Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Anglické předškolní vzdělávání očima učitelky
Odborný článek

Anglické předškolní vzdělávání očima učitelky

14. 12. 2015 Předškolní vzdělávání
Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Anotace

Tento článek jsem napsala na základě svého pobytu v rámci projektu „Učitelé na zkušené“ realizovaného organizací ALVIT-INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ, s. r. o., spolufinancovaného z ESF. Zde členové realizačního týmu a účastnice projektu, což byly učitelky mateřských škol, měli možnost pobývat na dvou mateřských školách. Pracovní stáž probíhala ve městě Lancaster v těchto dvou institucích: LMC Treetops Nursery a Bowerham Primary and Nursery School. Tento článek vznikl na základě zde provedeného pozorování, rozhovorů s učiteli a učitelkami, účastnicemi, analýzou materiálů o vzdělávání, které jsme zde dostali, na základě školení od zde pracujících učitelek, kterého se nám dostalo, a také na základě pedagogických dokumentů a metodických příruček užívaných v Anglii a Velké Británii.

Velká Británie je známá svým kvalitním školství. Anglický systém předškolního vzdělání se velmi liší od našeho systému. Podobně jako u nás však není předškolní péče povinná. Ve Velké Británii je školní docházka povinná od 5 let.

Vzhledem k tomu, že rodičovská dovolená ve Velké Británii je pouze do jednoho roku věku dítěte, nastupují do mateřských škol a jeslí děti již ve velmi útlém věku. Pětina dětí navštěvuje jesle již před prvními narozeninami. Státní mateřské školy (nursery school) jsou určeny dětem od 3 či 2 let do 5 let. Poslední rok v mateřské škole, tedy pro děti ve věku od 4 do 5 let, se nazývá Reception year a je přípravnou třídou pro základní školu. Někde jsou tyto mateřské školy propojeny s jeslemi, kde pak jsou děti od narození do 4 let.

Mateřské školy, které jsme navštívili, byly otevřeny jedna od 8.45 hod. do 15.30 hod. a druhá od 8.00 hod. do 17.00 hod. Některé mateřské školy jsou však otevřeny plně dle potřeb rodičů od 7 do 18 hod. Většinu času zde děti tráví prací ve skupinách či samostatnou prací, při níž pracují v koutcích aktivit, kde se zabývají různou činností – například koutek poznávání písmen, kde děti pracovaly s magnetickými písmeny a magnetickou tabulí, koutek práce s plastelínou, koutek s kuchyňkou, „kadeřnictví“, „lékařský koutek“, koutek, kde děti pracují s interaktivní tabulí a také koutek, kde si hrají s pískem a vodou. Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze, když někde udělají nepořádek, tak si ho musí uklidit, samostatně se přemisťují mezi koutky aktivit. Také při řízené pedagogické činnosti jsou děti ve skupinách, které vede kvalifikovaná učitelka / kvalifikovaný učitel či pedagogická asistentka / pedagogický asistent, kterých je zde hodně. Také ve zdejších mateřských školách pracují převážně ženy.

Děti ve věku tří let se pomalu seznamují s čísly a písmeny. Děti se zde učí již od 4 let základy psaní a čtení, dále matematické postupy a orientaci v číslech do 20. V posledním ročníku mateřské školy je již dítě schopno napočítat do 20, rozezná čísla do 5, umí spočítat s použitím počítadla příklady na sčítání a odečítání do 20, umí napsat a přečíst krátká slova a podepsat se, rozezná barvy, tvary.

V 1. třídě základní školy, tedy ve věku 5–6 let mají psaní a čtení, pracují s čísly do 100.

Typy předškolního vzdělávání

V anglickém předškolním vzdělávání panuje velká různorodost. Je tomu tak proto, že ve Velké Británii platí zásada, že je třeba udržovat různorodost systému, aby si rodiče mohli vybrat typ zařízení, které jim a jejich dítěti vyhovuje. Děti do pěti let mohou zůstat doma, chodit do mateřské školy, dětských center (které jsou méně formální než mateřské školy a v nichž děti pobývají obvykle 2–3 hodiny 2x týdně) nebo využívat služeb paní na hlídání. Stát poskytuje 15 hodin týdně dětské péče zdarma pro děti ve věku 3 a 4 let, za zbývající hodiny si poté musí rodič platit (nebo požádat o příspěvek formou státních příspěvků). Rodiče mají právo toto využívat 38 týdnů v roce, to znamená mimo dobu prázdnin. Studující mají možnost žádat o grant na hlídání.

Také mateřské školy jsou různorodé. Děti ve věku do 5 let mají možnost chodit do státních mateřských škol, mateřských škol zřízených při základních školách, soukromých mateřských škol nebo do různých neformálních skupin. V námi navštívených mateřských školách byla propojena mateřská a základní škola, které byly v jedné budově a hojně spolu spolupracovaly.

Organizace dne a školního roku

Třídy jsou rozděleny buď na několik věkově heterogenních skupin, nebo na několik věkově homogenních skupin. My jsme se setkali s věkově homogenními skupinami. Platí pravidlo, že čím mladší děti ve třídě jsou, tím méně jich tam je – a o to více je tam pedagogických pracovníků (učitelů, učitelek nebo pedagogických asistentů či asistentek). V Anglii jsou třídy menší a pedagogických pracovníků na jedno dítě je více, u dvou- až čtyřletých dětí většinou připadá jedna dospělá osoba na 4 děti, u čtyř až pětiletých je to 8 dětí na jednu dospělou osobu, tedy kvalifikovaného učitele/učitelku či pedagogického asistenta/asistentku. Pokud dítě neovládá anglický jazyk (navštívené mateřské školy byly velmi multikulturní), je mu přidělen asistent, který mu pomáhá porozumět a naučit se jazyk.

Kvalifikovaný učitel či učitelka, který/á má vysokoškolské vzdělání, se stará o zhruba 30 dětí, k ruce však má spoustu pedagogických asistentů a asistentek se středoškolským vzděláním.

V anglických mateřských školách většinou neexistují prázdniny. MŠ, které jsou z velké části soukromé, fungují po celý rok.

Stravování v mnoha mateřských školách není zařízeno jako u nás, někde děti dostávají oběd, někde si mohou rodiče donést svůj. V námi navštívených mateřských školách děti dostaly obědy nejčastěji formou sendvičů. Stravování v mateřské škole nebylo však povinné, děti si mohly donést své jídlo z domova a některé z dětí tak činily.

V anglických mateřských školách je kladen velký důraz na dodržování různých zákonů, především těch, které se týkají dětských práv. V praxi však řada z nich vyznívá směšně, např. učitelka nesmí namazat dítě opalovacím krémem z důvodu osahávání, dítě musí přebalovat pouze v místnosti se svědkem, dveře musí být otevřené a každá plínka se musí zapsat (záznam je uchovávám např. 10 let) atd.

Děti ve věku 2–5 let již po obědě nespí. V námi zhlédnutých mateřských školách děti po obědě pracovaly ve skupinách zhruba 10–15 minut pod vedením pedagogické asistentky či asistenta. Činnosti byly velice tiché a klidové, zaměřené na soustředění dětí. Děti zde trénovaly správnou výslovnost, druhá skupina se věnovala hudební výchově, třetí skupině asistentka vyprávěla příběh. Pedagogické asistentky po práci s dětmi ve skupinách vypracovaly krátké hodnocení děti do předem připraveného formuláře, kde hodnotily, jak si jednotlivé děti vedly v dané aktivitě.

Účastnicím se forma řízené činnosti velmi líbila: „Tím, že učitelka pracuje s tak malou skupinou dětí, má přímý kontakt s každým dítětem, může nepřetržitě sledovat každé dítě. Sledovat také jejich individuální potřeby, může efektivně využít každou pomůcku, děti si mohou pomůcku osahat. Děti mají nepřetržitý kontakt s učitelkou. Protože dítě vycítilo, že je zde učitelka pro něj, že mu pomůže a poradí, proto byly děti lépe na činnost soustředěny a pořád aktivní, byly nepřetržitě součástí každé činnosti a zažily možnost být úspěšný.“ (Karin Fodorová, ředitelka MŠ Karviná – Ráj).

Učitelka v mateřské škole

Učitelka v mateřské škole má mnoho administrativních povinností:

  1. Plánuje práci – dlouhodobě, krátkodobě, pro skupinu dětí i pro jednotlivce. V mateřských školách, které jsme navštívili, jsme viděli týdenní plány a výchovně-vzdělávací cíle plánované na jeden týden, které jsou vyvěšeny tak, aby se rodiče s nimi mohli seznámit.
  2. Veškeré aktivity, které učitelka s dětmi dělá, vyhodnocuje a podle toho se plánují další. Vyhodnocení, monitorování rozvoje dítěte a jeho pedagogická diagnostika se děje průběžně. Učitelka také pozoruje samostatnou či skupinovou práci dětí v koutcích aktivit, kterou také hodnotí.
  3. Každé dítě má svou kartu, do které se zapisují nové věci, týkající se všech složek jeho vývoje. A jako důkaz se přikládají fotky – např. pokud dítě umí namalovat kruh, obrázek se založí. Složky jsou určeny jak rodičům, tak kontrolám z úřadů (které do mateřských škol docházejí poměrně často). Každé dítě má své portfolio, které je souhrnem jeho prací, díky němuž se dá ukázat individuální rozvoj dítěte.
  4. Učitelka na základě průběžné diagnostiky vypracovává písemné zprávy o rozvoji dítěte, jeho schopnostech, vědomostech a dovednostech. Závěrečná zpráva za daný rok je předána dalším osobám, které budou dítě učit, například učitel/učitelka v přípravné třídě či základní škole.
  5. Veškeré aktivity učitelky zveřejňují na webových stránkách mateřské školy. Na internetu tak mohou rodiče sledovat, co děti celé dopoledne dělaly, nebo si prohlídnout fotky.

Pedagogický asistent má funkci kontroly bezpečí dětí, efektivity práce dětí či hladkého průběhu práce ve skupinách, v koutcích aktivit. Pedagogický asistent děti také navádí a motivuje při činnostech, procvičuje s nimi ve skupinách dané učivo.

Posledních několik let je tlak, aby v mateřských školách působili převážně kvalifikované učitelky a učitelé, neboť je výzkumy ukazují, že děti vedené kvalifikovanou učitelkou či učitelem dosahují lepších výkonů.

Formou inspekce je kontrola, kterou realizuje organizace Ofsted, která hodnotí efektivitu mateřské školy či školy. Na základě inspekční kontroly pak tyto instituce dostávají hodnocení: nejlepší stupeň, který mohou obdržet, je vyhovující, dalšími stupni jsou výkonný, dobrý a nevyhovující. Pokud škola či mateřská škola nevyhovuje, má možnost se do roka zlepšit na základě doporučení organizace Ofsted. Jinak je doporučeno mateřskou školu zavřít.

Inspekční zprávy jsou k dispozici na internetu.

Kurikulum ve Velké Británii

Ve Velké Británii neexistuje jednotné kurikulum pro předškolní vzdělávání, každá země má své.

Skotsko má skotské národní kurikulum nazvané Kurikulum pro nejvyšší kvalitu určené pro děti a mládež od 3 do 18 let. Toto kurikulum je závazné.

V anglickém kurikulu, které je závazné, jsou stanoveny očekávané výstupy pro různé věkové kategorie (např. 16–26 měsíců, 22–32 měsíců a 40–60 měsíců věku), které jsou rozpracovány pro různé oblasti vývoje (aspects), kam patří např. komunikace, jazyk a gramotnost, osobní, sociální a emocionální rozvoj, logické myšlení a počítání, znalost a chápání světa, tělesný rozvoj a tvůrčí rozvoj.

Existují také státem dané principy, které má mateřská škola dodržovat:

  1. individuální přístup k dítěti
  2. spolupráce s rodiči a dalšími lidmi, kteří s dítětem pracují (například terapeut, logoped apod.)
  3. důraz na podnětné prostředí
  4. podpora rozdílnosti, děti se vyvíjejí různě a učí se různými způsoby.

V britských mateřských školách neexistuje odklad školní docházky. Je snaha zařadit dítě v 5 letech do základní školy „za každou cenu“. Je mu pak věnována speciální péče, přiřazen asistent.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 12. 2015
Soubor článků popisuje zahraniční modely předškolního vzdělávání. Autorka byla zapojena do projektu, který umožnil učitelkám nahlédnout do mateřských škol v různých zemích Evropy. Na základě vlastního pozorování a diskusí s pedagogy daných zemí připravila shrnutí, zachycující zajímavé aspekty různých modelů předškolního vzdělávání.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Pedagogika