Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vinařice – místo, kde bydlím
Odborný článek

Vinařice – místo, kde bydlím

Anotace

Žáci vytvoří „svůj obraz“ obce, jehož výstupem je plánovaná tříměsíční výstava. Cílem je přiblížit kulturněhistorický kontext obce Vinařice žákům místní ZŠ, a přispět tak k posílení lokální identity a sociálních kompetencí žáků. Naučit je orientovat se v paměťových institucích, získávat odtud odpovídající informace a ty dále adekvátně využívat.

Program "Vinařice - místo, kde bydlím" je koncipován jako spolupráce mezi Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně a ZŠ Vinařice. Výstupem nebude jen prezentace roční práce žáků, ale zejména vzájemné propojení obou institucí a zařazení činnosti muzea do koncepce vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu. Ve spolupráci se školou bude muzeum pokračovat i v nově vytvářené budově muzea, kde je projektován Multifunkční sál pro vzdělávací aktivity škol.

Program "Vinařice - místo, kde bydlím" bude probíhat po celý školní rok na celé základní škole. Žáci na různých úrovních a z pohledu různých školních předmětů podrobí obec, ve které žijí či chodí do školy, ročnímu průzkumu.

Cílem je nejen přiblížit kulturněhistorický kontext obce Vinařice žákům místní ZŠ, a přispět tak k posílení lokální identity a sociálních kompetencí žáků, ale stejně důležitý je i proces shromažďování, zjišťování, utřiďování a následná aplikace informací z nejrůznějších oblastí týkajících se obce a života v ní. Tento proces má žáky naučit různým sociálním kompetencím, zvládnout orientaci v paměťových institucích (typu muzeum, archiv, knihovna), práci s informacemi a zejména uvědomit si svůj životní prostor, komunitu, lokalitu.

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
Září - říjen

V září se žáci 2. stupně seznámí s metodou orální historie a s prací se záznamovou technikou, s jejíž pomocí budou v září a v říjnu zkoumat historii vlastní rodiny. Otázky se budou týkat profese rodinných členů, života rodiny v obci a rodinných památek. Závěry zpracují v tendencích metody orální historie. Výstupem bude sepsání příběhu rodiny či vybraného člena rodiny.

Žáci 1. stupně dostanou obdobný úkol - zjistit co nejvíce o historii své rodiny s důrazem na profesi předků (prarodičů, praprarodičů apod.), které mladší žáci ztvární v hodinách výtvarné výchovy, věkově starší žáci sepíší příběh rodiny či popis konkrétního člena rodiny.

Cílové zaměření bloku:

Vedle zkoumání základního společenství v kulturněhistorických souvislostech a orientace v mezilidských vztazích je cílem této části osvojení si základních komunikačních dovedností a schopnost interpretace vlastních záznamů a dojmů.

Předmětové cíle:

 • český jazyk a literatura - popis vlastními slovy, interpretace nabytých informací;
 • dějepis - konkretizace obecných dějin a jejich zařazení do lokálního rámce;
 • výtvarná výchova - interpretace získaných informací, jejich výtvarné ztvárnění;
 • vlastivěda - příbuzenské vztahy a různé druhy povolání a pracovní činnosti.
Listopad

V průběhu listopadu se žáci seznámí s významem sbírkových předmětů (s návazností na vzdělávací program Muzeum ve škole, který v ZŠ Vinařice proběhl 20. 12. 2005), jejich vypovídající hodnotou a archivací. Úkolem bude pořídit seznam rodinných památek, vzpomínkových předmětů, fotografií či jiných atributů rodiny. Tam, kde podmínky dovolí, se žáci pokusí vytvořit fotografii, nákres či jiný záznam (popis, xerokopii, vzpomínkové vyprávění vážící se k předmětu). Výstupem je předpokládaný popis předmětů (či vybraného předmětu), případně jeho prezentace v rámci třídy.

Cílové zaměření bloku:

Žáci se během této aktivity seznámí s hodnotou předmětů v rámci dané společnosti jako příkladem uchování kontinuity historické paměti (které zastřešuje téma rodiny jako sociálního fenoménu). Vedle toho se žáci naučí pracovat s dokumentační technikou a prezentovat svou práci ve skupinách.

Předmětové cíle:

 • dějepis - hledání paralel mezi historií a současností;
 • český jazyk a literatura - prezentace, přednes;
 • informatika - vytváření základních tabulek, zpracovávání digitálních informací.
Prosinec - únor

V návaznosti na předcházející úkol se žáci v prosinci až únoru budou seznamovat s fungováním paměťových institucí jako organizací, které archivují, uchovávají a prezentují historii ve formě předmětů, listin a dalších vzpomínkových záznamů. Ve třídách 1. stupně bude naplánována exkurze do výstavních prostor Sládečkova muzea. Žáci budou pracovat s jednoduchými pracovními listy, jejichž úkolem bude najít souvislosti mezi předměty v expozici a rodinnými památkami. Výstupem bude návrh umístění rodinných památek v muzeu či vytvoření rodinného muzea či archivu. V souvislosti s vánočními svátky budou žáci 1. stupně zjišťovat ve svých rodinách, jakým způsobem se dříve slavily Vánoce.

Žáci 2. stupně budou v průběhu prosince až února zjišťovat a shromažďovat základní informace o historii obce. Žáci budou rozděleni do skupin, které postupně v doprovodu navštíví odborné oddělení a knihovnu Sládečkova muzea, studovnu Státní vědecké knihovny, badatelnu Okresního archivu a archiv Obecního úřadu ve Vinařicích. Zároveň jim také bude zprostředkováno vyhledávání informací o obci prostřednictvím internetu. Úkolem každé skupiny bude zjistit tematický kontext obce z různých oblastí (vývoj počtu obyvatel, přírodní podmínky, stavební vývoj obce, důležité historické události, významní rodáci, výroční obřadnost, pověsti či písně vážící se k obci, památky související s obcí uchované v muzeu apod.). Shromážděné informace budou žáci zpracovávat v elektronické podobě. S výstupy své práce (základním historickým přehledem) budou postupně a adekvátní formou seznamovat svoje mladší spolužáky.

Výstupy budou aplikovány nejen v hodinách českého jazyka, dějepisu, ale také informatiky a postupné rozšiřování obce a počtu obyvatel bude užito v hodinách matematiky.

Cílové zaměření bloku:

Návštěvou v paměťových institucích (exkurze v muzeu, v archivech, v knihovnách) se žáci seznámí s prací a fungováním těchto organizací a s vyhledáváním informací v rámci paměťových institucí. Práci s informacemi v paměťových institucích budou porovnávat při vyhledávání informací na internetu. Zároveň budou žáci vedeni k uplatňování vhodných prostředků komunikace, k vyjádření vlastních myšlenek a názorů.

Předmětové cíle:

 • informatika - vyhledávání informací a jejich další využívání;
 • dějepis - zprostředkování lokálních dějin, práce s archivními materiály;
 • český jazyk a literatura - vyhledávání informací v textu a jeho následné zpracování, rozvoj nové slovní zásoby.
Březen

V březnu obdrží žáci 1. stupně kopie historických fotografií částí obce a jejich úkolem bude při skupinové práci najít, kde byly fotografie pořízeny, a zaznamenat současný stav, a vytvořit tak vizuální představu vývoje obce. V této souvislosti budou zkoumat historii svého bydliště, případně části obce, ve které bydlí. Výstupy budou použity pro orientaci v místě vlastního bydliště, pro mladší žáky - správné napsání adresy apod.

Žáci nižších ročníků 2. stupně ZŠ budou pracovat s geografickou mapou Vinařic, žáci vyšších ročníků 2. stupně vyhledají na internetu ortofotomapu obce. Tyto mapy budou porovnávat s historickými mapami Vinařic. Do map postupně zaznamenají současné i zaniklé památky, přírodní zajímavosti atd. Výstupy budou aplikovány v hodinách zeměpisu.

Cílové zaměření bloku:

Hlavním cílem aktivit je reflektování vlastního sociokulturního zázemí. Žáci se budou seznamovat s konkrétní - vizuální historií. Během aktivit v této části se žáci seznámí s prací s fotodokumentačním materiálem, na jejímž základě si budou uvědomovat a porovnávat odlišnosti.

Předmětové cíle:

 • výtvarná výchova - kresba domu;
 • dějepis - historie lokality, význam památných míst;
 • český jazyk a literatura - komunikační dovednosti, napsání adresy;
 • zeměpis - prostorová orientace, práce s mapou, čtení map, zaznamenávání základních informací do mapy.
Duben

V průběhu dubna připraví žáci 2. stupně vycházku po obci pro žáky 1. stupně. Žáci 1. stupně obdrží mapu Vinařic, do které budou zaznamenávat památky, svoje postřehy, svoje bydliště či místo, které mají nejraději.

Cílové zaměření bloku:

Žáci si uvědomí vlastní identitu a identitu ve vztahu k danému regionu, budou vnímat své bydliště jinou perspektivou. Zároveň si žáci osvojí nové komunikační dovednosti - přednášet adekvátně upravený text skupině návštěvníků.

Předmětové cíle:

 • český jazyk a literatura - interpretace nabytých znalostí, vyjádření informací různými druhy komunikačních prostředků;
 • vlastivěda - seznámení se s historií, památkami a přírodou místa svého bydliště;
 • výtvarná výchova - ztvárnění oblíbených míst;
 • návaznost na průřezové téma Multikulturní výchova.
Květen

V květnu se žáci seznámí s možnostmi prezentace své práce. Žákům 2. stupně bude poskytnut výstavní manuál (zásady prezentace, vytváření scénáře, vizuální styl apod.). Každá třída vytvoří svoji výstavní část (výstavní panel, vitrínu s případnými shromážděnými předměty, audiovizuální prezentaci apod.). Současně bude probíhat příprava sborníku.

Cílové zaměření bloku:

Skupinovou prací na přípravě prezentace své roční práce si žáci osvojí nové komunikační schopnosti, zároveň budou uplatňovat vhodné prostředky komunikace k vyjádření vlastních myšlenek a názorů, vizuální zpracovávání získaných dat. Žáci si vyzkouší organizaci práce a týmovou práci (samostatné rozhodování v rámci skupiny, plánování práce).

Předmětové cíle:

 • informatika - zpracovávání získaných informací pro jejich následnou prezentaci;
 • český jazyk a literatura - zásady správného zpracování textu;
 • výtvarná výchova - zásady výtvarné prezentace, komunikace prostřednictvím výtvarného díla.
Červen

V červnu proběhne instalace výstavy v prostorách Hornického skanzenu dolu Mayrau a následná vernisáž a prezentace žáků za účasti představitelů obce a novinářů. Prezentace sborníku. Jako doprovodný program (součást propagace výstavy) uspořádají žáci 2. stupně ZŠ pro zájemce procházky po obci.

Cílové zaměření bloku:

Organizací instalace výstavy a vernisáže žáci získají další komunikační dovednosti při práci ve skupině. Žáci se zároveň naučí prezentovat výsledky své práce na veřejnosti mimo školní prostředí (např. v tisku).

Předmětové cíle:

 • výtvarná výchova - estetické zásady při instalování výstavy;
 • pracovní výchova - manuální zručnost při instalování výstavy;
 • český jazyk a literatura - prezentace na veřejnosti.
Září

Deinstalace výstavy a archivace vybraných materiálů v archivu školy a muzea.

ZÁVĚR

Projekt "Vinařice - místo, kde bydlím" vznikl v rámci semináře Partnerství mezi muzeem a školou jako nástroj obnovení ducha místního společenství pořádaného Centrem muzejní pedagogiky UPM v Praze pod vedením A. Brabcové a koordinace Vl. Sehnalíkové.

Projekt proběhl ve školním roce 2006/2007 na ZŠ Vinařice a vyvrcholil vernisáží žákovských prací a nashromážděných materiálů v prostorách Hornického skanzenu Mayrau u Vinařic. V nákladu 200 kusů vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně sborník z tohoto ročního projektu. Průběh celého projektu je pak možné sledovat na webových stránkách muzea http://www.omk.cz/, kde se s vámi také rádi podělíme o zkušenosti z praxe.

Příloha - fotodokumentace projektu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavla Žvachtová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

Podle spolupráce s paměťovou institucí v regionu (muzeum, archiv, knihovna) přístup k archivním materiálům Fotoaparát, diktafon (či jiné nahrávací zařízení) PC s přístupem k internetu Prostředky nutné k uspořádání výstavy (xerokopie, zhotovení fotografií, instalační materiál) - 9.000,-