Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Boření stereotypů o Romech
Odborný článek

Boření stereotypů o Romech

28. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Příspěvek obsahuje námět pro zařazení romské problematiky do vyučovacích hodin dějepisu. Aktivita je zaměřena na historii této národnostní menšiny a na diskusi o tom, jak je romská menšina vnímána.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Vzdělávací projekt Tváří v tvář historii hledá příčiny zášti vůči národnostním menšinám.

Žáci:
 • prozkoumají rozdíly ve způsobu, jak se vidí Romové sami a jak je vidí ostatní
 • porovnají své vlastní vnímaní Romů s historickými a kulturními důkazy o romských hodnotách a společnosti
 • rozvíjejí základní pochopení romské identity jak v historickém kontextu, tak v současné společnosti
Historický kontext

Žáci by měli znát základní informace o romské historii a o postavení Romů v současné evropské společnosti.

Aktivity
 • Zeptejte se žáků, kterých prvních pět slov nebo charakteristik z dětství se jim vybaví, když se řekne Rom nebo Cikán. Ať si své poznatky napíší do svých sešitů.
 • S použitím těchto slov a výrazů vytvořte třídní osobnostní profil Roma. Nezaměřujte se však na jednotlivce, ale na profil celé skupiny.
 • Projděte vzniklý osobnostní profil a popovídejte si o kontextu, ve kterém žáci tato slova slyšeli (např. doma, mezi kamarády, v knížkách, v reklamách, filmech).
 • Rozdělte třídu do tříčlenných skupin a řekněte žákům, že budou teď chvíli antropology, jejichž úkolem je vytvořit portrét skupiny - národa, který už neexistuje. Každá skupina si určí mluvčího, který potom bude prezentovat její výsledky ostatním skupinám. Jediným svědectvím o této skupině, které je k dispozici, jsou jejich přísloví a rčení. Úkolem žáků je s použitím těchto rčení určit, jak se tato skupina dívala na svět a na život, jaké měla hodnoty, jak se k ní chovali ostatní národy atd.
 • Rozdejte následující rčení:

Garade Lava - skrytá slova Romů podle knihy Ame Sam E Rromane Dzene (My jsme Romové) od Iana Hancocka. Jedno z následujících rčení - Nepokoušej se jít rovně po klikaté cestě - nepochází z uvedeného zdroje.

 • Kdokoli chce mluvit pravdu, měl by mít jednu nohu ve třmeni.
 • Když Bůh chce, i koště může střílet.
 • Pes, co má dva pány, zemře hlady.
 • Čím je bobule tmavší, tím je její šťáva sladší.
 • Náš jazyk je naše síla.
 • Spousta dětí, spousta štěstí."
 • Nechoď často na návštěvu, protože přijdeš o místo u stolu.
 • Moucha nevletí do zavřených úst.
 • Vítr se nestará, přes čí vůz vane.
 • Nerom ukradne koně, Rom ukradne podkovu.
 • Nepokoušej se jít rovně po klikaté cestě.
 • Hledej snachu ušima, ne očima.
 • Buď opatrný ve vsi, kde nemají psy.
 • Zítra bude možná pršet, ale vítr vše vysuší.
 • Co najdeš v řece, musí přicházet od pramene.

Přibližně po patnáctiminutové diskusi nechte každou skupinu, ať sdělí ostatním, na co přišla. Na tabuli potom napište společné objevy. Porovnejte tyto výsledky s těmi, které se objevily v rámci předchozích osobnostních profilů. Zaměřte se společně na rozdíly mezi těmito profily a výsledky, ke kterým dospěly jednotlivé skupiny:

 • Jaký je rozdíl mezi tím, jak se vidí Romové sami a jak je vnímají ostatní?
 • Kdo jste vy ve srovnání s tím, jak vás vnímají ostatní?

Na základě ukázek ze Skrytých slov a materiálů z internetových stránek zkuste znovu vytvořit váš seznam dojmů založený na původních ideách, webových stránkách, citacích. Abyste vše zařadili do historické perspektivy, pusťte desetiminutovou ukázku z dokumentu Prokletí Romů/Curse of the Gypsies (od jejich příchodu do Evropy až do pozdějších perzekucí, kterými museli čelit).1 Nechte žáky, ať si do svých sešitů (deníků) zapíší, jak na ně tato aktivita působila, co při ní prožívali.2

Navazující aktivity

Existuje mnoho skvělých internetových stránek a textů, které jsou vhodné a dostupné pro hlubší a podrobnější zkoumání vnímaní Romů v historii a dnes. Odkažte na uvedené zdroje. Žáci by se mohli zaměřit na zkušenosti Romů v jejich městě či zemi. Také by mohli projít odkazy na Romy v evropském tisku.

Hodnocení

Jednou z metod, jak by žáci mohli zhodnotit účinek této vyučovací hodiny, je zaměřit se na příklady, jak jsou Romové zobrazováni například v populárních filmech, v televizi v hudbě. Žáci potom mohou porovnat tyto příklady s tím, na co přišli sami v průběhu hodiny.


1 Uvedený dokument je v současnosti dostupný pouze v angličtině, může však být nahrazen jiným, záleží pouze na vaší zkušenosti.
2 Důležitou součástí projektu Tváří v tvář historii jsou deníky - sešity, do kterých si všichni účastníci hodiny mohou v určeném čase zapisovat své dojmy, pocity, poznatky. Tyto sešity se nekontrolují, jsou určeny čistě pro potřeby žáků. Sebereflexe je velmi podstatnou a bohužel často opomíjenou částí výuky.

Literatura a použité zdroje

[1] – HANCKOK, Ian. We Are the Romani People. Hatfield : University of Hertfordshire Press, 200. 180 s. ISBN 1 902806 19 0.
[2] – STERN, Margot Stern. Facing History and Ourselves: Holocaust and Human Behavior.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Kristýna Tylečková
2. 1. 2020, 15:13
...přísloví a rčení pomáhají pochopit mysl národa

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Film Curse on the Gypsies (nebo nějaký podobný)