Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Svět lidí a svět zvířat
Odborný článek

Svět lidí a svět zvířat

4. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Romana Lisnerová
Spoluautor
Mgr. Jiří Brant

Anotace

Úvodní článek k seriálu článků, které popisují celoroční projekt zaměřený na práci se čtyřmi knihami autorky Astrid Lindgrenové. Jeho součástí je i popis práce s myšlenkovou mapou. Projekt je určen pro žáky 1. stupně a zaměřuje se na shody a rozdíly ve světě zvířat a ve světě lidí.

Projektová výuka je v posledním období ve školách využívána s velkou oblibou. Zvláště v pilotních školách, které již vyučovaly podle vlastního ŠVP, byly projekty často realizovány. Učitelé oceňovali při projektové výuce možnost uplatňování mezipředmětových vztahů, rozvíjení tvořivosti a samostatnosti žáků i schopnosti žáků pracovat ve skupinách. Kromě toho, podle názorů učitelů pilotních škol, projektová výuka napomáhá účinně utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků a působí na rozvoj jejich osobnosti.

Učitelé v projektové výuce rozlišují čtyři fáze: přípravnou, realizační, prezentační a závěrečnou (hodnotící). Přípravná fáze bývá podle názoru vyučujících náročnější než samotný průběh projektové výuky. Důležité je, vytvořit si svůj vlastní myšlenkový plán, který se ale může ve fázi realizační pružně obměňovat podle reakce žáků nebo „vlastních nápadů".

Naším záměrem je popsat dlouhodobý projekt z pilotní školy ZŠ Londýnská Svět lidí a svět zvířat. Je určen pro žáky druhých ročníků a je plánován na celý školní rok. Zaměřuje se na shody a rozdíly ve světě zvířat a lidí, na to, co tyto dva světy spojuje a rozděluje.

Příspěvek představuje úvod k celému seriálu článků. V dalších článcích, které se připravují, bude podrobně popsán průběh projektu i dílčích činností vyučující a žáků po jednotlivých dvouměsíčních cyklech. Pro formu projektu se vyučující rozhodla až poté, co zmapovala všechny možnosti naplňování konkrétních očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Nejprve si tedy vyučující stanovila, jaký vzdělávací obsah hodlá s žáky realizovat (očekávané výstupy, učivo, průřezová témata), k jakým klíčovým kompetencím bude směřovat a teprve poté zvolila projekt jako nejvhodnější formu naplnění stanovených cílů.

Projekt Svět lidí a svět zvířat směřuje k naplňování následujících očekávaných výstupů z RVP ZV z těchto vzdělávacích oborů. Ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět:

 • rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitosti;
 • rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi;
 • odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností;
 • pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije;
 • uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost;
 • uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví.

Ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce:

 • připraví tabuli pro jednoduché stolování;
 • chová se vhodně při stolování.

Ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura:

 • vyjadřuje své pocity z přečteného textu;
 • pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.

Ze vzdělávacího oboru Dramatická výchova:

 • zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat zkladní emoce a rozpoznávat je v chování druhých;
 • rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná;
 • zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání;
 • spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje prezentace ostatních.

Projekt působí na utváření a rozvíjení všech klíčových kompetencí, protože se v průběhu celého školního roku zaměřuje na komplexní rozvoj osobnosti žáka. Nejvíce však rozvíjí následující klíčové kompetence:

Kompetence k učení: žáci si rozvíjejí dovednosti, potřebné k osvojování učiva, učí se samostatně pracovat, kriticky myslet a utvářet si vztah k literatuře.

Kompetence k řešení problémů: žáci vnímají problémové situace, učí se rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti, hledají u problémů řešení, učí se tvořivě myslet.

Kompetence komunikativní: u žáků se rozvíjí dovednost správně a výstižně formulovat myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události.

Kompetence sociální a personální: u žáků se rozvíjí schopnost pracovat ve dvojicích a v menších pracovních skupinách, dovednost společně vyhledávat informace a zpracovávat výstupy ze života lidí i ze světa zvířat.

Z průřezových témat je zde převážně naplňována Osobností a sociální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.

Celý projekt Svět lidí a svět zvířat je postaven na práci s textem, konkrétně se čtyřmi knihami Astrid Lindgrenové. Ve všech těchto knihách vystupují hlavní hrdinové věkově velmi blízcí dětem, jimž je projekt určen.

Způsob práce s knihou a využití jejího obsahu pro řešení projektu vyučující promýšlela již v přípravné fázi při práci s myšlenkovou mapou, kterou zvolila jako způsob záznamu svých představ o řešení projektu. Při práci na této myšlenkové mapě se rodil plán práce pro celý školní rok. V myšlenkové mapě vyučující vyznačila vztahy mezi hlavním tématem projektu a tématy řešenými v rámci dvouměsíčních cyklů a vymezila okruhy, kterých se bude práce s knihou v daném časovém období týkat. Během celého školního roku měli žáci tuto myšlenkovou mapu vyvěšenou v učebně jako pomůcku pro plánování činností.

Ukázka myšlenkové mapy

Na září a říjen vyučující zvolila témata „Rodina - lidská a zvířecí" a „Domov - lidský a zvířecí" a k nim vybrala knihu Mio, můj Mio. V této knize se devítiletý Bosse, který žil dosud u svých pěstounů ve Stockholmu, teprve po příchodu do Země v daleké dálce svého otce dozví, že se vlastně jmenuje Mio a je královským synem. Kniha vypráví o věrném přátelství, odvaze a smyslu pro spravedlnost, které zvítězí nad zlobou a nenávistí, o odvěké touze lidí po svobodě a štěstí. Kontrast vztahů v pěstounské rodině a běžné rodině kamaráda, vztah otce a syna, vztah přátelství a vztahy k přírodě a zvířatům se staly východiskem pro realizaci vybraných témat.

Jako východisko pro témata „Tělo - lidské a zvířecí" a „Péče a potřeby - lidské a zvířecí", zařazená v listopadu a prosinci, vybrala knihu Pipi Dlouhá punčocha. Devítiletá dívenka s neobvyklým jménem Pipi, se zvláštními zvyky a způsoby chování, oblečení, stravování, životosprávy i hygieny, která žije sama s opičkou a koněm v domku na okraji malého městečka, zažívá řadu nevšedních dobrodružství, plných přátelství, odvahy, lásky k bližnímu i lásky ke zvířatům. Popisu zvířat, která s Pipi žila, a jejich chování je využito k tomu, aby vyučující vedla děti k poznání vlastního těla a ke srovnání lidského těla s tělem zvířecím. Kromě toho jsou využity i náměty ke stravování, hygieně, chování, oblékání apod.

V lednu a únoru byla zařazena témata „Práce a zábava - lidská a zvířecí" a „Společenství - lidské a zvířecí". Motivací k realizaci těchto témat se stala knížka Děti z Bullerbynu, v níž šest dětí ze tří rodin prožívá veselé či méně veselé každodenní příhody na švédském venkově. Vyučující plánovala využít text knihy, který je prodchnut láskou k domovu, ke zvířatům a k přírodě a popisuje očima téměř osmileté Lisy způsob života a bydlení dětí i dospělých v malé vesničce v průběhu ročních období, jejich zvyky, tradice a hry, chod hospodářství v průběhu dne i roku, výchovu dětí a jejich začlenění do světa dospělých.

Knihu Ronja, dcera loupežníka vyučující zvolila pro březen a duben jako východisko pro realizaci témat „Čas - lidský a zvířecí" a „Podmínky pro život - lidské a zvířecí". Kniha líčí vztah dvou dětí ze dvou znepřátelených loupežnických rodů a jejich život uprostřed divoké a drsné přírody v průběhu různých ročních období. Vyučující plánovala rozhovor s dětmi o síle přátelství, vztahu otce a dcery, vztahu k domovu, přírodě, zvířatům, ale i o schopnosti nasadit život pro druhého a o vztahu ke smrti. Pracovalo se i s konfrontací podmínek života doma a v přírodě, která je chápána jako nedílná součást lidského života, krásy, ale i tvrdosti a divokosti přírody a života lidí a zvířat v ní.

Náplní práce v květnu a červnu je především využití poznatků a závěrů z práce s knihami z předchozích období, neboť to poskytuje dětem možnost proniknout pod povrch věcí a skrze problémy hlavních hrdinů přijít na skutečnosti, na které by samy, bez předchozího prožitku, nepřišly. Pro toto období vyučující určila témata „Vztah, soužití lidí a zvířat" a „Můj vnitřní svět", která se zaměřují jednak na chápání podstaty vzájemného soužití včetně jeho kladných a záporných stránek, jednak na rozvíjení osobnosti žáka z hlediska utváření jeho postojů a hodnot. Využívají se přitom znalosti a dovednosti týkající se uplatňování elementárních poznatků o sobě, rodině, činnostech člověka a lidské společnosti, o soužití, zvycích a o práci lidí i o životě zvířat.

Žáci budou poznatky získané při práci na projektu zpracovávat do podoby dramatických, výtvarných, případně hudebních výstupů, které budou prezentovat jiným skupinám dětí, a to nejen v ostatních třídách druhého ročníku, ale i v nižších nebo vyšších ročnících.

Další díl seriálu bude věnován období září a říjen, do něhož byla zařazena témata „Rodina - lidská a zvířecí" a „Domov - lidský a zvířecí".

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Romana Lisnerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída