Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kritické čtení - inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách anglického jazyka II. – Aktivita pro 2. stupeň ZŠ nebo nižší ročník víceletých gymnázií - Fotbalový klub
Odborný článek

Kritické čtení - inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách anglického jazyka II. – Aktivita pro 2. stupeň ZŠ nebo nižší ročník víceletých gymnázií - Fotbalový klub

4. 3. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Renata Bromová

Anotace

Tento článek je druhým dílem z třídílné série zabývající se čtenářskou gramotností a zejména kritickým čtením. První díl byl zaměřen na teoretické aspekty dané problematiky, druhá část představuje praktickou realizaci rozvoje kritického čtení na druhém stupni základní školy či na nižším stupni víceletých gymnázíí. Následovat bude ukázka přípravy na hodinu kritického čtení pro žáky střední školy.

Třída 6., délka vyučovací jednotky 90 minut

Téma: zdravý životní styl

Cíl VJ – Žák v anglickém textu identifikuje a následně interpretuje klíčové informace, odpoví správně na otázky. Žák dále spolupracuje při zanášení klíčových dat do dotazníkové tabulky a zaujímá k informacím svůj postoj. Na základě získaných dat žák vyhodnotí pro jeho potřeby nejlepšího a nejméně vhodného kandidáta. Svoje postoje a důvody vysvětlí, používá argumenty vycházející ze získaných informací z textu. Žák s ostatními diskutuje a vyvrací nebo akceptuje názory ostatních. Za konečným rozhodnutím si stojí a obhájí jej. Žák klade otázky a odpovídá podle vzoru, dodržuje správný gramatický vzorec a zároveň kontroluje ostatní případně opravuje chyby vlastní i ostatních. S ostatními členy týmu žák spolupracuje, respektuje jejich názory, citlivě reaguje na chyby a chová se ohleduplně.

Metody práce – čtení krátkého textu s porozuměním, nácvik kritického čtení, dialog, vyplňování dotazníku

Počet žáků – 20 - 25

Úroveň – A1

Průběh VJ:

Motivace a aktivita před čtením – 5 minut, představení tématu – zdravý životní styl. Žáci uvádí příklady všeho, co zahrnuje zdravý životní styl a zanáší to do myšlenkové mapy na tabuli. Žáci poslouchají odpovědi ostatních, což je inspiruje k dalším odpovědím, jeden z nich zapisuje. Žáci odpovídají anglicky v jednoduchých větách. Pohotovější žáci pomáhají pomalejším (respektují, že chtějí něco říci a udělají jim prostor, nepřekřikují se).

 • rozvíjení klíčových kompetencí: k řešení problému, komunikativní, personální a sociální

Aktivity během čtení – Žáci se rozdělí do skupin, ideální počet je 5 členů + 1 žák s anketními tabulkami. Skupiny mohou být i 3 nebo 4členné s tím, že někteří žáci budou mít dva texty a budou odpovídat za dva různé fotbalisty. Všichni žáci ve skupině si potichu přečtou svůj text (každý má jiný). Jeden žák si podrobně prostuduje odpovědní tabulku a v duchu si připravuje otázky. Žák s tabulkou klade otázky a odpovědi pečlivě zaznamenává. Ostatní poslouchají a kontrolují, zda data zanáší do tabulky správně.

Aktivity po čtení: Žáci poslouchají ostatní, zda používají správnou konstrukci otázek a odpovědí. Žáci vyčtou z textu detailní informace, vyhodnotí je a zahrnou do své odpovědi. Svoje texty si mezi sebou porovnávají, diskutují a argumentují nad vyplněním tabulky. Žák s odpovědní tabulkou na základě odpovědí vyhodnotí jednoho nejlepšího kandidáta a jednoho nejméně vhodného pro svoje potřeby. Svoje rozhodnutí zdůvodní a vysvětlí ostatním. Ve skupině diskutují všichni členové, vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas, věcně argumentují.

Učitel pustí prezentaci. Prezentace obsahuje tytéž texty, se kterými žáci pracovali. Každá skupina vyjádří svůj názor a všichni si znovu texty pročtou. V každém textu žáci vyhledávají klíčové informace a vyznačují je barevně. Vyjadřují svůj postoj k informaci, zda je informace důležitá pro konečné rozhodnutí a zda konečné rozhodnutí ovlivňuje pozitivně či negativně. Během prezentace textu se žáci v ideálním případě shodnou na nejlepším a na nejhorším kandidátovi. I kdyby se neshodli, měl by zástupce z každé skupiny být schopen zdůvodnit rozhodnutí skupiny a porovnat výsledky v tabulce s textem na tabuli, uvědomit si s pomocí učitele a ostatních váhu klíčových informací, které podpoří rozhodnutí skupiny. Nadbytečné informace v textu žáci také vyhledají a ohodnotí jako nepodstatné pro jejich konečné rozhodnotí. Informace je potřeba třídit a generalizovat např. uvědomit si, že " kiwis, cantaloupe, grapes, strawberries and blackberries" patří mezi ovoce a že každou větu je potřeba dočíst do konce, nedělat závěry hned na počátku.
Př. You don´t like fish but you eat it every weekend. 

Text pro vedoucí skupiny

LEADER

1.PŘEČTI SI DŮKLADNĚ instrukce a nápovědu.

Jsi předseda fotbalového týmu a každému fotbalistovi vyplácíš měsíčně hodně peněz. Zjisti, zda tvoji fotbalisté nenakupují nezdravé potraviny, zda a jak dodržují správnou výživu. Najdi jednoho, kterého pochválíš za skvělou životosprávu a jednoho, kterého je třeba potrestat za nedodržování pravidel výživy pro správného sportovce. Pro přehlednost zanes výsledky pátrání do tabulky.

Nápověda:

Do you eat meat (cereals….)? Do you drink?

Dbej na to, aby ti spolužáci odpovídali celou větou: I drink, I don´t drink….

 

Ukázka výsledkové tabulky

Ronaldino

Hamburgers or fast -food

…………

Cereals

 

Pork

 

Fish

 

Beef

 

Eggs

 

Vegetable

 

Fruits

 

Water

 

Coca-cola or energy drink

 

 

Texty pro ostatní členy skupiny

1. You are a good footballer. Your name is Mario and you are 31 years old. You like eating kiwis, cantaloupe, grapes, strawberries and blackberries. You often eat carrots, beet, potatoes and peas. You never eat hamburgers because they are not healthy, and very bad for your sports diet. You sometimes eat eggs and beef steaks but very little. You don´t eat pork meat. You don´t like fish but you eat it every weekend because you know that it is the best for your health. You sometimes eat cereals but you don´t like it very much. You drink 3 litres of water every day. You don´t drink Coca-cola and energetic drinks.

2. You are a footballer. Your name is Pascal and you are 33 years old. You don´t eat fruits and vegetables but every morning you eat cereals with milk. You love meat. Your favourite meat is pork or beef steak and you eat it every day. You eat hamburgers a lot and you love it with chips. You don´t eat eggs and fish because you don´t like them. Your favourite drink is Red Bull, Coca-cola and Fanta. Sometimes you drink alcohol. You don´t like drinking water.

3. You are a good footballer. Your name is Ronaldino. You are 23 years old. You like eating bananas, cantaloupe, grapes and oranges. Every morning you eat cereals with milk for breakfast. You often eat cauliflower, cucumbers and carrot but you don´t like fish. You love eating in fast food restaurants, you eat in KFC every day. You don´t like eggs but you love beef steaks. Your favourite drink is Coca-cola and orange juice. 

4. You are a good footballer. Your name is Bruno. You are 36 years old. Your favourite food is beef steak and fish. You don´t eat chips and hamburgers but you like eating in KFC. Every morning you eat cereals or eggs. Sometimes you eat fruits and vegetables. You love oranges and cantaloupe and grapes. and cucumber with tomatoes. Sometimes you eat pork with vegetables but a little. Your favourite drink is Coca-Cola but sometimes you drink water.

5. You are a good footballer. Your name is Paolo. You are 26 years old. Your favourite food is pork steak and beef steak. You don´t eat chips and hamburgers but you like eating in KFC. You don´t eat fish and vegetables. You like oranges, grapes and cantaloupe and apples. You don´t eat cereals and you love drinking water but sometimes you drink energetic drinks.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
58.59 kB
Dokument
Anketní tabulka (leader)
doc
29.3 kB
Dokument
Texty

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Renata Bromová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 3. 2013
Příspěvek nabízí velmi nápaditou formu procvičení aktivního čtení a komunikace v hodinách AJ na druhém stupni ZŠ.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

vytištěné texty, psací potřeby, tabule, popisovače