Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Odborný článek

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

13. 11. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ing Renata Votavová

Anotace

Článek podává informace o vybraných projektech podpořených Evropskou unií v období roku 2007-2013, které spojuje společné téma - vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Výběr projektů byl proveden tak, aby jejich výstupy přinášely pro pedagogickou praxi nové příklady využití pedagogických metod.

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním v přípravných třídách základní školy

Projekt Společně to dokážeme - program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele - je věnován problematice vzděláváni dětí v přípravných třídách při základních školách. Pracovníci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem profesionálně zpracovali výstupy projektu přínosné jak pro učitele, kteří v přípravných třidách vyučují, tak pro učitele mateřských škol nebo prvních ročníků základních i speciálních škol. Na webových stránkách projektu http://www.spolecnetodokazeme.cz  v sekci Materiály pro práci s dětmi a Materiály pro učitele lze dohledat velké množství kvalitních námětů i aktivit pro žáky přípravných tříd.  

Z Materiálů pro učitele, které byly vytvořeny v rámci projektu, si zaslouží zvláštní pozornost metodika pro učitele přípravných tříd s názvem „Společně to dokážeme“. Příručka podává obecné informace o podstatě samotného jevu sociálního znevýhodnění spolu s jeho příčinami i dopady. Srozumitelně a konkrétně definuje obecné přístupy a metodiku práce se sociálně znevýhodněnými dětmi, definuje překážky při pedagogické práci s dětmi s odlišným sociálním a sociokulturním zázemím. Publikace zároveň předává i konkrétní informace o fungování přípravných tříd: o cílech přípravné třídy, obsahu vzdělávání, tvorbě integrovaných tematických bloků v rámci výuky. Vše v přehledné a jasné podobě. Podrobně je v materiálu sledován vývoj dětské osobnosti předškolního věku z kognitivního, emocionálního, sociálního i psychomotorického hlediska a je uveden i popis faktorů, které brání dítěti v jeho vývoji.

Pro konkrétní práci učitele přípravné třídy jsou prakticky využitelné ukázky testů a metod určených k diagnostikování dítěte (včetně záznamových archů pro pozorování) a především metodický blok příručky. Ten dokumentuje metodiku práce učitele s dětmi v přípravné třídě v nejrůznějších oblastech, umožňujících výchovně vzdělávací činnost. Jedná se především o rozvíjení řečových a komunikačních dovedností, metodiku práce s dětskou literaturou, rozvíjení matematického myšlení, využití psychomotorických cvičení, artefiletiku, dramatickou hru, hudebně pohybové činnosti, prvopočáteční čtení a psaní. Jednotlivé oblasti jsou přesně teoreticky zdokumentovány a doplněny příklady námětů, které mohou rozvíjet potenciál dětí před vstupem do školy.

Přínosnou částí publikace je příloha, obsahující další doplňující metodické materiály pro práci s dětmi v přípravné třídě.

Předmět Estetická výchova ve výuce žáků se sociálním znevýhodněním

Projekt Jak úspěšně překonat handicapy prostředí se zabýval řešením možnosti celodenní školy a rozpracovával vyučovací předmět Estetická výchova pro podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Projektový záměr se snažil ověřit, jak může esteticko-výchovné pojetí vzdělávání v rámci rozšířené výuky estetické výchovy přispět ke zkvalitnění výsledků učení a vzdělávání těchto žáků. Cílovou skupinou aktivit byli žáci přípravných tříd a prvních až čtvrtých ročníků čtyř konkrétních základních škol.

Pro pedagogickou praxi jsou velmi dobře využitelné konkrétní náměty pro předmět Estetická výchova v dopolední i odpolední škole, které jsou dostupné v sekci Výstupy projektu v publikaci „Jak úspěšně překonat handicapy prostředí“ na webových stránkách http://www.estetika-projekt.cz/ v podobě mozaiky zkušeností, poznatků, textů a jiných zdrojů pro inspiraci. Výuka Estetické výchovy je v rámci projektu řešena v integraci s předměty: hudební výchova, hudebně pohybová výchova, výtvarná výchova, český jazyk, cizí jazyk, dramatická výchova, matematika, prvouka, přírodověda a vlastivěda. Sjednocujícím prvkem pro jednotlivé vyučovací jednotky je princip vymezení konkrétní zážitkové situace v průběhu čtyř ročních období. Některé z tematických námětů zaujmou právě originalitou vymezení zážitkové situace.

Využitelnou částí webových stránek je i sekce Pro žáky, která obsahuje materiály k procvičování konkrétního učiva 1. až 3. ročníku ZŠ.

Výuka Anglického jazyka žáků se sociálním znevýhodněním

Projekt Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole byl zaměřen na zvyšování efektivity výchovy a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Na projektových aktivitách spolupracovalo hned několik partnerských organizací - mezi jinými i základní školy v blízkosti sociálně vyloučených lokalit.

Stěžejním výstupem projektu je „Sborník inkluzivní škola“ dostupný na webových stránkách projektu http://www.osmec.cz/projekt-op-vk-inkluzivni-skola.php, který popisuje model komunitního a inkluzivního vzdělávání této kategorie žáků.

Z obsahu sborníku stojí za pozornost ukázka z učebnice anglického jazyka pro skupinu žáků se sociálním znevýhodněním 3. tříd včetně metodického materiálu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing Renata Votavová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.