Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nadaní v projektech ESF
Odborný článek

Nadaní v projektech ESF

7. 11. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Simona Šedá

Anotace

Článek upozorňuje na zajímavé výstupy dvou projektů ESF zaměřených na podporu mimořádně nadaných dětí a žáků, jejich učitelů a dalších osob, které se na rozvoji nadání různou měrou podílejí.

Problematika vzdělávání nadaných dětí a žáků se ve zkoumaných  projektech s termínem realizace od roku 2010 do roku 2014 objevuje jen zřídka. Většina posuzovaných již ukončených či probíhajících projektů je navíc prioritně zaměřena na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora žáků s mimořádným nadáním je v nich pouze okrajovou záležitostí. Tematicky jsou zkoumané projekty velmi různorodé a zaměřují se na různé typy činností: od kariérové podpory při volbě budoucího povolání, přes tvorbu metodik pro pracovníky zájmových organizací až po vytvoření sítě regionálních středisek pro podporu nadání.

Přesto je možné nalézt několik projektů zaměřených prioritně na podporu nadaných žáků, jejich pedagogů a dalších osob, které se na rozvoji nadání různou měrou podílejí. Tyto projekty přinášejí podnětné a zajímavé informace, a také řadu nápadů, jak s nadanými při vyučování pracovat či jaké zdroje při jejich vzdělávání využívat. Seznámit se s výstupy dvou níže uvedených projektů tak může být užitečné nejen pro studenty pedagogických fakult a učitele, ale i pro rodiče nadaných žáků, vedení škol či lektory zájmových aktivit.

Nadání ... brána k úspěchu

Tento projekt orientovaný výhradně na práci s mimořádně nadanými dětmi probíhal od března roku 2010 do listopadu 2012 v rámci celé ČR (mimo hl. m. Prahy). Jeho hlavním cílem bylo seznámit pracovníky organizací zájmového vzdělávání a nestátních neziskových organizací s problematikou mimořádně nadaných dětí a proškolit je tak, aby byli schopni reagovat na jejich specifické potřeby.

Realizátorům projektu - společnostem LYRIX centrum, s.r.o. a PROFICIO, o. s. - se podařilo vytvořit ucelenou řadu velmi kvalitních manuálů a studií pro práci s mimořádně nadanými dětmi určenou pracovníkům organizací zájmového vzdělávání. Elektronické verze těchto materiálů dostupné na http://www.projekt-nadani.cz v sekci Ke stažení však mohou být zdrojem důležitých poznatků i pro učitele nadaných či jejich rodiče, neboť se zabývají problematikou nadání z různých úhlů pohledu (Nadané dítě a rodina, Nadané dítě a vrstevníci, Nerovnoměrný vývoj, Práce s mimořádně nadaným dítětem aj.). Teoretické poznatky jsou ve studiích doloženy zajímavými příklady z praxe, např. vliv logické výstavby jazyka na úspěšnost asijských žáků v matematice. Některé elektronické publikace obsahují náměty na činnosti zaměřené na rozvoj potenciálu žáků, které jsou dobře využitelné i ve školním vzdělávání (např. Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání - aktivity na rozvoj bystrosti a všímavosti, zvídavosti, tvořivosti apod.). Přínosná může být rovněž nabídka akcí pro nadané děti a žáky v levém postranním panelu na úvodní stránce webu, která je i po skončení projektu průběžně aktualizována.

Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, Rozvoj a Uplatnění Nadání)

Řešitelem projektu, který byl zahájen 1. července 2011 a je plánován do června roku 2014, je Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Projekt PERUN si za svůj cíl klade založení systému pro vyhledávání a podporu zájemců o přírodovědné a technické obory v ČR.

V rámci projektu by měl být vytvořen informační portál KINO pro nadané žáky, jejich pedagogy a rodiče, krajské úřady, vysoké školy i zaměstnavatele, který bude nejen shromažďovat informace o nabízených aktivitách pro nadané žáky a jejich pedagogy, ale jeho součástí bude také databáze výukových materiálů. Projekt se dále zaměří na vytvoření vzdělávacího a kooperačního internetového prostředí KRUH pro on-line výuku mimořádně nadaných a také na založení sítě středisek podpory nadání SPONY na podporu a realizaci vzdělávacích aktivit pro nadané a spolupráci s ostatními aktéry v kraji. Dalšími výstupy by měly být nástroje pro sledování vzdělávání a vyhodnocování výsledků e-portfolia, on-line i prezenční aktivity pro nadané žáky se zájmem o přírodní a technické obory, vzdělávací akce pro organizátory a realizátory vzdělávacích aktivit pro nadané a provozování expertního fóra, které bude předkládat návrhy systémových opatření ke zlepšení péče o mimořádně nadané žáky.

Webové stránky projektu PERUN jsou zpracovány ve vysoké odborné kvalitě, a přestože se jedná o projekt, který zatím není ukončen, již v této fázi je zde možné nalézt velké množství různých materiálů a informací pro nadané žáky, jejich učitele a rodiče i další subjekty zapojené do péče o nadané. Zveřejněné odkazy obsahují také náměty na činnosti pro žáky, např. Cílené rozvíjení rozumových schopností předškoláků formou pracovních listů, Individuální péče o nadané děti v matematice atd.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Simona Šedá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.