Odborný článek

CLIL: Eroze

20. 2. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Gabriela Baladová

Anotace

Tento CLIL výukový plán (pátý v pořadí) využívá experimentální formu výuky na téma Eroze a integruje předměty anglický jazyk a zeměpis. Je čerpán z online příručky věnované implementaci CLILu do české školy s názvem Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ, dostupné na http://clil.nuv.cz.

Cíl

Obsahové i jazykové cíle CLIL výukového plánu jsou popsány v příloze s názvem Metodický popis - Eroze.

Vzdělávací obsah: přírodopis
Jazyk: anglický
Názvy prac. listů: The destructive power of water (1), Mechanical weathering – mechanical erosion (2), Chemical weathering – chemical erosion (3), Recapitulation – summing up (4)
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Ročník: 6.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

1. hodina

Motivation: cca 3 min, interakce U–Ž

Hodina je zahájena následujícími otázkami učitele, na které se žáci pokoušejí nalézt odpověď:
Slyšeli jste slovo eroze? Víte, co znamená? Jak byste popsali erozivní činnost? Co potom znamená slovo erozivní činitel?
V této části je důležité zmínit slovo činitel; bude užito později při nové slovní zásobě v angličtině.

Reading: cca 6–10 min, interakce U–Ž

Učitel vyzve žáky, aby si přečetli český text Eroze (nejlépe společně; ovšem lze i individuálně, potichu). Žáci si všímají i popisků u fotografií. Učitel položí kontrolní otázky:

a) Jaké známe povětrnostní faktory?
b) Co je denudace?
c) Co je zvětrávání?
d) Jak se eroze projevuje? Co se děje se skálami/horami?
e) Co je mechanické zvětrávání?
f) Co je chemické zvětrávání?

Žáci odpovídají na otázky s pomocí textu.

The destructive power of water: cca 30 min, interakce U–Ž

Učitel přečte žákům nahlas anglický text The destructive Power of Water, který je na začátku úlohy 1A. Žáci nejprve jen poslouchají čtení anglického textu. K textu patří fotoilustrace v Příloze 1, které jednak pomohou žákům lépe pochopit téma, jednak mohou být tématem diskuse mezi žáky a mezi žáky a učitelem.

Následně vyzve učitel žáky, aby odpověděli písemně na otázky úlohy 1A a úlohy 1B. Zatímco žáci pracují samostaně, učitel napíše novou slovní zásobu na tabuli (podtržená slova v textu).

Učitel se žáky vypracování úloh zkontroluje, žáci čtou jednotlivě a nahlas otázky a své odpovědi, diskutují nad problematickými otázkami.
Učitel vyzve žáky, aby jednotlivě přečetli otázky, u nového slovíčka zopakuje výslovnost a žáci slovo zopakují. Pak stejný žák, který četl otázku, přečte svou odpověď. Učitel se zeptá ostatních, zda s odpovědí souhlasí, zda má někdo jiný názor. V případě několika variant odpovědí učitel nasměruje otázkami žáky ke správné odpovědi. Překlad anglického textu The Destructive Power of Water lze dát za domácí úkol, pokud jej žáci nestihli v hodině.

 

2. hodina

Motivation: cca 3 min, interakce U–Ž

V úvodu hodiny připomene učitel žákům obsah předchozí hodiny – otázky k českému textu Eroze a dotaz na význam anglických slovíček, se kterými se pracovalo v úloze 1 – The destructive power of water.

Mechanical weathering – mechanical erosion: cca 7 min, interakce U–Ž, Ž–Ž

POKUS 1:

Učitel rozdělí žáky do dvojic nebo do skupin. Vyzve skupinky žáků k práci na textu Mechanical weathering – mechanical erosion v úloze 2A, který předchází pokusu. Žáci si text přečtou a odpovědí písemně na otázky.
Učitel následně zkontroluje společně odpovědi žáků na otázky – odsouhlasí/poupraví/opraví jejich odpovědi.

Project preparation: cca 3 min, interakce U–Ž, Ž–Ž

Žáci si ve skupinkách připraví pomůcky na pokus dle pokynů učitele. Učitel se zeptá žáků v angličtině, zda mají všechny pomůcky, a vyzve je ukázat je a zapsat česky do tabulky v úloze 2B – Let´s do our first project. Překlad se žáky ústně kontroluje.

Project work: cca 12 min, interakce U–Ž, Ž–Ž

Učitel vyzve žáky provést pokus dle instrukcí v úloze 2C. Pomáhá technicky méně zdatnějším a kontroluje „všeumělky“ a „rychlíky“, aby dodržovali postup a nespěchali. Učitel si ověří, zda žáci rozumějí instrukcím v angličtině, zda je vše jasné. (Vizualizace instrukcí v popisu pokusu by měla být velkou pomocí.) Pokud žáci něčemu nerozumějí, zeptají se učitele.

Po uplynutí časového limitu ukončí učitel práce na pokusu a zeptá se jednotlivých skupin na výsledek.

Dovede žáky otázkami k formulaci závěru:

 1. Písek je vymílán na místech, kam dopadá voda.
 2. Čím silnější proud vody, tím rychleji a tím víc písku je odnášeno.
 3. Čím více vody a delší dobu, tím víc písku je odnášeno.
 4. V místech, kam voda dopadala, se začalo vytvářet „údolí“.

Žáci popíšou ústně finální útvar, který jim při pokusu vznikl, jak vznikl a jaký závěr z toho vyvozují.

Učitel může se žáky zavést úvahu o obměně pokusu, co se stane, když tam nebude písek, ale něco jiného, co se stane, když nebudeme lít vodu, ale foukat vzduch, atd.
Učitel poukáže na stejné jevy v přírodě, vyzve žáky přemýšlet, kde v přírodě pozorují podobné jevy. Žáci přemýšlejí a za domácí úkol vypracují seznam míst, jevů činností, kde pozorují mechanickou činnost vody, při které je materiál vymělňován a odplavován.

Chemical weathering – chemical erosion: cca 5 min, interakce U–Ž, Ž–Ž

POKUS 2:

Žáci pracují ve stejných dvojicích nebo skupinkách jako při prvním pokusu. Učitel společně se žáky odpoví na otázky v úloze 3A k chemickému zvětrávání a zkontroluje připravené pomůcky na pokus. Žáci ústně odpovídají na otázky v úloze 3A, ukazují připravené pomůcky dle výzvy učitele a zapisují český překlad do tabulky v úloze 3B.

What about sugar? cca 10 min, interakce U–Ž, Ž–Ž

Učitel vyzve žáky k pokusu s cukrem. Učitel si ověří, zda žáci rozumějí instrukcím v angličtině, zda je vše jasné. (Vizualizace instrukcí v popisu pokusu by měla být velkou pomocí.) Pokud žáci něčemu nerozumějí, zeptají se učitele.

Po uplynutí časového limitu ukončí učitel práce na pokusu a zeptá se žáků na výsledek a jaký vyvozují závěr z výsledku. Žáci popíšou ústně výsledek pokusu a vyvodí závěr.

Měli by dospět k závěru:

 1. Cukr je rozpouštěn nejen v místech, kam dopadala voda, ale v bezprostředním okolí již rozpuštěného cukru.
 2. Voda se zbarvila dohněda a je sladká (mohou ochutnat), což dokazuje, že část cukru je odplavena ve vodě pryč.
 3. Cukr je sice vymělňován, ale zároveň tvoří na postižených místech něco jako škraloup či kůrku.

Pozor, po žácích v 6. ročníku ještě nemůžeme chtít popsat narušování chemické a fyzické stavby cukru!

Učitel vyzve žáky, aby odklidili pomůcky k pokusům.

Učitel může po realizaci obou pokusů se žáky vyhodnotit účinky vody v závislosti na jejím množství a intenzitě toku a zavést diskusi na téma, kde ve svém okolí žáci pozorují erozivní činnost vody (následky záplav, silných dešťů, únik u vody z potrubí apod.).

Feedback: cca 5 min, interakce U–Ž, Ž–Ž

Učitel vyzve žáky, aby si přečetli v úloze 4 rekapitulaci naučených znalostí v anglickém textu a doplnili chybějící slova. Text pak společně přečtou a zkontrolují.

 

3. hodina / opakování a rozšíření tématu

Topic consolidation: cca 15 min, interakce U–Ž

Učitel zadá žákům test s pomocí textu (open book test) – Příloha 2, který následně vyhodnotí učitel nebo žáci ve skupinkách s učitelem nebo žáci samostatně s učitelem. Test žáci vypracovávají pomocí textů v jednotlivých úlohách. Cílem učitele je ukotvit probranou látku, a nikoliv ohodnotit znalosti žáků.

Drawing: cca 15 min, interakce U–Ž

Žáci dle instrukce v úloze 4B namalují obrázek. Vlastní kresba žáka může být nahrazena obrázkem nebo fotografií, které žák najde v literatuře nebo na internetu.

Extension: cca 15 min, interakce U–Ž

Úkol pro rychlíky a žáky se zvýšeným zájmem o téma:

 1. Jak jinak byste demonstrovali účinek mechanického a chemického zvětrávání?
 2. Vytvořte zcela nový výraz ze slova „running“ nebo „water“ přidáním nějakého dalšího slova. Vaši spolužáci budou hádat jeho význam a vhodný český překlad. – Učitel vysvětlí žákům, jaké výrazy můžeme získat obměnou jednoho ze slov ve složeném výrazu, například u „running water“. Toto vysvětlení je vhodné spojit s vyhledáváním slovních výrazů ve slovníku – tištěném nebo internetovém. Důležité je, aby žáci analyzovali základní význam daného slova a odvodili jeho varianty pro překlad. Učitel vyhodnotí se žáky, jak široké je užití slov „running“ a „water“. Žáci by měli dojít k názoru, že je téměř neomezené, že lze vytvářet nová a nová spojení.
 3. Kde ve svém okolí (ve městě, na vesnici, na ulicích, doma) pozorujete činnost povětrnostních faktorů a mechanickou a/nebo chemickou činnost vody?

 

Možné odpovědi na otázky:

 1. mechanické: foukáním na sypký povrch v jednom směru; chemické: koroze železa
 2. tap water, drinking water, fresh water, sea water etc., running engine, running direction = směr otáčení, running battle, running average = klouzavý průměr atd.
 3. například:
  odpadávání omítky z domů (působení vody),
  pukání asfaltu na silnicích a na chodnících (střídání tepla a chladu),
  „ohlodávání“ soch (činnost vody, tepla/chladna, ptačích výtrusů = chemicko-biologická eroze),
  „mapy“ na stropě/stěně po prosakování vody kvůli úniku vody mimo vodovodní potrubí),
  mytí nádobí pod tekoucí vodou (rozpouštění a odplavování nečistot z nádobí).

Dle úvahy může učitel zařadit diskusi o významu vody pro člověka a jak člověk využívá sílu vody.
Pozor ovšem na příliš složité úvahy! Pro žáky 6. ročníku mohou být i nad rámec jejich možností danou věc pochopit.

 

Doplňující poznámky

Pokud výuka proběhne ve třech hodinách (3×45 minut), učitel předchozí hodinu vyzve žáky, aby si přinesli z domova nebo zapůjčili ve školní jídelně pomůcky k pokusu. Přinést cihlu bude asi problém, pokud se v okolí školy žádné nenacházejí. Lze si vypomoci učebnicemi nebo cihlami = hračkami z umělé hmoty. Cihla je zde použita z důvodů ochrany učebnic, které mohou být smáčeny nebo umazány od písku a cukru. Navíc pro žáky je použití „netradiční učební pomůcky“ atraktivní a víc „experimentální“.
Pokud je výuka realizována ve třech samostatných vyučovacích hodinách, učitel vyzve žáky, aby si přinesli pomůcky na konci první vyučovací jednotky.
Instrukce učitele k žákům jsou vedeny v češtině a angličtině, podle toho, se kterým textem se pracuje. Cílem je, aby žáci plynule přecházeli z jednoho jazyka do druhého, vnímali pouze obsah, a ne rozdílnost jazyků.
Pokud učitel cítí časový nedostatek pro pokusy, lze vynechat zapisování českého překladu pomůcek k pokusům do tabulky na hodině a nechat úlohu vypracovat za domácí úkol. V takovém případě pak učitel zkontroluje překlady slov další hodinu.
V úlohách jsou u otázek použity symboly (pro ústní úkol/odpověď, písemný úkol/odpověď, činnostní úkol) pro lepší orientaci žáků.
Po ukončení tohoto tématu doporučujeme pokračovat tématem Činnost řek a moří.

HODNOCENÍ

Vzhledem k tomu, že všechny úlohy v pracovním listě na sebe postupně navazují, téma Eroze je souhrnně vyhodnoceno v testu, který je žáky vypracován za pomoci textů a zpracovaných úloh.

Kromě průběžné společné kontroly a vyhodnocení může učitel stanovit ke každé úloze max. počet bodů a na základě nich hodnotit v průběhu vyučování jednotlivé žáky. Dosažené body si žáci zapisují ke každé úloze. Navrhujeme následující bodovou škálu, přičemž v úlohách, kde žák dohledává český ekvivalent, dostane obvykle za každé slovíčko jeden bod, za každou úlohu, ve které musí něco vysvětlovat, dostane 2 body. Každý pokus a příprava obrázku jsou hodnoceny 10 body. V úloze 5 není každý jazykový jev za bod, ale úloha se hodnotí jen bodovým průměrem:

úloha 1A – 9 bodů
úloha 1B – 9 bodů
úloha 2A – 4 body
úloha 2B – 8 bodů
úloha 2C – 10 bodů (součástí hodnocení pokusu je formulace závěrů)
úloha 3A – 7 bodů
úloha 3B – 3 body
úloha 3C – 10 bodů (součástí hodnocení pokusu je formulace závěrů)
úloha 4A – 5 bodů
úloha 4B – 10 bodů
Celkem: 75 bodů

Podle dosaženého počtu bodů si může učitel odvodit výslednou známku každého žáka. Např. 75–70 bodů = 1, 69–59 bodů = 2 atd.
V rámci známky by měl učitel rovněž ohodnotit aktivitu a nasazení žáka během vyučovacích jednotek.
Pozor, bodování by v žádném případě nemělo být na úkor jednotlivých činností a pokusů! Bodové hodnocení využije učitel jen dle potřeby, proto nejsou body zařazeny do pracovního listu, ale jsou zde uvedeny pouze formou návrhu.

ŘEŠENÍ

1A [eidžnt]; činitel; eroze = zvětrávání; destruktivní = ničivý; povrch země, ráz krajiny / povrchu země; formován; zaoblený; tekoucí voda
1B place – místo; hill – kopec; wash – zde odplavování; most – nejvíc; deep – hluboký; river – řeka; main – hlavní; valley – údolí; stream – potok
2A ničení, zkáza, zboření, rozložení
mechanický
„ch“ je vyslovováno jako „k“; koncovka je jiná: místo „ký“ je vyslovováno „kl“.
2B baking tray – plech na pečení; tray – podnos, tác; bowl – mísa; jug – džbánek; brick – cihla; sand – písek; castle mould – forma na písek; water – voda
3A chemický; „ch“ je vyslovováno jako „k“, koncovka se liší; „ch“ je vyslovováno jako „k“; koncovka „ký“ v češtině, „kl“ v angličtině;
„cal“ je vyslovováno vždy jako „kl“
3B plech na pečení, hnědý cukr, džbánek vody
4A weather, rain, chemicals, rainwater, heat, cold, cracks, rock, running water, moulded, valleys, rivers

Řešení testu v Příloze 2.

 1. Tekoucí voda, mořské vlny, ledovce, vítr
 2. Denudace = obnažování povrchu země; eroze = rozpadání horniny pod vlivem povětrnostních faktorů
 3. Při mechanickém zvětrávání se horniny lámou vlivem tepla a horka, při chemickém se vlivem vody rozpouštějí (také vlivem oxidace, slaných a kyselých roztoků, rostlin a organismů, ale to v textu není uvedeno).
 4. Running water
 5. Rounded hills and deep valleys; by wash of rivers and streams
 6. Wind, rain, frost, sun
 7. Mechanical, chemical, electrical, physical, astronomical, optical, economical, analytical

ROZŠÍŘENÍ

Rozšiřující fakultativní úlohy jsou popsány v rámci třetí výukové jednotky.

CITACE

Fotografie jsou použity z archivu autorky. Texty byly vytvořeny a inspirovány podle publikace:
FARNDEN, J., CHALLONER, J., KERROD, R., WALSHAW, R. Planet Earth. London : Lorenz Books, Anness Publishing Ltd., 2003.

http://clil.nuv.cz

 

Literatura a použité zdroje

[1] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2014-1-27]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
267.58 kB
Dokument
Pracovní list - Eroze
pdf
493.16 kB
PDF
Pracovní list - Eroze
doc
147.46 kB
Dokument
Priloha 1_2 - Eroze
pdf
961.91 kB
PDF
Priloha 1_2 - Eroze
docx
19.53 kB
Dokument
Metodický popis - Eroze

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Baladová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky