Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Manipulativní činnosti s didaktickým materiálem
Odborný článek

Manipulativní činnosti s didaktickým materiálem

22. 1. 2014 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Eva Zelendová
Spoluautoři
PhDr. Jitka Tůmová
Ing. Renata Votavová
Mgr. Jakub Holec

Anotace

Článek seznamuje čtenáře s využitím manipulativních činností v matematice, v přírodopisu, ve výuce cizích jazyků a při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úvod

„Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“

Tato slova J. A. Komenského empiricky dokázaly výzkumy švýcarského vývojového psychologa J. Piageta. Ve shodě s jeho výsledky můžeme prohlásit, že pro rozvoj operačního myšlení žáků je zvlášť důležité odkrývání vztahů mezi věcmi na základě manipulace s nimi, tj. přidávání, ubírání, řazení, přemísťování předmětů apod.
(Tvořivá škola, http://www.tvorivaskola.cz/)

Učitel při využívání manipulativních činností vede žáka:

  • k postupu od jednoduchého ke složitějšímu;
  • k přemýšlení o tom, co dělá, k projevu jeho vlastní iniciativy;
  • k odpovědnosti za učiněná rozhodnutí, k využívání sebekontroly;
  • k vyhledávání a opravě případných chyb;
  • k objevování nových poznatků, principů, jevů a souvislostí mezi nimi;
  • k osvojení nových dovedností;
  • k samostatné práci i práci týmové.

Obecný popis manipulativních činností s didaktickým materiálem

Jak postupovat? Nejprve je potřeba žákům připravit didaktický materiál, se kterým budou manipulovat. Nabízí se celá škála možností: od zakoupených didaktických her, přes improvizované pomůcky využívající předměty běžné potřeby až po didaktické materiály, které si učitel sám pro činnost žáka připraví.

V článku se převážně zaměříme na využití souborů kartiček, na nichž jsou slova, věty, stručná zachycení různých pracovních scénářů, diagramy, schémata, fotografie, matematické výrazy, tj. prakticky cokoli. G. Petty v knize Moderní vyučování zařadil práci se sadou kartiček do kapitoly Rozhodovací hry, což koresponduje s výše uvedenými cíli aktivity. Žáci mohou kartičky přiřazovat k sobě, seskupovat a třídit je podle nějakého předem daného pravidla, označovat jimi místa na daném pracovním listu (diagramy, mapy, schémata, kresby apod.), řadit je podle časové posloupnosti nebo jiné určené vlastnosti. Velmi důležité je, aby soubor kartiček obsahoval i šikovně zvolené „podvržené“ kartičky, které podporují u žáků schopnost řešit problémové situace a zároveň přinášejí jisté oživení aktivity.

Práce se sadou kartiček je velmi důležitá zvláště v předškolním vzdělávání a vzdělávání na 1. stupni základní školy. Manipulativní činnosti lze však úspěšně využít i ve vzdělávání starších žáků včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Příklady využití manipulativních činností

Vzdělávací obor Matematika a její aplikace

Manipulativní činnosti (resp. práci se sadou kartiček) lze použít v oboru Matematika a její aplikace v různých fázích výuky: pro motivaci žáků, při objevování nových poznatků i při opakování a upevňování učiva i dovedností. Jako příklady těchto aktivit si uvedeme konkrétní ukázky z projektů Matematika pro všechny a Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost. Oba projekty realizuje Jednota českých matematiků a fyziků. S výstupy Matematika pro všechny se můžete seznámit na stránkách Sdružení učitelů matematiky (SUMA) http://home.pf.jcu.cz/~math4all/, výstupy druhého projektu budou na těchto stránkách zveřejněny koncem ledna 2014. Ukázky z výstupů projektu jsou použity se souhlasem hlavního řešitele obou projektů Doc. RNDr. Eduarda Fuchse, CSc. Obrazový materiál je dílem autorek aktivit nebo autorky článku.

Aktivita pro předškoláky – Berušky (autorka aktivity: H. Lišková)

Didaktický materiál: Sada dílků netradičního domina. V levé části dílků domina je zakreslena beruška, která má krovky v jedné barvě a tečky v barvě druhé. V pravé části dílku jsou zakresleny dvě pastelky v barvách, které lze nalézt na jiné berušce.

 

Domino musí být připraveno tak, aby dílky na sebe navazovaly (a tvořily spojitou řadu) podle následujícího pravidla: beruška, kterou přiložíme k dílku s pastelkami dvou různých barev, musí mít krovky a tečky ve stejných barvách.

Popis výukové situace: Dítě pozoruje sadu kartiček, které jsou náhodně rozloženy na pracovní desce. Sleduje a analyzuje obrázky. Učitel vyzve děti, aby sami „vypátraly“, jak se má s kartičkami pracovat. Dítě se snaží odhalit pravidlo, vzniká příjemné napětí, které je motivuje. Na první pohled totiž není zřejmé, že půjde o domino. Dítě manipuluje s dílky a začíná řadit jeden dílek za druhým. Necháme dětem čas, aby zjistily pravidlo, jak domino sestavit. Dítě může pracovat s plochou, nemusí skládat dílky jen do rovné řady. Při chybě vyčkáme, zda se dítě samo opraví.

Aktivita pro 1. stupeň – Žirafí móda (autorky aktivity: P. Kotačková a V. Olšáková)

Didaktický materiál: Pracovní list pro žáka, na kterém je ve čtvercové síti zakreslena žirafa. Jeden čtverec „chybí“. Vedle čtvercové sítě jsou zakresleny čtyři čtverce, z nichž jeden odpovídá chybějícímu čtverci. Kresby na ostatních čtvercích jsou voleny tak, aby nebylo hned na první pohled zřejmé, který z čtverců chybí ve čtvercové síti.

 

Popis výukové situace: Učitel zadá žákům úkol prostřednictvím motivačního příběhu např.: „Žirafa Matylda Svatava Dlouhokrká se rozhodla, že si pořídí nové šaty. Ty její s flíčky a fleky se jí nelíbily, proto je rozstříhala. Když začala chodit do první třídy, všimla si, že všechny malé žirafy a žirafáci nosí podobně „flekaté“ šaty a moc jim to sluší. Ale sama si neumí šaty opravit. Pomůžeš jí? Označ obrázek, který patří na prázdné místo.“ Žáci si čtyři čtverce vystřihnou a postupně je přikládají na obrázek, hledají odpovídající čtverec.

Vzdělávací obor Přírodopis (připravil Jakub Holec)

Aktivita pro 1. stupeň ZŠ – Zvířecí puzzle

Didaktický materiál: laminované barevné obrázky živočichů, nůžky

Popis výukové situace: Žáci skládají nastříhané obrázky živočichů, se kterými se mohou běžně setkat (např. zajíc, ježek, netopýr, jiřička apod.). Každý žák dostane obálku obsahující zalaminované a rozstříhané díly (6 – 8) fotografie daného živočicha. Úkolem každého žáka je tyto díly sestavit do podoby uceleného obrázku a následně se pokusit vyobrazeného živočicha pojmenovat. Poté se všichni žáci seznámí s výtvory spolužáků. Učitel zároveň klade otázky, na které by žáci mohli znát odpovědi. Další zajímavosti o ekologických nárocích, případně ochraně daného živočicha učitel doplní.

Aktivita pro 2. stupeň ZŠ – Paleontologie z těstovin (autorka aktivity: Nancy Moore)

Didaktický materiál: různé druhy těstovin (špagety, vřetýnka, kolínka, rourky, mušle apod.)

Popis výukové situace: Žáci si zahrají na paleontology, jejichž úkolem je uspořádat "nalezené kosti" (v našem případě těstoviny) do podoby kostry nějakého dinosaura. Paleontologové pátrají po kostech ve vrstvách usazených hornin, takže žáci budou skládat kostru z těstovin tak, aby připomínala živočicha horizontálně uloženého ve vrstvě sedimentu. Předpokládá se spolupráce ve skupině po 2 - 3 žácích.

Po dokončení práce všech skupin žáci prozkoumají vzniklá díla a každá pracovní skupina ostatní seznámí s částmi těla jejich dinosaura. Společně diskutují nad podobou jednotlivých dinosaurů - např. býložravé formy dinosaurů často chodily po všech 4 končetinách a měly nejrůznější ochranná přizpůsobení v podobě rohů, štítů, plátů apod. Masožravé formy dinosaurů se zase často vyznačovaly pohybem po 2 zadních končetinách. Žáci se pokusí přiřadit vytvořené "modely" do charakterizovaných skupin. Následně se pokusí přiřadit k dinosaurům jména na základě skutečných paleontologických rekonstrukcí. V závěru učitel žákům zdůrazní význam znalostí z biologie, geologie, anatomie a ekologie pro paleontology.

Vzdělávací obor Cizí jazyk – anglický jazyk (připravila Jitka Tůmová)

Aktivita Ordering paragraphs – Řazení textu dle odstavců

Didaktický materiál: výukový text související s probíranými tematickými okruhy.
Náročnost textu je určena věkovou úrovní žáka a dosaženou jazykovou úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, např. 1. stupeň/A1).

Popis výukové situace: Využití aktivity spočívá v  řazení odstavců ve správném pořadí dle smyslu textu a pro následnou diskusi nad obsahem textu. Před zahájením aktivity jsou žáci informováni o smyslu textu. Text je jim předložen formou odstavců označených např. a. b. c. První odstavec je zařazen správně na prvním místě. Další odstavce jsou zpřeházené. Úkolem žáků je seřadit text dle logického smyslu do správného pořadí.

Aktivitu lze využít pro samostatnou nebo skupinovou práci. V případě formy skupinové práce mohou žáci nad textem diskutovat a argumentovat (při vyšší jazykové úrovni v anglickém jazyce).

Aktivita pro 1. a 2. stupeň ZŠ – Domino

Didaktický materiál: Sada dílků netradičního domina upraveného pro anglický jazyk (Daddy Toys s.r.o.). V levé části dílků domina je zakreslen obrázek a otázka. V pravé části dílků je obrázek a odpověď na otázku.

Popis výukové situace: Žáci na základě vizuální opory přiřazují na principu domina správný text k otázkám.

 

Příklady využití manipulativních činností při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (připravila Renata Votavová)

Také při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se osvědčuje ve výuce manipulace s nejrůznějším didaktickým materiálem. Uvádíme příklad aktivity uveřejněné v Metodice práce s dítětem a žákem s mentálním postižením autorů Milana Valenty, Petra Petráše a kolektivu v rámci projektu Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postižením (výstupy projektu dostupné na http://spc-info.upol.cz/profil/).

Aktivita pro žáky s lehkým mentálním postižením – Zhotovování výrobku

Žáci s lehkým mentálním postižením v rámci výuky vzdělávacího oboru Člověk a svět práce často selhávají při samostatném zhotovování výrobku. Je pro ně obtížné pracovat samostatně - orientovat se v technickém náčrtku, stanovovat pracovní postup tak, aby byla zachována návaznost jednotlivých kroků a zároveň volit vhodné nářadí. Pokud žák ale pracuje pod vedením učitele, který mu postupně zadává úkoly, je schopen poměrně dobře výrobek dokončit. Obdobnou podporu žáka lze zajistit srozumitelnou vizualizací a strukturalizací pracovního postupu.

Didaktický materiál: tři sady barevně odlišených kartiček.
Jedna sada kartiček po krocích popisuje jednotlivé pracovní činnosti. Druhá sada kartiček obsahuje obrázkové znázornění jednotlivých činností. Třetí sada kartiček znázorňuje pracovní nářadí používané u konkrétní pracovní činnosti.

Popis výukové situace: Nejobtížnější variantu využití pomůcky představuje samostatné složení pracovního postupu do tří spolu souvisejících řad. První řada představuje popis pracovních činností, druhá řada zobrazuje popisné obrázky činností a třetí řada obrázky použitého nářadí. Podle individuálních schopností žáka lze volit snadnější modifikace úkolu s větší mírou pomoci učitele. Výsledná vizualizace pracovního postupu je žákovi stále k dispozici (např. na pracovním stole) při jeho samostatné práci.

Závěr

Manipulativní činnosti s didaktickým materiálem patří k základním aktivitám, které by měl učitel při výuce využívat. Velmi podstatnou roli při této aktivitě hraje právě didaktický materiál, se kterým žáci volně manipulují a plní zadané úkoly. Čas investovaný do přípravy se zúročí zvýšením motivace žáků, a tím i jejich větší chutí k učení.

Literatura a použité zdroje

[1] – MOORE, Nancy. Pasta Paleontology. 1998. [cit. 2014-1-7]. Dostupný z WWW: [http://www.wvgs.wvnet.edu/www/geoeduc/pastapaleontology.pdf].
[2] – PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-978-X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Eva Zelendová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.