Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Digitální technologie ve výuce společenských věd
Odborný článek

Digitální technologie ve výuce společenských věd

Anotace

Článek přibližuje možnosti, jak využit digitální technologie ve výuce společenskovědních předmětů. Zabývá se digitálními kompetencemi žáků a představuje několik konkrétních témat, kde lze efektivně společenské vědy a digitální technologie propojit.

Rozvoj digitálních kompetencí žáků

Rozvoj digitálních kompetencí žáků je nesporně jedním z cílů vzdělávání v 21. století. Důležitost této sféry života podtrhuje také Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, která představuje cíle a navrhuje opatření vedoucí k cílům, které si vytyčila. V souladu s touto strategií se proto zaměřuje pozornost také na digitální vzdělávání ve výuce.

Společenskovědní předměty mohou být na první pohled digitálnímu vzdělávání značně vzdálené. Pokud si ale představíme současné žáky, kteří digitální technologie v mimoškolním životě používají zcela běžně, a pokud si představíme život, na který je má škola připravit, nemohou digitální technologie ve společenskovědním vzdělávání zůstat stranou.

Podle Strategie jsou „učitelé bezesporu klíčovými aktéry, kteří implementují digitální technologie do školního vzdělávání a kteří mohou realizovat jejich potenciál přímo ve výuce“. [1] Klíčem pro propojení společenských věd a digitálních technologií je inspirace běžným životem. „Právě v mimoškolním prostředí jsou digitální technologie používány běžně a mnohdy jinými a současně inspirativními způsoby, z nichž by mohlo těžit i školní vzdělávání.“ [2] Obzvláště ve společenskovědním vzdělávání bychom ale neměli zapomínat také na negativní aspekty, které se při používáním digitálních technologií mohou objevovat (závislost na internetu, kyberšikana, porušování autorských práv, zneužití osobních údajů atd.)

Podle Strategie na školách „stále převládá transmisivní výuka zaměřená na přenos informací od učitele k žákovi nad výukou zaměřenou na žáky, kdy je žák aktivním činitelem výuky“. [3] Při výuce zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí je opravdu důležité, aby žák byl aktivním činitelem výuky – aby si mohl nástroje a aplikace „osahat“, vyzkoušet a aby mohl své zkušenosti sdílet se spolužáky.

Společenskovědní vzdělávání a digitální technologie v kurikulárních dokumentech

Tímto článkem bychom chtěli přinést konkrétní podněty pro využívání digitálních technologií ve společenskovědních předmětech. Pojem společenskovědní vzdělávání používáme souhrnně pro označení vzdělávacího obsahu:

 • ve vzdělávacích oborech Výchova k občanství, Člověk a svět práce (tematický celek Svět práce), v průřezových tématech Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV);
 • ve vzdělávacích oborech Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce, v průřezových tématech Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP G);
 • ve vzdělávacích oblastech Společenskovědní vzdělávání, Občanský vzdělávací základ, v průřezových tématech Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání (RVP SOV);

Digitální technologie pak úzce souvisejí se vzdělávacími obory Informační a komunikační technologie (RVP ZV) a Informatika a informační a komunikační technologie (RVP G) a oblastí Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a průřezovým tématem Informační a komunikační technologie (RVP SOV).

Digitální občanství, digitální občan

Digitální občan je osobou, která využívá informační technologie proto, aby se zapojil do společnosti. Jedná se o osoby, které pravidelně a efektivně používají internet. Digitální občanství představuje koncept, který pomáhá porozumět tomu, co by děti, žáci, uživatelé měli vědět pro efektivní využívání technologií. Digitální občanství lze definovat jako normy odpovědného chování s ohledem na používání technologií. Koncept digitálního občanství pak zahrnuje devět oblastí [4]:

 1. digitální přístup (rovnoprávnost v přístupu k technologiím)
 2. digitální komerce (nákup a prodej prostřednictvím technologií)
 3. digitální komunikace (elektronická výměna informací)
 4. digitální gramotnost (proces vyučování a učení o technologiích a jejich využití)
 5. digitální etiketa (pravidla chování při používání technologií)
 6. digitální právo (dodržování zákonů a odpovědnost při používání technologií)
 7. digitální práva (práva a povinnosti každého občana v digitálním světě)
 8. digitální zdraví (fyzická a psychická pohoda v digitálním světě)
 9. digitální bezpečnost (ochrana před zneužitím v digitálním světě)

Digitální občanství představuje komplexní pojem a přístup k využívání digitálních technologií ve všech oblastech života.

Aktivní občan

Jedním z témat, kde lze propojit společenské vědy a digitální technologie, je téma aktivní občan. Představit si pod tím můžeme to, jak může být člověk občansky aktivní prostřednictvím digitálních technologií. Konkrétními tématy jsou pak především volby, místní samospráva a „kontrola“ politiků. K tématům volby můžeme doporučit portál http://kohovolit.eu/ a jeho aplikaci http://volebnikalkulacka.cz/ [5], která v době voleb nabízí pro uživatele dotazník, jenž porovnává s volebními programy politických stran a jehož výsledek pak v procentech vyjádří souhlas respondenta s volebními programy politických stran. Portál nabízí ale i další funkce, například možnost napsat přímo politikům (http://napistejim.cz/) nebo získat informace ze zpracovaných analýz a infografik.

Dalším rozsáhlým portálem jsou stránky http://www.nasstat.cz/ (tento web byl naposledy aktualizován 10. 1. 2017). Zde najdete informaci o přerozdělování daní, činnosti zastupitelů nebo problémech obcí. Pracovat se dá také se stránkami http://demagog.cz/, které hodnotí výroky politiků v médiích. Zajímavé jsou také stránky http://www.lepsimisto.cz/, prostřednictvím kterých lze upozornit na nějaký problém v našem okolí. Problém je potřeba lokalizovat, popsat, případně vyfotit. Web předá podnět příslušnému úředníkovi k řešení. Na stránkách pak můžeme najít informaci, zda byl problém vyřešen. Pracovat lze také se stránkami http://www.transparency.cz/, prostřednictvím kterých lze nahlásit případ korupce nebo sledovat případy korupce na mapě.

Autorská práva

Dalším tématem, které integruje digitální a společenskovědní vzdělávání, jsou autorská práva. Prolíná se zde práce se zdroji a vyhledávání a používání informací na internetu s tématem duševní vlastnictví, ochrana práv, volné užívání zdrojů. Téma se žáků velmi těsně dotýká, dnešní mladá generace vnímá stahování a sdílení jako přirozenou součást svého života. Téma je vhodné představovat žákům z několika úhlů – jak z pohledu uživatele, tak z pohledu autora. Součástí výuky by mělo být seznámení s právy, povinnostmi, sankcemi.

Autorské právo je legislativně vymezeno autorským zákonem [6]. Ten je pro potřeby výuky značně rozsáhlý, navíc právnické texty nemusí být žákům zcela srozumitelné. Přesto doporučujeme s textem autorského zákona pracovat. Výuka může probíhat například ve skupinách formou skládankového učení [7], kdy každá skupina dostane jiný text. Skupiny si pak vzájemně texty a „své“ klíčové pojmy představují a učí se vzájemně od sebe. Pro žáky je jistě nejzajímavější rozbor konkrétních příkladů a diskuze o nich.

Učitelům v přípravě lekcí může pomoci například příručka Autorská práva a ilegální stahování [8], kterou připravilo Národní centrum bezpečnějšího internetu, nebo Rubrika pro mladé [9] na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. Nalézt tam lze například brožurku Duševní vlastnictví nebo komiksy Patenty, Ochranné známky, Autorské právo, které srozumitelnou formou přibližují tato témata mladým lidem.

Pro mládež je velmi důležitá hudba a video, včetně jejich sdílení. Proto je dobré věnovat se ochraně autorských práv také v této oblasti. Informace pro rodiče a pedagogy poskytuje například Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu [10]. Na mladé lidi je zacílena kampaň Buď toho součástí. Podporuj muziku [11]

Populárně-naučná a zábavná dvouminutová videa pak představuje projekt Jak na internet? [12] K tématu autorského práva doporučujeme videa z části Jak publikovat na internetu a Na co si dát pozor. Videa mohou být evokací nebo výchozím stimulem pro diskuzi, skupinovou práci, domácí úkol nebo mohou být využita pro shrnutí tématu, výhodou je, že jsou k nim připraveny také výukové materiály.

Pro úplnost doplňujeme, že učitel má při používání autorského díla pro vzdělávací účely výjimku (která se nevztahuje na šíření a sdílení cizího autorského díla) [13]. Vyučující má být pro žáky v dodržování autorského práva vzorem a má tak pomoci žákům upevnit správné strategie pro práci s informačními zdroji. V souvislosti s výše uvedenou výjimkou nedoporučujeme, aby podle ní postupovali žáci – mohli by si ta zafixovat postupy, které pak nebudou moci v praktickém životě uplatnit.

Online bezpečí

Navazujícím tématem může být problematika online bezpečí. Dnešní žáci jsou generací, která tráví čím dál více času online. Uvažují ale tito mladí lidé o tom, jakou mají online identitu, jakou zanechávají digitální stopu, jak se chovat na internetu bezpečně, jaká rizika na ně čekají a jak mohou nebezpečné situace řešit? Téma online bezpečí není spojeno jen s používáním digitálních technologií ve škole, ale především s přístupem k internetu v různých zařízeních mimo školu.

Pro rodiče, žáky i učitele mohou být šikovné stránky http://www.bezpecnyinternet.cz/, který nabízejí obsah pro různé uživatele. Problematiku online identit pak řeší kampaň a web http://www.seznamsebezpecne.cz/. Najdete zde několik zábavných, ale přesto populárně-naučných videí.

Certifikovaný program primární prevence rizikového chování v online prostředí pak přinášejí stránky http://www.e-bezpeci.cz/, který je zaměřen například na témata kyberšikany, sextingu, stalkingu apod. Jsou tam materiály pro učitele, pro rodiče i pro děti. 

Aktivity přímo pro žáky naleznete také v Příručce pro rodiče. Jak zajistit bezpečnost dětí [14]. Stejně jako u předchozího tématu je možné využít videa ze stránek http://www.jaknainternet.cz/, k problematice online bezpečí doporučujeme videa z tématu Na co si dát pozor. Společně s tématem online bezpečí doporučujeme také otevřít téma rizikovosti sociálních sítí a problematiku závislosti na internetu.

Práce a zaměstnání

Další tematikou, kde se propojuje digitální svět a společenskovědní vzdělávání, je problematika práce a zaměstnání. Na mysli máme především orientaci na národním i mezinárodním trhu práce, přípravu životopisu online, využívání internetových portálů pro hledání práce a v obecné rovině práci s digitálními technologiemi vůbec, která je žádanou pracovní dovedností.

Užitečným pomocníkem může být Europass [15], který je souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Europass se skládá ze životopisu a evropského pasu dovedností, jehož nejvyužívanější složkou je jazykový pas [16]. Stejně jako u předchozího tématu i zde je možné využít videa ze stránek Jak na internet?, konkrétně k tématu Jak hledat práci na internetu? Jednou z možností je využívání profesionálních sítí. Výukovou lekci zaměřenou na představení a používání sítě LindedIn [17] naleznete v navazujícím praktickém článku s názvem Online životopis - síť LinkedIn.

Online spotřebitel a online bankovnictví

Posledním tématem, na které bychom v tomto článku chtěli upozornit, je problematika online spotřebitele a online bankovnictví. Tato témata jsou v těsné souvislosti s finanční gramotností [18] a se spotřebitelskou výchovou. Nakupování i spravování financí prostřednictvím internetu je dnes běžné. Žáka je proto vhodné na tyto situace připravit. Porozumění právům a povinnostem včetně jejich uplatňování a dovednost posuzovat výhody a rizika finančních produktů a finančních služeb jsou klíčovými dovednostmi pro dnešní finanční svět.

Stránky Jak na internet? nabízejí například videa a metodiky pro téma Finanční služby na Internetu a Nakupování na internetu. Jak lze žáky seznámit s elektronickým platebním systémem PayPal [19] si můžete přečíst v dalším navazujícím praktickém článku s názvem Internetová peněženka.


[1] Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 [online]. Praha: MŠMT, 2014 [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/34429/. Str. 7.

[2] Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 [online]. Praha: MŠMT, 2014 [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/34429/. Str. 7.

[3] Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 [online]. Praha: MŠMT, 2014 [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/34429/. Str. 7.

[4] Viz PATTERSON, Mike. Embracing the 9 Themes of Digital Citizenship [online]. [cit. 2020-02-13]. Dostupné z: https://edtechmagazine.com/k12/article/2015/09/embracing-9-themes-digital-citizenship 

[5] Doporučujeme žáky upozornit na to, že aplikace je dobrá a relevantní pouze tehdy, pokud je založena na pravdivých informacích a kvalitních algoritmech. Protože do aplikace jako uživatelé nevidíme, musíme počítat i s rizikem zkreslování informací a s možností zmanipulování výsledků.

[6] Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), viz http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121

[13] Více informací poskytne například materiál MŠMT s názvem Otázky a odpovědi k aplikaci autorského zákona ve školách, nebo v metodickém materiálu Práva učitele a nová média ve vyučování nebo ve wiki hesle Autorské právo pro učitele.

[18] Více informací naleznete v digifoliu na adrese http://rvp.cz/financni-gramotnost nebo na stránkách http://www.psfv.cz/

[19] Viz https://www.paypal.com


Aktualizováno 13. 2. 2020

Literatura a použité zdroje

[1] – Autorské právo pro učitele. 2014. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/A/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo_pro_u%C4%8Ditele].
[2] – Bezpečný internet . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.bezpecnyinternet.cz/].
[3] – Buď toho součástí. Podporuj muziku . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [https://www.facebook.com/podporujmuziku].
[4] – Demagog.cz: Factcheck politických diskusí . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://demagog.cz/].
[5] – Digital citizen. . 2015. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_citizen].
[6] – E-bezpečí. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.e-bezpeci.cz/].
[7] – Europass . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.europass.cz/].
[8] – FALADOVÁ, Adéla. Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol. . 2011. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/u/11387/VYBRANE-OTAZKY-AUTORSKEHO-PRAVA-PRO-POTREBY-SKOL.html].
[9] – Finanční gramotnost. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://rvp.cz/financni-gramotnost].
[10] – Finanční gramotnost. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://rvp.cz/financni-gramotnost].
[11] – Informace pro rodiče a pedagogy. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.ifpi.cz/informace-pro-rodice-a-pedagogy/].
[12] – Jak na internet? . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.jaknainternet.cz/].
[13] – Jazykový pas. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.europass.cz/jazykovy-pas/].
[14] – KohoVolit.eu . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://kohovolit.eu/].
[15] – KYNCL, Libor. Skládankové učení. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.liborkyncl.estranky.cz/clanky/metody-rwct/skladankove-uceni.html].
[16] – Lepší místo . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.lepsimisto.cz/].
[17] – LinkedIn . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [ https://www.linkedin.com].
[18] – LUKÁŠOVÁ, Kateřina; PACÁK, Rastislav. Autorská práva a ilegální stahování: Metodický materiál pro pedagogické pracovníky . 2012. [cit. 2020-2-13]. Dostupný z WWW: [https://www.ncbi.cz/odborna-knihovna/category/6-metodiky-ucebni-materialy.html?download=45:metodika-autorska-prava-a-ilegalni-stahovani].
[19] – NapišteJim.cz. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://napistejim.cz/].
[20] – NášStát . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.nasstat.cz/].
[21] – Otázky a odpovědi k aplikaci autorského zákona ve školách . 2009. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/file/10229_1_1/download/].
[22] – Proč se finančně vzdělávat? . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.psfv.cz/].
[23] – Příručka pro rodiče: Jak zajistit bezpečnost dětí na internetu . 2008. [cit. 2020-2-13]. Dostupný z WWW: [https://www.upc.cz/pdf/pece-o-zakazniky/navody/internet/bezpecny_internet.pdf].
[24] – PATTERSON, Mike. Digital Citizenship: Using Technology Appropriately . [cit. 2020-2-13]. Dostupný z WWW: [https://edtechmagazine.com/k12/article/2015/09/embracing-9-themes-digital-citizenship].
[25] – PATTERSON, Mike. Nine Themes of Digital Citizenship. . [cit. 2020-2-13]. Dostupný z WWW: [https://edtechmagazine.com/k12/article/2015/09/embracing-9-themes-digital-citizenship].
[26] – Rubrika pro mladé. 2014. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.upv.cz/cs/vzdelavani/rubrika-pro-mlade.html.html].
[27] – RUTOVÁ, Nina. Skládankové učení. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/skladankove-uceni ].
[28] – Seznam se bezpečně . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.seznamsebezpecne.cz/].
[29] – Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/file/34429/].
[30] – ŠMÍDOVÁ, Tereza. Staying safe online. 2015. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19725/STAYING-SAFE-ONLINE.html].
[31] – Transparency International Česká republika . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.transparency.cz/].
[32] – Volební kalkulačka 2015. . [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://volebnikalkulacka.cz/].
[33] – Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). . 2000. [cit. 2015-9-1]. Dostupný z WWW: [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Ivan Ryant
20. 10. 2015, 22:11
A taky by to chtělo naopak využít společenské vědy ve výuce informatiky a ICT. Proč učitelé společenskovědních oborů zatvrzele ignorují Wienerovu "Kybernetiku a společnost", Prokešova "Člověka a počítač", Richtovu "Civilizaci na rozcestí", McLuhanovo "Understanding Media", Levyho "Kyberkulturu" atd. atd. atd. atd... Zaslepenost, polovzdělanost založená na posvátných polopravdách a ignorance -- kam vede takové vzdělání a výchova?
"Využívání digitálních technologií" bez porozumění principům -- to je sériová výroba "slepců s mečem v tanci" (Karel Kryl: Dachau blues), perspektiva, ze které mrazí. Kdo tohle páchá, nemůže čekat slitování ("a netuší, že děti z té země, v které mrazí, prostě a bez závěti jim jednou hlavu srazí"). Nebo jinak řečeno (slovy Leninovými) -- máme si uplést oprátku, na které nás vlastní děti oběsí?
Autorská práva: Člověk má především základní lidská práva -- konkrétně právo na svobodu projevu, právo získávat a šířit informace. Autorské právo (a podobně např. právo na ochranu osobnosti) nelze správně pochopit, když nechápete, jaké základní lidské právo je autorským (nebo jiným) zákonem omezováno a proč. To je už zase režimně nežádoucí poučit žáky také o základních lidských právech, když mají být poučeni o jejich omezování? Proč? Proč to učitelé dělají? To už zase máme posluhovat režimu nebo prosazovat partikulární zájmy jakýchsi mocných?
Nepochybuji o dobrých úmyslech paní autorky, ale obraz výchovy k hrdému hlupáctví a cesty k duchovní bídě, kterou tak upřímně načrtla ve svém článku, mne naplňuje smutkem, nikoli však zoufalstvím. Naopak: jsem šťasten, že jsem už starý, brzy umřu a nedožiju se následků navrhovaného vzdělávacího úsilí. Šajnym dank za pěkný článek!
Bořivoj Brdička
21. 10. 2015, 10:56
Skvěle řečeno, pane Ryante! Jen se trochu bojím, že vám nejen autorka, ale většina učitelů spol. věd vůbec nebude rozumět. Je těžké se vymanit z řetězů očekávaných výstupů či standardů a představit si výukové cíle odvozené od budoucích pořeb žáka (společnosti), nikoli od přesvědčení metodiků nebo dokonce od potřeb mocných.Že se to vymstí všem, co přijdou po nás, to je bohužel zcela typická představa nás seniorů. Nezbývá, než doufat, že se mýlíme. 
E Kocourek
21. 10. 2015, 20:51
Dočasnost je to, co by měli učitelé žákům zdůraznit v souvislosti s údajnými "autorskými právy". A ne že současný autorský zákon je cosi jako do žuly vytesaná posvátná kráva. Není! Současný autorský zákon je pouze cosi jako výstava výdobytků vymahačů výpalného (kteří předstírají jakýsi vztah k autorům), kterou si výpalníci vydupali na současné politické garnituře. Jakmile se dostane k moci vrchnost jen o trochu svéprávnější, tento paskvil bude zrušen a zapomenut.
Téma je vhodné představovat žákům z několika úhlů – jak z pohledu uživatele, tak z pohledu autora. - S tím lze snadno souhlasit. A možná by stálo za to připomenout, že dnes v té věci hrají prim instituce, které nejsou ani uživateli, ani autory.
Prorocká slova pana Brdičky ("většina ... vůbec nebude rozumět") lze, obávám se, vztáhnout i na naprosté společenskovědní laiky. Já z toho nerozumím téměř ničemu. Nechuť k posluhování režimu a prosazování zájmů mocných sdílím, ale nechápu, čím pozornost pana Ryanta na rvp.cz přilákal právě tento článek mezi desítkami dalších.
Daniel Lessner
2. 11. 2015, 16:32
Kritice moc dobře nerozumím, obsah článku odpovídá názvu. Já článek vítám. Často se lze setkat s texty o tom, jak využít technologie k výuce toho kterého předmětu, tady ale jde autorka dál a zamýšlí se, jak se s vývojem technologií mění samotný předmět. Takový první krok mě těší, a nic na tom nemění, že zůstal prostor pro kroky další:
- patří-li do výuky ekonomie, je taky na místě se ptát, co stojí za úspěchem open source, wikipedie a podobných projektů, do kterých tisíce lidí dobrovolně investují volný čas;- patří-li do výuky psychologie, je na místě se ptát, co je vlastně myšlení a pomoci si příklady z IT, které ukazují některé představy jako neudržitelné;- podobně se lze ve filozofii namísto probírání její historie ptát, co člověka činí člověkem, zvíře zvířetem a stroj strojem a jak se mezi sebou principiálně liší;- patří-li do výuky etika, je na místě zkoumat odpovědnost za techniku, jejíž složitost přesahuje možnosti kontroly jednotlivců; v poslední době se do středu zájmu dostávají např. auta bez řidiče: kdo má odpovídat za jejich provoz? Jak se mají rozhodovat mezi zabitím různého počtu různých lidí?- patří-li do výuky autorské právo (ano, patří!), je na místě nejen naučit, jak ho dodržovat (to je ta "uživatelská úroveň" života), ale také se zamýšlet nad tím, jestli je současná úprava správná, jak už napsal E. Kocourek;- podobně se lze ptát, jestli bylo etické zavřít Silk Road a kde jsou hranice soukromí: já bych byl opravdu rád, kdyby se tomuhle nevěnovali spíše technicky vzdělaní informatikáři, ale naopak kolegové ze společenských věd, kteří, předpokládám, si právě s těmi společenskými aspekty poradí lépe- učí-li se žáci, jak funguje společnost, měli by se také seznámit s tím, jak ji technologie a informatika mění - ať už jde o více méně zjevné změny na pracovním trhu, roli médií nebo "drobnosti" typu prodělky převaděčů díky sdílení tras mezi uprchlíky na telefonech nebo nebo změny způsobu oblékání podle toho, co se dobře prodává na displejích s malým rozlišením;
Šlo by pokračovat, ještě pořád to nejsou hloubky naznačené I. Ryantem. Ale taky už to spíš "informatika a společenské vědy" než "digitální technologie..."
Každopádně děkuju za článek a jdu zase pracovat.
Ivan Ryant
2. 11. 2015, 20:31
Kdyby obsah článku odpovídal názvu, tak bych nereragoval, protože využití ICT v jednotlivých "vzdělávacích oborech" je věcí těch, kdo tyto obory vyučují. Obsah článku ale názvu neodpovídá -- článek se nezabývá jen možnostmi využití "digitálnívch technologií" ve výuce společenských věd, ale vůbec přesahy mezi ZSV a IICT. A ke zmapování přesahů je potřeba znát Wienera, Richtu, Prokeše, McLuhana atd. Nejde o hloubku, ale o základní principy.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Digitální technologie ve výuce společenských věd.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Občanský a společenskovědní základ