Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vyjmenovaná slova a fixování správného pravopisu zrakem 1
Odborný článek

Vyjmenovaná slova a fixování správného pravopisu zrakem 1

Anotace

Příspěvek nabízí nácvik správného pravopisu po obojetných souhláskách tzv. zrakovým fixováním správně napsaných slov. Žáci procvičují techniku čtení, zapamatování si vyjmenovaných a příbuzných slov, prostorové vnímání, tvoření slov stejného a opačného významu, určování slovních druhů. Materiál je vhodný nejen pro frontální výuku v běžné třídě, ale i pro práci s žáky se specifickými poruchami učení – dyslexie a dysortografie, s žáky z cizojazyčného či sociokulturně znevýhodněného prostředí.

První část dvoudílného materiálu  nabízí trénování správné techniky čtení tzv. postřehováním v tabulce označené souřadnicemi. Tím, že se jedná o slova s obojetnými souhláskami, žáci kromě čtení a prostorového vnímání zrakem fixují správný pravopis vybraných slov.

V běžné základní škole je doporučeno materiál využít ve 3. a 4. ročníku. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie), u žáků z cizojazyčného či sociokulturně znevýhodněného prostředí, je tento materiál možné používat i ve vyšších ročnících.

1.

Učitel přepíše část tabulky z přílohy na tabuli  a předvede žákům, jak se s ní pracuje. Nejdříve žáci mají číst slova určené zvolenou souřadnicí, tzn. učitel vyvolá (např. 6C) a žák, který slovo našel, jej přečte nahlas nebo zvedne ruku (poznávací znamení si domluví třída spolu s učitelem předem). Učitel ukáže názorně i ostatním žákům, kde se toto slovo nachází.

V druhém kole již slovo čte učitel (např. mýdlo) a žáci mají popsat souřadnici (2A).

2.

Po zacvičení u tabule žáci pracují samosatně s pracovním listem. Pro roztrénování učitel říká různé souřadnice a žáci hledají patřičná slova. Po rozehřátí začíná samotná hra / aktivita.

Na přídavný linkovaný papír si všichni zapíší dnešní datum a k tomuto datu si čárkou budou zapisovat počet nalezených souřadnic / slov. Žáci si připraví pastelku / tužku a učitel vyvolá slovo.  První žák, který slovo najde, si zapíše čárku. Učitel vyvolává souřadnice po dobu 5 minut (dobu lze upravit, důležité je, aby při této aktivitě žáci hledali stejný počet slov).

Ve vícepočetných třídách je obtížné rozpoznat, kdo souřadnici / slovo našel jako první. Zrovna tak je i obtížné se jako žák prosadit. Je vhodné tedy třídu rozdělit na polovinu, kdy jedna polovina se stejným pracovním listem vykonává samostatnou práci (popsanou ve cvičení 3) a druhá polovina třídy může hrát s učitelem tuto hru.

Po delším nácviku této techniky je možné pracovat i ve skupinách o 4–5 členech.

Nalezená slova neškrtáme! Při každém dalším vyhledávání žák pročítá znovu všechna slova, a tak si zrakem fixuje správný pravopis.

Nejedná se o soutěžení mezi spolužáky. Tuto aktivitu můžeme hrát několikrát týdně nebo jen několikrát za měsíc, žáci si vždy zapíší datum a k němu čárky. Jedná se o posuzování svých vlastních výkonů:

 • Jak se mi dařilo dnes? 
 • Jak se mi dařilo v pondělí? 
 • Jak se mi dařilo minulý týden?

Přesto žáci mezi sebou často soutěží, i když nechceme. Proto jsou vhodné menší skupinky poskládané z podobně nadaných žáků.

Při této aktivitě žáci kromě rychlého vyhledávání slov / čtení tzv. postřehováním neustále zrakem fixují správným pravopis jednotlivých slov a posilují pravolevou orientaci. V neposlední řadě se učí sebehodnocení tím, že při každé hře si zapisují počet vydařených úkolů.

Autor díla: Petra Pšeničková

3.

Samostatná aktivita ke cvičení 2: žáci do pracovního listu samostatně kroužkují všechna vyjmenovaná a příbuzná slova např. po "b", "v" apod. Podle toho, kolik času tráví učitel s druhou skupinou, můžou žáci vyhledávat a jinou barvou označovat vyjmenovaná a příbuzná slova po dalších obojetných souhláskách.

Žáci kromě opakování vyjmenovaných a příbuzných slov jejich vyhledáváním taktéž zrakově fixují správný pravopis u všech slov, která při této aktivitě přečtou.

4.

Žáci pracují ve skupinách. Přílohu Cvičení 4 – zadání uprostřed rozstříhnou na poloviny. Levá strana pracovního listu je určena k tomu, aby žáci (střídají se po jednom) zapisovali délku slabik slov pomocí teček a čárek tak, jak je uvedeno v kontrolním listu (příloha Cvičení 4 – kontrola nebo na níže uvedeném obrázku). Dlouhou slabiku značíme svislou čárkou, protože ji takto používáme i při psaní dlouhých samohlásek.

bydliště

mýdlo

/.

lýtkový

/./

limonáda

../.

polibek

visí

./

mlít

/

Pravá část pracovního listu je určena k rozstříhání na jednotlivé karty, kdy skupina vyhledává k zápisu slova (tečkám a čárkám) správné slovo.

myslivec

namítat

./.

bílit

/.

Kontrolu skupiny provednou samostatně nebo spolu s učitelem (Příloha Cvičení 4 – kontrola).

Žáci kromě rozlišování délky slabik ve slovech opět zrakově fixují správný pravopis u všech slov, která při této aktivitě přečtou.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
30.27 kB
Dokument
Cvičení 4 - zadání
doc
29.3 kB
Dokument
Cvičení 4 - kontrola
doc
48.83 kB
Dokument
Tabulka slov

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 4. 2015
Příspěvek představuje aktivitu, která je vhodná pro velmi širokou škálu žáků, kteří si osvojují nebo upevňují pravopis. Její přínos spočívá ve fixaci pravopisu hravou formou (ne nutně soutěživou!), může být použita v různě velkých žákovských kolektivech, ale i k nácviku doma, pokud rodiče žáků na aktivitě participují. Svým charakterem aktivita zároveň posiluje nácvik nelineárních metod čtení.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Následující díl:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie, dysortografie, z odlišného sociokulturního prostředí, z cizojazyčného prostředí