Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Inspirativní projekty podporující výuku k aktivnímu občanství
Odborný článek

Inspirativní projekty podporující výuku k aktivnímu občanství

Anotace

Článek představuje sedm zajímavých projektů podpořených z OP VK, jejichž výstupy mohou přispět k podpoře a rozvoji aktivního občanství u žáků. Každý projekt je představen pomocí krátké anotace, jejíž součástí jsou odkazy na volně dostupné materiály.

V období mezi lety 2007 a 2013 bylo z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK) podpořeno mnoho projektů, které jsou zaměřeny na společenskovědní problematiku, rozvoj aktivního občanství nebo podporu lidskoprávních témat. Tyto projekty vycházejí především v oblasti podpory 1. 1. Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1. 2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 3.1 Individuální další vzdělávání. Zajímavé jsou pro nás tyto podporované aktivity: Podpora rozvoje klíčových kompetencí, Prevence rasismu a xenofobie, Státní správa, Podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencích (občanská gramotnost, lidská práva a společensko-právní gramotnost, aktivní občan). Některé projekty jsou zaměřeny na žáky, jiné na učitele, ale mnohé se vztahují také k občanům obecně.

Cílem tohoto článku je upozornit na zajímavé projekty, které jsou aktuální, inspirativní, dobře využitelné ve školní praxi a jejichž výstupy jsou dostupné v elektronické podobě. Na prvním místě nás zajímaly projekty, které mohou přispět k podpoře aktivního občanství u žáků základních a středních škol. Další podmínkou našeho výběru bylo to, zda lze výstupy projektů šikovně začlenit do školní praxe (což ale neznamená, že musí jít nutně o projekty zacílené na školy). Velmi důležité pro nás také bylo to, abychom zprostředkovali pedagogům to, co v tradičních učebnicích nenajdou (nová témata, aktuální problematiky, netradiční metody výuky a formy práce).

Pro inspiraci představujeme sedm projektů. U každého projektu uvádíme realizátora, internetové stránky, cíle projektu, zajímavé výstupy a soubor odkazů na volně dostupné materiály (metodické příručky, lekce, aktivity, pracovní listy, hry apod.).

CELONÁRODNÍ SÍŤ PRO PODPORU VÝCHOVY K LIDSKÝM PRÁVŮM A AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ – CENTRUM OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Realizátorem projektu je Centrum občanského vzdělávání, analyticko-aplikační pracoviště Masarykovy univerzity v Brně. Pro projekt je používán zkrácený název Výchova k občanství. Smyslem projektu je zavedení systematické podpory občanského vzdělávání na základních a středních školách. V rámci projektu byl připraven Metodický portál Výchova k občanství. Ten je rozčleněn do 3 základních částí. V sekci LEKCE jsou ke stažení osvědčené a recenzované učební lekce vytvořené učiteli. Část MATERIÁLY je přehledným rozcestníkem metodických materiálů včetně recenzí.

V části KONCEPCE je představena tzv. Doplňující koncepce k současnému kurikulu. „Tato koncepce slouží především ke společnému přemýšlení o tom, co to vlastně občanství je a jaké jsou hlavní vzdělávací cíle v této oblasti, jejichž naplňování by mělo přispět k celkové kultivaci české demokracie a občanské kultury.“1 Vzdělávací cíle jsou dle této koncepce formulovány pro následující oblasti: Principy občanství a demokracie, Občanská společnost a instituce, Participace občana, Česká republika - identita a spolupráce. Všechny výstupy projektu z této koncepce vycházejí, nebo se k ní těsně vztahují.

Doporučit lze i další aktivity Centra občanského vzdělávání, například projekt Občanem v EU: budoucnost a výzvy nebo překlady publikací Rady Evropy. Všechny připravené publikace jsou volně ke stažení na adrese http://issuu.com/mu-cov.

ODKAZY:

Centrum občanského vzdělávání: http://www.obcanskevzdelavani.cz/

Metodický portál Výchova k občanství: http://www.vychovakobcanstvi.cz/

HROZBY EXTREMISMU / PŘÍLEŽITOSTI DEMOKRACIE – VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ

Realizátorem projektu je občanské sdružení Asi-milovaní, pro projekt je používán zkrácený název Možnosti demokracie. Tento projekt „reaguje na společenskou situaci v posledních letech, kdy prudce narostly veřejné aktivity extremistických seskupení.“2 S nárůstem extremistického smýšlení u svých žáků se také potýkají školy. Na tyto tendence projekt reaguje přípravou programů pro žáky, lektory i pedagogy, které se věnují extremismu, výchově k aktivnímu občanství, občanské a osobní odpovědnosti. Ke stažení pak projekt nabízí právní rámce týkající se extremismu, užitečný také může být slovníček pojmů.

Významným počinem je vydání třídílné publikace Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Publikace se skládá z těchto částí: Teoretická část, Metodická část, Aktivity a pracovní listy. Materiály se věnují například ideologii extremismu, popírání holocaustu, krizi identity a příklonu k extrému, pedagogické práci s extremismem. Doporučit lze i materiály z dřívějšího projektu Hrozby extremismu. Zajímavé a užitečné mohou být také dalších výstupy o. s. Asi-milovaní, například projekt Zmizelí sousedé nebo projekt Stopy totality.

ODKAZY:

Asi-milovaní: http://www.asi-milovani.cz/

Možnosti demokracie: http://moznosti-demokracie.cz/

VZÁJEMNOU SPOLUPRACÍ NEROMSKÝCH A ROMSKÝCH ŽÁKŮ K ODSTRANĚNÍ RASISMU A XENOFOBIE VE ŠKOLÁCH A VE SPOLEČNOSTI

Realizátorem projektu je sdružení Romea. Součástí projektu jsou stránky www.romanovodori.cz a časopis pro multikulturní mládež Romano Voďori (v romštině romská dušička). Časopis připravují redaktoři sdružení Romea, odborníci, ale především žáci základních škol. Cílem projektu je „vytvářet mezi dětmi a mladými lidmi přívětivé klima, které respektuje jakékoli minority a odlišnosti člověka a vnímá je naopak jako pozitivní, obohacující prvek pro společnost i každého jejího člena.“3 Kromě workshopů pro žáky a seminářů pro pedagogy, byla také připravena velmi zajímavá metodická příručka Druhá směna. Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ, která se skládá z Literární části a Historické části. Uplatnění ve výuce mohou také najít pestré tematické komiksy.

ODKAZY:

Romea: http://www.romea.cz/sdruzeniromea/

Romano voďori: http://www.romanovodori.cz

JSME LIDÉ JEDNÉ ZEMĚ (PROGRAM PREVENCE RASISMU A XENOFOBIE) 

Projekt Jsme lidé jedné Země je realizován Organizací pro pomoc uprchlíkům a je „zaměřen na prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání o migraci a migrantech žijících v ČR. Hlavním záměrem projektu je upevňovat a posilovat pozitivní postoje dětí k multikulturní společnosti.“4 Aktivity projektu zahrnují setkávání s migranty z vybraných zemí, využití interaktivních metod výuky i zpřístupnění e-learningového kurzu Jsme lidé jedné Země. Ten pomocí dvou kreslených postaviček Mojmíra a Lumíra provádí žáky tématem migrace. E-learningový kurz zahrnuje 6 lekcí o zemích původu (Bělorusko, Kongo, Čečensko, Ukrajina, Afganistán, Vietnam), 3 lekce opírající se o modelové příběhy (Ibragim, Anh, Světlana) a také pedagogický modul. Aktivity projektu jsou podpořeny vydáním metodických příruček, například Manuálem k e-learningu, příručkou Můj svět tady a tam (prevence xenofobie a rasismu s využitím ICT) a komplexní metodikou Jsme lidé jedné Země. Ta obsahuje metodického průvodce, základní informace o zemích, stručné scénáře úvodních přednášek a dílen a také soubor her a aktivit pro žáky, včetně pracovních listů.

ODKAZY:

Organizace pro pomoc uprchlíků: http://www.opu.cz/

Jsme lidé jedné Země: http://lidejednezeme.cz/

KURZY OBČANSKÉ PROTIKORUPČNÍ SEBEOBRANY 

Realizátorem projektu Kurzy občanské protikorupční sebeobrany je obecně prospěšná společnost Transparency International Česká republika. Přestože je tento projekt primárně zaměřen na občany a na jejich motivování k aktivnímu odporu vůči korupci, výstupy projektu lze využít i ve školní praxi, kde je problematika korupce jedním z nových témat. Doporučit lze příručku občanské protikorupční sebeobrany s názvem Občan proti korupci, textovou hru V korupční síti nebo deskovou hru Mezi kmotry.

ODKAZY:

Transparency International: http://www.transparency.cz/

Kurzy občanské protikorupční sebeobrany: http://kops.transparency.cz/

HRDINOU MŮŽ BÝT KAŽDÝ a UČÍME SE PŘÍBĚHY

Na konec představíme dva projekty, které také nejsou primárně určeny pro školy. Oběma projektům je společné to, že zprostředkovávají inspirující příběhy obyčejných lidí. Vzhledem k tomu, že je společenskovědní vzdělávání zaměřeno na současný svět, tak je někdy potřeba negativní jevy dnešní společnosti vyvážit pozitivními příklady. Těmi mohou být například příběhy hrdinů z projektu Hrdinou může být každý (realizátorem je Liga lidských práv) nebo příběhy inspirativních lidí z projektu Učíme se příběhy (realizátorem je Expertis Praha).

ODKAZY:

Hrdinou může být každý: http://www.hrdinou.cz/

Učíme se příběhy: http://www.ucimesepribehy.cz/

Závěrem je potřeba říci, že společenskovědní vzdělávání je velmi širokým a dynamickým oborem. Zahrnuje několik samostatných vědních oborů, vyžaduje neustálou aktualizaci obsahu ve vazbě na měnící se svět, je obohacováno průřezovými tématy. Mimo jiné má společenskovědní vzdělávání charakter výchovy, věnuje se tedy rozvoji hodnot, postojů, názorů, sebepoznávání. Díky tomu může mít velký vliv na utváření osobnosti žáka a formování jeho vztahu ke společnosti. Věříme, že představené projekty nabízejí pedagogům právě takové výstupy, které mohou vhodným způsobem rozvíjet a podporovat aktivní občanství u žáků.


Literatura a použité zdroje

[1] – Centrum občanského vzdělávání. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://www.obcanskevzdelavani.cz/].
[2] – Metodický portál Výchova k občanství. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://www.vychovakobcanstvi.cz/].
[3] – Výchova k občanství. Doplňující koncepce k současnému kurikulu. 2012. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://www.obcanskevzdelavani.cz/work/ke-stazeni/COV2012-Koncepce.pdf].
[4] – Demokracie versus extremismus. Teoretická část. 2013. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://moznosti-demokracie.cz/dox/DvE-teorie.pdf].
[5] – Demokracie versus extremismus. Metodická část. 2013. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://moznosti-demokracie.cz/dox/DvE-metodika.pdf].
[6] – Demokracie versus extremismus. Aktivity a pracovní listy. 2013. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://moznosti-demokracie.cz/dox/DvE-aktivity.pdf].
[7] – Časopis Romano voďori. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://www.romanovodori.cz/casopis/].
[8] – Druhá směna. Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. Literární část. 2012. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://www.romanovodori.cz/download/627/druha_smena_literatura.pdf].
[9] – Druhá směna. Jak využívat dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. Historická část. 2012. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://www.romanovodori.cz/download/630/druha_smena_dejiny.pdf].
[10] – Jsme lidé jedné Země. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://lidejednezeme.cz/].
[11] – E-learning Jsme lidé jedné Země. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://elearning.lidejednezeme.cz/].
[12] – Rozvíjení komptenecí žáků v oblasti ICT při využití e-learningu a datového úložiště v projektu „Jsme lidé jedné Země. 2011. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://lidejednezeme.cz/project/results.aspx?dwn=5cdc1de1-dd6a-4a61-9700-ba7c08c1cc38].
[13] – „Můj svět tady a tam“. Prevence xenofobie a rasismu s využitím ICT. 2011. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://lidejednezeme.cz/project/results.aspx?dwn=5764bc9f-9497-45a2-a7f6-f5b7a061bca8].
[14] – Jsme lidé jedné Země. Metodika k projektu prevence rasismu a xenofobie. 2011. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [https://docs.google.com/open?id=0B3sxipBcnOlDZjExOWZmY2YtNzFkNS00OWI5LWI0NjUtYWUwNzBhODE2ODRl].
[15] – Kurzy občanské protikorupční sebeobrany: . [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://kops.transparency.cz/].
[16] – Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany. 2013. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://kops.transparency.cz/doc/Skripta/TI_KOPS_Obcan_proti_korupci-Prirucka_obcanske_protikorupcni_sebeobrany_FINAL.pdf].
[17] – V korupční síti. Textová hra – Příběh jednoho úředníka…. 2013. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://kops.transparency.cz/doc/Gamebook/TI_Kurzy_obcanske_protikorupcni_sebeobrany_Gamebook_FINAL.pdf].
[18] – Gamebook V korupční síti. 2013. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://kops.transparency.cz/hra/].
[19] – Hrdinou může být každý. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://www.hrdinou.cz/].
[20] – Člověče, zapoj se!. 2013. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://www.hrdinou.cz/www/data/user/publikace/clovece_zapoj_se_web_fin.pdf].
[21] – Učíme se příběhy. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://www.ucimesepribehy.cz/].
[22] – HESOVÁ, Alena. Digifolio Společenskovědní vzdělávání. [cit. 2013-12-3]. Dostupný z WWW: [http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=3711].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.