Odborný článek

Volební billboardy

4. 2. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Libor Pospíšil, FSS MU a Jaroslav Petřík, COV

Anotace

Lekce je zaměřena na problematiku politické komunikace skrze billboardy. Lekce poukazuje na vyprázdněnost politických billboardů v kampani ke krajským volbám 2012 a vede k zamyšlení, proč k tomu dochází. Žáci se zamyslí nad funkcí billboardů v politické kampani a nad tím, podle čeho se rozhodují voliči před volbami.

Metodická poznámka

Ačkoliv tato lekce neklade vysoké nároky na znalosti vyučujícího, její dobré využití do velké míry závisí na schopnosti vyučujícího povzbudit žáky k diskuzi a dovednosti citlivě problematizovat jejich závěry.

1. Vzbuzení zájmu o téma, motivace – úvodní část (10 min)

 • Bez tematicky zaměřeného slovního úvodu zapneme projektor a promítneme první stranu přílohy (ukazky_prazdnych_billboardu). V dokumentu se nachází ukázky billboardů (celkem 9), které sdělují voliči více či méně nekonkrétní poselství.
  • Na první billboard navážeme jednoduchými otázkami: Jaké je hlavní sdělení tohoto plakátu? Je dobře pochopitelné? Na základně jakých prvků si jej takto vykládáte? Sděluje nám kandidát něco konkrétního?
 • Následně promítáme ostatní příklady, ke kterým rozvíjíme obdobnou stručnou diskuzi, přičemž odpovědi nikterak nekorigujeme. Pokud to uznáme za vhodné, maximálně poukážeme na prvek billboardu, který byl přehlédnut, ale nikdy neposkytujeme naši vlastní interpretaci.
 • Jakmile se dostaneme ke koláži ze všech předchozích billboardů, rozvineme s žáky diskuzi o tom, co mají všechny prezentované billboardy společného.
  • Co se nám pokouší tyto reklamy sdělit? Jsou to konkrétní informace či závazky, nebo jen obecná a prázdná slova? Jaké z toho plynou výhody pro politika? Jaké z toho plynou nevýhody pro voliče? (V tomto ohledu je důležité upozornit, že promítnuté billboardy byly záměrně vybrány tak, aby byly „o ničem“, ale je možné najít i takové, které mají konkrétní sdělení.)
 • Poslední otázka je můstkem mezi úvodní částí hodiny a částí na ni navazující:
  • Dle čeho se volič tedy rozhoduje při volbě? Dle čeho by se, dle Vašeho názoru, měl volič rozhodovat?

 

2. Vlastní tvorba billboardů – interaktivní část (25 min)

 • Necháme žáky, aby se rozdělili do šesti pracovních skupin (neutrálních billboardů je šest). Není nutné, aby skupiny byly početně vyrovnané, důležitější je, aby se žákům ve skupinách dobře spolupracovalo. Necháme skupinu vybrat si své jméno. 
 • Vysvětlíme žákům zadání: dostanou program politické strany, pro kterou mají vytvořit heslo na billboard. (Program je slepený z vybraných pasáží reálných programů největších politických stran; všechny skupiny dostanou stejný program. Tento postup reflektuje skutečnost, že v krajských volbách 2012 se programy jednotlivých stran hodně podobají.) Skupina si vybere jeden ze šesti vzorů billboardů, na který své heslo vloží, může vybrat i tvář, kterou by billboard použila. (Nevadí, když si více skupin vybere stejný vzor billboardu.) Upozorníme žáky, že nakonec bude třída hlasovat o nejlepším billboardu. 
 • Na projektoru promítneme postupně všechny neutrální billboardy (ukazky_neutralnich_billboardu), nakonec necháme na projektoru svítit koláž (strana č. 7). Dáme skupinám dostatek času k vytvoření vlastního sloganu. Pokud máme k dispozici počítačovou učebnu, můžeme žáky nechat billboardy prakticky dotvořit (podle zdatnosti žáků v grafickém editoru, nebo i jen ve wordu; balíček s prázdnými billboardy v *.jpg zde).  
 • Jakmile jsou skupiny připraveny, necháme mluvčí jednotlivých skupin, aby prezentovali své slogany (při prezentaci svítí na projektoru jejich billboard) a krátce je zdůvodnili.
 • Rozvineme diskuzi nad otázkami
  • Podle čeho jste si vybírali barvu billboardu? Vybrali jste nejdříve billboard, nebo jste nejdříve vymysleli slogan? Proč?
  • Ovlivnila barva „vašeho“ billboardu znění sloganu? Jak a proč? Příp. naopak—ovlivnil váš slogan barvu billboardu, kterou jste si zvolili? Jak a proč?
  • Všimněte si, zda jsou některé slogany pouze prázdné fráze, a jiné naopak konkrétní sliby. Které slogany obecně byly úspěšnější? Proč?  
  • Co je obtížnější? Vymyslet chytlavý obecný slogan, nebo najít konkrétní (splnitelný) slib?
  • (Sledujte, zda někdo zvolil slogan podle toho, jaké je publikum. Jestli někdo evidentně uzpůsobil sdělení sloganu faktu, že vzorek aktuálních „voličů“ je skupina mladých studentů, nebo se drží stylu, který odpovídá celostátním billboardovým kampaním – tedy sloganům, které osloví co nejširší okruh lidí. Případně na to upozorněte. Je to ostatně praxe PR agentur – cílit na jasně definovaný okruh lidí.)
  • Myslíte si, že je možné, aby vaši volbu ovlivnil váš předpoklad o tom, o kterou stranu se jedná? Je možné, že jste se rozhodovali i podle barev, nejen podle sdělení sloganu? Není možné, že jste například nevolili červenobílou stranu z obavy z toho, že se jedná o KSČM? Obdobně u jiných stran?
 • Sdělíme žákům pravidla hlasování. Každý žák má dva hlasy, které může využít, nebo nemusí. Jednomu návrhu může dát právě jeden hlas. Provedeme hlasování (ideálně tajně, tak, aby výsledek byl pekvapením. Můžeme určit volební komisi a během počítání hlasů již přejít k dalšímu bodu lekce.
 • Nakonec poskytneme žákům námět pro úvahu.

(Pozn.: Marketingové agentury vycházejí z předpokladu, že billboardy mají spíše „připomínací“ funkci—budují povědomí o straně a kandidátovi, ale neovlivňují rozhodnutí voličů, neboť to se utváří na základě jiných sdělení.) 

 

 3. Závěr lekce, shrnutí, reflexe (10 min)

 • Každému žákovi rozdáme nakopírovaný (stačí vytisknout na formát A5) výběr některých pasáží z článku (volebni_billboardy_clanek), které se týkají toho, o čem žáci v průběhu hodiny diskutovali. Necháme je pasáže přešíst. Článek je přiložený celý, odstavce pro žáky jsou označené podtržením (ostatní je možné smazat).
 • Zeptáme se, co z článku žáci již znali z hodiny a co se teď dozvěděli nového.
 • Na závěr vyzveme žáky, ať se každý z nich zamyslí, podle čeho se nejspíše bude rozhodovat, až půjde k volbám. Pak můžeme vyvolávat různé zdroje informací o politice (billboardy, volební program, televizní debaty, novinové články, doporučení kamarádů, doporučení rodičů, volební kalkulačka, apod.) a nechat žáky zvedat ruce k tomu, s čím se nejvíce ztotožňují. 
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
14.65 kB
Dokument
Volební billboardy - článek
doc
130.86 kB
Dokument
Volební billboardy - Univerzální program
pdf
259.77 kB
PDF
Volební billboardy - Ukázky neutrálních billboardů
pdf
1.26 MB
PDF
Volební billboardy - Ukázky prázdných billboardů
zip
80.08 kB
Archiv
Neutrální billboardy - obrázky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Libor Pospíšil, FSS MU a Jaroslav Petřík, COV

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

projektor, PC, nakopírovaný článek z Respektu, nakopírovaný volební program