Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příklad dobré praxe CLIL - ZŠ Matice školské v Českých Budějovicích
Odborný článek

Příklad dobré praxe CLIL - ZŠ Matice školské v Českých Budějovicích

Anotace

Základní škola Matice školské v Českých Budějovicích dokončila v červnu 2012 projekt Propojení cizího jazyka a matematiky na základní škole. Řešení tohoto projektu bylo zahájeno v únoru 2010, projekt trval 29 měsíců. Jeho cílem bylo, mimo jiné, vytvoření prostředí a materiálů pro výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce na základní škole v podobě mezipředmětových výukových modulů a jejich rozpracování do klíčových kompetencí s cílem jejich následného rozvoje. Konkrétně se jednalo o modul Matematika v angličtině pro 4. až 9. ročník a Výtvarná výchova v angličtině pro 4. až 9. ročník. V návaznosti na to pak následovala aktualizace a inovace ŠVP a zkvalitnění vybavení školy výpočetní technikou a moderními výukovými technologiemi.

Kontext

Základní škola Matice školské v Českých Budějovicích je od roku 1993 zaměřena na kvalitní výuku jazyků. Od roku 2005 využíváme Evropské jazykové portfolio, nyní i v jeho on-line podobě, pravidelně pořádáme jazykové pobyty v Anglii a Rakousku pro naše žáky a zájemce připravujeme na zkoušky z německého (NJ Fit 1, 2) nebo anglického jazyka (Cambridge Young Learners English Tests – Starters, Movers, Flyers).

Anglický jazyk vyučujeme od první třídy ve volitelném předmětu Angličtina hrou a od třetí třídy ji učíme ve tříhodinových blocích. V šesté třídě přibírají zájemci volitelný předmět němčina (popř. ruština).

Při vyhodnocování naší práce jsme hledali další možnosti rozvoje výuky jazyků. V roce 2009 jsme využili výzvu OP VK a připravili projekt Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole (CZ 1.07/1.1.10/02.0073). Na tomto projektu od roku 2010 pracuje tým cca 15 osob.

 

Východiska

Na základní škole Matice školské 3, České Budějovice se věnuje vysoká péče kvalitnímu vzdělávání. Vyučující využívají celou škálu metod, od klasického frontálního přístupu přes skupinové, kooperativní vzdělávání, problémové vyučování, výuku v duchu konstruktivismu až k využití dnes velmi populární metodologie CLIL.

Ve školním roce 2010/11 byl CLIL uplatněn ve čtvrtém až devátém ročníku. Angličtina byla začleněna do všech hodin v rámci výuky výtvarné výchovy, tudíž všichni žáci měli možnost využít a rozšířit si své znalosti angličtiny i mimo jazykovou výuku.

Výuka odborného předmětu, zejm. matematiky, má svá specifika, matematika je pro žáky obtížná sama o sobě. V kombinaci s angličtinou jsme vybrané předměty vyučovali v celých třídách čtvrtého a pátého ročníku a ve vybraných skupinách šestého až devátého ročníku.

 

Cíle

Vytyčili jsme si tyto hlavní cíle:

  1. Připravit pro pedagogy základní školy metodický a didaktický materiál, který jim umožní překonat obavy a nedostatky a pomůže jim integrovat cizí jazyk do jejich vyučovacích předmětů. Pro učitele budou připraveny dvě metodické příručky, které jsou výstupem projektu: Jak začlenit metodiku CLIL do základního vzdělávání a Jak začlenit výuku angličtiny do ŠVP pro ZV.
  2. Vytvořit pro žáky pracovní listy, slovníčky a jiný potřebný materiál pro výuku matematiky a výtvarné výchovy. Umožnit žákům snáze dosáhnout vyšší jazykové úrovně podle SERR (pro 5. ročník A1, pro 9. ročník A2).
  3. Vytvořit postup integrace výuky učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka – propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu.
  4. Pomoci žákům překonat bariéru mluvit v cizím jazyce jinde než v jazykových hodinách.

 

Realizace (postupy a metody) 

Příprava
Ve druhé polovině šk. roku 2009/2010 jsme začali připravovat materiály pro další školní rok. Tým prvního stupně se soustředil na přípravu matematických desetiminutovek a výběr témat výtvarné výchovy. Učitelky druhého stupně se soustředily na výběr vhodných témat z matematiky a výtvarné výchovy.
Každý materiál obsahuje metodickou a didaktickou část, pracovní listy školní, popř. domácí, slovníček. Součástí většiny materiálů jsou také digitální učební materiály a návrh na evaluaci.

Realizace
V září 2010 jsme začali vyučovat podle připravených materiálů.
Na prvním stupni probíhala matematika v celých třídách zhruba 1 hodinu týdně a výtvarná výchova jedenkrát za měsíc. Na druhém stupni výuka matematiky v angličtině probíhala ve volitelných hodinách s vybranými skupinami žáků. Na hodině výtvarné výchovy se třídy dělily na dvě skupiny. Ve skupině, v níž byli žáci se zaměřením na angličtinu, se uplatňovala výuka s aplikací CLILu.
Nelze opomenout i práci v běžných  hodinách angličtiny. Učitelky angličtiny úzce spolupracovaly s učitelkami oborových předmětů. Bylo nutné upravit a rozšířit učivo jazyka (gramatiku, slovní zásobu) tak, aby odpovídalo potřebám při užívání CLILu. 

Vznik učebních materiálů
Každý učební materiál, příprava na CLIL hodinu, pracovní list vznikal poměrně dlouho. Nejdříve bylo potřeba vytvořit návrh, zpracovat ho v češtině. Po překladu do angličtiny materiál konzultovali pracovníci z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Hodnotili kvalitu překladu, didaktické záměry a metody. Byl-li součástí tématu audiozáznam, tak jej připravovali spolu s rodilým mluvčím. Teprve poté bylo možné vše zkoušet ve třídě spolu se žáky. Materiály pro výuku jsou vytvořené jak v podobě textového dokumentu formátu DOC, tak jako hotové přípravy na interaktivní tabuli s ozvučením.
V matematice je výuka koncipována tak, aby co nejvíce zohlednila motivační fázi pojmotvorného procesu, v co nejvyšší možné míře využila interaktivní prvky prostředí interaktivní tabule a aby byly využívány matematické programy, zejména GeoGebra (obr. 1). Tento geometrický náčrtník, program systému DGS, z pochopitelných důvodů užíváme v hodinách v prostředí anglického jazyka. Pokud je to však nutné, můžeme rychlým způsobem změnit prostředí a volbou jazyka se vrátit do práce v matematice v českém jazyce. Uvědomujeme si, že využití počítačů při práci žáků samotných může být komplikované. Chceme dosáhnout takového stavu, aby počítače pomohly žákům při porozumění probírané látce, aby umožnily odstranit zbytečnou náročnost výpočtů, konstrukcí apod., které mohou odvádět pozornost od skutečného porozumění problematice a přitom neodbourat nezbytné a dnes často podceňované „řemeslné dovednosti“. Při užití počítačů ve vyučování matematice je důležité si uvědomit, že jednou z cest k dosažení takových cílů, o kterých hovoříme výše, je problémové vyučování. To znamená postupovat tak, že postupně řešíme problémové situace, které jsme připravili, abychom splnili výukové cíle dané v hodině. Přičemž problémová situace představuje nejasnost, překážku, otázku, problém, který provází rozpor mezi tím, co o něm již víme a co je potřeba o něm zjistit, vědět. Tento rozpor je přitom důležitý. Jak dosáhnout toho, aby počítače a informační technologie obecně umožnily žákům samostatné řešení problémové situace, objevování? Jednou z možností je vytvořit vhodné pracovní prostředí a respektovat přitom potřeby didaktiky matematiky, žáků, školy. V případě našeho projektu, jak již bylo řečeno, interaktivní výukové prostředí vytváříme v anglickém jazyce.

Obr. 1. Výukové prostředí pro výuku geometrie s využitím programu GeoGebra

O tom, že vyučování probíhá úspěšně z hlediska naplňování očekávaných výstupů, které jsme předem stanovili pro každý ročník a téma, se soustavně přesvědčujeme testy, které zadáváme v anglickém jazyce. Hodnocení jsme předem stanovili jako míru naplnění očekávaných výstupů a je slovní (obr. 2). Stanovit kritéria hodnocení bylo velice obtížné, podrobněji se s nimi můžete seznámit na webových stránkách základní školy.

Z řešení žáků zjišťujeme, do jaké míry jsou schopni řešit matematické situace a do jaké míry jim cizí jazyk překáží. Po testech proto vždy následuje rozbor úloh s důrazem na porozumění matematického obsahu testu. Při těchto rozborech žáci sami vyhledávají slovíčka, která byla překážkou při porozumění textu slovních úloh, a řeší úlohy znovu.

Na obr. 3 je uveden příklad samostatné práce žáků z tématu Přirozená čísla. Žáci si podle tabulky se správným řešením, která je buď skryta na interaktivní tabuli, nebo ji dostanou do lavice, sami zkontrolují, opraví a obodují své výsledky a v tabulce zatrhnou míru naplnění svého porozumění a míru splnění daného výstupu. Poté se mohou rozhodnout, zda jsou se svým výstupem spokojeni a vyučující si ho má zaznamenat, či se pokusí svůj výsledek opravit a test si zopakují.

Obr. 2. Ukázka zadání úloh s hodnoticí škálou

 

Obr. 3. Příklad průběžné samostatné práce s hodnoticí škálou a body (procenty)

Všechny odučené hodiny jsme společně zhodnotili a vypracovali reflexe. Ty se staly podkladem k přípravě dalšího roku. Ve třídách nebylo při vyučovacích hodinách mnoho žáků, kteří by měli obavy z vystoupení před interaktivní tabulí, při kterém ji museli ovládat. Naopak, prostředí, ve kterém bylo všechno přichystáno, bylo pro žáky atraktivní a jakoby odstraňovalo počáteční nejistotu a rozpaky z nutnosti komunikace v cizím jazyce. Pro vyučující bylo interaktivní prostředí opěrným bodem, kdy se spolehli na předem připravenou osnovu, příklady, využili interaktivní prvky, namluvená slovíčka, odkazy na matematické programy a pracovali s větší jistotou v anglickém jazyce, ve kterém do této doby nepracovali.

 

Vyhodnocení

V současné době naši práci vyhodnocujeme. Zjistili jsme, že vyučovat matematiku v angličtině na prvním stupni v celých třídách je poměrně obtížné. Ve školním roce 2012/13 bude mít jednu hodinu matematiky v angličtině týdně jen vybraná skupina žáků odpovídajícího ročníku. Výtvarná výchova v angličtině není vzdělávacím obsahem natolik komplikovaná, takže ji nebudeme půlit, ale ponecháme v celých třídách.

Z našich dosavadních zkušeností z práce na projektu, z evaluací učitelek a z rozhovorů s nimi vidíme, že se změnil jejich přístup k vyučování, hledají nové metody, pracují s novým prostředím a to je dobrý prostředek proti rutině. Dále výsledky uvádějí, že při analýze výsledků matematiky můžeme vysledovat závislost výsledku na vnímání dobrého přístupu učitele. Žáci, které výuka baví a v hodinách se nenudí, dosahují lepších výsledků. 

V rámci spolupráce s  Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která na projektu participuje, budeme mít příležitost zaměřit se na některé otázky v souvislosti s řešením projektu, jako jsou například vztah mezi komunikací a rozvojem myšlení, vliv jazyka na porozumění matematice při výuce v cizím jazyce, interakce tří jazyků při CLILu (mateřský jazyk, cizí jazyk a jazyk odborného nejazykového předmětu), role učitele při vyučování matematiky v angličtině na prvním a druhém stupni ZŠ, vliv interaktivního prostředí na výuku matematiky v cizím jazyce atd.

 

http://clil.nuv.cz

Literatura a použité zdroje

[1] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2013. [cit. 2014-2-5]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].
[2] – Evropské jazykové portfolio. 2011. [cit. 2014-2-5]. Dostupný z WWW: [http://ejp.rvp.cz].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jana Rychlíková, RNDr. Helena Binterová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.