Odborný článek

ICT a ČJ

12. 1. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jitka Altmanová

Anotace

Ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura (ČJaL) lze vybrat velké množství očekávaných výstupů realizovatelných s pomocí ICT. A také v oboru ICT jsou očekávané výstupy, které může podporovat vzdělávací obor ČJaL.

ICT a ČJ

Počítače se staly běžnou součástí našeho života. Je zřejmé, že se staly prostředkem, který bude člověka doprovázet celý život. Počítač není jenom moderní hračka, ale také edukační prostředek. Je dobré dětem ukázat, že práce s počítačem v sobě ukrývá nejen zábavu, ale přináší užitek i v oblasti vzdělávání.

Prostřednictvím počítače a mobilu dnes děti vstupují do kontaktu s ostatními, řeší problémy, hledají radu, domlouvají se s vrstevníky, baví se, učí se, vstupují na internet. Počítače spolu s připojením k internetu nabízejí širokou škálu možností, jak podpořit vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků. Pokud učitelé nabídnou žákům vhodné aktivity, které budou práci s médii smysluplně využívat, přivedou tak žáky k jejich vlastnímu poznání, že počítač jim může sloužit nejen jako zdroj zábavy, ale také jako jeden z možných zdrojů poznání.

Možné použití počítačů ve výuce je mnohem širší než k výuce v oblasti ICT a je s ním třeba pracovat i při výuce českého jazyka.

Na trhu se i pro český jazyk a literaturu objevují výukové a vzdělávací programy, které mohou žákům usnadnit přípravu na vyučování. Velké množství knih je dostupné v elektronické podobě, nabízí se on-line výuka či e-learning. Je na učitelích, aby žákům dokázali doporučit produkty, které budou jejich osobnost i vědomosti rozvíjet.

Nosným tématem češtinářů bývá vždy také kontrola pravopisu. Doporučuji do výuky zařadit i práci s korpusem (http://korpus.cz). Korpus neříká, co je správné (od toho je internetová příručka), ale co se v jazyce (ne)používá. 

Zapojení počítače do výuky je různorodé, využíváme výukové programy, zařazujeme práci s internetem a práci s programy operačního systému, pomáhá nám interaktivní tabule a i-učebnice.

Ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura (ČJaL) lze vybrat velké množství očekávaných výstupů realizovatelných s pomocí ICT. A také v oboru ICT jsou očekávané výstupy, které může vzdělávací obor ČJaL podporovat. Především očekávané výstupy:

  1. stupeň – Vyhledávání informací a komunikace, 1. a 2. období

žák

- vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

1. stupeň – Zpracování a využití informací, 1. a 2. období

žák

- pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

2. stupeň – Zpracování a využití informací

žák

- ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací

- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

2. stupeň – Vyhledávání informací a komunikace

žák

- ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost

Pro osobní, studijní a následný profesní růst každého žáka je třeba z výše uvedených výstupů nejvíce podporovat a systematicky zařazovat do výuky českého jazyka následující položky:

Práce s textovým editorem – obvykle se žáci seznamují s textovými editory po funkční stránce ve vzdělávacím oboru ICT, obsahové a formální podobě tvořených textů se věnuje minimální pozornost, přestože správně sestavený dopis (úřední dopis, žádost, oznámení) či vlastní životopis jsou vizitkou svého tvůrce a vypovídají mnohé o jeho dovednostech a znalostech. Žáci rádi experimentují s různými typy a velikostmi písma, své referáty často odevzdávají s ozdobnými nadpisy, mění fonty písma, odstavce podbarvují; je třeba je vést k vytvoření čitelné, srozumitelné a estetické finální podoby textu, ukázat jim vytištěné různé podoby stejného textu a učit je vnímat, co je, či není vhodné. Budou-li žáci, např. tvořit pozvánku na školní představení, její forma, barevnost i obsah se budou rozhodně lišit od oficiální žádosti určené panu řediteli. Práce s chybou je v této fázi učení nezbytnou součástí. Na svých vlastních chybách si mohou žáci uvědomit, proč je nutné stanovené zásady dodržovat.

Tvorba elektronické prezentace – pokud chce žák sdělit, co si myslí, na co přišel, musí své myšlenky vhodně prezentovat. Prezentace se může stát vhodným způsobem, jak efektivně představovat výsledky vlastní práce.

Vyhledávání informací na portálech, v knihovnách a databázích – žáky vedeme k nalézání a používání vhodných klíčových slov (viz další články: Eva Hájková, Příspěvek češtináře a Eva Hájková, Klíčová slova-náměty k práci se žáky) a následnému ověřování věrohodnosti informací a informačních zdrojů, k posuzování jejich závažnosti a vzájemné návaznosti.

Způsoby komunikace a práce s informacemi – při záznamu mluveného projevu (video) musí žáci dodržovat techniku mluveného projevu, využívají se i prostředky nonverbální a paralingvální. Při písemném projevu bývají nahrazovány emotikony.

Komunikace pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení (mail, chat, telefonování);i pro psaní e-mailu a krátkých textových zpráv platí určitá pravidla. Každý žák si musí být vědom své zodpovědnosti za obsah textu, který ze své adresy (telefonu) odesílá, dbá na jeho formální správnost.

Závěr

Informační a komunikační technologie pronikly do všech oblastí současného života. Téma interakce ICT a českého jazyka je velmi široké. Patří do něj například kritický přístup k textům.

Důležitým předpokladem je, že každý učitel českého jazyka by měl ovládat technologie tak, aby je byl schopen na profesionální úrovni používat ve výuce. Využívání technologií je třeba se otevřít: pro studenty a žáky musíme být výzvou, inspirací, vzorem a partnerem.

 

Literatura:

Lucie Bušová:Koncept1:1 a učitel českého jazyka, Praha 2011, Nové trendy v didaktice českého jazyka

Toma Rylands - http://www.youtube.com/watch?v=X5xFMmK5Ujs

Internetová jazyková příručka - http://prirucka.ujc.cas.cz/

http://korpus.czLicence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jitka Altmanová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie