Odborný článek

Výlet do ZOO

Anotace

Příspěvek nabízí možnost méně obvyklé práce s textem (zrakové pexeso, skládání slov ze slabik, cvičení sluchové paměti, prostorového vnímání) v rámci skupinové práce. Materiál je vhodný nejen pro děti se specifickou poruchou čtení (dyslexií), ale i pro méně zdatné čtenáře či pro zdatné čtenáře po obměnu výuky.

Materiál nabízí různé možnosti  práce s textem: příprávná cvičení před samotným čtením (posilování zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti, sluchové paměti, prostorové orientace), čtení, práci s obsahem čteného, procvičení vyjmenovaných slov.

V běžné základní škole je doporučeno materiál využít ve 3. a 4. ročníku. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie) či žáků z cizojazyčného prostředí, i ve vyšších ročnících.

1.

Učitel žáky namotivuje na práci s tématem povídáním o tom, kdo byl s rodiči v ZOO, co tam zažil, co se mu líbilo. Často ZOO navštěvuje celá třída s učitelem, potom je možné na tento výlet navázat právě tímto textem.

2.

Žáci pracují ve skupinách. Dostanou karty se slovy s přeházenými slabikami. Slabiky je třeba sestavit do slov a ta zapsat na příslušnou linku. Učitel použije přílohu (Tabulka ke cvičení 2 – karty k rozstříhání), kterou si žáci ve skupině rozstříhají na jednotlivé karty.

Výhodou nastříhaných karet je to, že si karty skupina rozdělí mezi své členy a opravdu mohou být zapojeni všichni. Vedoucí skupiny může podle svého usouzení kratší / lehčí slova dát méně zdatnému členovi týmu a naopak – ta nejobtížnější slova tomu nejsilnějšímu.

 ko pysk pta ______________________

 mýž di hle _______________________

Kontrolu si každá skupina provede sama podle přiložené kontrolní tabulky (Tabulka ke cvičení 2 – kontrolní list).

 ko pysk pta  ptakopysk

 mýž di hle    hlemýždi

Toto cvičení považujeme za přípravné cvičení na čtení samotného textu, kdy se žáci seznamují s některými slovy a zároveň procvičují schopnost zrakové analýzy a syntézy, která je pro správnou techniku čtení potřebná.

3.

Každá skupina získá od učitele text (Text ke cvičení 3), ve kterém žáci vyhledávají a podtrhávají všechna slova, která v předchozím úkolu složili. Učitel dohlédne, aby byli zapojeni všichni žáci např. tím, že si členové týmu rozdělí mezi sebe jednotlivé odstavce apod. Ke kontrole lze využít přílohu (Text ke cvičení 3 – kontrolní list).

Přehled slov, která žáci v textu vyhledávají:

ptakopysk, hlemýždi, syčící, netopýr, maminka, hřálo, dobytek, hříbětem, výlet, nachystala, dětském, máma, příští, jinak, ráno, kobyla, zpáteční, spícího

Ukázka textu:

Výlet do ZOO

V sobotu jela celá naše rodina do ZOO. Výlet vymyslela sestra. Má moc ráda zvířata a chtěla by se stát zvěrokařkou. Maminka jí ten sen vymlouvá. Zvěrolékař léčí i dobytek a na to je potřeba mít velkou sílu. Sestra ale nedá jinak. Po střední škole chce jít na vysokou školu. Vypadá to, že se zvěrokařkou opravdu stane.

Toto cvičení má opět význam přípravné fáze před čtením. Zároveň posiluje schopnost prostorové orientace, která je  nedílnou součástí schopnosti správné techniky čtení.

4.

Učitel vybere libovolná slova z textu, předříkává je nahlas všem skupinám (první kolo) a žáci je poslouchají. V druhém kole opět slova opakuje, ale jedno slovo vynechá. Úkolem skupiny je toto slovo identifikovat a zapsat jej.

Např. 1. kolo: "Zvířata, naše, maminka, stane." 2. kolo: "Zvířata, maminka, stane." Vynechané slovo: naše.

Žáci posilují schopnost sluchové paměti, která se taktéž podílí na schopnosti správného čtení.

5.

Pro tuto hru utvoříme nové týmy tak, že každá skupina vyšle jednoho zástupce. Učitel týmům předá pracovní list s kartami (Tabulka ke cvičení 5 – pexeso). Žáci podlepí list čtvrtkou a rozstříhají na jednotlivé karty.

Týmy hrají s kartami pexeso a podle počtu získaných bodů (správných dvojic karet) přináší členové body do svých kmenových skupin. Pokud není stejný počet členů ve všech skupinách, je potřeba poslední tým v tomto bodově zohlednit. Hrajeme po dobu 5 minut.

Žáci posilují schopnost zrakové paměti, která se taktéž podílí na schopnosti správného čtení.

6.

Učitel napíše na tabuli níže uvedená slova, jejichž čtení nacvičí společně s žáky:

zvěrokařka, zvěrokařvstupenkyptakopysk, poprvé, vlastní, sestra, střední, naštěs

Pro předcvičení čtení vybírame slova, která často činí žákům při čtení obtíže: slova dlouhá a slova se souhláskovými shluky (slova, kde je více souhlásek za sebou).

7.

Učitel vytiskne a rozstříhá přílohu s textem (Text ke cvičení 7) na jednotlivé odstavce, které rozdělí do skupin. Je třeba rozdělit všechny odstavce, tj. některé skupiny mohou dostat i dva kratší odstavce. Je třeba udělat více výtisků tak, aby každý člen skupiny měl svůj text ke čtení. 

Nyní žáci jednotlivě tichým čtením čtou text (svůj odstavec). Po přečtení si každá skupina o obsahu svého textu popovídá a obsah čteného zakreslí na větší arch papíru.

Závěrem žáci dají dohromady čtením celý text tak, že za danou skupinu čte vždy jeden člen jednu větu. Žáci se střídají po větách, tak se vystřídají ve čtení všichni. Po přečtení celého odstavce skupina ještě ukáže ostatním svůj obraz (tím si ostatní skupiny lépe vštípí obsah čteného, a tak i význam celého příběhu).

8.

Jako samostatnou práci nebo domácí úkol může učitel zadat vyhledávání a barevné označení všech vyjmenovaných a příbuzných slov v daném odstavci, dvou odstavcích či v celém textu.

9.

Závěrečný úkol je ideální pro skupinovou práci. Učitel připomene žákům poslední věty z příběhu: "Příští výlet vymýšlím já. Kam byste jeli vy?"

Žáci společně promýšlí na jakém výletě by se shodli a v jednoduchých bodech tento plán / nápad zaznamenají na arch papíru. Skupiny si pak vzájemně stručně své nápady představí.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
25.39 kB
Dokument
Tabulka ke cvičení 2 - karty k rozstříhání
doc
26.37 kB
Dokument
Tabulka ke cvičení 2 - kontrolní list
doc
25.39 kB
Dokument
Tabulka ke cvičení 5 - pexeso
doc
28.32 kB
Dokument
Text ke cvičení 3 - kontrolní list
doc
28.32 kB
Dokument
Text ke cvičení 3 - zadání
doc
29.3 kB
Dokument
Text ke cvičení 7

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 4. 2015
Materiál pomůže pedagogům podívat se na jeden text z různých úhlů a inspiruje k různým činnostem. Propojení s prvoukou / přírodovědou vybízí k tematickému vyučování.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie