku požárů od adventních věnců, prskavek ale také kuriózní případy od domácích zvířat. Závěrem odborník na pyrotechniku upozorní na rizika spojená s nesprávným používáním zábavní pyrotechniky.

Cílem klipu je:

 • Vysvětlit žákům a studentům, jak chránit své osobní věci před kapesními zloději.
 • Seznámit je s nejčastějšími příčinami požárů v období adventu a Vánoc.
 • Upozornit na to, že požár mohou zapříčinit i domácí zvířata, např. kočky a psi.

Na závěr videoklip žákům a studentům představí jednotlivé kategorie zábavní pyrotechniky a upozorní na rizika spojená s nesprávným používáním.   

Videoklip s názvem „Kapesní zloději, požáry adventních věnců, zábavní pyrotechnika a další nebezpečí v období Vánoc“:

Obsah videoklipu (uvedeno v minutách):

0:40 Úvodní slovo
1:26 Kapesní zloději „kapsáři“
4:28 Zvýšené riziko požárů v průběhu adventu
6:53 I domácí zvířata mohou způsobit požár
8:05 Zásady pro bezpečné používání zábavní pyrotechniky
12:16 Závěr

Doprovodný text a očekávaná témata k diskuzi ve třídě po zhlédnutí klipu:

Kapesní krádeže

Zvýšení návštěvnosti obchodních center, chaotické situace na parkovištích, větší vytíženost MHD, častější výběry z bankomatů i větší hotovost v peněženkách lidí je rájem pro nekalé praktiky kapesních zlodějů. Před svátky zaznamenáváme nárůst drobné kriminality, jako jsou kapesní krádeže a vloupání do motorových vozidel. Policie ČR v této době zesiluje na problémových místech hlídky. Je však nutná i ostražitost samotných občanů, kteří mohou účinně této trestné činnosti předcházet. Stačí mít své věci neustále pod kontrolou, vyvarovat se otevřených kabelek, peněženek v batozích na zádech či volně v kapsách na zadní straně kalhot. Vhodné je taktéž oddělovat finanční hotovost od osobních dokladů, vyhýbat se nepřehledným tlačenicím, neodkládat kabáty a bundy s cennostmi na veřejné věšáky nebo opěradle židlí za svými zády, nedělat si ze zaparkovaného vozidla trezor atd. Autor Policie ČR.

Viz zde http://www.policie.cz/clanek/obezretnost-se-vyplati.aspx

Požáry adventních věnců

Než zapálíme svíčky na adventním věnci, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou spojená s používáním otevřeného ohně doma. Domácnosti jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.  

V příčinách „vánočních“ požárů vedou ty, které způsobily svíčky na adventních věncích. K takovému požáru dojde velmi snadno – na malý věneček z chvojí se umístí svíce a po jejich zapálení se na ně zapomene. Svíčky pak při dohořívání zapálí chvojí, od kterého se vznítí ubrus, nábytek a zařízení bytu.

Zde je pár užitečných rad, které je dobré dodržovat:

 • Velkou pozornost věnujte tomu, jaký adventní věnec kupujete. Věnec by neměl být vyroben z vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin, plastů. Na trhu se objevují adventní věnce, které jsou vyrobeny například ze suchých dřevěných pilin, na nichž jsou bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit požár. Problém nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí.
 • Správně vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. Existují speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří dlouho.
 • Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. s chvojím adventního věnce). V této souvislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že věnec vzplane, je velké.
 • Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
 • Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení.
 • Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou.
 • Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.
 • Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.

Co dělat v případě požáru?

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Můžete se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami, což platí pro osoby starší patnácti let (mladším doporučujeme urychleně informovat dospělé osoby). V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit za použití hasicího spreje, přenosného hasicího přístroje nebo improvizovanými prostředky, např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi případně vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do zdroje elektrického proudu). V žádném případě nepřeceňujte své síly. Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případné nežádoucí zahoření uhasit za každou cenu sami. Každý požár by měl být nahlášen na tísňovou linku 150 nebo 112, z důvodu následné kontroly hasičů a vyloučení skrytého šíření požáru v domácnosti (například pomocí termokamery). Autor HZS ČR.

Viz zde http://www.hzscr.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-2015-listopad-pozary-adventnich-vencu.aspx

Pyrotechnika

K novoročním oslavám obvykle patří i zábavní pyrotechnika. Podceňování manipulace a bezpečnostních zásad vede k nepříjemným zraněním, někdy i ke smrtelným úrazům. Nejrizikovější je v tomto směru domácí výroba pyrotechniky se špatným odhadem reakcí chemických prvků. Doporučujeme proto kupovat pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním z hlediska bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině! Dobré je pamatovat i na fyzikální zákony. Kinetická energie některých vystřelovaných pyrotechnických výrobků (zejména tzv. „kulových pum“) je dostačující k usmrcení člověka.

Kategorie zábavní pyrotechniky:

 • Do kategorie 1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr. (Na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB.) Do této kategorie nepatří petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard. Bouchací kuličky nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít uvnitř obytných budov.
 • V kategorii 2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití.
 • Do kategorie 3 patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití.
 • Do kategorie 4 patří výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti od Českého báňského úřadu, což je správní orgán v oblasti výbušnin.

Výrobce na schválený výrobek musí umístit označení „CE“ (Conformité Européenne) a český návod k bezpečnému použití.

Zásady bezpečné manipulace: 

 • Zábavní pyrotechniku kupujte nejlépe ve specializovaných prodejnách. Chraňte ji před vlhkostí, ta může negativně ovlivnit její funkčnost a bezpečnost. Při použití dodržujte přesně návod, zejména bezpečný odstup od motorových vozidel, hořlavin, lidí a zvířat. Tento odstup odborníci stanovili s bezpečnostním násobkem i pro případ, že by například závadou došlo i k silnějšímu výbušnému účinku, než jste čekali.
 • Žádný z výrobků, zejména 2. a 3. kategorie, není určen k odpalování „z ruky“. Umístěte jej na pevnou, vodorovnou plochu, zajistěte vhodným předmětem proti posunu nebo překlopení, zkontrolujte, zda nad ním není nic, od čeho by se vymetená část mohla odchýlit z určené dráhy (dráty, větve apod.). Nenahýbejte se nad ústí, z něhož odpálené předměty vylétávají.
 • V případě selhání nepřistupujte k výbušnému předmětu hned, může dojít ke zpožděnému odpálení. Vyčkejte minimálně 10 minut nebo podle návodu výrobce i déle. Mějte po ruce prostředky k uhašení ohně a vodu k ulití a rozmočení použitého výrobku, přehnané není ani používání ochranných pomůcek (brýle, štíty, rukavice). Poblíž by měl být někdo, kdo je schopen v případě zranění rychle poskytnout první pomoc nebo přivolat pomoc. Skutečný případ závěrem – jedenáctiletý chlapec utrpěl loni těžké popáleniny, když v parku našel po silvestrovských oslavách pyrotechnický výrobek 3. kategorie a rozhodl se jej prozkoumat.

Podle zákona č. 200/1990 o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, nebo ten, kdo neoprávněně získá nebo přechovává výbušninu, nebo jí bez povolení použije k trhacím nebo ohňostrojovým pracím. Mohl by spáchat i přestupky proti majetku, občanskému soužití nebo veřejnému pořádku. Například vyhláška hl. m. Prahy č. 42/1999, doplněná vyhláškou č. 11/2008, definuje užívání i volně prodejných pyrotechnických předmětů jako činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek. Jejich užívání proto zakazuje s výjimkou třinácti míst, uvedených v příloze vyhlášky. Zákaz se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince. 

V závažnějších případech může použitím výbušnin a pyrotechnických předmětů dojít i k trestným činům podle trestního zákoníku č. 40/2009. Například usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, poškození cizí věci, obecné ohrožení, ohrožení pod vlivem návykové látky, nedovolené ozbrojování a další, za něž hrozí i tresty odnětí svobody. Autor Policie ČR.

Viz zde http://www.policie.cz/clanek/zajimava-temata-zabavna-nikoli-neskodna-pyrotechnika.aspx


Za jakékoliv kladné i záporné připomínky a náměty předem děkujeme a očekáváme je na níže uvedených e-mailových adresách:

 • Vedoucí projektu kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý, vrchní komisař, koordinátor-metodik, hynek.cerny@sck.izscr.cz
 • Zástupce kpt. Ing. Hana Pinkasová Dejlová, vrchní komisař, koordinátor,  hana.pinkasova@sck.izscr.cz
 • Záštitu nad projektem převzal plk. Ing. Jan Ryšavý, vrchní rada, náměstek ředitele HZS Středočeského kraje pro prevenci a civilní nouzovou připravenost.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hynek Černý

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.