Odborný článek

Učíme se hrou

17. 11. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Hurtová

Anotace

Příspěvek nabízí učitelům zajímavé hry při výuce anglického a německého jazyka na 1. stupni ZŠ.

Výuka cizích jazyků je v neposlední době důležitou součástí výuky na základních školách. V dnešní multikulturní společnosti je „nutností" ovládat a dorozumět se i jinou řečí, než je ta naše. Jazyková bariéra je častým problémem nejen mezi lidmi českého původu, ale především v kontaktu s lidmi jiného etnického původu (např. s lidmi romského, vietnamského původu atp.). Proto zde navrhuji aktivity pro žáky 1. stupně ZŠ, bez ohledu na to, jakého původu jsou.

Náměty na zajímavé hry při výuce anglického jazyka

1. - 2. TŘÍDA

Kdo je řepa?

Do volného prostoru ve třídě umístíme deku. Žáci se posadí kolem deky do kruhu a zavřou oči. Poté učitel poklepe jednomu žákovi na rameno a ten se stává řepou - zaleze si pod deku. Ostatní žáci mají za úkol poznat, kdo je řepou. Učitel se jich ptá: „Who is a big beet?" Žáci např. odpovídají: „Martin is a big beet.". Jakmile spolužáka uhodnou správně, on odpoví: „Yes, I am a big beet."

Doplňovačka

Žáci mají za úkol doplnit do tabulky anglicky barvy v tomto pořadí:
černá, oranžová, modrá, hnědá, růžová, červená
Poté se mohou mezi sebou bavit o tom, jaké barvy mají dnes na sobě. To může vést k větší všímavosti žáků.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

Moje tělo

Žáci mají vyplnit chybějící písmena ve slovech.

HE_D
AR_
F_NGER
FO_T
F_CE
HA_D
_EG
E_R
NO_E
M_UTH
K_EE
NE_K
HAN_
E_E

Žáci si při této aktivitě mohou všimnout své vnější odlišnosti, ale také si uvědomit, že tato odlišnost není prioritou a důvodem k odsuzování kamaráda např. pro jeho jinou barvu pleti.

Zvířata

Žáci utvoří řetězec. První řekne, co je za zvíře, další si toto zvíře musí zapamatovat (např. „I am a dog."). Spolužák zopakuje tuto větu a přidá se on (např. „You are a dog and I am a cat.").

Žáci si vylosují lístečky se zvířátky. Ostatním svůj lísteček neukazují a jejich úkolem je předvést zvíře zvuky, nebo pohyby. Ostatní hádají, o které zvíře jde.

Připravíme si na stůl zvířátka z umělé hmoty. Žákům zavážeme šátkem oči, ti pak jednotlivě chodí ke stolu a snaží se hmatem zvířátko uhádnout.

Žáci utvoří dvojice. Každá dvojice dostane obálku, ve které je rozstříhaný obrázek zvířátka. Jejich úkolem je ho složit, říct ostatním, jaké zvířátko měli v obálce, nebo ho mohou ostatním předvést a nechat je hádat.

Opravte slova zvířat tak, aby byla správně:

SNAEK
ELEHPANT
MONKYE
GIRAEFF
TIEGR
CHEETHA
BUTTERFYL

Poté žáci mohou tato zvířata předvádět.

3. - 4. TŘÍDA

Povolání

Žáci dostanou kartičky, na kterých je znázorněno určité povolání. Jejich úkolem je zapsat si dané povolání do sešitu a poté se ptát spolužáka, zda někdo z jeho rodiny dané povolání dělá (např. „Is your brother a shop assistant?"). Dále žáci mohou seznámit své spolužáky s povoláním jejich rodičů.

Sport

Žáci přečtou na tabuli jednotlivé sporty a každý za sebe řekne, který sport ho baví:
athletics, boxing, hockey, football, basketball, skiing, volleyball, swimming, tennis, tourism

Doprava

Každý si do školy přinese nějaký dopravní prostředek (může to být fotografie, nebo přímo věc). Poté žáci utvoří skupiny po čtyřech a pokládají si otázky (např. „Do you like to travel by train?").

Oblečení

Učitel žáky rozdělí do skupin. Jeden žák ze skupiny si vždy stoupne a ostatní postupně říkají, co vše má na sobě (jeden z žáků zapisuje). Takto si stoupnou postupně všichni žáci. Tato činnost je výborná na procvičení slovní zásoby.

Rodina

Žáci si přinesou do školy fotografie své rodiny a příbuzných. Jednotlivě ostatním svou rodinu představí a poví jim o členech své rodiny základní informace (věk, zaměstnání, zájmy atp.).

Náměty na zajímavé hry při výuce německého jazyka (pro žáky 1. stupně ZŠ)

3. - 5. TŘÍDA

Balónek

Žák řekne nějaké slovo česky a pinkne balónek spolužákovi, ten toto slovo musí přeložit a vymyslet slovo další. Opět předá balónek dalšímu. Takto se vystřídají všichni žáci.

Pokud chceme procvičovat např. oblečení, nebo věci ve třídě, můžeme také využít balónku jako výborné pomůcky. Žák řekne nějakou věc a snaží se jí v co nejkratším čase balónkem dotknout. Poté vymyslí další věc a řekne ji německy. Úkolem spolužáka je se k této věci opět co nejdříve balónkem dostat a opět je na něm výběr dalšího slovíčka pro jiného spolužáka.

Nepořádek

Učitel rozmístí po třídě určité věci tam, kam se příliš nehodí (např. ponožky na stůl, tužku na televizi, gumu na tabuli atp.). Žáci musí věci objevit a popsat, kde jsou (např. „Auf dem Tisch sind Socken.").

Molekuly

Tato hra je spíše vhodná do hodiny tělesné výchovy, ale i v této hodině můžeme s žáky alespoň zopakovat to, co už umí z hodin německého jazyka. Žáci se pohybují do rytmu hudby, kterou učitel v nečekanou chvíli vypne a řekne německy číslo, podle kterého se mají žáci seskupit.

Zoo

Žáci sedí na židlích v kruhu. Každý si vybere, jakým zvířetem bude. Všichni si musí zvířata pamatovat. Jeden žák, který židli nemá, si stoupne doprostřed a řekne dvě zvířata (např. der Tiger, der Wolf). Tito žáci (celkem tři) si musí proměnit místo. Pokud se žák, který stál uprostřed, dostane na jednu z prázdných židlí, pokračuje ten, který to nestihl.

Co je zelené?

Učitel se žáků ptá, co je zelené. Pokud žáci souhlasí, dají ruce nahoru. Vhodné je i říci větu, která skutečně nedává smysl nebo není možná a je až legrační. Žáci by měli zareagovat tak, že ruce zvedat nebudou.

Kouzelný předmět

Žáci budou mít k dispozici papír. Jeden z nich půjde před tabuli a bude pomocí papíru pantomimou předvádět nějakou věc (např. televizi). Ostatní mají za úkol tuto věc poznat a říci ji německy. Jakmile ji někdo uhádne, stává se dalším předvádějícím.

Budík

Učitel umístí na skryté místo ve třídě budík a k němu přiloží kartičku s písmenkem. Žák se snaží budík vypátrat a najít i kartičku s písmenkem. Jakmile ji najde, posadí se a snaží se vymyslet na toto písmeno co nejvíce německých slovíček. Takto se vystřídají všichni žáci.

Obrázky se zvířátky

Na stůl učitel rozprostře třicet karet s obrázky zvířat. Žáci si všechny obrázky důkladně prohlédnou. Poté učitel nahlas řekne např. die Katze a nejbystřejší žák si kartu vezme. Vyhrává ten, kdo má nejvíce karet.

Mince

Žáci mají zavřené oči. Učitel vhazuje mince do plechovky a oni bedlivě poslouchají. Poté se jich učitel německy zeptá, kolik mincí spadlo do plechovky. Takto si žáci procvičí čísla, ale také je tato hra vhodná pro udržení pozornosti.

Literatura a použité zdroje

[1] – HANŠPACHOVÁ, J.; ŘANDOVÁ, Z. Němčina plná her. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-109-3.
[2] – HANŠPACHOVÁ, J.; ŘANDOVÁ, Z. Pohádková angličtina. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-290-4.
[3] – VANĚČEK, P. Základy angličtiny hrou. Jas, 2001. ISBN 80-86480-03-8.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Hurtová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Deka, tužka, papíry, lístečky se zvířaty, zvířata z umělé hmoty, obálky, kartičky s povoláním, dopravní prostředek, fotografie, balónky, rádio, budík, mince