Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Učební proces, kterým studenti procházejí v rámci programu Active Citizens
Odborný článek

Učební proces, kterým studenti procházejí v rámci programu Active Citizens

31. 3. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. V. Endrštová a kol. Variant a British Council

Anotace

V rámci projektu Active Citizens vznikla unikátní metodika programu, jejímž cílem je posílit v mladých lidech motivaci a schopnosti nezbytné pro partnerskou spolupráci uvnitř komunit. Stěžejní částí metodiky jsou její aktivity. Než vám je představíme, považujeme za důležité objasnit jednotlivé fáze učebního procesu. Tento článek se tedy věnuje způsobu dělení metodiky a logice její struktury.

Tento proces je možné zprostředkovat několika způsoby. Můžete jej rozčlenit do několika měsíců v průběhu celého školního roku nebo soustředit jednotlivé fáze blokově do projektových dní či týdnů. Učební proces je strukturován do šesti fází, jejichž učební výstupy se prolínají a vzájemně podporují.  Každá z fází hraje důležitou roli při naplňování celkové vize programu. Učební proces v rámci metodiky obvykle přirovnáváme k „toku řeky“. Součástí procesu je i příprava a realizace společensky prospěšné akce v místní komunitě. U té je potřeba počítat vždy s časovou dotací alespoň dvou měsíců.

Úvod (do programu Active Citizens): Aktivní občanství může mít mnoho významů – úvodní aktivity pomohou studentům ujasnit si, zda se mohou identifikovat s aktivním občanstvím, tak jak jej pojímá program Active Citizens. Základem úspěšné budoucí spolupráce je tým, který se zná a jehož členové si navzájem „sedí“.

FÁZE 1 (JÁ, IDENTITA A KULTURA) Porozumění vlastní identitě a kultuře je klíčové pro to, abychom byli ochotni učit se novým věcem a přijímat odlišné perspektivy. Svou roli hraje také při snaze o změnu postojů, posílení empatie a zvyšování zájmu o bezkonfliktní soužití s druhými, stejně jako při posilování smyslu pro společenskou odpovědnost. Poznatky z této fáze jsou zároveň zásadní pro řešení problémů, konfliktů a vzájemného propojování. Zkušenosti, které studenti během první fáze získají, mohou využít pro porozumění nejen vlastního chování a postojů, ale i druhých lidí.

FÁZE 2 (JÁ A TY, DIALOG) Schopnost vést dialog vyžaduje nejprve porozumění jeho charakteru a základním princům. Osvojení dovednosti vést dialog zároveň předpokládá naši schopnost ocenit odlišný názor, ochotu změnit svůj pohled na věc a otevřenost a důvěru ve spolupráci s druhými. Dialog nenastává vždy, když si s někým povídám o svých názorech, ale jen tehdy, jsem-li pro dialog nastaven a rozhodnut.

FÁZE 3 (MY SPOLEČNĚ) Porozumění konceptu komunity a soužití v rámci místního společenství úzce souvisí s tématem identity, kultury i schopnosti vést dialog. Abychom mohli komunitě porozumět, musíme ji nejdříve poznat a nahlédnout její charakter. Mluvíme přitom jak o komunitách lokálních, tak i regionálních, národních a v jistém ohledu i globálních. Studenti posilují svůj smysl pro odpovědnost a zkoumají vzájemnou propojenost všech těchto rovin. Rozvíjejí své dovednosti prostřednictvím mapování místní komunity z různých perspektiv – z hlediska vztahu k místu, uvědomování si zdejších problémů, existujících systémů a rozdělení moci. Jde o zásadní kroky pro nalezení prioritního tématu, kterému se budou následně věnovat v rámci svého projektu. Rovněž i nalezení lidí, které potřebují do projektu zapojit, aby dosáhli zvoleného cíle.

FÁZE 4 (PLÁNOVÁNÍ KOMUNITNÍ AKCE) Konkrétní podoba projektu zacíleného na pozitivní změnu v komunitě vyžaduje spolupráci jak uvnitř týmu, tak s cílovou skupinou a partnery. Studenti plánují proces na různých úrovních detailu a komplexity (vize, cíle, kroky, dopady). Nejprve identifkují hlavní téma, poté specifikují své zaměření, obsah projektu a způsob, jakým jej budou řešit/realizovat.

FÁZE 5 (REALIZACE A VYHODNOCENÍ) Samotná akce představuje soubor všech dříve zmíněných dovedností, vysoký stupeň koordinace, komunikace a spolupráce. Studenti přicházejí do kontaktu s veřejností a vrcholí jejich několikaměsíční úsilí. Komunitní akci, kterou pořádají, se snaží komunikovat prostřednictvím médií širšímu okruhu lidí. Nastává zároveň čas na zhodnocení celého projektu a jednotlivých kroků a navržení plánů do budoucna.


Projekt Active Citizens byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. V. Endrštová a kol. Variant a British Council

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Pedagogika