Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Zakotvení programu Já a oni jsme my v Rámcových vzdělávacích programech
Odborný článek

Zakotvení programu Já a oni jsme my v Rámcových vzdělávacích programech

13. 11. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Šárka Kadlecová a kol.

Anotace

Vážení vyučující, představujeme vám publikaci Já a oni jsme my: Nápady a náměty pro multikulturní výchovu. Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek, kterou v roce 2012 vydalo In IUSTITIA, o. s. Hlavním tématem této práce je aktivní postoj přihlížejících k projevům předsudků, rasismu a nesnášenlivosti jako podpora otevřené demokratické společnosti.

Dnešní děti se stále více setkávají s kulturními, národnostními či náboženskými odlišnostmi. Touto publikací bychom chtěli pedagogům pomoci pěstovat v žácích, žákyních, studentech a studentkách dovednosti a postoje potřebné k životu v různorodé společnosti, jako je citlivost k negativním stereotypům o určitých skupinách, odhalování vlastních předsudků či respekt k ostatním bez ohledu na jejich vzhled či původ.

V teoretické části publikace je popsáno zakotvení předkládaných témat výuky v Rámcových vzdělávacích programech (Šárka Kadlecová). Autorky představí pojmy předsudek a stereotyp (Věra Jirásková), násilí z nenávisti (Klára Kalibová) a efekt přihlížejícího (Šárka Kadlecová), shrnou hlavní body problematiky šikany (Věra Jirásková) a navrhnou možnosti práce se třídou, jak předcházet dopadům předsudky motivovaného chování (Andrea Holá).

Praktická část obsahuje didakticky zpracované aktivity vztahující se k uvedeným pojmům, včetně pracovních listů, které mohou vyučujícím sloužit k přímému zapojení témat Multikulturní výchovy do výuky, ale i pro inspiraci k další práci v této oblasti ve škole. Předkládané aktivity významně podporují hodnotovou a afektivní složku učení. Shledáváme totiž velice důležitým, aby žáci, žákyně, studenti a studentky uměli nejenom pojmenovat zdroje a projevy předsudků, rasismu a nesnášenlivosti, ale především považovali za nutné, účelné a správné proti nim aktivně vystupovat.

Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektů Já a oni jsme my II a Já a oni jsme my – společně se učíme II finančně podpořených MŠMT ČR a Česko-německým fondem budoucnosti. Doufáme, že vám tato publikace přinese zajímavé a podnětné čtení, otázky k zamyšlení i zdroje pro vaši pedagogickou práci.

Děkujeme všem, kteří se na tvorbě publikace a celém vzdělávacím projektu podíleli.

Šárka Kadlecová

>>příručka ke stažení nebo k objednání<<


Vzdělávací program Já a oni jsme my je navržen pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky gymnázií. Podporuje zapojení Multikulturní výchovy do výuky. Vede žáky k otevřenosti, respektu k odlišnostem druhých a vnímavosti k okolí, a přispívá tak k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu, xenofobie a dalších projevů nenávisti či extremismu.

Program je zaměřen na posílení personálních a sociálních kompetencí žáků, žákyň, studentů a studentek a případné změny v postojích. Snaží se efektivně přispět k a) prohloubení sounáležitosti různorodého třídního kolektivu tolerantního k odlišnostem, zejména národnostním a etnickým, b) oceňování jedinečnosti členů třídního kolektivu, jejich důstojnosti a základních lidských práv, c) odolnosti tohoto kolektivu vůči předsudkem podmíněným konfliktům, d) posílení aktivních občanských postojů jednotlivců, kteří znají svá práva a práva ostatních, stejně jako jejich omezení.

C Í L ŽÁK/ŽÁKYNĚ V Y U Č U J Í C Í
Hlavní Žák aktivně reaguje na projevy předsudků, rasismu a nenávisti.

Vyučující používá účinné nástroje k podpoře aktivních prodemokratických občanských postojů.

Dílčí

Žákyně definuje pojmy: předsudek, stereotyp, rasismus,
xenofobie, homofobie, násilí z nenávisti a ilustruje jejich projevy. Žák obhájí neslučitelnost projevů nenávisti vůči odlišným skupinám se zaručením lidských práv každému jednotlivci. Žák zařadí rovnoprávnost jako základní hodnotu lidského soužití v demokratickém světě do svého žebříčku hodnot. Žák respektuje identitu svoji i druhých lidí. Žák reaguje na projevy negativních předsudků. Žák navrhne možnosti, jak aktivně jednat v mimořádné situaci.

Vyučující analyzuje situaci ve škole vzhledem k uplatňování lidských práv a pravidel demokratického vzdělávání. Vyučující plánuje řešení konkrétních situací vzniklých v důsledku setkávání kultur. Vyučující specifikuje, jaké chování je od žáků očekáváno v případě, že se setkají s šikanou či projevy nenávisti.

 

Celý program a především tematický celek jsou sestaveny dle principů Rámcových vzdělávacích programů. Projekt rozvíjí klíčové kompetence, je prakticky zaměřen – pracuje s konkrétními dovednostmi, které žák využije i mimo školu.

V následujícím textu je popsán vztah vzdělávacího projektu Já a oni jsme my, zjm. tematického celku, k Rámcovým vzdělávacím programům.

OBLAST RVP - NÁZEV

Klíčová kompetence - K řešení problémů

 • možné problémové situace ve škole ve vztahu k dodržování základních lidských práv

Klíčová kompetence - Komunikativní

 • komunikace ve skupině
 • naslouchání druhým a formulace vlastního názoru

Klíčová kompetence - Personální a sociální

 • mezilidské vztahy, respekt k sobě samému i druhým
 • utváření a udržování otevřeného a respektujícího klimatu ve třídě
 • citlivost k projevům násilí a šikany

Klíčová kompetence - Občanská

 • zodpovědné chování v krizové situaci
 • naplňování obsahu lidských práv
 • role aktivního svědka

Průřezové téma - Multikulturní výchova

 • tolerance k odlišnostem, zejména národnostním a etnickým
 • oceňování jedinečnosti členů společnosti (zjm. třídního kolektivu)
 • rasová a etnická nesnášenlivost, její příčiny a projevy
 • předsudky a stereotypy

Průřezové téma - Výchova v demokratického občana

 • uplatnění demokratických principů ve školním prostředí (a přeneseně i mimo něj)
 • dodržování základních lidských práv a svobod a oceňování jedinečnosti členů kolektivu
 • posílení aktivních prodemokratických občanských postojů

Vzdělávací oblast - Člověk a společnost

 • upevňování pocitu odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i jako člena určitého společenství

Vzdělávací obor - Občanská výchova

 • vztahy mezi lidmi a zásady lidského soužití
 • aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
 • omezení projevů vlastních předsudků v chování

Tematický celek a klíčové kompetence

Tematický celek rozvíjí v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy pro základní a gymnaziální vzdělávání čtyři klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanskou (RVP, VÚP, 2007, s. 14–16).

Při zapojení tematického celku do výuky pracuje vyučující s jednou konkrétní třídou jako skupinou individualit tvořících kolektiv s různě uspořádanou sítí vztahů. Školní třída (i celá škola) je mikrokosmem, kde žáci a žákyně, studenti a studentky navazují první širší sociální vztahy (vrstevnické, mezigenerační i interkulturní). Školní kolektiv je dynamický a proměnlivý, je schopen vytvářet tlak na jednotlivce, kteří se nějakým způsobem liší. Důsledky tohoto tlaku mohou být v řadě případů dlouhotrvající a traumatické. Při tvorbě tematického celku vycházíme z přesvědčení, že spravedlivé, tvořivé a podnětné klima vhodné pro osobnostní rozvoj všech žáků školy je neslučitelné s projevy negativních předsudků a nenávisti vůči odlišným osobám. Aktivity programu jsou navrženy tak, aby, kromě představení pojmů, problémů a zdůraznění hodnot demokratické společnosti, sloužily jako modelové situace k nácviku dovedností použitelných v reálném životě.

Žák/yně přemýšlí o škole ve vztahu k uplatňování základních lidských práv, vnímá projevy nesnášenlivosti ve svém okolí, hledá jejich příčiny a navrhuje řešení. Posiluje tak klíčovou kompetenci k řešení problémů.

Tematický celek pomáhá rozvíjet osobnost směrem ke klíčovým kompetencím sociálním a personálním tím, že zdůrazňuje roli ve skupině a vliv na mezilidské vztahy ve třídě. V rámci aktivit je podporováno pomáhající chování a popsána důležitost role aktivního svědka násilí. Využitím interaktivních metod podporujících sociální učení se dále žáci a žákyně, studenti a studentky učí diskutovat o tématech předsudků, rasismu, xenofobie a aktivního občanství. Společně řeší úkoly a efektivně pracují, a jsou tedy vystaveni různým názorům a hlediskům problémů.

Jednotlivé aktivity programu nabízejí různé organizační formy výuky, včetně skupinové práce. Žáci a žákyně, studenti a studentky tudíž rozvíjejí i klíčovou kompetenci komunikativní. V průběhu dílčích úkonů jednotlivých aktivit i při následné refl exi jsou žáci a žákyně, studenti a studentky motivováni formulovat své názory, věcně argumentovat, používat vlastní zkušenost pro ilustraci a zároveň naslouchat druhým a reagovat na jejich podněty.

I občanská kompetence je tematickým celkem rozvíjena. Jeho součástí jsou scénáře, které simulují jak konflikty ve třídě, tak mimořádné situace ohrožení. Žáci a žákyně prostřednictvím metody hraní rolí vyzkoušejí své myšlení, rozhodování a jednání v dané situaci. Tento nácvik jim může pomoci v běžném životě uplatnit své rozhodovací schopnosti a nabyté dovednosti.

Tematický celek a průřezová témata

Tematický celek Já a oni jsme my je navržen jako součást průřezového tématu Multikulturní výchova. Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (VÚP, 2007) průřezové téma Multikulturní výchova učí žáky v oblasti vědomostí, dovedností a schopností komunikovat a žít s příslušníky různých sociokulturních skupin, klade důraz na toleranci a rozvíjí schopnost respektovat odlišnosti (v zájmech, názorech a schopnostech druhých).

V rámci programu pracují žáci a žákyně s pojmy: předsudek, stereotyp, rasismus, xenofobie, antisemitismus, islamofobie, homofobie, násilí z nenávisti, lidská práva, konflikt, řešení, bezpečí, efekt přihlížejícího, aktivní a pasivní svědek.

V hodnotové a postojové oblasti pomáhá Multikulturní výchova prostřednictvím informací rozvíjet u žáka postoj tolerance a respektu k příslušníkům jiných sociokulturních skupin, rozvíjí schopnost žáka vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, a ne jako zdroj konfliktu, napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, vede k angažovanosti v potírání projevů xenofobie a rasismu a napomáhá žákům uvědomovat si neslučitelnost postoje rasové, náboženské či jiné intolerance s principy demokracie (2007). Cílem vzdělávacího programu v hodnotové oblasti je posílení aktivních prodemokratických postojů, což náplň Multikulturní výchovy odráží.

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání upozorňuje na komplexnost témat Multikulturní výchovy a jejich spjatost s životem mimo vyučovací hodinu, ve třídě, celé škole i okolí. Uvádí, že: „Aby byla multikulturní výchova úspěšná a efektivní, musí prolínat celým výchovným a vzdělávacím prostředím školy, týkat se také mezilidských vztahů ve škole, mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi učiteli a rodinou.“ (VÚP, 2007) Součástí programu Já a oni jsme my je analýza klimatu ve třídě, případně celé škole, ve vztahu k dodržování základních lidských práv a respektu k jinakosti. Žáci a žákyně, studenti a studentky zodpovědí několik otázek, což odhalí, jak se ve škole cítí. Pak je úkolem každého vyučujícího zkoumat danou třídu i školu z hlediska otevřenosti, respektu, rovného přístupu ke zdrojům, demokratických hodnot a jiných aspektů multikulturního vzdělávání.

Vzdělávací program částečně – především v oblasti práce s předsudky – přispívá k formování tzv. multikulturní osobnosti, kterou poprvé definoval Ramirez jako „spojení a sloučení zdrojů naučených od různých národů a kultur k vytvoření způsobů zvládání situací, způsobů myšlení, náhledu na svět (světonázoru) a multikulturních identit“. (Ramirez, 1991, in Ponterotto et al., 2006, s. 129) Taková osobnost usiluje o maximální osobní rozvoj, částečně dosažený setkáváním s různorodostí, dobře se adaptuje v různých prostředích, pozitivně prožívá vůdčí role v různých skupinách a vyvíjí inovativní způsoby řešení konfliktů v rozličných skupinách, aktivně se podílí na úsilí o sociální spravedlnost pro všechny, vyhledává setkání s rozmanitostí (skrz přátele, kolegy, četbu, cestování). (2006) Multikulturní osobnost definovaná Ponterottem mimo jiné „rozumí předsudkům ve svém vlastním světonázoru a aktivně se učí o jiných pohledech na svět; rozumí působení zvnitřněného rasismu (a homofobie) a nezaslouženým privilegiím ve svém životě; je společensky aktivní, připravená otevřeně promluvit proti všem formám sociálního bezpráví (rasismu, homofobii, sexismu, ageismu, domácímu násilí, stereotypizaci náboženství)“. (2006, s. 130)
 
Vzdělávací program zasahuje některými náměty i do průřezového tématu Výchova v demokratického občana, zjm. pak podporou otevřeného, aktivního a zainteresovaného postoje v obhajování a dodržování lidských práv a svobod a v občanském životě obecně. Tematické okruhy uvedeného průřezového tématu se do vzdělávacího celku též promítají, především pak v souvislosti mezi školou a občanskou společností, s cílem uplatnění demokratických principů (mezi něž patří i dodržování základních lidských práv a svobod) ve škole.
 

Tematický celek a vzdělávací oblasti

Tematický celek lze zařadit do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cíle vzdělávacího programu úzce souvisejí s cíli uvedenými v RVP GV: „vědomá reflexe vlastního jednání i jednání druhých lidí; respektování různých systémů hodnot a motivací druhých lidí; odhalování předsudků v posuzování různých lidí, událostí či sociálních jevů a procesů; upevňování pocitu odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i jako člena určitého společenství.“ (VÚP, 2007)
 

Tematický celek a vzdělávací obory

Náplň tematického celku je nejvíce provázána se vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Občanská výchova. Tematický celek se věnuje mezilidským vztahům a snaží se hledat nenásilná řešení případných konfliktních situací. Výstup tematického celku se shoduje s výstupem „(žák) rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti“. (Člověk ve společnosti, RVP ZV, VÚP, 2007) Tematický celek se zaměřuje na učivo vztahy mezi lidmi a zásady lidského soužití. Svou částí věnovanou lidským právům zasahuje vzdělávací program též do tematického okruhu Stát a právo.
 

VÚP PRAHA. Rámcový vzdělávací program základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2007.
VÚP PRAHA. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP, 2007.
PONTEROTTO, J.G., SHAWN, O.U., PEDERSEN, P. B. Preventing Prejudice. A Guide for Counselors, Educators and Parents. Thousand Oaks: SAGE, 2006.

AKTIVITA 8

Aktivita 8 slouží k analýze vnímání školního klimatu ve vztahu k lidským právům.

Co jsou lidská práva?

Pomůcky

kopie pracovního listu 8 (dle počtu žáků) ze str. 44, kopie Všeobecné deklarace lidských práv (do dvojice), tabule, velký papír, psací potřeby

Postup

 1. Vyučující na jednu část tabule napíše slova: právo, diskriminace, případně další zvolené pojmy, na druhou část tabule připevní papír s definicemi. Žáci přiřadí pojmy k definicím.
 2. Vyučující zadá pracovní list 8 a žáci jej vyplní.
 3. Žáci jsou rozděleni do dvojic. Každá dvojice dostane kopii Všeobecné deklarace lidských práv a zkoumá vztah otázek z pracovního listu a Všeobecné deklarace lidských práv.

A) Dvojice zodpovědí otázku: Jakými články VDLP jsou inspirovány otázky v pracovním listu ( 1. – články 3 a 5, 2. – články 2 a 7, 3. – články 2, 3, 7, 28 a 29, 4. – články3 a 28, 5. – články 3 a 7, 6. – články 18 a 19, 7.– články 20, 21, 23, 8.– články 6, 7, 8, 9 a 10, 9. preambule a – články 26 a 29, 10.– články 19, 27 a 28, 11.¨– články 2, 16 a 17, 12. – články 12, 17 a 19, 13.–články 1 a 29) Vyučující zapíše odpovědi na tabuli.

B) Vyučující společně s třídou rozebere odpovědi.

Otázky k vyplněným pracovním listům:

 • Jak škola podle žáků dodržuje a podporuje lidská práva?
 • V jakých oblastech se, dle žáků, naopak mohou ve škole vyskytovat "lidskoprávní" problémy? Proč?
 • Kde ve školním řádu jsou zaručena práva na rovný přístup ke vzdělávání, rovné šance a rovný přístup k žákům?
 • Jaký je smysl školního řádu?
 • Může se někdo ve škole cítit znevýhodněn? Proč?
 • Co mohou žáci a žákyně, vyučující i celá škola udělat pro vytvoření bezpečného prostředí otevřeného jinakosti, v němž jsou lidská práva podporována a oceňována?
 • Třída může společně s vyučujícím sepsat pravidla chování/ vlastnosti a postoje, které budou všeobecně dodržovány, podporovány a oceňovány.

4) Za domácí úkol žáci vyhledají příklady porušování lidských práv ve světě. V další hodině pak tyto problémy prezentují a ve skupině diskutují o jejich příčinách, následcích a navrhují možná řešení.

Variace: Žáci jsou rozděleni do 4–5 skupin. Každá skupina obdrží arch balicího papíru, nevyplněný pracovní list 8 a tři kopie Všeobecné deklarace lidských práv. Skupina rozstříhá jednotlivá tvrzení z pracovního listu a nalepí je do levého sloupce na balicí papír. Žáci pak společně přiřazují a nalepují rozstříhané články Všeobecné deklarace k jednotlivým tvrzením. Výstupy lze vystavit a společně zhodnotit – porovnat a vysvětlit shodné a odlišné názory jednotlivých skupin.


Článek je zpracován na základě metodické příručky JÁ A ONI JSME MY. NÁPADY A NÁMĚTY PRO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU: PŘEDSUDKY, STEREOTYPY, NÁSILÍ Z NENÁVISTI A AKTIVNÍ SVĚDEK. Holá, A., Jirásková, V., Kadlecová, Š., Kalibová, K., Praha: In IUSTITIA, o. s., 2012. ISBN 978-80-260-3742-2.

Literatura a použité zdroje

[1] – JEŘÁBEK, Jaroslav. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 1. vydání. Praha : VÚP, 2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3.
[2] – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha : VÚP, 2007. 126 s.
[3] – PONTEROTTO, J. G.; SHAWN, O. U.; PEDERSEN, P. B. Preventing Prejudice. A Guide for Counselors, Educators and Parents. Thousand Oaks: SAGE, 2006.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
121.09 kB
PDF
Pracovní list 8

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Šárka Kadlecová a kol.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Základní problémy sociokulturních rozdílů
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Téma článku:

Multikulturní výchova