Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zajímaví lidé mezi námi – povolání kněz
Odborný článek

Zajímaví lidé mezi námi – povolání kněz

23. 4. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Zdeněk Jonák

Anotace

Příspěvek popisuje aktivitu, která je součástí celoročního projektu. Žáci se seznamují a diskutují se zajímavými lidmi z jejich okolí. Projekt je realizován v málotřídní základní škole Čeperka.

Tento dílčí projekt je součástí celoročního celku, který obsahuje cyklus besed se zajímavými lidmi (zajímavá povolání, osudy apod.). Žáci se učí vést, řídit besedu, rozhovor, pokládat správné a vhodné dotazy, moderovat, hledat vhodné informace apod. Projekt je vhodný i pro motivaci žáků při volbě jejich budoucího zaměstnání. V předešlých setkáních v průběhu školního roku žáci diskutovali se zdravotní sestrou, chovatelem koní a spisovatelkou. Žáci se často v médiích setkávají s tematikou náboženství, ale chybí jim zpravidla dostatek informací, aby dané problematice v celé šíři porozuměli. V době velikonočních svátků proto proběhla beseda s knězem. Tento dílčí projekt uvádí žáky do oblasti náboženství, seznamuje je s jeho historií, myšlením i religiózními obřady. Motivuje žáky k tolerantnímu vztahu k lidem s odlišnými postoji ke světu a pěstuje v nich úctu ke kulturní tradici a jejímu odkazu. Projekt je určen pro věkovou skupinu žáků 1. - 5. ročníku.

Předpokládané cíle projektu:

Kognitivní:

 • vyhledávat informace k zadanému tématu
 • pracovat s textem s porozuměním
 • osvojit si významy neobvyklých pojmů
 • udržet pozornost při prezentaci a besedě

KK k učení

Afektivní:

 • přijímat názory z odlišné kulturní oblasti
 • orientovat se v pojmech s emocionálním významem
 • dokázat vyjadřovat svůj názor a přesvědčovat o něm ostatní

MKV - Kulturní diference
OSV - Sociální rozvoj -
Komunikace
KK komunikativní

Psychomotorické:

 • připravit učebnu pro prezentaci
 • pomáhat při práci s prezentační technikou

KK pracovní

Sociální:

 • zjišťovat informace u rodičů a dospělých
 • vzájemně komunikovat a domluvit se
Příprava a plánování projektu

V období přípravy projektu byli žáci ve výuce seznamováni formou vyprávění a vysvětlování se skutečnostmi, poznatky a slovními výrazy z oblasti náboženství.

K sociální a personální
KK komunikativní

Vyučující předkládala žákům náměty k přemýšlení, např.: „Co vám říká slovo kněz?"; „Kdo si všiml u cesty nebo v polích jednoduché stavby, které se lidově říká Boží muka? Víte, k čemu tato stavba slouží?".

Brainstorming

Na počátku projektu vyučující napsal na tabuli centrální pojem - slovo KNĚZ. Potom ve spolupráci s žáky zakresloval na tabuli další výrazy, které kohokoli z nich napadly (fara, kněžské roucho, kaplan, kostel apod.). Samotná izolovaná klíčová slova však k vysvětlení pojmu kněz nestačí. Další etapou bylo zakreslování a vysvětlování vazeb mezi pojmy pomocí čar.

Myšlenková mapa
Metoda problémová - objevování

Aby žáci lépe pochopili pojmy, které s projektem souvisejí, navštívili společně s učitelkou faru a kostel sv. Vavřince v Opatovicích nad Labem. Cesta byla spojena s výkladem vyučujícího. Žáci si měli v průběhu této exkurze všímat všech reálií, které s projektem nějak souvisejí. Žáci tak mohli propojit již získané vědomosti s dalšími novými poznatky. V průběhu exkurze žáci pořizovali fotodokumentaci. Fotografie doplněné texty a myšlenkovými mapami byly rozvěšeny po třídě. Žáci si je mohli o přestávkách prohlížet a případně doplnit i vlastními obrázky a příspěvky.

obrázek
1. obrázek

V den setkání s knězem si žáci 1. a 2. ročníku nejprve povídali s učitelkou o daném tématu. Učitelka žákům rozdala fotografie z exkurze a zadala každému dva úkoly.

Metoda informativní - demonstrace

Prvním úkolem bylo vyprávět o situaci zobrazené na fotografii. Žák popisoval situaci, objekt na snímku a vyprávěl nejen o nových faktech, která se při exkurzi dozvěděl, ale i o vlastních zážitcích vztahujících se k situaci nebo objektu. Ostatní žáci ho měli možnost doplnit. Při zadání druhého úkolu vyučující rozložila fotografie na koberec a požádala žáky, aby je uspořádali v pořadí, v jakém se s nimi na vycházce setkávali. Ukázalo se, že není jednoduché vzpomenout si, zda žáci dříve viděli např. románské okno ve věži nebo výklenek pod schodištěm.

obrázek
2. obrázek

Metoda problémová - dialog, diskuse

Na dalším úkolu pracovali žáci ve dvojicích. V každé dvojici byl jeden žák 1. ročníku a jeden 2. ročníku. Dvojice dostaly text se zobrazením Karla IV. Text obsahoval popis návštěvy Karla IV. v bývalém opatovickém klášteře a byl zaměřen na tajemství spojené s pokladem ukrytým v jeho podzemí. Žáci si text přečetli a vypsali si pojmy, kterým nerozuměli (opat, klášter apod.). Potom s učitelkou ve skupině diskutovali o těchto pojmech a vysvětlovali si jejich význam.

obrázek
3. obrázek

obrázek
4. obrázek

obrázek
5. obrázek

Práce s textem

Realizace a prezentace projektu

Besedy s knězem se účastnili žáci 1. - 5. ročníku i všichni učitelé. Cílem bylo seznámit žáky s kulturním fenoménem náboženství a umožnit jim komunikovat o tomto tématu s kompetentní osobou. Kněz promítal powerpointovou prezentaci a vyprávěl o svém životě. S promítáním prezentace vypomáhali i žáci. Kněz vyprávěl o jednotlivých obdobích svého života, o rodině a přátelích. Seznamoval žáky s významem mnoha pojmů souvisejících s náboženstvím (např. jáhen, kaplan). Přiblížil žákům, jak probíhá primice, vyprávěl o svém svěcení.

obrázek
6. obrázek

Žáci poté měli možnost pokládat knězi otázky a ptát se na vše, co je zajímalo. Tázali se například, proč si kněz zvolil právě toto povolání, kolik hodin denně tráví v kostele, zda umí hrát na varhany, k čemu slouží kadidlo, zda i kněz chodí ke zpovědi, zda může svoje povolání změnit a zda někdy chtěl jiné povolání dělat... Proběhla bohatá diskuse, ve které se žáci dozvěděli mnoho nových informací.

Hodnocení projektu

Žáci si osvojili mnoho nových pojmů z oblasti náboženství. Měli možnost aktivně se zapojit do diskuse a nahlédnout do soukromí člověka s ne zrovna obvyklým povoláním.

Metoda informativní - výklad, demonstrace
Metoda problémová - diskuse

Projekt tak napomohl žákům utvářet si pozitivní postoj k hodnotám, názorům a způsobům chování druhých lidí. Podporoval jejich vnímavost k odlišnostem lidí různých profesí, schopnost s nimi komunikovat a vzájemně se poznávat.

OSV - Morální rozvoj - Hodnoty, postoje, praktická etika

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeněk Jonák

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída