Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Hospodaření rodiny
Odborný článek

Hospodaření rodiny

16. 12. 2015 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Ivana Arnoštová
Spoluautor
Ing. Eva Rathouska-Grmelova

Anotace

Článek pojednává o problematice finanční gramotnosti, o hospodaření rodiny. Cílovou skupinou výuky jsou žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Tito žáci patří k nejohroženějším skupinám, co se týče finančního hospodaření a zneužívání. Získávají poznatky a návyky velmi obtížně a pro jejich upevnění je nutné volit speciální pedagogické metody. Jedná se o mladé lidi na prahu dospělosti (16–25 let), kteří jsou sice svéprávní, ale ne vždy dokáží správně vyhodnotit situace, do kterých se dostanou. Jsou snadno zneužitelní a manipulovatelní.

Úvod

Kontext příkladu dobré praxe

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara vychází z více než 180leté tradice výchovy a vzdělávání osob se zrakovým postižením řemeslným povoláním v Čechách i na Moravě, započaté Aloysem Klarem.
 
Střední škola připravuje absolventy základních škol a základních škol praktických ve tříletých a čtyřletých oborech vzdělání. Absolventi středního vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve dvouletém denním nástavbovém studiu – obor podnikání.
 
Koncepce školy je v souladu se současnými pedagogickými trendy ve vzdělávání osob s různými handicapy, postiženími, znevýhodněními. Najdete zde jak žáky s tělesným, zrakovým či sluchovým postižením, tak žáky s kombinovanými vadami, žáky s poruchami autistického spektra či žáky s různým stupněm mentálního postižení.
 
Takto postižení žáci na prahu dospělosti jsou snadno zneužitelní a manipulovatelní. Často je pro ně problém pochopit základní věci, potřebují si své dovednosti neustále upevňovat.
 
Rozličnost postižení klade velké nároky jak na samotné žáky, tak i na speciální pedagogy, kteří se žákům věnují. Převažuje zde individuální výuka, používání kompenzačních a dalších pomůcek je nezbytností.
 
Finanční gramotnosti se věnujeme ve třech rovinách: v rovině prevence, v rovině grantové politiky a v rovině výukové.
 
V rovině prevence je finanční gramotnost jednou z priorit preventivního programu. Zde nejenom poskytujeme informace, ale řešíme již vzniklé problémy v této oblasti u našich žáků.
 
Dále v grantové rovině, kdy pro žáky s mentálním postižením pořádáme 50hodinový kurz finanční gramotnosti s těmito tématy: osobní hospodaření (možnosti příjmů, správa peněz), rodinné hospodaření (rodinný rozpočet, příjmy, výdaje, spoření, pojištění, půjčky), ochrana proti finančnímu zneužití, hospodaření s penězi (půjčování peněz, nakládání s penězi), možnosti zneužití (podepisování smluv a směnek, nevýhodné půjčky, ručení).
 
Poslední třetí oblastí je výuka finanční gramotnosti začleněná do ŠVP, a to konkrétně do předmětů Občanská výchova, Matematika a Informační a komunikační technologie.

Cíl

Cílem příspěvku je přiblížit odborné i laické veřejnosti příklad vzdělávání středoškolských žáků s mentálním postižením v oblasti finanční gramotnosti. Cílem představené výuky je pak to, aby se žáci zorientovali v rozpočtu domácnosti a aby dokázali identifikovat příjmy a výdaje rodiny. Jedná se tedy o realizaci tematického celku Hospodaření domácnosti ze Standardu finanční gramotnosti. Podle rámcového vzdělávacího programu pro obory středního vzdělávání kategorie E se výuka vztahuje k Občanskému vzdělávacímu základu k tomuto výsledku vzdělávání: rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje.

Výukové metody:

výklad, rozhovor, hraní rolí, práce s pracovními listy

Celý blok byl rozdělen na dílčí části. Každá část směřovala k určitému cíli, např. odpovědi na otázku, vyřešení úkolu, dle úrovní a postižení jednotlivých žáků.

Rodinný rozpočet (min 2 hodiny)

Učitel si s žáky vypráví o fungování rodiny, aplikací na zkušenosti z vlastní rodiny, o významu peněz, pomocí návodných otázek směřujeme k odpovědím na tyto otázky:

 • Co jsou to peníze?
 • Kdo sestavuje rodinný rozpočet?
 • Jaký je rozdíl mezi příjmem a výdajem domácnosti?

Příjmy rodiny (min 2 hodiny)

Učitel používá výklad, návodné otázky. Dále společně s žáky přiřazuje kartičky (pomůcka při výuce) a odhaduje výši příjmů. Uplatňovány jsou také zkušenosti z rodiny. Poté se pokračuje hrou ANO – NE, kterou lze přizpůsobit pro různé úrovně a postižení jednotlivých žáků.

Pedagog s žáky směřuje k odpovědím na tyto otázky:

 • Patří do příjmů plat?
 • Patří do příjmů důchod?
 • Patří do příjmů sociální dávky?
 • Patří do příjmů půjčky?
 • Patří do příjmů platba za nákup?
 • Dokážeš vyjmenovat oblasti příjmů své rodiny?

V navazující aktivitě pak žáci hledají na kartičkách všechny příjmy.

Výdaje rodiny (min 2 hodiny)

Učitel používá výklad, návodné otázky, přiřazování kartiček. Společně s žáky odhaduje výši výdajů. Uplatňovány jsou také zkušenosti z rodiny. Poté se pokračuje hrou ANO – NE, kterou lze přizpůsobit pro různé úrovně a postižení jednotlivých žáků.

Pedagog s žáky směřuje k odpovědím na tyto otázky:

 • Patří do výdajů nájemné?
 • Patří do výdajů platba za elektřinu?
 • Patří do výdajů nákup v obchodě?
 • Patří do výdajů spoření?
 • Patří do výdajů plat, mzda, výdělek?
 • Dokážeš vyjmenovat oblasti výdajů své rodiny?

V navazující aktivitě pak žáci hledají na kartičkách všechny výdaje.

Upevnění poznatků (průběžně)

Tato oblast je zařazena na konec výukového bloku nebo při probírání jiných témat, které obsahově souvisí s probíraným tématem (např. mzdy, pracovní smlouva apod.). Tato část slouží také ke kontrole toho, zda si žák poznatky osvojil. Toto zjišťujeme pomocí všech použitých aktivit.

Reflexe

Aktivity ověřila ve výuce Mgr. Ivana Arnoštová ze SŠ a MŠ Aloyse Klara v Praze. Lekce byla odučena v 2. ročníku oboru vzdělání Keramická výroba v rámci předmětu Občanská výchova. Výuka byla realizována s žáky s tímto konkrétním postižením:

Žákyně 1

 • těžké mentální postižení
 • těžké tělesné postižení
 • dětská mozková obrna – spastická, kvadruparéza, zraková vada, je na vozíku, zvládá drobné přesuny po rovném terénu – v interiéru, jinak potřebuje pomoc

Žákyně 2

 • těžké tělesné postižení
 • lehké mentální postižení
 • těžké zrakové postižení
 • tělesné postižení středně těžké
 • zrakové funkce v pásmu těžké slabozrakosti, nutné zvětšování písma, potřebuje dopomoc při přesunech

Žákyně 4

 • těžké zrakové postižení
 • lehké mentální postižení
 • dětská mozková obrna – frustní hemiparetická forma pravostranná, epilepsie, těžká porucha zraku – kortikální postižení zraku

Žákyně 5

 • lehké mentální postižení
 • vady řeči středně těžké

Žák 6

 • lehké mentální postižení
 • epilepsie s možnými záchvaty při změně režimu, silně narušená jemná vizuomotorická koordinace – projevuje se v písmu, při zvýšené snaze se objevuje intenční třes, počítá v úrovni desítek, vyžaduje trvale kontrolu a vedení i při základních sebeobslužných činnostech, je schopen samostatného pohybu po naučených trasách, nebezpečí sociálního zneužití

Žákyně 7

 • střední mentální postižení
 • Downův syndrom, špatná chůze, vada řeči, omezení způsobilosti k právním úkonům

Vzhledem k postižení žáků bylo nutné pracovat i s asistenty pedagoga, kteří pomáhali žákům při vysvětlování probíraného učiva. Zejména pomáhali žákyni 1 a 2. Žák 3 používal upravený počítač – zvětšené písmo a hlasový výstup. Ostatní žáci pracovali s pomocí učitele, či samostatně.

Složení výukových skupin je různé a je potřeba vždy vycházet z diagnóz žáků a podle toho volit metody výuky, kompenzační pomůcky a časovou dotaci jednotlivých částí výuky.

Při výuce v této skupině žáků panovala přátelská atmosféra, žáci byli aktivní, zajímali se o probíranou látku a snažili se pochopit probírané učivo.

Tento způsob výuky nelze aplikovat plošně na jakoukoliv skupinu žáků. Důležitá je znalost anamnézy každého žáka, znalost metod výuky a erudice učitele.

K článku přikládáme příklad pracovního listu, který je možné použít, ale ne pro všechny žáky, vždy závisí na daném postižení žáka.

Silnou stránkou tohoto výukového bloku byla erudice učitele, probírané téma a také aktivita žáků. Slabou stránkou byl různý stupeň postižení žáků v jedné třídě a nároky předepsané RVP – výsledek vzdělávání ve Standardu finanční gramotnosti v RVP je většinou nadhodnocen schopnostem žáků. Rizikem tohoto bloku bylo to, že při malé časové dotaci výuky nedojde k dostatečnému upevnění poznatků a i při veškeré snaze žáků i učitele je riziko finančního zneužití žáka stále vysoké.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
11.72 kB
Dokument
Příjmy, výdaje
docx
12.7 kB
Dokument
Příloha - Zvyšování finanční gramotnosti žáků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Arnoštová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence E a J
 • Kompetence k řešení problémů
 • porozumět zadání úkolu nebo rozpoznat jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému buď samostatně nebo s vedením jiných lidí navrhnout způsob řešení;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence E a J
 • Personální a sociální kompetence
 • být finančně gramotný.
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence E a J
 • Matematické kompetence
 • aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.

Průřezová témata:

 • Odborné vzdělávání
 • Člověk a svět práce

Nutné pomůcky:

pracovní listy, kartičky ANO – NE, kompenzační pomůcky – počítač s hlasovým výstupem, speciální psací potřeby, dataprojektor, interaktivní tabule