Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nevšední matematika všedního dne pro všechny
Odborný článek

Nevšední matematika všedního dne pro všechny

31. 10. 2013 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Eva Zelendová

Anotace

Název článku je složen z názvů tří zajímavých projektů, které byly podpořeny v období 2007-2013 z fondů Evropské Unie a které jsou zaměřeny na rozvoj matematických dovedností žáků převážně základních škol nebo žáků nižšího stupně gymnázií. Článek přináší stručné informace o těchto projektech.

Název článku je složen z názvů tří zajímavých projektů, které byly podpořeny v období 2007-2013 z fondů Evropské Unie a které jsou zaměřeny na rozvoj matematických dovedností žáků převážně základních škol nebo žáků nižšího stupně gymnázií. Matematiku pro všechny realizuje Jednota českých matematiků a fyziků a Společnost učitelů matematiky. Druhý projekt se stejným jménem řeší Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Nevšední matematiku všedního dne připravili učitelé mělnického gymnázia. Každý projekt zvolil jinou cestu, u každého projektu najdeme jiné výstupy. Jedno však mají vybrané projekty společné: snaží se pomoci učitelům matematiky v jejich nelehké práci – probudit v žácích zájem o matematiku. Uvedenou trojici projektů v následujícím textu (který čerpá z údajů zveřejněných na stránkách projektů a z informací od hlavních řešitelů projektů) doplňuje eProjekt gymnázia v Přerově. Tento projekt sice přesahuje rámec vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, pro učitele matematiky však může být inspirací při realizaci projektového vyučování.

Matematika pro všechny (1)

Projekt Matematika pro všechny Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a Společnosti učitelů matematiky (SUMA) je zaměřen na potřeby žáků základních a středních škol (převážně těch, kteří v matematice dosahují slabších výsledků, případně nemají matematiku příliš v oblibě).

Na webových stránkách projektu http://home.pf.jcu.cz/~math4all/ jsou postupně zveřejňovány aktivity/úlohy, které mohou žáky zaujmout svou tematikou (např. řešení úloh s aktuálními problémy z běžného života, propojení matematiky s dalšími oblastmi vzdělávání, souvislost matematiky s historií a uměním) i možnostmi řešení (využití výpočetní techniky, internetu, matematického softwaru, volně dostupné aplikace GeoGebra apod.). Aktivity jsou odstupňovány podle obtížnosti tak, aby i slabší žáci měli možnost vniknout do problematiky a nebyli od počátku odrazováni nepřiměřenou obtížností. Současně zde i ti nejlepší žáci najdou aktivity, které je zaujmou.

Na stránkách pro učitele jsou kromě zadání aktivit/úloh zveřejněny i metodické pokyny a konkrétní materiály (pracovní listy nebo speciální aplety v programu GeoGebra) pro práci přímo ve výuce. Jednotlivé aktivity jsou pro snazší orientaci učitelů členěny podle svého primárního zaměření do několika základních tematických celků, které jsou následně ještě podrobněji rozděleny. Jestliže aktivita sdružuje několik úloh různého zaměření, je zařazena do kategorie Multiaktivita.

V rámci projektu je pozornost věnována i žákům se specifickými poruchami (dyskalkulie, dysgrafie aj.). Projekt se zabývá i využitím historických poznámek a ICT v hodinách matematiky.

Příkladem vhodně zpracované aktivity může být Senoseč, která svým obsahem spadá do tématu Geometrie v prostoru a je určena žákům 2. stupně ZŠ (pro učitele je zveřejněna na adrese http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=474). Autorka materiálu doporučuje pro samostatnou práci žáků na řešení úlohy vyčlenit 25 minut. Žáci mohou používat při řešení úlohy kalkulátor. Ke stažení je i pracovní list, se kterým mohou žáci pracovat přímo v hodině.

Matematika pro všechny (2)

Projekt je realizován pracovníky Oddělení didaktiky matematiky a elementární matematiky Katedry algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v těsném partnerství s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově a Národním ústavem pro vzdělávání. Cílem projektu je zkvalitnění výuky matematiky na 2. stupni základních škol a na školách gymnaziálního typu pomocí zveřejněných metodických materiálů. Tato metodická podpora má pomoci učitelům k tomu, aby na vybrané tematické celky pohlíželi prostřednictvím konstruktivistického přístupu k výuce matematiky, aby uměli motivovat žáky k vlastnímu přemýšlení nad zadaným problémem a ukazovali žákům matematiku v přívětivějším světle.

Na webových stránkách projektu http://www.mat4all.upol.cz/ je ve složce Dokumenty zveřejněn sborník Vybrané metodické materiály, který obsahuje zajímavé matematické úlohy (s metodickými poznámkami) - jsou využitelné ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu. Metodické materiály, které jsou členěny podle jednotlivých tematických okruhů RVP ZV a RVP G, zahrnují dva typy úloh: série gradovaných úloh a úlohy s výrazně odlišnými přístupy k řešení.

Ve sborníku naleznete např. na straně 58 úlohu o vánočním cukroví. Autorka materiálu zařadila úlohu do tematického okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy a doporučuje ji pro upevnění pojmů vztah celek – část, poměr, procenta, zlomky. Materiál nabízí tři odlišné postupy při řešení zadané úlohy.

Nevšední matematika všedního dne

Projekt je realizován pracovníky Gymnázia Jana Palacha v Mělníku. Cílem projektu je vytvoření elektronické bohatě ilustrované učebnice, která by pomocí aktuálních příkladů z praxe propojených s dalšími obory lidského poznání (např. ekologie nebo dějiny výtvarného umění) obohatila vyučování matematiky. Učebnice bude otevřená – bude možné doplňovat úlohy, aktualizovat data, obrázky, fotografie, a doplňovat další aplikace. Každý učitel si bude moci tuto open source učebnici upravovat podle svých nápadů a potřeb, využitím úloh v hodinách bojovat proti nudě v matematice, vybízet žáka k experimentům i k zjišťování dat ve svém okolí a na internetu.

Na adrese http://www.nmvd.cz/news/6/64/Ukazky-uloh-ze-cvicebnice je přístupných několik desítek úloh z připravované učebnice. Fotografie, které úlohy vhodně doplňují, podtrhují autentičnost řešeného problému a tím umožňují zvýšení zájmu žáků o řešení úlohy.

eProjekt

Projekt je realizován pracovníky Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Důvodem pro realizaci tohoto projektu bylo zjištění, že výuka v jednotlivých předmětech škol často probíhá izolovaně, namísto konzistentních poznatků si žáci odnášejí množství izolovaných dat, pouček a vzorců. Cílem projektu je seznámit učitele s inovativní metodou projektového vyučování, která je obohacena o využití tzv. objektů zveřejněných na stránkách projektu http://www.eprojekt.gjs.cz/Default.aspx. Navrhovaná organizační forma projektových bloků představuje využití připravených metodických listů, které propojují alespoň dva předměty pro zadání problému menším skupinám žáků.

V současné době jsou zveřejněny na stránkách projektu pouze vytvořené objekty; metodické listy jsou upravovány na základě pilotáže ve školách a zavěšeny budou později.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Eva Zelendová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.