Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CLIL: Citrusové plody
Odborný článek

CLIL: Citrusové plody

Anotace

Výukový plán CLIL na téma Citrusové plody přináší integraci předmětů přírodopis a zeměpis s německým jazykem. Je součástí seriálu CLIL v praxi na 2. st. ZŠ a najdete ho v online publikaci na http://clil.nuv.cz.

Citrusové plody

Vzdělávací obsah: přírodopis, zeměpis
Jazyk: německý
Název prac. listu: Zitrusfrüchte
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Ročník: 8.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů

1. hodina

1. Welche Obstsorten baut man in Tschechien an und welche muss man aus dem Ausland holen? Sortiert das Obst in zwei Spalten (Tschechien/Ausland) in eurem Heft.: 10 min, inter. U–Ž, Ž–Ž

Jedná se o motivační aktivitu, kdy si žáci zopakují německé názvy druhů ovoce a roztřídí je podle toho, kde se plodina obvykle pěstuje. Učitel přinese do hodiny 15 až 20 druhů čerstvého ovoce nebo žákům vystříhá kartičky s obrázky jednotlivých druhů ovoce, Příloha 1 -  Obstsorten. Může se jednat o následující druhy ovoce:

Tschechien: Ausland:

Birne, Apfel, Pfirsich,
Trauben, Kirsche, Erdbeere, 
Himbeere, Aprikose/Marille

Melone, Ananas, Kiwi, 
Banane, Orangen, Zitrone, 
Mandarine

Žáci nejprve pracují ve dvojicích, kdy si zapisují německé názvy roztříděného ovoce do sešitu, poté následuje společná kontrola v plénu.

 

2. Lest die folgenden Texte und ergänzt den Steckbrief zum Orangenbaum und präsentiert dann das Ergebnis euren Mitschülern.: 15 min, inter. Ž–Ž, individuální práce

Žáci si přečtou dva krátké texty a na základě čtení s porozuměním doplní do Přílohy 2 – Steckbrief – Orangenbaum klíčová slova. Při zpracování této aktivity je dobré se žáky zopakovat typy plodů: malvice, peckovice a bobule (něm. die Afterfrucht, die Steinfrucht, die Beere). Následně prezentují svému spolužákovi v jednoduchých větách zjištěné informace. Na závěr může proběhnout i prezentace v plénu jako kontrola.

 

3. Lest in Gruppen den Text und schreibt gemeinsam das Wort-Alphabet! Benutzt dabei die Wörter aus dem Text. Sucht wichtige Wörter im Wörterbuch.: 20 min, inter. Ž–Ž

Žáci v této aktivitě pracují s textem, hledají klíčová slova a zapisují je do připraveného pracovního listu s abecedou. Právě počáteční písmena jednotlivých slov jim pomáhají k zápisu. Při neznalosti hledají žáci neznámá slovíčka ve výkladovém slovníku. V této aktivitě se očekává, že budou žáci při práci ve skupinkách používat i mateřský jazyk.

 

2. hodina

4. Bildet neue Gruppen und erklärt den Mitschülern die Wörter aus dem Wort-Alphabet in den Sätzen. Die Sätze sollen in Zusammenhang mit dem gelesenen Text stehen.: 20 min, inter. Ž–Ž

Žáci pracují nejprve ve skupinkách, ve kterých již pracovali při čtení textu a zápisu slov do pracovního listu s abecedou. Ve skupině žáci společně formulují věty ke slovům z abecedy a dbají o jejich zařazení do kontextu i na gramatickou správnost vět. Takto pracují prvních deset minut, poté se vytvoří ve třídě nové dvojice (ne dvojice z původních skupin) a prezentují si ve dvojicích jednotlivé věty. Tak se mohou zapojit i slabší žáci, kteří si vyzkoušeli tvorbu vět v předešlé fázi se skupinou. Učitel působí v této části jako pomocník a naslouchá prezentaci, případně koriguje obsahové nedostatky nebo jazykové chyby.

 

5. Seht die Statistik zum Thema Die wichtigsten Anbauländer von Orangen an. Interpretiert die Ergebnisse und berichtet.: 10 min, inter. Ž–Ž

Žáci vytvoří opět nové dvojice a na základě statistických informací interpretují dané skutečnosti. Žáci mohou využít jazykovou podporu při tvorbě jednotlivých vět, učitel funguje opět jako rádce, případně opravuje chyby.

 

6. Testet euch selbst. Lest die Texte noch einmal und beantwortet schriftlich die Fragen.: 15 min, inter. individuální práce, Ž–Ž

Žáci na základě znalostí z této i předešlé hodiny odpoví písemně na dané otázky k probranému tématu. Každý pracuje samostatně a jde o kontrolu získaných znalostí. Vyučující si pak sám rozhodne, zda kontrola proběhne v plénu, či si odpovědi od jednotlivých žáků vybere a ohodnotí je známkou.

 

3. hodina

7. Bereitet eine Präsentation über eine andere Obstsorte vor. Vergesst nicht die wichtigsten Anhaltspunkte: Frucht, Pflanze und Anbau.: 30 min, inter. Ž–Ž

Žáci na základě znalostí si za domácí úkol jako samostatnou práci připraví prezentaci o jiném druhu ovoce. Prezentace se musí skládat ze tří obsahových částí: Frucht, Pflanze a Anbau. Forma prezentace je na žácích. Žáci mohou využít šablonu, která je přílohou úlohy 2. Nesmí ovšem zapomenout, že musí dopracovat samostatnou část Anbau. Prezentují v další hodině v plénu nebo v menších skupinkách, ostatní žáci prezentaci hodnotí. Na závěr diskutují žáci o splnění zadání a mohou vyhlásit i nejlepší prezentaci. Učitel funguje jako poradce či komentátor.

 

8. Deine Selbstevaluation: 15 min, žáci individuálně

Žáci by měli po realizaci všech aktivit dostat dostatečný časový prostor pro vlastní zhodnocení všech činností. V rámci této části je možné společně shrnout i nezbytné poznatky.

 

HODNOCENÍ

ÚLOHA 6

Učitel hodnotí zodpovězení otázek k tématu body, kdy za každou odpověď je možné udělit až 2 body. Za úlohu je možné získat celkem max. 14 bodů. Procentuální přepočet bodů odpovídá výsledné známce, viz přehled níže.

ÚLOHA 7

V této úloze se hodnotí vytvoření vlastní prezentace, která je hlavním výsledným produktem celého učebního plánu, v logické návaznosti v německém jazyce.

Celkem je možné udělit 20 bodů = 100 %.
Konkrétně se hodnotí:
Procentuální přepočet bodů odpovídá 
následující výsledné známce:

a) splnění zadání – 5 bodů
b) struktura prezentace – 5 bodů
c) forma, vizualizace a celkový dojem – 5 bodů
d) jazyková správnost, fonetika – 5 bodů

1
2
3
4

100 % – 91 %
90 % – 76 %
75 % – 60 %
59 % – 41 %
40 % –

 

ŘEŠENÍ

ÚLOHA 1

Tschechien: Pflaume, Birne, Apfel, Pfirsich, Trauben, Erdbeere, Himbeere, Marille
Ausland: Melone, Ananas, Kiwi, Banane, Orangen, Zitrone, Mandarine

ÚLOHA 2

Steckbrief: Orangenbaum
Frucht: Orange Pflanze: Orangenbaum
Form: Beere, kugelig, einförmig Familie: Rautenwächse
Farbe: hellorange bis dunkelrot Gestalt: Baum oder Strauch
Produkte (wozu verarbeitet?): Marmelade, Fruchtsaft Blatt: länglich, einförmig, ledrig
Haupterntezeit: von Juli bis Dezember Blüte: weiß, stark duftend
Das wichtigste Anbauland: Brasilien Sorten: Pera, Natal, Valencia

ÚLOHA 3

Možné řešení (pro ukázku bylo zpracováno několik písmen z abecedy):
A – Anbau, Anbaufläche, Äquator, arbeitsintensiv
B – Blüte, Brasilien, Boden, beheizen
E – Ernte, Experimentieren, Erde, erfolgen
K – Kreuzung, komplett
L – Limetten
M – Monokultur, Mittel, Mandarine, Maßeinheit, manuell
O – Orange, Orangenseuche, Orangenproduktion
P – Plantage, Pflanzenkrankheit, Pomelo, pflücken
V – vernichten, verhalten
Z – Zitrusfrüchte, Zitrone, Zuckergehalt

ÚLOHA 4

Možné řešení:
Limetten sind Zitrusfrüchte.
Eine Frostnacht kann die gesamte Blüte vernichten.
Große Monokulturen sind anfällig für (leiden an) Pflanzenkrankheiten.

ÚLOHA 5

Možné řešení:
Die Statistik zeigt die wichtigsten Anbauländer von Orangen.
Nur 2,13 % der Weltproduktion von Orangen erfolgt in Pakistan.
Dagegen ist Brasilien mit fast 35 % und 22,87 Mil. Tonnen der größte Produzent von Orangen weltweit. 

ÚLOHA 6

a) In welchen Gebieten wachsen Orangen vor allem?
Orangen wachsen vor allem in einem Gürtel ober- und unterhalb des Äquators.

b) Was misst die Einheit Brix?
Die Einheit Brix misst den natürlichen Zuckergehalt des Saftes.

c) Welche Probleme ergeben sich aus Monokulturen?
Große Monokulturen sind anfällig für tierische Schädlinge und Pflanzenkrankheiten.

d) Nenne die drei wichtigsten Anbauländer von Orangen.
Die drei wichtigsten Anbauländer von Orangen sind Brasilien, USA und Mexiko.

e) Zu welcher Familie gehören die Orangenbäume und wie sieht die Pflanze aus?
Die Orangen gehören zu der Familie Rautengewächse. Es ist ein Strauch oder ein kleiner Baum mit bedornten Zweigen und länglich-einförmigen, ledrigen Blättern.

f) Wann erntet man die Orangen in Südeuropa? (steht nicht im Text)
Die Ernte erfolgt sieben bis zehn Monate nach der Blüte.

g) Welche Orangensorten kann man unterscheiden?
Man kann die Sorten Pera, Natal oder Valencia unterscheiden.

 

ROZŠÍŘENÍ

Žáci využijí šablonu Přílohy 2, dohledají informace o dalším druhu ovoce a vypracují další „Steckbrief“.
V této aktivitě je důležitá práce se zdrojovými dokumenty. Učitel může ve spolupráci s žáky vytypovat několik webových stránek, na kterých jsou validní informace o ovocných druzích.
Pokud se žáci setkali při zahraničním pobytu nebo na dovolené s nějakým exotickým druhem ovoce, mohou o něm připravit informace a prezentovat je spolužákům.

 

http://clil.nuv.cz

 

CITACE A ZDROJE

Citace textů:

Text v úloze 2 byl volně převzat podle: de.wikipedia.org: Orange (Frucht) [cit. 2012-08-15]. Dostupné z WWW: <http://de.wikipedia.org/wiki/Orange_%28Frucht%29>.

KAMPEN, H. Rund um die Orange (II.) Ein Vorhaben im 8. Jahrgang [online]. 2012 [cit. 2012-08-27]. Dostupné z WWW:http://www.weltinderschule.uni-bremen.de/pdf/orange1.pdf

 

Zdroj obrázků přílohy 1:

Ovoce [online]. 2011 [cit. 2012-08-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z WWW:<http://wiki.rvp.cz/Kabinet/0.0.0.Kliparty/Ovoce>
Čeština pro žáky-cizince: 7 – Jídlo a pití [online]. 2010 [cit. 2012-08-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons z WWW:<http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/9709/CESTINA-PRO-ZAKY-CIZINCE-7—JIDLO-A-PITI.html/>

Tangerine [online]. 2012 [cit. 2012-08-30]. Dostupné pod licencí Public domain z WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tangerine_2009-03-11.jpg>

VIATOUR, L. Kiwi (Actinidia chinensis) [online]. 2008 [cit. 2012-08-30]. Dostupné pod licencí Creative Commons z WWW::<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kiwi_(Actinidia_chinensis)_1_Luc_Viatour.jpg>

Zdroj obrázku přílohy 2:

Histoire et culture des orangers A. Risso et A. Poiteau [online]. 2007 [cit. 2012-08-27]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Histoire_et_culture_des_orangers_A._Risso_et_A._Poiteau._–_Paris_Henri_Plon,_Editeur,_1872.jpg&filetimestamp=20070514091424>

Literatura a použité zdroje

[1] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2014-3-11]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
20.51 kB
Dokument
Metodický popis - Citrusové plody
doc
529.3 kB
Dokument
Pracovní list - Citrusové plody
pdf
690.43 kB
PDF
Pracovní list - Citrusové plody
doc
601.56 kB
Dokument
Příloha 1 - Citrusové plody
pdf
561.52 kB
PDF
Příloha 1 - Citrusové plody
doc
152.34 kB
Dokument
Příloha 2 - Citrusové plody
pdf
460.94 kB
PDF
Příloha 2 - Citrusové plody

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Frýbová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň