Odborný článek

Horninový cyklus

24. 8. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Jakub Holec

Anotace

Žáci se v aktivitě praktickou a činnostní formou seznámí s horninovým cyklem a jeho průběhem. Aktivita je vhodná do venkovního prostředí a její realizace předpokládá dramatické ztvárnění základních druhů hornin podle jejich vzniku.

Cíl aktivity „Horninový cyklus“ je upevnění znalostí o průběhu a významu horninového cyklu v přírodě. Žáci budou představovat jednotlivé typy hornin horninového cyklu a následně budou kooperovat při dramatickém ztvárnění průběhu horninového cyklu.

Pomůcky a materiál: schéma průběhu horninového cyklu, karty s texty představující horninu vyvřelou, usazenou a přeměněnou

Popis aktivity:

Všichni máme odlišný styl učení. Někteří se učí dobře pouhým poslechem či četbou. Někomu však vyhovuje, pokud se s danou věcí seznámí více činnostně či přímo dramaticky. Žáci se v rámci aktivity rozdělí do 3 skupin, které budou představovat určitý typ horniny podle jejího vzniku. Učitel následně žákům z každé skupiny dá vybrat jednu ze tří karet obsahujících text, který charakterizuje určitý horninový typ. Každá skupina si v tichosti, aby se pracovní skupiny vzájemně nerušily, přečte text na kartě a na základě dosavadních geologických znalostí se pokusí určit, o jaký typ horniny se jedná. Poté, co všechny skupiny správně určí typ horniny popsané v charakteristice, se je pokusí dramaticky ztvárnit pro ostatní skupiny žáků.

Ponecháme tedy žákům přibližně 10 minut na projednání strategie, kterou budou daný typ horniny pantomimicky ztvárňovat. Učitel pak s každou skupinou v tichosti zkonzultuje, jakým způsobem by mohlo být zajímavé a názorné ztvárnit daný proces vzniku horniny, její vzhled či třeba praktické využití. Každá skupiny poté dramaticky představí vlastní typ horniny ostatním skupinám. Je dovoleno vydávat zvuky v podobě citoslovcí, nicméně by se nemělo mluvit. Ostatní skupiny se po dramatické scéně svých spolužáků pokouší určit, jaký typ horniny byl prezentován. Učitel se může doptávat, podle čeho žáci poznali, že se jedná o daný typ horniny. Poté, co se všechny 3 skupiny v dramatizaci prostřídají, ukážeme žákům vytištěné schéma horninového cyklu a společně si ho důkladně popíšeme.

Následně učitel vyzve žáky, aby ve skupinách, které představují konkrétní typy hornin, sehráli scénku na základě prezentovaného horninového cyklu. Skupiny se tedy musí vzájemně domluvit na scénáři sehrání průběhu horninového cyklu, ve kterém bude každý typ horniny sehrávat charakteristickou roli.

Samotná aktivita předpokládá vzájemnou spolupráci jednotlivých „hornin“. Zároveň je vhodné, aby žáci měli co možná nejmenší ostych a neměli obavy kreativně dané horniny v rámci horninového cyklu ztvárnit. Aktivitu je vhodné využít v neformálním prostředí například v rámci pobytového školního výletu v přírodě, ideálně v blízkosti nějakého skalního výchozu, lomu apod.

Autor díla: Jakub Holec

Literatura a použité zdroje

[1] – FAJARDO, Pedro A. Gracia. Angelo Gemmi stone. [cit. 2015-7-24]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angelo_Gemmi_stone.svg].
[2] – SEPP, Siim. Diorite. [cit. 2015-7-24]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diorite.jpg].
[3] – SEPP, Siim. Banded iron formation. [cit. 2015-7-24]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banded_iron_formation.jpg].
[4] – SEPP, Siim. Chlorite schist. [cit. 2015-7-24]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorite_schist.jpg].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
131.84 kB
PDF
Představení typů hornin
pdf
343.75 kB
PDF
Schéma horninového cyklu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
  • Gymnázium
  • Kompetence sociální a personální
  • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

schéma průběhu horninového cyklu, karty s texty představující horninu vyvřelou, usazenou a přeměněnou