Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Barevný život v multikulturním světě
Odborný článek

Barevný život v multikulturním světě

6. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Hurtová

Anotace

Příspěvek nabízí učitelům ukázky aktivit, při kterých se žáci mohou lépe poznat. Jedná se o hry a aktivity nejen za účelem poznávání se, ale především za účelem odstranění negativních postojů ke spolužákům jiného etnického původu.

Praktické aktivity k problematice rasismu:

1. blok (45 minut)

Všeobecný rozhovor s žáky 4. a 5.ročníků ZŠ (učitel se ptá):

 1. Co si představíte pod pojmem rasismus? Slyšeli jste už někdy o rasismu?
 2. Setkali jste se někdy s rasistou? Proč si myslíte, že jím byl?
 3. Myslíte si, že jsme každý stejný, nebo se něčím odlišujeme?
 4. Setkali jste se někdy/někde s někým jiného etnického původu? Co jste si o něm/ní poprvé mysleli?
 5. Kamarádíte se s někým, kdo je jiného etnického původu? Pokud ano, co se vám na něm líbí?
 6. Chtěli byste navštívit zemi, odkud váš kamarád/kamarádka pochází?
 7. Proti jaké menšině je podle vás rasismus nejčastěji směřován a proč?

Nakreslete na papír cokoliv vás napadne po tomto rozhovoru o rasismu. Můžete vyjádřit barvami své pocity, nakreslit konkrétního člověka jiného etnického původu, nebo nás obohatit o nějaké charakteristické znaky země, kterou jste již navštívili. Po ukončení vaší práce si uděláme společně její rozbor ke konkrétním výtvorům.

2. blok (45 minut)

Romové a Vietnamci - dvě nejpočetnější menšiny žijící u nás

Romové

Podívej se na tyto obrázky a napiš na papír, jak se podle tebe dívky na obrázcích cítí. Jsou smutné, nebo naopak veselé? Čeho si všimneš na první pohled? Chtěl/a bys jim pomoct? Jak?

Fotky dostupné na webu: images.google.cz/....

Úvaha: „Jak bych se cítil/a, kdybych byl/a Rom. Ovlivnilo by to nějak můj život?"
Úvaha pro žáky romského či vietnamského původu: „Jak se cítím jako Rom/Vietnamec."

Vietnamci - čím se od nás odlišují a co je pro ně typické

Vylušti osmisměrku a vyluštěná slova doplň do textu.


Novoročním stromem je ve Vietnamu kvetoucí b..........ň, která je symbolem nesmrtelnosti a dlouhověkosti. Vietnam má 82,5 miliónů o............l. Byl kolonií F........e a od roku 1975 je nezávislým s...........m. Průmysl je zde zaměřen především na t.........l, obuv a elektroniku.
Vietnamci mají spoustu pro nás neobvyklých t..........c. Např. nám nebudou hledět přímo do o..í, tím nám vyjadřují pokoru. Na přivítání nám podají obě r.......e. A nikdy před námi nebudou s..........t do kapesníku. Když se ale pustíme s Vietnamci do jídla, můžeme zaslechnou občasné m...........í. Celkově jsou ale velice zdvořilí a c..........ě. Ve škole se chovají u............ě a snaží se dosahovat co nejlepších v...............ů.

 

P

E

U

S

C

L

E

T

A

V

Y

B

O

Y

C

L

O

U

K

Á

Z

N

Ě

N

Ě

H

K

R

J

T

Č

S

M

R

K

A

T

U

B

T

N

F

E

Y

Í

S

U

T

F

D

A

G

Í

N

Á

K

S

A

L

M

E

R

V

C

T

B

R

O

S

K

V

O

Ň

J

A

W

I

U

S

I

L

O

H

E

A

S

Y

N

O

D

Š

T

A

K

U

B

S

C

A

C

C

Y

A

V

Á

L

I

T

X

E

T

U

H

I

V

R

Á

T

U

Ř

O

I

A

G

M

R

E

K

T

B

E

C

Í

L

E

V

Ě

D

O

M

Í

O

Y

M

Ů

K

D

E

L

S

Ý

V

E

K

A

M

Pokud se ve třídě žáci těchto etnických skupin vyskytují, mohou učitelé využít hry, které žáky více stmelí a navzájem se lépe poznají.

3. blok (45 minut)

Moje rodina, náš domov a mé povinnosti doma

Cíl: seznámit ostatní žáky s naší rodinou
Pomůcky: fotografie, pastelky, tempery, štětce, noviny, papíry, lepidlo, nůžky, barevné látky

Nejprve se každý žák představí ostatním a poví o sobě základní informace, tedy kde bydlí, s kým bydlí, zda bydlí v domě, či v bytě, na vesnici, nebo ve městě atp. Takto se mezi sebou prostřídají všichni žáci. Poté si pomocí výtvarných pomůcek „postaví" svůj dům, ve kterém žijí. Mohou si ho dozdobit podle svých představ. Jakmile budou všichni s prací hotoví, seznámí ostatní žáky se svým dokončeným dílem. A protože nebydlí v domě sami, tak ostatním představí i ostatní členy rodiny. Mohou si vybrat ze dvou možností - buď si přinesou fotografie, nebo členy rodiny nakreslí na papír. Ostatním žákům o nich poví, seznámí je s jejich zájmy, prací atd. Nakonec se žáci prostřídají a předvedou pantomimou své povinnosti, které musí doma vykonávat a plnit.

Zvyky naší rodiny (zvyky o Vánocích, Velikonocích, oslava narozenin, svátku atp.)

Cíl: nastínit spolužákům průběh našich oslav a obohatit je tím
Pomůcky: fotografie, „zajímavé" předměty, obrázky

Každý žák si přinese předmět, který se pojí k jeho rodině. Může to být maličkost, kterou dostal k narozeninám, k svátku, musí to však být věc, která pro něj hodně znamená. Vybere si z kolektivu spolužáka, tomu zakryje oči a dá mu předmět do rukou. Ten má za úkol poznat danou věc. Takto se opět vystřídají všichni žáci.

Dále si žáci přinesou fotografie, na kterých ovšem oni sami nebudou vyfoceni. Utvoří skupiny po čtyřech a takto každý donese učiteli svou obálku. Tzn., že učitel rozprostře na každém stole pouze čtyři obálky čtyřčlenné skupiny žáků. Vybere ze skupiny jednoho žáka, jenž se bude podle fotek ptát ostatních členů tak, aby nakonec odhalil, komu která fotka patří. Na závěr každý z žáků svou fotografii popíše a sdělí ostatním, proč si přinesl do školy právě tuto fotografii.

Literatura a použité zdroje

[1] – ČERMÁKOVÁ, J. H.; RABIŇÁKOVÁ, D.; STOHROVÁ, H. et al. Ty + já = kamarádi (hry, básničky, pohádky a teorie podporující multikulturní výchovu). Praha : ISV, 2000. ISBN 80-85866-76-5.
[2] – ČERNÍK, J. S vietnamnskými dětmi na českých školách. H&H, 2006. ISBN 80-7319-055-9.
[3] – Varianty. [cit. 2008-10-06]. Dostupný z WWW: [www.varianty.cz].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Hurtová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Princip sociálního smíru a solidarity
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Fotografie, pastelky, tempery, štětce, noviny, papíry, lepidlo, nůžky, barvné látky, předměty, obrázky